آموزش سیستم های عامل - بخش هفتم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 2 مشش لصف هظفاح تیریدم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسا هظفاح تیریدم ،لماع متسیس فیاظو زا یکی . هدهع رب کسید هظفاح تیریدم و یلصا هظفاح تیریدم لماع متسیس تسا . 3 تیریدم هظفاح : 1 - یگمانرب کت 2 - یگمانرب دنچ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تباث نشیتراپ اب یگمانرب دنچ 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 اتسیا یدنب نشیتراپ شور هب هظفاح تیریدم بیاعم 1 - اه نشیتراپ هزادنا و دادعت نییعت ندوب لکشم . 2 - اه نشیتراپ دادعت هب یگمانرب دنچ هجرد ندوب دودحم . 3 - یلخاد ندش هکت هکت 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 فص دشاب هتشاد ار دوخ هب طوبرم فص ،دناوت یم نشیتراپ ره . گ رظن رد اه نشیتراپ همه یارب كرتشم فص کی ناوت یم تفر . 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دح و هیاپ تابث یماگنه هک هدنزادرپ هب یدنیارف هداد یم ،دوش سردآ عورش نشیتراپ رد Base و لوط نشیتراپ رد Limit رارق یم دریگ . 7 رگا تابث هیاپ یواح 100 و تابث دح لماش 20 ،دشاب نآ هاگ همانرب یم دناوت هب ییاهسردآ زا 100 ات دوخ 120 ، یبایتسد هتشاد دشاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یارب یریگولج زا تظافح ، سردآ اه اب یاوتحم Limit هسیاقم یم دنوش ات هب یاضف جراخ زا نشیتراپ یسرتسد دوشن . 8 یارب یریگولج زا لکشم اج هب ییاج ، ره سردآ هظفاح یا هک دیلوت یم ،دوش لبق زا لاسرا هب هظفاح ، شرادقم هب تروص راکدوخ اب یاوتحم Base عمج یم دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هلدابم swapping رد متسیس یاه كارتشا ینامز رد یهاگ تاقوا یمن ناوت همه یاهدنیارف لاعف ار رد هظفاح یلصا یاج د دا و دیاب یاهدنیارف یفاضا هب کسید لقتنم هدش و ادعب هب تروص ایوپ هب لخاد هظفاح هدروآ دنوش . رد شور هلدابم ، ره دنیارف هب روط لماک هب هظفاح یلصا هدروآ یم دوش و دعب زا یتدم ،ارجا هب کسید هدنادرگرب یم دوش Swap in Swap out. لثم رد کی طیحم دنچ همانرب یا هک زا RR هدافتسا یم ،دنک یتقو یدنیارف موتناوک ینامز شا مامت یم ،دوش اب دنیارف یرگید هلدابم یم دوش . رد نشیتراپ یدنب ایوپ ، « ،دادعت تیعقوم و هزادنا » نشیتراپ اه توافتم تسا . نیا فاطعنا یریذپ ثعاب دوبهب هرهب یرو هظفاح یم دوش . 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ساسا رب هک دهد یم ناشن ار یمتسیس درکلمع هوحن ریز لکش هلدابم دنک یم راک . رگا دایقنا رد نامز لبمسا ای راب ندرک ،دشاب یتقو یدنیارف زا هظفاح نوریب ،تفر ماگنه تشگرب هب ،هظفاح رد نامه یاضف یلبق رب یم گ ددر . رگا دایقنا رد نامز ارجا تروص ،دریگ دنیارف رد یلحم ریغ زا لحم لوا رارق یم ،دریگ ریز یاهسردآ یکیزیف رد نامز ارجا هبساحم یم دنوش . 10 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یجراخ ندش هکت هکت رد نشیتراپ یدنب ،ایوپ هب رطاخ هلدابم ، هرفح یاه یددعتم رد هظفاح هب دوجو یم دیآ هک ثعاب لتا ف هظفاح یم دوش . هب نیا ،لکشم هکت هکت ندش یجراخ یم دنیوگ . یارب هلباقم اب هکت هکت ندش یجراخ زا هدرشف یزاس ناوت یم هدافتسا درک . هداس نیرت متیروگلا هدرشف یزاس نیا تسا هک مامت هرفح اه ار هب کی فرط هدرب و هرفح یگرزب زا ح هظفا دازآ لیکشت یم دوش . یلو نیا شور هنیزه یدایز دراد . 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هظفاح دازآ یاه شخب صیخشت یتقو هک هظفاح هب تروص ایوپ صیصخت هداد یم ،دوش متسیس لماع دیاب دنادب هک مادک خب ش هظفاح رد ره ،هظحل صیصخت هداد هدش و مادک شخب دازآ تسا . یارب نیا ،روظنم ود شور دوجو دراد : 1 - تیریدم هظفاح اب تشاگن یاه یتیب 2 - تیریدم هظفاح اب تسیل یاه یدنویپ 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تیریدم یتیب یاه تشاگن اب هظفاح هظفاح هب نیدنچ دحاو صیصخت میسقت یم دوش . رظانتم اب ره دحاو کی ،صیصخت تیب دوجو دراد . رگا دحاو رظانتم دازآ ،دشاب نیا تیب 0 تسا و رد تروص رپ ،ندوب 1 تسا . