آموزش سیستم های عامل - بخش ششم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 2 مجنپ لصف : یدنورمه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هیلوا میهافم ماگمه یزاس Synchronization رگا نیب اهدنیارف یگتسباو دوجو هتشاد ،دشاب بیترت تسرد ماجنا اهراک دیاب تیاعر ش دو . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یتباقر طیارش Race Condition اهدنیارف رد تیلاعف یاه ینارحب رگیدکی هلخادم دننکن و طیارش یتباقر یارب اهنآ خر دن ده . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ینارحب عبنم یکارتشا ریغ عبنم رگپاچ دننام دننک یم تباقر نآ هب یسرتسد یارب دنیارف دنچ هک . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ینارحب هیحان Critical Region دنک یم هدافتسا ینارحب عبنم زا هک همانرب زا یشخب . 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یگنسرگ ضرف دینک ره کی زا هس دنیارف A و B و C ًابوانتم دنمزاین یسرتسد هب عبنم R دنتسه . یتقو A نیا عبنم ار رد رایتخا ،دریگ ود دنیارف رگید رد راظتنا نآ ،عبنم هب ریخات هتخادنا یم دنوش . اب جورخ A زا هیحان ،ینارحب یکی زا ود دنیارف دیاب R ار رد رایتخا دنریگ . رگا C عبنم R ار دریگب و لبق زا نایاپ شخب ینارحب ًاددجم A تساوخرد R ار دنکب و دعب زا نایاپ ، هزاجا هب C هداد دوش و ًاررکم نیا لمع نیب A و C همادا ،دبای B هب تروص دودحمان زا یسرتسد هب عبنم R مورحم یم دنام و یگنسرگ یم دشک . 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ریز سسورپ ود یزاوم و دنور مه یارجا تروص رد نکمم یاه یجورخ : Avoid whiletrue cout 1 cout 2 Bvoid whiletrue cout 3 cout 4 : A B  1234 : B A  3412 : A B A  1342 1 2 : B A B  3124 1 2 : A B A B    1324 1 1 2 2 : B A B A    3142 1 1 2 2 8 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ود دنیارف ریز هب تروص مه دنور ارجا یم دنوش . رد یتروص هک رادقم هیلوا ریغتم یرسارس a رفص ،دشاب دعب زا یارجا لماک ود ،دنیآرف هچ تلاح ییاه یم دناوت خر ؟دهد ناکما یارجا اهنآ هب تروص Interleaved زین دوجو دراد . ینعی رد ره هظحل زا یارجا ،دنیارف ناکما عوقو هفقو و چیئوس هب دنیارف رگید دوجو دراد . p1 p2 a1 ba ca 9 لاثم P P a b c      1 2 1 P P a b c      2 1 1 0 0 P P P a b c       21 1 22 1 0 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دنچ یجورخ لصاح زا یارجا دنورمه ود هزادرپ : P2 P1 repeat print "C" print "D" forever repeat print "A" print "B" forever 10 لاثم 12 AB CD : P P  11 2 1 2 ACD B: P P P  11 2 1 2 ACDB: P P P  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دیلوت هوحن badc : int x0 int y0 B A printf"b" x1 while y0 printf"c" while x0 printf"a" y1 y0 printf"d" y1 11 لاثم B A printf"b" x1 . . . . . . while y0 printf"c" . . while x0 printf"a" y1 y0 printf"d" y1 . . badc: B A B  12 3 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یراکمه یاهدنیارف دنورمه یطیارش هک دیاب تیاعر دوش ات کی یراکمه تسرد و اراک نیب یاهدنیارف مه دنور رارقرب دشاب : 1 - راصحنا لباقتم Mutual Exclusion زا نیب ییاهدنیارف هک یارب کی عبنم ناسکی یاراد هیحان ینارحب ،دنتسه رد ره هظحل طقف کی دنیارف زاجم تسا هک رد هیحان ینارحب دوخ دشاب . 