آموزش سیستم های عامل - بخش هشتم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 2 لصف مشش : تیریدم هظفاح مود شخب : یزاجم هظفاح سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یزاجم هظفاح هظفاح یزاجم یکینکت تسا هک بجوم یم دوش دنیارف نودب هکنیا لماک رد هظفاح دشاب ارجا ددرگ . اب هدافتسا زا نیا ،کینکت یم ناوت همانرب یا رتگرزب زا هظفاح یکیزیف ار ارجا درک . هظفاح یزاجم یگمانربدنچ ار هب تروص یرثوم نکمم دزاس یم و ربراک ار زا تیدودحم یاه هظفاح یلصا اهر دنک یم . 3 هب کمک هظفاح یزاجم رگید یموزل درادن مامت اه هحفص ای یاه هعطق کی دنیارف رد لاح ،ارجا رد هظفاح یلصا رارق شاد هت دنشاب و رد ادتبا کی ای دنچ هکت یواح زاغآ ،همانرب طسوت متسیس لماع هب هظفاح هدروآ دوش یم . هظفاح ،یزاجم هظفاح یقطنم ربراک ار زا هظفاح یکیزیف کیکفت یم دنک . نیا کیکفت بجوم یم دوش رد یتلاح هک هظفاح یکیزیف مک ،تسا هظفاح یزاجم یگرزب یارب همانرب سیون مهارف دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هظفاح ،یزاجم همانرب یسیون ار هداس یم ،دنک اریز همانرب سیون نارگن هظفاح یکیزیف و دک گیاج یراذ یمن دشاب . رگا رد نیح ارجا هب یسردآ عوجر دوش هک رد هعومجم میقم رد هظفاح ،دشابن کی هفقو داجیا دوش یم و ا نی دنیارف دودسم دوش یم و هکت دروم رظن دراو هظفاح ،دوش یم سپس لرتنک هرابود هب متسیس لماع ب ر ددرگ یم و دنیارف دودسم ار هب تلاح هدامآ یمرب دنادرگ . هب یشخب زا دنیارف هک ًاعقاو لخاد هظفاح یلصا رارق ،دراد هعومجم میقم دنیوگ یم . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یزاجم هظفاح ندوب رثوم یارب مزل رصانع 1 - تیامح تخس یرازفا یارب هب یریگراک هحفص یدنب ای هعطق یدنب 2 - تیامح مرن یرازفا یارب لاقتنا اه هحفص ای اه هعطق نیب هظفاح یوناث و هظفاح یلصا . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یزاجم هظفاح یزاس هدایپ یاه شور 1 - یتساوخرد یدنب هحفص Demand Paging 2 - یتساوخرد یدنب هعطق Demand Segmentation 3 - هدش یدنب هحفص یدنب هعطق Hybrid Paging and Segmentation 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یتساوخرد یدنب هحفص رد هحفص یدنب یارب هظفاح یزاجم هحفص یدنب یتساوخرد ، دننام هحفص یدنب س ،هدا هظفاح یلصا هب یاه هکت مه هزادنا هب مان باق fram و همانرب هب اه هحفص page میسقت دوش یم . اما رب فلخ هحفص یدنب ،هداس یموزل درادن مامت یاه هحفص کی دنیارف رد یاهباق ح هظفا یلصا دنشاب ات دنیارف ارجا دوش و اهنت یتاحفص زا دنیارف هک دروم زاین تسا هب ح هظفا یلصا هدروآ یم دنوش . نیا شور یقیفلت زا هحفص یدنب و هلدابم تسا . 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 باق هرامش هحفص F فده یلصا زا تشاگن ،هحفص نتفای هرامش باق هحفص تسا . نس Age ره هچ ،رتمک ینعی نآ هحفص تدم یرتشیب رد هظفاح نودب هعجارم هدوب تسا . هدش هعجارم تیب R Referenced رگا کی ،هعجارم ندناوخ ای نتشون هب کی هحفص ماجنا ،دریگ نیا تیب ربارب 1 یم دوش . هتفای رییغت تیب M Modified رگا لمع نتشون رب یور کی هحفص ماجنا ،دوش تخس رازفا هب تروص کیتاموتا نیا تیب ار 1 یم دنک . رابتعا تیب Valid رگا نیا تیب یارب هحفص یا 1 ،دشاب ینعی همانرب سیون زا سردآ یاه نورد نیا هحفص هدافتسا هدرک تسا . رگا 0 ،دشاب ینعی هحفص نودب هدافتسا تسا . هحفص لودج هیارد کی یاهدلیف 8 روضح تیب - بایغ P/A رگا نیا تیب 1 ،دشاب ینعی هحفص رد هظفاح رارق دراد و ریاس یاهدلیف نیا هیارد لباق هدافتسا یم شاب دن . تظافح یاه تیب نیا تیب اه عون یسرتسد زاجم ار صخشم یم دنک . