آموزش سیستم های عامل - بخش سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 2 موس لصف : هدنزادرپ یدنب نامز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نامز یدنب هدنزادرپ فده زا نامز یدنب ،هدنزادرپ صیصخت اهدنیارف هب هدنزادرپ رد لوط نامز تسا هب هنوگ یا هک ه فد یاه متسیس ار هدروآرب دزاس . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 1 - Max CPU Utilization 2 - Max Throughput 3 - Min Turnaround Time 4 - Min Waiting Time یدنب نامز یاه رایعم 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب نامز یاه تسایس یدنب هتسد 1 - یندش هضبق preemptive دنیارف دوش لقتنم هدامآ تلاح هب و دوش فقوتم لماع متسیس طسوت دناوت یم ارجا لاح رد . 2 - یندشن هضبق non preemptive نیمه هک کی دنیارف تلاحرد ارجا رارق ،تفرگ ردقنآ هب ارجا همادا دهد یم ات همتاخ دبای ای هکنیا خ شدو هنابلطواد ، یارب راظتنا I/O دودسم دوش . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 1 : FCFS – Come First-Served First 2 - Round Robin : RR 3 - Shortest Process Next : SPN 4 - SRT : Shortest Remaining Time 5 - HRRN : Highest Response Ratio Next 6 - Multi Level Feedback Queue: MLFQ یدنب نامز یاه متیروگلا 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دورو بیترت هب سیورس FCFS رد نیا متیروگلا یدنیارف باختنا دوش یم هک رتشیب رظتنم هدوب ،تسا ینعی رتدوز CPU ار تساوخرد هدرک تسا . هدایپ یزاس نیا متیروگلا اب کی فص FIFO ماجنا دوش یم . 7 یدنب نامز یاه یگژیو FCFS : 1 - تسا یراصحنا . 2 - درادن یگنسرگ . 3 - دنک یم لمع هاتوک یاهدنیارف زا رتهب رایسب ینلوط یاهدنیارف یارب . 4 - دشاب یمن اهدنیارف دروم رد یلبق تاعلطا هب یزاین نوچ ،تسا لقادح رابرس . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تناگ مسر FCFS دورو نامز ارجا نامز A 1 5 B 4 8 لاثم : 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هبساحم نیگنایم نامز راظتنا یارب هس دنیارف اب یاهنامز یارجا 10 و 4 و 8 یلیم هیناث . اهدنیارف رد نامز رفص دراو هدش دنا . 10 10 0 14 4 0 22 8 0 8 3          لاثم : 9 0 0 10 0 14 0 8 3       سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا زا هدافتسا تروص رد راظتنا نامز نیگنایم نییعت FCFS : دنیارف مان دورو نامز شزادرپ نامز A 0 3 B 1 3 C 4 3 D 6 2 لاثم :             3 3 0 6 3 1 9 3 4 11 2 6 7 44 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنبنامز LCFS دریگ یم سیورس ادتبا یدورو نیرخآ . LCFS : Last-Come First-Served دشاب یندشن هضبق ای یندش هضبق دناوت یم شور نیا . 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا زا هدافتسا تروص رد تناگ رادومن مسر LCFS یراصحنا NP-LCFS : دنیارف دورو نامز شزادرپ نامز A 0 1.5 B 1 1.5 C 2 1.5 D 3 1.5 E 4 1.5 لاثم : 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نیا متیروگلا هیبش هب FCFS ،تسا اب نیا توافت هک دنبنامز هدنزادرپ نیب اهدنیارف رد کی فص شخرچ ی تکرح هدرک و CPU رثکادح هب تدم کی موتناوک ینامز هب ره دنیارف صیصخت هداد دوش یم . رگا رد کی موتنآوک ،ینامز یارجا یسسورپ مامت دوشن هب هت فص دور یم . یشدرگ تبون RR 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 شور یاه یگژیو RR 1 - هضبق یندش دشاب یم . 2 - یگنسرگ درادن . 3 - رد یاهمتسیس کارتشا ینامز رایسب رثؤم دشاب یم . 4 - رگا ههرب ینامز یلیخ کچوک ،دشاب ناوت یتایلمع نا مک تسا . 5 - رگا ههرب ینامز زا نامز یارجا نیرتدنلب دنیارف رتشیب ،دشاب تسایس RR هب FCFS لزنت دبای یم . 