آموزش سیستم های عامل - بخش چهارم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 2 مراهچ لصف نب تسب DeadLock سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسب نب نب تسب : دودسم ندوب یمئاد هعومجم یا زا اهدنیارف هک یارب عبانم متسیس تباقر یم نک دن ای اب رگیدکی رد طابترا دنتسه . نیا دودسم ندوب همادا دبای یم ات متسیس لماع لمع قوف یا هداعلا ماجنا ،دهد ًلثم یدنیارف ر ا فذح دنک ای روبجم هب تشگرب هب بقع دنک . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم راهچ وردوخ هک رد کی نامز هب راهچ یهار دنا هدیسر ضورفم تسا . راهچ عبر نیا راهچ هار ، عبانم بوسحم دنوش یم . ره وردوخ یارب روبع زا راهچ هار هب ود عبر زا هارراهچ زاین دراد . رگا ره راهچ وردوخ دراو عطاقت ،دنوشب ره وردوخ کی عبر زا راهچ هار ار رد رایتخا هتفرگ یلو دناوت یمن شیپ ،دورب نوچ عبر دروم زاین مود رد رایتخا یوردوخ رگید تسا . سپ نب تسب خر یم دهد . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسب نب طیارش رگا راهچ طرش ریز نامزمه رد یمتسیس دوجو هتشاد ،دشاب نب تسب خر دهد یم . رارقرب ندوب ره راهچ ،طرش طورش مزل و یفاک یارب عوقو نب تسب یم دنشاب . 1 - یرادهگن و راظتنا Hold and Wait یدنیارف دوجو دراد هک لقادح کی عبنم ار رد رایتخا هتشاد دشاب و رظتنم هب تسد ندروآ عبنم د یرگی دشاب هک لعف رد رایتخا دنیارف یرگید تسا . 2 - هضبق یندشن Non Preemption یماگنه هک یدنیارف یعبنم ار رد رایتخا دراد و ناوتن نآ عبنم ار هب روز زاب سپ تفرگ . 3 - راصحنا لباقتم Mutual Exclusion رد ره نامز اهنت کی دنیارف دناوت یم زا کی عبنم هدافتسا دنک و رگا دنیارف یرگید تساوخرد ه نام عبنم ار ،دنک دیاب رظتنم دنامب ات عبنم دازآ دوش . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 4 - راظتنا یشخرچ Circular Wait هخرچ یا زا راظتنا دوجو دراد . P1 رظتنم یعبنم تسا هک رد رایتخا p2 تسا . p2 رظتنم یعبنم دشاب هک رد رایتخا p3 تسا . . . . رد تیاهن ، pn رظتنم یعبنم دشاب هک رد رایتخا p1 تسا . هتکن : طرش راظتنا یشخرچ رجنم هب طرش یرادهگن و راظتنا ددرگ یم . 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسا تسب نب هلئسم رتقیقد حیرشت یارب یشور . دنوش یم هداد ناشن عبرم اب عبانم و هریاد اب اهدنیارف . دراد دوجو لای عون ود : 1 - تساوخرد لای 2 - صیصخت لای a PR  1 a RP  1 7 عبانم صیصخت فارگ Resource Allocation Graph سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسب نب ندرک صخشم اب تسب نب نییعت هوحن صیصخت فارگ هب هجوت عبنم : 1 - هخرچ فارگ رد رگا لکیس میرادن تسب نب ،دشابن . 2 - دشاب فارگ رد یا هخرچ رگا : فلا : دهد یم خر تسب نب ،میشاب هتشاد هنومن کی عبنم ره زا رگا . ب : تسا تسب نب لامتحا ،دشاب هنومن دنچ یاراد عبنم ره رگا . ب نب دوجو یارب مزل طرش هخرچ دوجو تس تسین یفاک طرش یلو تسا . 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دهد یم خر تسب نب نیاربانب . P R P R P R P       1 1 1 2 3 3 2 1 P R P R P     2 2 3 3 2 2 9 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 اب دوجو هخرچ نب تسب خر یمن دهد . نوچ P4 دناوت یم R2 ار دازآ دنک و هاگنآ R2 هب P3 هداد دوش یم و هخرچ زا نیب دورب . 10 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لا ث م دشاب يمن تسب نب تلاحرد يدنیارف چيه . P P P P    4 2 1 3 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم یاهدنیارف D E G B رد نب تسب رارق دنراد . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسب نب ندادن خر طرش رگا رد یمتسیس n دنیارف و m عبنم زا کی عون دوجوم ،دشاب رد تروص رارقرب ندوب طرش ریز نب تسب خر دهاوخن داد . n i requesti m n    1 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ل اث م يرتويپماك ياراد m دحاو زا كی عبنم تسا و n هزادرپ يارب رد رايتخا نتفرگ نیا عبانم اب مه تباقر دننك يم . ره هزادرپ رثكادح هب ود دحاو زا نیا عبنم زاين هتشاد و رد ره نامز دناوت يم اهنت كی دحاو بنم ع ار دازآ ای تساوخرد دیامن . رثكادح رادقم n هك هب يازا نآ متسيس راچد تسب نب دوش يمن ، ار صخشم دينك .        n i requesti m n    1 n m n n m      2 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاهشور عفر نب تسب ار یم ناوت هب هس هورگ هدمع میسقت درک : 1 - یریگشیپ یریگولج زا نب تسب Prevention متسیس یروط یحارط دوش هک زا لبق ناکما نب تسب زا نیب ،دورب ینعی نیمضت مینک هک لقادح یکی زا راهچ طرش نب تسب خر دهدن . 