آموزش سیستم های عامل - بخش دوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 2 لصف مود دنیآرف Process خن Thread سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دنیارف دنیارف : همانرب هب ارجا لاح رد دنیوگ یم . اهدنیارف : 1 - هب دودحم CPU CPU Limited تابساحم فرص رتویپماک نامز رتشیب CPU دوش یم . 2 - یدورو هب دودحم / یجورخ Limited I/O دوش یم تاعلطا جورخ و اه هداد دورو فرص رتویپماک نامز رتشیب . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دنیارف لرتنک كولب PCB Process Control block متسیس رد دنیارف ندرک صخشم یارب یراتخاس . دنیارف کی دروم رد لماع متسیس زاین دروم تاعلطا مامت لماش . 4 1 - دنیارف تلاح : دشاب هریغ و راظتنا ،ارجا ،هدامآ ،دیدج تلاح زا یکی رد دناوت یم دنیارف کی . 2 - همانرب هدنرامش pc : دوش ارجا دیاب هک یدعب روتسد سردآ لماش . 3 - یدنبنامز تاعلطا CPU : یدنبنامز فص هب رگ هراشا و دنیارف تیولوا لماش . 4 - هظفاح تیریدم تاعلطا : هعطق ای هحفص یاهلودج ،دح و هیاپ یاهتابث رادقم لماش . 5 - یسرباسح تاعلطا : دنیارف هرامش ،ینامز یاه تیدودحم ،هدنزادرپ زا هدافتسا نازیم . 6 - تیعضو تاعلطا I/O : یاههاگتسد تسیل لماش I/O دنیارف هب هدش هداد صیصخت 7 - یاهتابث CPU سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دنیارف تلاح 1 - هدامآ : READY دشاب هدامآ ارجا یارب ،دوش هداد تصرف نآ هب یتقو هک یدنیارف . 2 - ارجا Running : دشاب یم ارجا لاح رد نونکا مه هک یدنیارف . 3 - دودسم Blocked راظتنا ای : دوش ارجا دناوت یمن یا هثداح زورب ات هک یدنیارف . 4 - دیدج : New لماع متسیس یارجا لباق یاهدنیارف ءزج زونه اما ،تسا هدش هتفرگ نونکا مه هک یدنیارف دشاب هدشن هتفریذپ . 5 - جورخ : Terminated هعومجم زا و هدش عطق نآ یارجا ای و تسا هتفای نایاپ نآ یارجا هک یدنیارف تسا هدش جراخ لماع متسیس یارجا لباق یاهدنیارف . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تلاح جنپ دنیارف لدم ه 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دوجو تیعضو دودسم ثعاب شیازفا هرهب یرو هدنزادرپ یم دوش . نوچ یتقو دنیارف رد لاح ارجا زاین هب I/O ادیپ یم ،دنک هب تلاح Blocking لقتنم هدش و دنیارف هدامآ یرگید هب تمسق ارجا لقتنم یم ،دوش ات رد دح ناکما CPU راکیب دنامن . دوجو تیعضو قلعم ، بجوم یارجا دنیارف دیدج یتح رد تروص رپ ندوب هظفاح یلصا یم دوش . 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هکولب فص و هدامآ فص 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نکمم تلاح رییغت 1 - هدامآ هب دیدج درب یم هدامآ تلاح هب ار دیدج تلاح رد دوجوم دنیارف ،دشاب هتشاد ار رگید دنیارف کی نتفرگ یگدامآ لماع متسیس رگا . 2 - ارجا هب هدامآ جا هب هدامآ تلاح زا و هدرک باختنا ار تسا هدیسر ارف نآ یارجا تقو هک هدامآ تلاح رد دوجوم یاهدنیارف زا یکی لماع متسیس ار درب یم . عیزوت لمع نیا هب Dispatch دنیوگ یم . 3 - جورخ هب ارجا : درب یم جورخ هب ارجا تلاح زا ار نآ لماع متسیس ،دنک نایاپ ملعا یراج دنیارف هک یتقو . 4 - دودسم هب هدامآ : یتقو دور یم هدامآ هب دودسم تلاح زا ،دهد خر تسا هدوب نآ رظتنم دنیارف هک یا هثداح . wake up 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 5 - ارجا هب دودسم یتقو یدنیارف یزیچ ار دهاوخب هک هب رطاخ نآ دیاب رظتنم ،دنامب متسیس لماع نآ دنیارف ار زا تلاح ارجا هب دسم دو درب یم . هب نیا لمع هکولب ندش یم دنیوگ . 