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم لماش هظفاح زا یتمسق ریز لکش 5 و دنیارف 3 دهد یم ناشن ار هرفح . دنتسه یلاخ یاهاضف ،هدروخ روشاه قطانم . ،لاثم روط هب 8 ات جنپ لماش ، لوا تیب 1 ات هس و 0 تسا . ره هچ دحاو صیصخت رتکچوک ،دشاب تشاگن یتیب رتگرزب دهاوخ دوب . رگا هزادنا ،دنیارف یبیرض زا هزادنا دحاو صیصخت ،دشابن رد نیرخآ دحاو یرادقم زا هظفاح رده یم دور . یارب لاقتنا کی دنیارف هب هظفاح هک هب k دحاو اضف زاین ،دراد ریدم هظفاح دیاب رد تشاگن یتیب وجتسج هدرک و k تیب یلاوتم 0 ار ادیپ دنک . هک یلمع ربنامز تسا . 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنویپ یاه تسیل اب هظفاح تیریدم دوش یم لیکشت هظفاح هتفای صیصخت ای دازآ یاه هعطق زا یدنویپ تسیل کی . اب یلاخ یاهاضف H اب رپ یاهاضف و P دنا هدش صخشم . یدنویپ تسیل هرگ یاهدلیف : 1 - ندوب دنیارف ای هرفح 2 - عورش سردآ 3 - لوط 4 - یدعب هرگ سردآ یگداس هب تسیل نیا ،دوش یم هلدابم ای ،دبای یم همتاخ یدنیارف هک ینامز هک تسا نیا شور نیا تیزم update دوش یم . 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هظفاح صیصخت و یبای ناکم یاه متیروگلا یتقو اهدنیارف و هرفح اه رد کی تسیل بترم هدش رب ساسا سردآ رارق یم ،دنریگ متیروگلا یاه یفلتخم تهج صخت صی هظفاح هب کی دنیارف دوجو دراد . 1 - نیلوا شزارب First fit وجتسج زا یادتبا هظفاح عورش هدش و دنیارف رد نیلوا هرفح یا رارق هداد یم دوش هک رد نآ اج یم دوش . 2 - شزارب یدعب Next fit دننام First fit ،تسا اب نیا توافت هک وجتسج زا نیرخآ لحم صیصخت عورش یم دوش . 3 - نیرتهب شزارب Best fit مامت تسیل وجتسج یم دوش و دنیارف رد نیرتکچوک هرفح یا رارق هداد یم دوش هک رد نآ اج یم دوش . 4 - نیرتدب شزارب Worst fit مامت تسیل وجتسج یم دوش و دنیارف رد نیرتگرزب هرفح یا رارق هداد یم دوش هک رد نآ اج یم دوش . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم دنیارف هب اضف صیصخت 16 یتیاباگم 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم رد کی متسیس هک تیریدم هظفاح اب هدافتسا زا هلدابم ماجنا ،دوش یم هظفاح یلصا لماش یاهاضف یلاخ اب یاه هزادنا هب بیترت 10 4 20 18 7 9 12 پچ هب تسار تسا . یارب تساوخرد هکت ییاه زا هظفاح هب روط یلاوتم و هب یاهرادقم 12 و 10 و 6 ولیک تیاب اب هدافتسا زا شور یاه هتفگ هدش مادک کی زا یاهاضف یلاخ قوف رکذلا لاغشا ؟دنوش یم 12 9 7 18 20 4 10 12 9 7 18 8 4 10 12 12 9 7 18 8 4 0 10 12 9 7 18 2 4 0 6 First fit 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 12 9 7 18 20 4 10 12 9 7 18 8 4 10 12 12 9 7 8 8 4 10 10 12 9 7 2 8 4 10 6 Next fit 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 12 9 7 18 20 4 10 0 9 7 18 20 4 10 12 0 9 7 18 20 4 0 10 0 9 1 18 20 4 0 6 Best fit 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 12 9 7 18 20 4 10 12 9 7 18 8 4 10 12 12 9 7 8 8 4 10 10 6 9 7 8 8 4 10 6 Worst fit 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 22  رگا تسیل یاهاضف یلاخ رب ساسا هزادنا اهاضف بترم ،دشاب س تعر Best fit ، شیازفا یم دبای .  تعرس متیروگلا یاه Best fit و Worst fit نییاپ ،تسا نوچ لک تسیل دیاب وجتسج دوش .  