2 - تفرشیپ Progress یدنیارف هک لعف میمصت هب دورو هب هیحان ینارحب ار درادن و رد هیحان ریغ ینارحب یم دشاب و سد لمعلاروت یاه یداع همانرب دوخ ار ارجا یم ،دنک دیابن رد میمصت یریگ یارب دورو یاهدنیارف رگید هب هیحان ب ینارح تکرش دنک . ناکما تعنامم هتشادن دشاب 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 3 - راظتنا دودحم Bounded Waiting دیاب تدم راظتنا ییاهدنیارف هک زاین هب دورو هب هیحان ینارحب ،دنراد دودحم دشاب . ینعی دیابن د راچ یگنسرگ و نب تسب دنوش . یگنسرگ : هب تدم مولعمان و نودب دح یلاب ،صخشم رظتنم یاهدنیارف رگید ندوب . نب تسب : ات دبا رظتنم دورو هب هیحان ینارحب دوخ ندوب . هتبلا هولع رب تیاعر 3 طرش ،لاب هلئسم ار دیاب رد تلاح یلک لح درک و یضرف یارب هداس یزاس هار لح هب راک دربن . نینچمه متیروگلا تلاح یعطق و ریغ یفداصت هتشاد دشاب . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لباقتم راصحنا یاهدرکیور یارب ققحت راصحنا ،لباقتم یاهداهنشیپ یفلتخم دوجو دراد . مینک یم یدنب هتسد ،ریز درکیور راهچ تروص هب ار اه لح هار نیا : 1 - یرازفا مرن 2 - رازفا تخس تیامح اب صاخ یاه لمعلاروتسد کمک اب CPU 3 - لماع متسیس تیامح اب صاخ یمتسیس یاه ناوخارف کمک اب 4 - یزاس همانرب نابز تیامح اب رلیاپماک کمک اب 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لباقتم راصحنا یرازفا مرن یاهدرکیور امیقتسم طسوت همانرب اه هدافتسا یم دنوش و دوجو هظفاح یکارتشا یرورض تسا . یتیامح زا متسیس لماع و نابز یاه همانرب یزاس میرادن . 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا Decker یاقآ Decker نیلوا یصخش دوب هک کی هار لح مرن یرازفا ود یدنیارف یارب هلئسم راصحنا تم لباق هئارا داد . Decker اب جنپ هلحرم شلت هب هار لح تسرد دیسر . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 17 لوا شلت یعطق بوانت P0 whileTRUE while turn 0 critical-section turn 1 non-CS P1 whileTRUE while turn 1 critical -section turn 0 non-CS سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ویرانس : رگا P1 دراو هیحان ینارحب دوش و شراک مامت هدش و هب شخب ریغ ینارحب ،دورب turn ربارب 0 یم دشاب . لاح تبون P0 تسا هک دراو هیحان ینارحب ،دوش یلو یم دهاوخ هب تدم ینلوط رد هیحان ریغ ینارحب دنامب . P1 هب تعرس شراک رد هیحان ریغ ینارحب مامت هدش و دصق دورو ددجم هب هیحان ینارحب ار دراد . اما چ نو turn ربارب 0 تسا رد هقلح راظتنا یم دنام ات هرخلاب P0 دراو هیحان ینارحب هدش و دعب زا ،جورخ turn ار 1 هدرک ات P1 دناوتب دراو هیحان ینارحب دوش . سپ P1 طسوت یدنیارف رظتنم هدنام دوب هک رد هیحان ینارحب دوبن و یولج تفرشیپ شا ار هتفرگ دوب . دنک یمن تیاعر ار تفرشیپ طرش . 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ره دنیارف یاراد دیلک ازجم یارب دورو هب هیحان ینارحب تسا ات رگا یدنیارف دصق هدافتسا زا هیحان ینارحب ار ،تشادن یارف دن رگید دناوتب هب هیحان ینارحب دوخ یسرتسد هتشاد دشاب 19 مود شلت P0void whileTRUE while flag1 flag0 TRUE critical-section flag0 FALSE non-CS P1void whileTRUE while flag0 flag1 TRUE critical-section flag1 FALSE non-CS سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دوش یمن تیاعر لباقتم راصحنا . ویرانس : دنیارف P0 ، flag1 ار هدناوخ و نآ ار FALSE یم ،دنیب اما لبق زا TRUE ندرک flag0 ، p1 ارجا دوش و flag0 ار هدناوخ و نآ ار FALSE یم دنیب و یارب دورو هب هیحان ینارحب flag1 ار TRUE هدرک و P1 دراو یم دوش . رد نیا نامز هب P0 چیئوس هدش و flag0 ار TRUE هدرک و نیا دنیارف مه دراو هیحان ینارحب یم دوش . 