10 6 - ارجا هب هدامآ : هب لیلد مامتا نامز زاجم یارب یارجا دنیارف یراج رد متسیس لماع دنچ یا همانرب . 7 - هدامآ هب جورخ : اب نایاپ نتفای دنیارف ،ردپ نکمم تسا همه یاهدنیارف دنزرف نآ زین نایاپ دنبای . 8 - جورخ هب دودسم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یعیبط نایاپ یناوخارف کی سیورس متسیس لماع یارب نایب لیمکت شیارجا ینامز فقس رد دنیارف هرواحم ،یا رادقم ینامز هک زا نیرخآ یدورو ربراک هتشذگ تسا . نامز تشذگ راظتنا رتدایز زا دح یارب زورب کی هثداح صخشم هظفاح دوبن زاین هب هظفاح یا شیب زا هچنآ هک متسیس یم دناوت مهارف دنک . دودح زا زواجت هعجارم هب یاهلحم ریغ زاجم رد هظفاح تظافح یاطخ شلت یارب یسرتسد هب یعبنم هک زاجم هب هدافتسا زا نآ تسین . یتابساحم یاطخ دننام میسقت رب رفص ای شلت یارب هریخذ یددع رتگرزب زا تیفرظ تخس یرازفا دنیآرف کی نایاپ لیلد 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدورو یاطخ / یجورخ دننام ادیپ ندرکن کی لیاف ربتعمان لمعلاروتسد شلت یارب یارجا یلمعلاروتسد هک دوجو درادن زاتمم لمعلاروتسد شلت یارب یارجا یلمعلاروتسد هک صوصخم متسیس لماع تسا داد زا بسانمان هدافتسا ه هداد اب عون بسانمان ای نودب رادقم هیلوا لماع متسیس تلاخد هب یلیلد دننام نب تسب ردپ نتفای نایاپ اب نایاپ کی ،دنیارف یاهدنیارف دنزرف نآ زین نایاپ هداد دنوش ردپ تساوخرد دنیارف قح نایاپ نداد هب ره کی زا یاهدنیارف دنزرف دوخ ار دراد . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 قلعم دنیارف یدنیارف تسا هک ًاروف هدامآ ارجا تسین . طسوت یلماع رد تلاح قلعم رارق هتفرگ تسا . دننام متسیس ،لماع شدوخ ای دنیارف ردپ ات یتقو لماع قیلعت نامرف ،دهدن یمن ناوت دنیارف ار زا تلاح قلعم جراخ درک . 13 لیلد قلعم ندرک کی دنیارف 1 - هلدابم 2 - بیترت ینامز 3 - تساوخرد ربراک هرواحم یا 4 - تساوخرد دنیارف ردپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هتلاح تفه دنیارف لدم 1 - قلعم و دودسم Suspend-Wait تسا یا هثداح رظتنم و یوناث هظفاح رد رظن دروم دنیارف . 2 - قلعم و هدامآ Suspend-Ready سارجا هدامآ یلصا هظفاح رد ندش دول ضحم هب و یوناث هظفاح رد رظن دروم دنیارف ت . 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تلاح نکمم رد نیا رادومن 1 - دودسم هب دودسم و قلعم 2 - دودسم و قلعم هب هدامآ و قلعم یتقو هثداح یا هک کی دنیارف دودسم و قلعم رظتنم نآ هدوب تسا خر دهد هب تلاح هدامآ و قلعم دور یم . 3 - هدامآ و قلعم هب هدامآ یتقو هک چیه دنیارف هدامآ یا رد هظفاح یلصا ،دشابن متسیس لماع کی دنیارف هدامآ و قلعم ار هب تلاح هدامآ یم دروآ . نینچمه کمم ن تسا دنیارف دوجوم رد تلاح هدامآ و قلعم یاراد تیولوا یرتشیب تبسن هب همه یاهدنیارف هدامآ دشاب هک رد نیا تلاح دنیارف هب تلاح مآ ،هدا هدروآ یم دوش . 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 4 - هدامآ هب قلعم و هدامآ هب روط لومعم متسیس لماع حیجرت یم دهد کی دنیارف دودسم ار هب یاج دنیارف ،هدامآ هب لاح قیلعت رد دروآ . یلو رد یتروص هک ار یه یارب یلاخ ندرک هظفاح یلصا ،دشابن کی دنیارف هدامآ ار هب قیلعت رد یم دروآ . ای نکمم تسا متسیس لماع کی دنیارف هدامآ یلو اب تیولوا مک ار هب یاج دنیارف یدودسم هک شتیولوا رتشیب تسا و نامگ یم دنک یدوزب هدامآ یم دوش هب تلاح قلعم یم درب . 