2 - بانتجا زا نب تسب Avoidance رد دروم یاه تساوخرد عبنم یروط راتفر دوش هک لقادح یکی زا راهچ طرش نب تسب خر دهدن . 3 - فشک نب تسب Detection اجره هک نکمم ،دشاب عبانم یتساوخرد هب اهدنیارف هداد دوش یم . متسیس لماع هب روط تم بوان یمتیروگلا ار لابند دنک یم ات دوجو طرش راظتنا یشخرچ ار فشک دنک . 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یریگشیپ یاه شور یرادهگن و راظتنا دیاب دنیارف ار روبجم درک ات همه عبانم دروم زاین ار هرابکی تساوخرد دنک و ات ینامز ک ه همه عبانم هب وا هداد ،دوشن دنیارف ار دودسم درک . هضبق ندرکن رگا یدنیارف یعبانم ار رد رایتخا ،دراد تساوخرد شدیدج تقفاوم دوشن . رد نیا تلاح اب دی عبانم یلبق دوخ ار دازآ دنک و رد تروص ،زاین ًاددجم اب عبانم یفاضا تساوخرد دیامن . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 راظتنا یشخرچ یارب یریگشیپ زا زورب نیا ،طرش کی بیترت یطخ زا عاونا عبانم فیرعت مینک یم . رگا یعبنم زا عون R هب کی دنیارف صیصخت ،دبای رد همادا اهنت یعبانم ار دناوت یم تساوخرد دنک ک ه عون اهنآ دعب زا R رارق هتفرگ دشاب . ًلثم رگا i j هاگنآ Ri لبق زا Rj تسا . رگا دنیارف p1 عبنم Ri ار رد رایتخا هتشاد دشاب و Rj ار اضاقت دنک و p2 عبنم Rj ار رد رایتخا هتشاد دشاب و Ri ار اضاقت ،دنک نیا تلاح ریغ نکمم تسا نوچ مزلتسم ij و ji یم دشاب . یریگشیپ زا طرش راظتنا ،یشخرچ نکمم تسا بجوم دنک ندرک اهدنیارف و در ندرک ریغ یرورض یسرتسد هب عبانم ددرگ . 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسب نب زا بانتجا یاهشور یارب بانتجا زا نب تسب ود درکیور دوجو دراد : 1 - مدع عورش یدنیارف هک نکمم تسا تساوخرد شیاه رجنم هب نب تسب دوش . 2 - مدع خساپ هب تساوخرد یاه عبنم یفاضا زا فرط یدنیارف هک اب نیا صیصخت نکمم تسا م رجن هب نب تسب دوش . متیروگلا نارادکناب رد بانتجا زا نب ،تسب یریگ میمصت ریز تروصب ایوپ ماجنا دوش یم : " رگا عبنم تساوخرد ،هدش صیصخت هداد ،دوش ایآ دناوت یم رجنم هب نب تسب دوش ای هن " . ینعی بانتجا زا نب تسب دنمزاین علطا زا یاهتساوخرد هدنیآ تسا . 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تسب نب زا بانتجا یاه تیدودحم 1 - دشاب تباث دیاب صیصخت عبانم دادعت . 2 - دوش جراخ دناوت یمن دراد رایتخا رد یعبنم هک یدنیارف . 3 - دوش مولعم لبق زا دیاب دنیارف ره زاین دروم عبانم رثکادح . 4 - دنشاب لقتسم دیاب رظن دروم یاهدنیارف . دشاب یمن مزل ،دنیارف ندرک هضبق هک تسا نیا تسب نب زا بانتجا زایتما . فشک فلخ رب 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نما تلاح یتلاح تسا هک رد نآ لقادح کی بیترت زا اهدنیارف دوجو دراد هک دنناوت یم ارجا و لماک ،دنوش نودب هکنیا نب تسب خر دهد . تیعضو نب ،تسب کی تیعضو ان نما تسا . اما مامت تیعضو یاه ،نماان امازلا نب تسب دنتسین . 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نارادکناب متیروگلا دوش یم هدافتسا تسب نب زا بانتجا یارب متیروگلا نیا . دوش یم هدافتسا ریز یاهسیرتام و اهرادرب زا : 1 - رادرب Resource : عبانم زا کی ره لک رادقم لماش . 2 - رادرب Available : تسا دوجوم هک یعبانم زا کی ره لک رادقم لماش هدشن هداد صیصخت 3 - سیرتام Claim زاین رثکادح : اهدنیارف یاهتساوخرد لماش . 4 - سیرتام Allocation : اهدنیارف هب هدش هداد صیصخت عبانم لماش . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم نما تلاح دوجو یسررب :   Resource:R R R    1 9 2 3 3 6 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103   R R R    1 0 2 1 3 1 23 یارجا زا دعب : P2   Resource:R R R    1 9 2 3 3 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 زا دعب یارجا p1 : 24 یارجا زا دعب p3 : رد تیاهن p4 ارجا دوش یم . P P P P    2 1 3 4 نما بیترت : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم يلماع متسيس تحت 4 و لاعف دنیارف 2 دوش يم تیریدم عبنم . تلاح ؟تسيچ متسيس عبانم سرتسد رد : R R  12 21 عبانم رد سرتسد : دنیارف p1 و p2 رد ادتبا يمن دنناوت ارجا دنوش . دعب زا يارجا p3 : زاب مه p1 و p2 يمن دنناوت ارجا دنوش . دعب زا يارجا p4 : زاب مه p1 ای p2 يمن دنناوت ارجا دنوش . 1 2 2 1   R R 2 3 2 1   R R 2 6 2 1   R R 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 مراهچ لصف نایاپ 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 27 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . سرداﺮﻓ FaraDars.org