رد Next fit ، هرفح یاه گرزب یاهتنا هظفاح عیرس رت هتسکش یم دوش و رد ورو د یاهدنیارف گرزب ،یدعب لکشم داجیا یم دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 عیرس شزارب Quick fit یارب ره هتسد زا اهدنیارف اب هزادنا یاه ،لوادتم کی تسیل هناگادج هیهت یم دوش . یلودج اب n هناخ ار ضرف دینک هک : هناخ لوا : هراشا یرگ هب یادتبا تسیل هرفح یاه 4 ولیک ،یتیاب هناخ مود : هب یادتبا هرفح یاه 8 ولیک یتیاب و ... نتفای هرفح یا اب هزادنا ،بسانم رایسب عیرس تسا . 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یتقافر متسیس اب هظفاح تیریدم Buddy System رد شخب یدنب اتسیا ناکما هکت هکت ندش یلخاد و رد شخب یدنب ایوپ ، ناکما هکت هکت ندش خ یجرا دوجو دراد . متسیس ،یتقافر کی لداعت لباق لوبق یارب قئاف ندمآ رب بیاعم یاهحرط شخب یدنب اتسیا و ایوپ تسا . هزادنا یاهکلب هظفاح یناوت زا 2 دنشاب یم . 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هوحن راک : رگا هزادنا کی هرفح ربارب دشاب و یدنیارف هب هزادنا S دیاب هب لخاد نآ هلدابم ،دوش رگا S زا فصن هزادنا هرفح رتگرزب ،دوب لک اضف هب نآ هداد یم ،دوش رد ریغ لک ،تروصنیا كولب فصن هدش و ود ب كول قیفر داجیا یم دوش . نیا دنور هب تروص یتشگزاب رارکت دهاوخ دش . رد تروص دازآ ندش کی ،هرفح ناکما بیکرت یاقفر رواجم یم دشاب . k 2 تسا شور نیا رد هظفاح فلتا ،یتقافر متسیس بیاعم زا . 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم دهد یم ناشن ار یتقافر متسیس درکلمع هوحن ریز لکش : 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یتقافر متسیس یتخرد راتخاس کی ناوت یم و تسا هتفای تخاس اه هرفح نامدیچ هک تسا نیا یتقافر متسیس تیزم یتخرد راتخاس یاه كولب یارب و رپ درک ادیپ عیرس یلیخ ار بسانم هرفح ،یتشگزاب متیروگلا کی اب و درک داجیا یلاخ . لاثم : تساوخرد زا دعب ییودود تخرد Release B 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هحفص 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هحفص Paging هظفاح یلصا هب ییاهکولب اب هزادنا یاه تباث هب مان باق frame میسقت یم دوش . هظفاح یقطنم هب كولب ییاه اب هزادنا یاه ناسکی هب مان هحفص page میسقت دوش یم . هزادنا هحفص و هزادنا باق طسوت تخس رازفا فیرعت یم دوش . یتقو کی دنیارف هب لخاد هظفاح هدروآ ،دوش یم مامت تاحفص نآ هب لخاد یاهباق دوجوم راب ش یم دنو و کی لودج هحفص داجیا دوش یم . لودج هحفص ، لحم باق ره هحفص زا دنیارف ار صخشم دنک یم . هزادنا هحفص و هزادنا باق دیاب یناوت زا 2 دنشاب . هطقن فعض یلصا هحفص یدنب هکت هکت ندش یلخاد تسا . 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم صیصخت باق یاه دازآ هب یاه هحفص دنیارف A و شیامن لودج هحفص : 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هحفص متسیس رد سردآ همجرت سردآ یقطنم زا ود تمسق لیکشت هدش تسا : 1 - هرامش هحفص P 2 - تسفآ d هدنزادرپ هب کمک لودج ،هحفص کی سردآ یکیزیف دیلوت دنک یم . سردآ یکیزیف زا ود تمسق لیکشت هدش تسا : 1 - هرامش باق 2 - تسفآ نیوگ یم زین ناکم توافت ای فارحنا ،تسفآ هب د . 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هحفص متسیس رد سردآ همجرت هوحن 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم اب هجوت هب سردآ یبسن 0000010111011110 ، دنچ تیب یارب هرامش هحفص زاین ؟تسا هزادنا هحفص ربارب کی ولیک تیاب یم دشاب . خساپ : هزادنا هحفص کی ولیک تیاب ،تسا سپ 10 تیب یارب تسفآ دروم زاین تسا . نوچ سردآ 16 یتیب ،تسا 6 تیب یارب هرامش هحفص یقاب دنام یم . سردآ یبسن هداد هدش یاراد تسفآ 0111011110 رد هحفص 000001 تسا . دشاب هتشاد یتیابولیک کی هحفص رثکادح دناوت یم همانرب کی . 