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 صقن یاطخ هحفص Page Fault رگا MMU هب لودج هحفص هعجارم دنک و تیب روضح ار یارب هحفص دروم رظن رفص ،دنیبب هجوتم یم دوش هک هحفص رب یور کسید تسا . نیارد تلاح هدنزادرپ رد هلت trap متسیس لماع یم دتفا . هب نیا ،هلت یاطخ صقن هحفص یم دنیوگ . تیریدم نآ رب هدهع متسیس لماع تسا . 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لدنه Page Fault 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم رد کی متسیس هظفاح هحفص یدنب هک هزادنا ره هحفص ربارب 64 تیاب یم ،دشاب لودج هحفص ریز ار رد رظن دیریگب . مادک سردآ یاطخ هحفص دیلوت یم ؟دنک in/out Frame out 00101 in 00001 in 11011 in 11010 out 10001 out 10101 out 11000 in 00101 ... ... a 0000101101001 b 0000010010010 11 a 0000101 101001 p 5 PF b 0000010 010010 p 2 in/out 0 out 1 in 2 in 3 in 4 out 5 out 6 out 7 in سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 کی متسیس هظفاح یزاجم هحفص یدنب ار رد رظن دیریگب هک سردآ یزاجم لماش 40964k هحفص و ره هحفص لماش 10241k تیاب تسا . تسفآ 10 یتیب تسا . هزادنا هظفاح یکیزیف تیاب تسا . سردآ یزاجم 111222H زا قیرط لودج هحفص هب سردآ یکیزیف لیدبت یم دوش . یشخب زا لودج هحفص رد اجنیا هدهاشم یم دوش . سردآ یکیزیف ؟تسیچ 18 2 12 سردآ یزاجم : سردآ یکیزیف : ینعی : 17222 H هحفص هرامش : 444 H باق هرامش : 01011100 5CH لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هحفص ینیزگیاج یاه متیروگلا Page Replacement Algorithms 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هحفص ینیزگیاج یاه متیروگلا رد کی متسیس دنچ همانرب یا هک زا شخب یدنب ایوپ هدافتسا دنک یم ینامز دهاوخ دیسر هک مامت یاهدنیارف وجوم د رد هظفاح یلصا رد تلاح دودسم رارق دنراد . رد نیا تلاح متسیس لماع یکی زا یاهدنیارف لخاد هظفاح یلصا ار هب جراخ م هلداب دنک یم ات یاضف یفاک یارب یدنیارف دیدج ای کی دنیارف هدامآ و قلعم داجیا دوش . متسیس لماع دیاب یدنیارف ک ه رارق تسا نیزگیاج دوش ار باختنا دنک . 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رد عقاو تسایس ینیزگیاج ، هرابرد باختنا کی هحفص ب یار ینیزگیاج ، رد ینامز هک مزل تسا کی هحفص دیدج هب خاد ل هدروآ دوش تبحص دنک یم . 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ینیزگیاج یاه متیروگلا 1 - هنیهب optimal 2 - ریخا هتشذگ رد هدافتسا مدع NRU 3 - دورو بیترت هب جورخ FIFO 4 - سناش نیمود Second Change 5 - تعاس Clock 6 - کیدزن هتشذگ رد هدافتسا نیرتمک LRU 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هنیهب متیروگلا optimal رد نیا ،شور هحفص یا نیزگیاج یم دوش هک هب تدم ینلوط دروم هدافتسا رارق دهاوخن تفرگ . متیروگلا ،هنیهب لباق ارجا ،تسین نوچ زاین هب شیپ ینیب هدنیآ دراد . تلع حرطم ندش نیا ،متیروگلا هدافتسا زا نآ هب ناونع صخاش هسیاقم یم دشاب . مان رگید نیا ،متیروگلا BO Belady Optimal یم دشاب . 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم 18 رد کی متسیس هظفاح هحفص ،یدنب رد کی همانرب هب بیترت هب تاحفص ریز عوجر هدش تسا . . یارب نیا همانرب هس باق هحفص Page Frame رد رظن هتفرگ دوش . دادعت یاهاطخ هحفص Page Faults ؟ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا NRU NRU Not Recently Used رد نیا شور یتقو صقن هحفص خر یم ،دهد متسیس لماع رب ساسا تیعضو تیب یاه عاجرا R و حلصا M ، تاحفص ار هب راهچ سلک قباطم لکش ،ریز میسقت یم دنک و سپس هب روط یفداصت ، هحفص یا ار زا یسلک هک رد هتسد اب هرامش یرتمک دشاب ، ار باختنا یم دنک . 