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هب تلع ناکما ،یگنسرگ طرش راظتنا دودحم تیاعر یمن دوش . ویرانس : ضرف دینک P0 رد هیحان ینارحب تسا و هب P1 چیئوس یم دوش . نوچ flag0 ربارب TRUE ،تسا P1 یمن دناوت دراو هیحان ینارحب دوش . دعب زا نایاپ ،موتناوک هدنزادرپ هب P0 هداد هدش و نیا دنیارف اعیرس هیحان ینارحب شا ار ارجا هدرک و یعس هب دورو ددجم هب هیحان ینارحب ار دراد و نیا هزاجا هب وا هداد یم دوش . P0 اددجم flag 0 ار TRUE هدرک و رگا هب P1 چیئوس ،دوش زاب مه یمن دناوت هزاجا دورو دریگب . نیاربانب شلت یارب یبایتسد هب هیحان ینارحب یفداصت تسا و ناکما یطحق دوجو دراد . ناکما دورو یپ رد یپ کی دنیارف هب هیحان ینارحب و مدع یبایتسد دنیارف رگید هب هیحان ینارحب دوجو دراد . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رد شلت مود ره دنیارف ادتبا تیعضو دنیارف لباقم ار کچ هدرک و سپس flag دوخ ار TRUE یم دنک . نیاربانب رگا ره ود هب روط نامزمه دصق دورو هب هیحان ینارحب ار هتشاد ،دنشاب flag رگیدکی ار FALSE یم دننیب و اب مه دراو یم دنوش . یارب لح نیا لکشم ود رطس هلئسم ار ضوع یم مینک . 22 موس شلت P0void whileTRUE flag0 TRUE while flag1 critical-section flag0 FALSE non-CS P1void whileTRUE flag1 TRUE while flag0 critical-section flag1 FALSE non-CS سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دوش یمن تیاعر دودحم راظتنا طرش ،تسب نب ناکما تلع هب . ویرانس : هک دینک ضرف P0 ، falg0 ار TRUE یسررب زا لبق یلو دنک flag رد P0 ، هب P1 و دوش چیئوس P1 ، flag1 ار TRUE دنک . هقلح رد دبا ات دنیارف ود ره تروص نیا رد دهد یم خر تسب نب و هدش راتفرگ راظتنا .   1 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رد شلت یلبق ره دنیارف یم دناوت یور قح دوخ یارب دورو هب شخب ینارحب شا یراشفاپ دنک . رد نیا شور ره دنیارف ریغتم flag دوخ ار TRUE هدرک ات تساوخ دوخ یارب دورو هب شخب ینارحب ار اشن ن ،دهد اما هدامآ تسا flag ار رییغت دهد ات هب دنیارف رگید مارتحا دراذگ . ینعی یدنیارف هک دصق دورو هب هیحان ینارحب ر ا ،دراد رگا دنیبب هک دنیارف لباقم مه یم دهاوخ ب ه هیحان ینارحب دراو ،دوش falg دوخ ار یارب تدم یهاتوک FALSE هدرک ات دنیارف لباقم دناوتب و درا دوش . 24 مراهچ شلت فراعت و بدا P0void whileTRUE flag0 TRUE while flag1 flag0 FALSE delay flag0 TRUE critical-section flag0 FALSE non-CS P1void whileTRUE flag1 TRUE while flag 0 flag1 FALSE delay flag1 TRUE critical-section flag1 FALSE non-CS سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دوش یمن تیاعر دودحم راظتنا طرش ،یگنسرگ ناکما لیلد هب . ق راتفرگ ،صخشم یلاب دح نودب و مولعمان تدم هب دنیارف کی تسا نکمم نوچ تمس ریخات delay دوش ینارحب هیحان دراو تاعفد هب لباقم دنیارف و دوش . دوجو ناکما تلع هب نینچمه Livelock ، دوش یمن تیاعر دودحم راظتنا طرش زین . 