6 2 64 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم کی یاضف سردآ یهد یقطنم لماش 4 هحفص تسا و ره هحفص یواح 2 هملک تسا . رگا نیا تاحفص رب یور کی یاضف سردآ یهد یکیزیف یواح 8 باق هحفص تشاگن ،دوش سردآ یقطنم و یکیزیف دنچ یتیب هاوخ د ؟دوب یاضف سردآ یهد یقطنم : یاضف سردآ یهد یکیزیف : نیاربانب سردآ یقطنم 3 یتیب و سردآ یکیزیف 4 یتیب تسا . 3 4×282 4 8×2162 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم رد کی متسیس هظفاح هحفص یدنب اب کی لودج هحفص یواح 64 لخدم 10 یتیب و هحفص یاه 512 ،یتیاب سردآ یقطنم و یکیزیف دنچ یتیب ؟تسا هزادنا هظفاح یقطنم لصاح برض دادعت تاحفص دادعت لخدم اه رد هزادنا ره هحفص : هزادنا هظفاح یکیزیف لصاح برض دادعت اهسردآ رد هزادنا ره هحفص : نیاربانب سردآ یقطنم 15 یتیب و سردآ یکیزیف 19 یتیب تسا . 6 9 15 64×5122 ×2 2 10 19 2 ×5122 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم رد کی یاضف سردآ یهد یقطنم ره هحفص یواح 512 هملک تسا . تاحفص هظفاح یلصا رب یور کی یاضف سردآ یهد یکیزیف یواح 8 باق هحفص هتشاگن یم دوش . سردآ یکیزیف یواح دنچ تیب تسا ؟ 3 9 12 8×5122 ×2 2 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هعطق 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هعطق رد شور هعطق یدنب یارب تیریدم ،هظفاح همانرب و هداد اه هب یدادعت هعطق Segment میسقت دنوش یم و یموزل درادن هزادنا نیا اه هعطق مه هزادنا دنشاب . یماگنه هک کی دنیارف هب لخاد هدروآ ،دوش یم هیلک یاه هعطق نآ هب لخاد هظفاح راب دنوش یم و لودج هعطق داجیا یم دوش . ره رطس نیا لودج لماش سردآ عورش هعطق دروم رظن رد هظفاح یلصا و لوط هعطق یم دشاب . 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هعطق زا یقطنم دید یدنب 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 1 - سردآ یقطنم زا ود تمسق لیکشت هتفای تسا : هرامش هعطق و تسفآ . 2 - زایتما هعطق ،یدنب تظافح زا تاعطق و كارتشا هداد اه و دک یم دشاب . 3 - یوگلا هحفص یدنب یمن دناوت هظفاح یکیزیف ار زا هاگدید ربراک سن تب هب هظفاح کیکفت دنک . 41 یدنب هعطق اب هطبار رد یتاکن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 4 - هعطق یدنب هب لیلد یریگراکب یاه هعطق مهریغ ،هزادنا هباشم شخب یدنب ایوپ تسا . هتبلا رد هعطق یدنب کی همانرب دناوت یم شیب زا کی شخب ار لاغشا دنک و وزل یم درادن نیا اهشخب هتسویپ دنشاب . 5 - هعطق یدنب هکت هکت ندش یلخاد ار فذح ،دنک یم اما یاراد هکت هکت ندش یجراخ تسا . 6 - رد یلاح هک هحفص یدنب زا دید زاس همانرب یفخم ،تسا هعطق یدنب لباق تیور و ع لما لیهست یهدنامزاس اه همانرب و اه هداد دشاب یم . 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هعطق رازفا تخس 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم سردآ یقطنم 16 یتیب 0001001011110000 ضورفم تسا . هوحن دیلوت سردآ یکیزیف رد شور هعطق یدنب ار ناشن دیهد . تسفآ 12 یتیب و هرامش هعطق 4 یتیب سردآ یکیزیف زا عمج تسفآ 12 یتیب اب رادقم هیاپ تسدب یم دیآ . رثکادح هزادنا هعطق : 12 2 4096  44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم مادک سردآ یقطنم دقاف سردآ یکیزیف ؟دنتسه 0150 2700 45 سردآ یقطنم رد متسیس هعطق یدنب زا ود تمسق هرامش هعطق و تسفآ لیکشت ،هدش نیلوا سردآ سردآ،یقطنم یکیزیف ،درادن نوچ : سردآ یقطنم مود ، یاراد سردآ یکیزیف ،تسا نوچ : نیا سردآ ربارب تسا اب : 700 600  150 200  500 150 650  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نایاپ 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 47 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . سرداﺮﻓ FaraDars.org