19 رد عقاو هحفص یا باختنا یم دوش هک رد هجرد لوا زا یادتبا هرود هدافتسا ،یراج هدشن تسا و رد هجرد ،مود زا ماگنه دورو هب هظفاح رییغت هدرکن تسا . هحفص قلعتم هب هتسد هرامش 0 ، اریخا دروم هدافتسا رارق هتفرگن و رییغت هدرکن تسا . هب نیمه تلع نیرتهب باختنا یم دشاب . هحفص یا هک تیب حلصا نآ کی ،دشاب لبق زا ینیزگیاج دیاب هتشون دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 20 سلک 1 ، ینامز خر یم دهد هک رد سلک 3 ، تیب R رد کی هفقو ،تعاس 0 دوش . هفقو ،تعاس تیب M ار 0 یمن ،دنک نوچ نیا تیب ناشن هدنهد نیا تسا هک ایآ نیا هحفص دیاب هرابود رد کسید هتشون دوش ی ا ریخ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم هظفاح یلصا یرتویپماک یاراد راهچ باق هحفص یم دشاب . رگا یاطخ هحفص یور هحفص یزاجم هرامش 4 رد نامز 319 خر ،دهد تحت متیروگلا ینیزگیاج NRU هب بیترت تایوتحم مادک کی زا باق هحفص اه ، یتسیاب اجباج ؟دنوش 21 رد شور NRU ، هحفص 2 باختنا یم ،دوش نوچ رد هتسد اب هرامش یرتمک رارق دراد . نوچ رد نامز خر نداد یاطخ ،هحفص ینعی 319 ، همه هحفص اه دوجوم ،دنتسه میمصت یریگ نیب همه اهنآ ماجنا هتفرگ تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا FIFO رد نیا شور جورخ هب بیترت دورو ، هحفص یا نیزگیاج دوش هک نامز یرتشیب تنم رظ هدوب تسا . یارب ،ینیزگیاج هحفص دوجوم رد یادتبا فص ار باختنا هدرک و هحفص یا هک دراو ح هظفا هدش ار هب یاهتنا فص هفاضا یم مینک . 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سناش نیمود متیروگلا متیروگلا نیمود ،سناش دننام FIFO یم دشاب . اب نیا توافت هک یتقو صقن هحفص خر یم ،دهد رگا تیب R یمیدق نیرت ،هحفص 1 ،دوب نیا تیب 0 هدش و هحفص هب یاهتنا تسیل لقتنم یم دوش . اب نیا اک ر هب وا سناش هرابود یا هداد هدش تسا . رگا تیب R همه تاحفص 1 ،دشاب متیروگلا نیمود سناش هب FIFO لیدبت یم دوش . 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم عاجرا هب هرامش هحفص یزاجم 2 : تیب R هحفص یاه 4 و 5 نوچ 1 ،تسا نآ ار رفص هدرک و هحفص اه هب یاهتنا فص لقتنم یم دنوش . لاح هب هحفص 7 هدیسر میا هک نوچ تیب R نآ رفص ،تسا هحفص ار زا هظفاح جراخ هدرک و هحفص 2 ار هب یاج نآ رد یاهتنا فص هفاضا یم مینک . تیب R هحفص ود ار 1 رارق یم میهد . 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تعاس متیروگلا رگا هچ متیروگلا نیمود ،سناش متیروگلا لباق یلوبق ،دوب اما هب تلع فذح هحفص زا یادتبا تسیل و هفاضا ک ندر نآ هب یاهتنا ،تسیل یشور رپ هنیزه تسا . یارب لح نیا لکشم زا تسیل یشخرچ هدافتسا یم دوش . رد متیروگلا ،تعاس تسیل یدنویپ تاحفص هب تروص یوقلح و هب لکش کی تعاس یرادهگن یم ،دوش هب یروط هک هبرقع س تعا هب یمیدق نیرت هحفص هراشا یم دنک . 27 یتقو صقن هحفص خر یم دهد ، هب تیب R هحفص یا هک طسوت هبرقع هب نآ هراشا ،هدش هاگن هدرک هک ود تلاح خر یم دهد : فلا - رگا تیب R ، 0 ،دشاب هحفص دروم رظن جراخ هدش و هحفص دیدج رد نامه ناکم نیزگیاج هدش و هبرقع هب ولج یم دور . ب - رگا تیب R ، 1 ،دشاب هاگنآ 0 هدش و هبرقع هب هحفص یدعب هراشا دهاوخ درک . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم یمتسیس یاراد 4 باق هحفص تسا هک قباطم لودج ریز تاحفص یزاجم رد نآ اه رارق دنراد . رگا متسیس لماع زا متیروگلا تعاس Clock هدافتسا ،دیامن رد تروص عوقو صقن ،هحفص هحفص دیدج اب مادک هحفص یزاجم دیاب نیزگیاج ؟