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لکشم Livelock مان هب یدیدج لکشم اما ،درادن دوجو تسب نب لکشم مراهچ شلت رد Livelock دراد دوجو . میهد یم حیضوت ار لکشم نیا ،ریز یارجا ندرک لابند اب : 1 P0 ، flag0 ار TRUE دنک . 2 P1 ، flag 1 ار TRUE دنک . 3 P0 ، flag 1 دنک یسررب ار . 4 P1 ، flag0 ار دنک یسررب . 5 P0 ، flag0 ار FALSE دنک . 6 P1 ، flag1 ار FALSE دنک . 26 ره ود دنیارف رد کی نامز هب تدم هاتوک ناسکی بقع نیشن ی یم دننک . سپس اب مه رب یم دندرگ و لحارم لاب ار رارکت یم دننک . رگا نیا هلابند هب روط دودحمان رارکت ،دوش نکمم سا ت چیه مادک زا اهدنیارف دنناوتن دراو هیحان ینارحب دنوش . هتبلا نیا رارکت نب تسب یمن ،دشاب نوچ اب رییغت رد س تعر یبسن ،اهدنیارف نیا هخرچ هتسکش یم دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ریغتم تبون ار اب یاهریغتم مچرپ بیکرت درک . 27 شلت مجنپ P0void whileTRUE flag0 TRUE while flag1 if turn 1 flag0 FALSE while turn1 do flag0 TRUE critical-section turn 1 flag0 FALSE non-CS P1void whileTRUE flag1 TRUE while flag0 if turn 0 flag1 FALSE while turn0 do flag1 TRUE critical-section turn 0 flag1 FALSE non-CS سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هک یماگنه P0 رد ،دوش دوخ ینارحب شخب دراو دهاوخب flag رادقم دوخ هب طوبرم TRUE دراذگ یم . سپس flag هب طوبرم P1 هک دنک یم یسررب ار دهد یم خر تلاح ود : فلا - flag1 ربارب TRUE دشاب : رگا turn ،دشاب کی ربارب P0 هب P1 اب و هتشاذگ مارتحا FALSE دنام یم رظتنم شا مچرپ ندرک . رد ماگنه نیا P0 ات دهد یمن ماجنا یراک turn سپس و دوش رفص ربارب flag ار شدوخ TRUE دنک یم . ب - flag1 ربارب FALSE دشاب : P0 رد ،ینارحب شخب زا جورخ زا دعب و هدش ینارحب شخب دراو flag رادقم دوخ FALSE ات دراذگ یم رد و دنک دازآ ار ینارحب شخب turn رادقم 1 هب ار یراشفاپ قح ات دهد یم رارق ار P1 دراذگاو . 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاه شلت تیعضو زا یا هصلخ Decker باقتم راصحنا ل تفرشیپ دودحم راظتنا لوا شلت  -  مود شلت -  - موس شلت   - مراهچ شلت   - مجنپ شلت     29 تملع اب دوش یم تیاعر طرش هک اج ره ،ریز لودج رد تسا هدش صخشم : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نیدنچ لاس ،دعب peterson هار لح هداس و ییابیز ار یارب لح هلئسم راصحنا لباقتم هئارا درک هک یارب n دنیارف زین لباق میمعت تسا . P0void while TRUE flag0 TRUE turn 0 while turn0 flag1 critical-section flag0 FALSE non-CS P1void while TRUE flag1 TRUE turn 1 whileturn1 flag0 critical-section flag1 FALSE non-CS 30 متیروگلا Peterson ضرف دینک ره ود هب روط ابیرقت نامزمه P1 یمک رترید ، دصق دورو هب هیحان ینارحب ار دنراد . ره ود ،دنیارف هرامش دوخ ار رد turn هریخذ هدرک یلو P1 هک رترید هرامش شا ار هریخذ ،هدرک هرامش شا رد turn یم دنام و turn ربارب 1 یم دوش . لاح ینامز هک ره ود هب روتسد while یم ،دنسر P0 زا هقلح روبع هدرک و دراو هیحان ینارحب یم دوش یلو P1 رد هقلح یم دخرچ راظتنا لوغشم و دراو هیحان ینارحب یمن دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رادقم ،زگنیلاتسا باتک رد turn درادن لاب شور اب یتوافت هک دوش یم تست و یهد رادقم سکعرب . روط هب لاثم یارب P0 ، میراد : turn 1 whileturn1 flag1 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاه شلت زا کی ره رد هک یبیاعم Decker شور و Peterson دنراد دوجو : 1 - یم رظتنم دبا ات رگید دنیارف ،دتفیب راک زا ینارحب هیحان لخاد رد اهدنیارف زا یکی رگا دنام . 