5 - قلعم و دودسم هب دودسم رگا تیولوا یدنیارف هک رد فص دودسم و قلعم تسا زا تیولوا همه یاهدنیارف دوجوم رد فص هدامآ و قلعم رتشیب دشاب و متسیس ع لما نامگ دنک هک هثداح یا هک نیا دنیارف ،دودسم رظتنم نآ هدوب تسا هب یدوز خر ،دهد نآ ار هب تلاح دودسم یم دروآ . هتبلا دیاب ادقم یر زا هظفاح یلصا یلاخ دشاب ات ندروآ کی دنیارف دودسم هب هظفاح تبسن هب کی دنیارف هدامآ لوقعم هب رظن دسرب . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 6 - ارجا هب هدامآ و قلعم لومعم اب نایاپ نامز روظنم هدش یارب دنیارف ،یراج دنیارف هب تلاح هدامآ لقتنم یم دوش . رد نیا تلاح رگا نیا ارف دنی هب رطاخ دنیارف اب تیولوا یرتشیب هضبق ،دوش متسیس لماع یم دناوت دنیارف یراج ار امیقتسم هب فص هدامآ و قلعم لقتنم دنک ات یشخب زا هظفاح یلصا دازآ دوش . 7 - فلتخم هب جورخ : دوش لقتنم جورخ تلاح هب یتلاح ره زا دنیارف کی تسا نکمم . 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 اهدنبنامز عاونا دیلک دنچ یگمانرب یدنبنامز تسا . یدنبنامز رب یور ییاراک متسیس رثا ،دراذگ یم اریز صخشم دنک یم مادک اه دنیارف ظتنم ر هدنام و مادک اهدنیارف هب ولج دنورب . عاونا یدنبنامز یارب هدنزادرپ : 1 - دنبنامز دنلب تدم Long Term Scheduler میمصت یریگ رد دروم ندوزفا هب هعومجم اهدنیارف یارب ارجا . 2 - دنبنامز نایم تدم Middle Term Scheduler میمصت یریگ رد دروم ندوزفا هب دادعت ییاهدنیارف هک یشخب ای مامت اهنآ رد هظفاح یلصا تسا . 18 3 - دنبنامز هاتوک تدم Short Term Scheduler میمصت یریگ رد دروم هکنیا مادک کی زا یاهدنیارف دوجوم رد هظفاح ،یلصا یارب ارجا طسوت هدنزادرپ باختنا دوش . 4 - یدنبنامز یدورو / یجورخ میمصت یم دریگ هک مادک تساوخرد I/O اهدنیارف هب هلیسو کی هاگتسد I/O دوجوم ماجنا دریگب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنبنامز اب هارمه دنیارف تلاح رییغت رادومن 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 اه هتکن : 20 هفیظو لاعف یزاس و قیلعت اهدنیآرف رب هدهع دنبنامز نایم تدم Medium-term scheduler یم دشاب . دنبنامز نایم ،تدم یدنیارف ار زا هظفاح یلصا فذح و هب هظفاح یبناج یم درب . نیا دنیارف ادعب یم دناوت هب هظفاح یلصا دول دوش . نیا وگلا ار هلدابم swapping یم دنیوگ . هدیا یلصا یدنبنامز نایم ،تدم نیا تسا هک یم دناوت یدنیارف ار زا هظفاح فذح دنک و هجرد دنچ یگمانرب ار شهاک دهد . دنبنامز دنلب ،تدم بیکرت یبوخ زا یاهدنیارف I/O limited و CPU Limited ، باختنا یم دنک . تسا راک دنبنامز ،تدم دنلب دنبنامز رگید مان . تسا هدنزادرپ دنبنامز ،تدم هاتوک دنبنامز رگید مان . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هدننک عیزوت Dispatcher عیزوت ،هدننک هنامیپ یا تسا هک لرتنک ار هب هدنزادرپ یا یم دهد هک طسوت دنبنامز اتوک ه تدم باختنا هدش تسا . نیا لمع لماش دراوم ریز تسا : 1 - ضیوعت رتسب Context Switch 2 - رییغت هب تلاح ربراک 3 - شرپ هب لحم یبسانم رد همانرب ربراک و زاغآ ددجم نآ همانرب . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 خن Thread 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 خن Thread هب عیزوت تقو ،هدنزادرپ خن یم دنیوگ . هب کلمت ،عبنم دنیارف یم دنیوگ . خن رد همانرب ،یسیون یشخب زا کی دنیارف ای همانرب رتگرزب یم دشاب . اب میسقت کی راک هب دنچ ،خن همانرب زاس یم دناوت لرتنک یدایز یور هفلوم یا ندوب نآ ک دربرا و میظنت تقو ثداوح طوبرم هب نآ هتشاد دشاب . 