دوش R هحفص یراذگراب نامز هظفاحرد هحفص هرامش 1 50 1 0 30 2 1 20 3 0 40 4 ادتبا هبرقع رب یور یمیدق نیرت هحفص ینعی هحفص 3 تسا . نوچ تیب R نآ 1 ،تسا تیب R نآ 0 هدش و هبرقع هب ولج تکرح یم دنک و رب یور هحفص 2 یم دور . نوچ تیب R هحفص 2 ، رفص ،تسا هحفص دیدج اب نیا هحفص نیزگیاج یم دوش . 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا LRU رد شور LRULeast Recently Used ، هحفص یا نیزگیاج یم دوش هک یارب تدم ینلوط دروم هدافتسا رارق هتفرگن تسا . ینعی رد هتشذگ یرترود هب نآ هعجارم هدش تسا . 30 لاثم : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم هب یدنیارف راهچ باق صیصخت هتفای تسا . کی یاطخ هحفص یارب هحفص 4 خر هداد تسا . یارب تسایس تیریدم هظفاح FIFO و LRU هب بیترت هچ هحفص یا یارب ینیزگیاج باختنا یم دنوش ؟ 32 رد شور FIFO هحفص یا هک نامز راب ندش نآ رد هظفاح زا همه رتمک تسا باختنا یم دوش ینعی هحفص 3 . رد شور LRU هحفص یا هک نامز نیرخآ هعجارم هب نآ رتمک ،تسا باختنا یم دوش ینعی هحفص 2 . نامز رفص نامز رد دنیارف عورش زا و تعاس نابرض بسح رب اه تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدیلب ضقانت Beladys anomaly رد شور FIFO نکمم تسا اب شیازفا دادعت ،اهباق یاطخ هحفص مک دوشن هک هب نیا هدیدپ ضقانت یدیلب یم نیوگ د . رد عقاو ضقانت یدیلب هب نیا ینعم تسا هک متیروگلا FIFO نکمم تسا زا رادومن ،ریز یوریپ دنکن : 33 یاه متیروگلا رد یدیلب ضقانت BO LRU دهد یمن خر . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هرابنا 4 یا هحفص : 10 هحفص نادقف 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5 4 4 4 4 4 4 3 2 1 5 4 3 3 3 3 3 3 2 1 5 4 3 2 2 2 2 2 1 5 4 3 2 1 1 1 1 5 4 3 2 1 5 F F F F F F F F F F 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5 4 4 4 3 2 1 4 4 4 3 5 5 3 3 2 1 4 3 3 3 5 2 1 2 1 4 3 5 5 5 2 1 4 F F F F F F F F F هرابنا 3 هحفص یا : 9 نادقف هحفص 34 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 فیرعت متیروگلا هتشپ یا ، یمتیروگلا تسا هک رد ،نآ هعومجم یا زا تاحفص دوجوم رد هظفاح یارب n ،باق هشیمه ریز هعومجم یا زا یتاحفص تسا هک یارب n+1 باق رد هظفاح دنهاوخ دوب . 35 متیروگلا یاه هتشپ یا هاگچیه راچد ضقانت یدیلب یمن دنوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هحفص یدنب هعطق یدنب Segmentation with paging یاضف سردآ هب یدادعت هعطق میسقت دوش یم و ره هعطق زین هب یدادعت هحفص میسقت دنوش یم . یارب ره دنیارف کی لودج هعطق و دنچ لودج هحفص دوجو دراد . سردآ یزاجم : سردآ یکیزیف : هعطق هرامش هحفص هرامش حفص نورد تسفآ ه هرامش باق حفص نورد تسفآ ه 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هحفص یدنب هعطق یدنب 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لا ث م کی هظفاح هب هزادنا 8KB و اب تاحفص 512 یتیاب ار رد رظن دیریگب هک اب شور تاعطق هحفص یدنب هدش تیریدم یم دوش . بولطم تسا سردآ یکیزیف رظانتم اب سردآ یزاجم : 38 نوچ هرامش هعطق 1 تسا هب سیدنا 1 رد لودج هعطق هعجارم هدرک و رادقم PTBA ینعی 0088 صخشم یم دوش . لاح نوچ رد سردآ ،یزاجم هرامش هحفص 2 ،تسا رد ،هظفاح رد نوتس مود هک اب سردآ 0088 عورش یم دوش هب رطس موس هعجارم هدرک و هرامش باق هحفص هک ربارب 9H تسا صخشم ، یم دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نایاپ 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 40 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . سرداﺮﻓ FaraDars.org