2 - دنشاب یم لوغشم راظتنا رب ینتبم . 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لباقتم راصحنا یاهدرکیور تیامحاب رازفا تخس 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یم ناوت هب کمک هار لح یاه ریز هک زا لمعلاروتسد یاه هژیو نیشام هدافتسا یم ،دننک و زاین هب تیامح زا فرط هدنزادرپ ،دنراد هلئسم راصحنا لباقتم ار لح درک . 1 - لمعلاروتسد زا راک نتخادنا هفقو اه 2 - روتسد لمعلا TSL 3 - لمعلاروتسد SWAP 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ره دنیارف دیاب هب ضحم دورو هب هیحان ،ینارحب مامت هفقو اه ار زا راک دزادنیب و اقیقد لبق زا خ جور زا هیحان ،ینارحب همه هفقو اه ار اددجم لاعف دزاس . رد نیا تروص هدنزادرپ یمن دناوت زا یدنیارف هب دنیارف رگید چئوس ،دنک نوچ هفقو تعاس یغ ر لاعف تسا . نیاربانب یتقو هک یدنیارف هفقو اه ار ریغ لاعف یم ،دنک یم دناوت نودب سرت زا تلاخد نیارف یاهد ،رگید هب ندناوخ و نتشون رد هظفاح كرتشم دزادرپب . 35 هفقو نتخادنا راک زا لمعلاروتسد ه ا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 درکیور : Pint i whileTRUE disable_interrupts critical_section enable_interrupts non_critical_section 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 زا بیاعم نیا شور نیا تسا هک ناکما دراد یدنیارف هفقو اه ار دعب زا ریغ لاعف ،ندرک اددجم لاعف دنکن . رد متسیس یاه هدنزادرپدنچ ،یا لاعفریغ ندرک هفقو ،اه طقف رد هدنزادرپ یا هک نیا لمعلاروتسد ار ارجا هدرک ریثات راذگ تسا و هدنزادرپ یاه رگید یم دنناوت هب هیحان ینارحب یسرتسد هتشاد دنشاب . 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 روتسد swap int const n /number of processes / int b pint i int keyi1 whiletrue swap keyi b while keyi 0 critical section b0 remainder main b0 parbegin p1p2 …pn دراد یگنسرگ لح هار نیا . 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لمعلاروتسد TSL لمعلاروتسد TSLTest and Set Lock ، تایوتحم کی هملک زا هظفاح lock ار هدناوخ و رد تابث رارق هداد و سپس رادقم 1 ار رد نامه سردآ زا هظفاح هریخذ یم دنک . TSL reg lock رادقم lock رد reg هریخذ هدش و lock کی یم دوش . نیا تایلمع ریغ لباق میسقت کیموتا ماجنا یم دنوش و ات هکنیا یارجا لمعلاروتسد مامت ،دوشن چیه دنیارف و ای هدنزادرپ یرگید یمن دناوت هب نیا هملک زا هظفاح یسرتسد ادیپ دنک 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 عبات دورو هب هیحان ینارحب اب هدافتسا زا TSL ، هب نابز یلبمسا : enter: tsl reg lock cmp reg 0 jne enter ret ادتبا رادقم یلبق lock رد reg هریخذ هدش و lock کی یم دوش . سپس رادقم یلبق lock اب 0 هسیاقم یم دوش . رگا 0 ،دوبن نیا تایلمع رارکت هدش هقلح راظتنا لوغشم و رگا 0 ،دوب همانربریز تشگزاب ،هدرک رد یلاح هک lock ار 1 هدرک تسا . نیا هار لح یگنسرگ دراد . 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تمسق نایاپ لوا لصف 5 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 42 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . سرداﺮﻓ FaraDars.org