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم 1 : رد همانرب لسکا زا کی خن یارب ندناوخ یدورو ربراک و زا خن یرگید یارب ماگنهب یزاس هدافتسا یم دوش . لاثم 2 : رد تاحفص ،بو لماش دنچ ریوصت کچوک ، ره خن یم دناوت هب روط نامزمه اب خن یاه گید ر ریوصت طوبرم هب دوخ ار تساوخرد دنک . لاثم 3 : رد word ، تهج تظافح رد لباقم عطق قرب ، کی خن یم دناوت اهنت یارب نتفرگ یتشپ ناب هرود یا داجیا دوش و شدوخ ار امیقتسم اب متسیس لماع یدنبنامز دنک . 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 خن اه و اهدنیارف یم دنناوت 4 تلاح ار دوجوب دنروآ : 1 - کی دنیارف - کی خن 2 - کی دنیارف – دنچ خن 3 - دنچ دنیارف - کی خن رد ره دنیارف 4 - دنچ دنیارف – دنچ خن رد ره دنیارف 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یخن دنچ و یخن کت لدم 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 خن یلصا تلاح ،ارجا هدامآ و دودسم . خن تلاح قلعم درادن مامت خن یاه کی ،دنیارف رد تلاح و عبانم نآ دنیارف کیرش دنتسه . رگا خن کی دنیآرف رد لاح ارجا دشاب و نآ دنیآرف هب تلاح جورخ ،دورب خن یمن دناوت هب ارجا همادا دهد . 27 رییغت نتم نایم ود خن قلعتم هب ود دنیارف ،هناگادج لثم نیا تسا هک ضیوعت نتم دنیارف خر د هدا تسا . رییغت نتم رد خن یاه کی دنیارف : فلا - هراشا رگ هتشپ SP ار رییغت یم دهد . ب - تابث یاه تیریدم هظفاح ار رییغت یمن دهد . ج - لوادج تیریدم هظفاح ار رییغت یمن دهد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 خن حطس یاه ربراک متسیس لماع زا دوجو خن اه هاگآ یمن دشاب . مامت تایلمع یربهار رد یاضف سردآ ربراک ماجنا یم دوش . عیرس ندوب : ،داجیا ،فذح ماگمه یزاس ضیوعتو نتم خن اه . هنیزه داجیا خن اب هنیزه صیصخت هظفاح یارب رب اپ یزاس هتشپ خن نییعت یم دوش . 28 ضیوعت نتم خن بلغا اب دادعت یمک زا روتسد لمعلا اه ماجنا یم دوش . رد ضیوعت نتم خن ،اه یزاین هب یرادباسح هدنزادرپ ، رییغت تشاگن یاه هظفاح یمن دشاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 طاقن فعض خن یاه حطس ربراک : 1 - رگا کی صقن هحفص page fault یارب کی خن خر ،دهد همه خن یاه نورد دنیارف هب هابتشا دودسم یم دوش . 2 - رگا یخن کی ناوخارف یمتسیس هکولب هدننک ار ادص ،دنزب همه خن یاه نورد دنیارف هب هابتشا دودسم یم دنوش . 3 - نوچ متسیس لماع زا دوجو خن اه هاگآ یمن ،دشاب خن اه ار نیب نیدنچ هدنزادرپ هب یبوخ شخپ و نامز یدنب یمن دنک . 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 حطس یاه خن هتسه رگا نهد یمن خر لبق شور تلکشم ،دنوش یزاس هدایپ لماع متسیس هتسه رد اه خن د . ره تایلمع خن دیاب طسوت هتسه ماجنا دوش و هب کی یناوخارف یمتسیس زاین دراد و هنیزه لاب یم دور . ضیوعت نتم خن نکمم تسا هب هزادنا ضیوعت نتم دنیارف رپ هنیزه دشاب . 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاهدنیارف کبس نزو LWP LWP ، یتشاگن نیب خن حطس ربراک و خن حطس هتسه یم دشاب . ره LWP زا کی ای رتشی خن حطس ریراک تیامح یم دنک و هب کی خن حطس هتسه یم دراگن . 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 مود لصف نایاپ 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 33 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سرداﺮﻓ FaraDars.org