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هبساحم نیگنایم نامز راظتنا هس شزادرپ ریز اب هدافتسا زا تسایس نامز یدنب RR اب موتناوک ینامز 3 یلیم هیناث نامز دورو رفص 13 9 0 5 2 0 7 2 0 4 3          لاثم : P P P    1 9 2 2 3 2 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نییعت نیگنایم نامز تشگرب راهچ سسورپ اب نامز یاه یارجا 80903050 اب شور RR اب موتناوک ینامز 40 و نامز ضیوعت نتم 10 : نامز دورو 0     200 80 320 300 225 4 لاثم : 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نییعت طسوتم نامز راظتنا هب کمک شور نامز یدنب یا هبون اب موتناوک ینامز 20 یلیم ،هیناث : نامز Switch Context ربارب 5 یلیم هیناث نامز دورو 0 ارجا نامز دنیارف 40 A 20 B 50 C 30 D 120 40 0 45 20 0 175 50 0 160 30 0 90 4             لاثم : 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نیرتهاتوک دنیارف SJF رد نیا تسایس یدنیارف یارب ارجا باختنا دوش یم هک هب نیرتهاتوک نامز شزادرپ زاین دراد . ینعی دنیارف هاتوک زا یور یاهدنیارف دنلب درذگ یم و هب یادتبا فص دیآ یم . 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یگژیو متیروگلا یاه SPN 1 - یراصحنا تسا . 2 - ناکما یگنسرگ یارب یاهدنیارف ینلوط دوجو دراد . 3 - نیگنایم نامز ،راظتنا هنیمک تسا . 4 - یارب طیحم یاه کارتشا ،ینامز بسانم تسین . 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نییعت نیگنایم نامز راظتنا یارب یاهدنیارف ریز هب شور SJF : دورو همه رد هظحل رفص 15 7 0 23 8 0 3 3 0 8 5 0 65 4 /             لاثم : P P P P     1 7 2 8 3 3 4 5 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 مسر تناگ رد شور SJF : نامز ضیوعت نتم 1 یلیم هیناث زایندروم نامز شزادرپ دورو نامز متسیس هب سسورپ 9 0 A 4 2 B 8 0 C 2 3 D 1 5 E 21 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نیرتهاتوک نامز هدنامیقاب SRT کی عون SJF هضبق ندرک تسا و یدنیارف یارب ارجا باختنا دوش یم هک راظتنا دور یم نیرتهاتوک نامز شزادرپ هدنامیقاب ار هتشاد دشاب . رگا دنیارف یدیدج دراو فص هدامآ دوش و نامز هدنامیقاب یرتمک تبسن هب یدنیارف هک لاحرد تسارجا هتشاد ،دشاب دنیارف لاحرد ارجا هضبق دوش یم و دنیارف دیدج ارجا دوش یم . 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یگژیو متیروگلا یاه SRT 1 - ریغ یراصحنا تسا . 2 - ناکما یگنسرگ یارب یاهراک ینلوط دایز تسا . 3 - نامز لک SRT تبسن هب SJF رتهب ،تسا نوچ راک هاتوک تیولوا یرتشیب تبسن هب راک دنلب رد ح لا ارجا دراد . 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نییعت نیگنایم نامز راظتنا رد تروص هدافتسا زا متیروگلا SRT : ارجا نامز دورو نامز دنیارف 8 0 P1 4 1 P2 9 2 P3 5 3 P4 17 8 0 5 4 1 26 9 2 10 5 3 65 4 .             لاثم 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 مسر تناگ رد تروص هدافتسا زا SRT : زایندروم نامز شزادرپ دورو نامز متسیس هب سسورپ 9 0 A 4 2 B 8 0 C 2 3 D 1 5 E لاثم 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یحطس دنچ یدروخزاب فص یدنب نامز MLFQ دنوش لقتنم رگید فص هب یفص زا ات دهد یم هزاجا اهدنیارف هب ،یراصحنا ریغ دنبنامز نیا . دایز هک یدنیارف CPU ار دور یم رت تیولوا مک فص هب هتشاد رایتخا رد . دنیارف I/O bound و دور یم رتلاب تیولوا اب فص هب یا هرواحم . دور یم رتلاب تیولوا اب فص هب هدوب نییاپ تیولوا اب فص رد دایز هک یدنیارف . دنک یم یریگولج یگنسرگ داجیا زا یدنملاس . 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دنبنامز فص یدروخزاب دنچ یحطس MLFQ اب 3 فص 0 ات 2 ار رد رظن دیریگب . 27 دنیارف هزات ،دراو رد فص 0 رارق دریگ یم . رگا رد تدم 8 یلیم هیناث یارجا نآ هب نایاپ دسرن هب یاهتنا فص 1 دور یم . هب دنیارف دوجوم رد یادتبا فص 1 ، موتناوک ینامز 16 یلیم هیناث هداد دوش یم هک رگا یارجا نآ رد نیا تدم مامت دوشن هب فص 2 دور یم . رگا ره ود فص 0 و 1 یلاخ ،دشاب یاهدنیارف فص 2 ساسارب FCFS ارجا دنوش یم . نیاربانب یاهدنیارف ینلوط هب فص 2 دنور یم و هب بیترت FCFS ارجا دنوش یم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 اب هجوت هب لاثم ،لبق نیگنایم نامز راظتنا یارب یاهدنیارف ریز ردقچ دهاوخ ؟دوب ادتبا همانرب اه دراو فص لوا یم دنوش و رد تروص زاین هب شیب زا 8 هیناثورکیم هب فص مود دراو یم دنوش یاهدنیارف FEDC و رد فص مود رد تروص زاین هب شیب زا 16 هیناثورکیم هب فص موس لقتنم یم دنوش یاهدنیارف FE و رد فص موس هب شور FCFS هب اهنآ یگدیسر یم دوش : 4 4 11 7 47 12 59 20 92 25 98 30 355 6 .             A B C D E F         4 7 12 20 25 30 28 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 خساپ تبسن نیرتلاب HRRN یارب ره دنیارف تبسن یخساپ زا هطبار ، تسدب ،دیآ یم سپس یدنیارف ارجا دوش یم هک نیرتلاب تبسن خساپ ار دراد . ws s  29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یگژیو اه : 1 - نامز یدنب یراصحنا تسا . 2 - یگنسرگ درادن . 3 - رابرس دناوت یم دایز دشاب . 4 - ناوت یتایلمع دایز تسا . 5 - زا بیاعم نیا شور ، زاین هب نیمخت نامز تمدخ دروم زاین لبق زا هب یریگراک دشاب یم . 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متسیس رد یدنبنامز هدنزادرپ دنچ یا متیروگلا یاه لوادتم یارب یدنبنامز متسیس یاه دنچ هدنزادرپ یا : 1 LPT 2 RPT 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا LPT نیا متیروگلا زا نیب یاهراک ،هدنامیقاب ینلوط نیرت راک ار یارب ارجا باختنا یم دنک . نیا متیروگلا هنیهب تسین یلو لومعم رجنم هب یدنبنامز ییاه اب لوط لوقعم یم ددرگ . 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لوط یدنبنامز ار رد متسیس فیلاکت رد تلاح ود هدنزادرپ هبساحم دینک . ادتبا اهراک ار هب بیترت یلوزن بترم یم مینک : سپس اهراک ار هب بیترت هب هدنزادرپ اه هداد و ره هدنزادرپ یا هک شراک ار ماجنا ،داد راک یدعب ار ارجا دهاوخ درک : نیاربانب لوط یدنبنامز ربارب 22 دهاوخ دوب . نامز لوغشم ندوب هدنزادرپ لوا هک نیرتشیب نامز تسا . 841721326 I  13 8 7 64221 لاثم 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 متیروگلا RPT دننام LPT یا تسا هک بیترت فیلاکت ره هدنزادرپ سوکعم هدش تسا . هجیتن هدافتسا زا RPT یارب : I  13 8 7 64221 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنبنامز خن اه 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم مسر تناگ یارب یمتسیس لماش راهچ دنیارف ریز : یارب اهدنیارف زا متیروگلا Round-Robin اب شرب ینامز q10 هدافتسا دینک . لخاد ره دنیارف زا شور FIFO یارب ضیوعت خن اه هدافتسا یم دوش . ات ینامز هک یارجا کی خن مامت ،هدشن تبون هب خن یدعب یمن دسر . یارب ضیوعت دنیارف ms 1 و یارب ضیوعت خن رد لخاد دنیارف ms 0/5 نامز مزل تسا . دنیارف P1 P2 P3 P4 خن A B C D F G H نامز ارجا 14 3 7 5 9 7 3 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 مسر تناگ یارب یمتسیس لماش هس دنیارف ریز : یارب اهدنیارف زا متیروگلا Round-Robin اب شرب ینامز 8 یلیم هیناث هدافتسا یم دوش . رد لخاد ره دنیارف زا شور FIFO یارب ضیوعت خن اه هدافتسا یم دوش . ات ینامز هک یارجا کی خن مامت ،هدشن تبون هب خن یدعب یمن دسر . یارب ضیوعت دنیارف ms 2 و یارب ضیوعت خن رد لخاد دنیارف ms 1 نامز مزل تسا . لاثم : دنیارف P1 P2 P3 خن A B C D E F نامز ارجا 5 10 2 8 9 6 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تناگ مسر : متیروگلا زا اهدنیارف یارب Round-Robin ینامز شرب اب هدافتسا دینک . متیروگلا زا ،دنیآرف ره نورد یاه خن یارب LCFS هدافتسا دینک . دورو نامز نامز شزادرپ خن دنیارف 0 1.5 T11 P1 1 1.5 T12 2 2.5 T21 P2 3 2 T22 لاثم q 2 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رگا رد کی هدنزادرپ ود هتسه یا زا نامز راظتنا خن ، یارب تایلمع هظفاح تهج لکیس یتابساحم ریاس خن اه هدافتسا ش ،دو نیرتهب بیکرت صیصخت راهچ خن ریز هب هتسه ،اه یارب شهاک نامز ریخات هنوگچ دهاوخ ؟دوب لکیس یتابساحم ره خن اب C و لکیس هظفاح اب M ناشن هداد هدش و تدم نامز ره لکیس هب هیناث ریز نآ ناشن هداد هدش تسا . هدنزادرپ یارجا لکیس C ار ات ینامز همادا یم دهد هک هب لکیس M دسرب و سپ زا نآ لکیس C خن یرگید ار ارجا یم دیامن . 39 لاثم نامز ریخات ره مادک زا خن اه : 16 3 19 22 2 24 12 6 18 8 2 10                         سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نایاپ 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 41 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سرداﺮﻓ FaraDars.org