آموزش هوش مصنوعی - بخش پنجم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان یکی از گرایش های رشته تحصیلی دانشگاهی مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. همچنین هوش مصنوعی یکی از دورس مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز می باشد. طرح درس در این آموزش به نحوی در نظر گرفته شده است که هم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و عموم علاقه مندان مفید باشد و هم افرادی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری را دارند، بتوانند از این فیلم های آموزشی، برای منظور خود استفاده نمایند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: هوش مصنوعی چیست؟ درس دوم: عامل هوشمند درس سوم: جستجوهای ناآگاهانه درس چهارم: جستجوهای آگاهانه ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft102

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردم : یربص دمحم یعونصم شوه شیارگ رتویپماک یسدنهم یرتکد یوجشناد وضع سدق رهش دحاو یملسا دازآ هاگشناد یملع تایه نارهت نیون یتفایهر ،یعونصم شوه مجنپ لصف : « تیدودحم یاضرا لیاسم » 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تیدودحم یاضرا لیاسم CSP • لیاسم یاضرا تیدودحم ؟تسیچ .1 هعومجم یدودحم زا اهرییغتم V 1 V 2 … V n .2 هعومجم یدودحم زا طورش C1 C2 … Cm .3 هعومجم ریغ یهت زا ریداقم یارب اهرییغتم D V1 D V2 … D Vn .4 ره طرش ریداقم ره رییغتم ار دودحم یم دنک . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تیدودحم یاضرا لیاسم CSP • تلاح state : باستنا assignment ریداقم هب کی ای دنچ رییغتم ار دنیوگ . • باستنا راگزاس consistent assignment : یباستنا هک چیه یطرش ار ضقن دنکن . • باستنا لماک complete assignment : یباستنا هک رد نآ همه ی اهرییغتم رادقم هتفرگ دنشاب .  هار لح رد CSP کی باستنا لماک و راگزاس تسا . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : فارگ یزیمآ گنر • اهرییغتم : WA NT Q NSW V SA T • هنماد اه : D i redgreenblue • طورش : یحاون راوجمه دیاب گنر یاه توافتم هتشاد دنشاب . • E.g. WA  NT if the language allows this • E.g. WANT  redgreenredbluegreenred… 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : فارگ یزیمآ گنر WAredNTgreenQredNSWgreenVredSAblueTgreen 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تیدودحم فارگ • یایازم CSP : .1 یوگلا فیرعت ناسکی .2 عباوت ینیشناج و فده یمومع .3 عباوت کیتسیرویه یمومع • تیدودحم فارگ : هرگ هبل و اهرییغتم اه نتسه تیدودحم رگنایب اه د . • رهش T تسا لقتسم هلاسم کی . 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 عاونا CSP • یاهرییغتم هتسسگ Discrete variables – هنماد دودحم – هنماد دودحمان • یاهرییغتم هتسویپ Continuous variables 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تیدودحم عاونا اه • تیدودحم یاه یناکی : لماش کی رییغتم تسا . SA  green • تیدودحم ییودود : لماش کی تفج رییغتم تسا . SA  WA • تیدودحم اب هبترم رتلاب : لماش هس ای رتشیب رییغتم تسا . Cryptharithmetic • تیدودحم مرن : زا قیرط فیرعت هنیزه یارب باستنا ره رییغتم نکمم تسا . ق زمر رتهب زا زبس تسا . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 cryptharithmetic 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 CSP درادناتسا یوجتسج ناونع هب • تلاح عورش : باستنا یهت • عبات ینیشناج : باستنا رادقم هب یاهرییغتم رادقم هتفرگن هب کیتروص ه لخادت شیپ دییاین . • نومزآ فده : ایآ باستنا لماک ؟تسا • هنیزه ریسم : عومجم هنیزه رد ره هلحرم 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 CSP درادناتسا یوجتسج ناونع هب • ایازم : .1 یارب همه لیاسم ناسکی تسا . .2 هار لح رد قمع d دوجو دراد . رگا n رییغتم دوجو هتشاد دشاب . .3 هنیزه ریسم مهم تسین . 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یریذپاجباج • CSP اه ریذپاجباج commutative دنتسه . • ینعی بیترت یارجا لامعا یریثات رب یور هجیتن دهاوخن تشاد . WAred then NTgreen NTgreen then WAred 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 درگبقع یوجتسج • رد ره هلحرم رادقم ریداقم هب کی رییغتم باستنا یم دهد و هاگره یرادقم یارب کی رییغتم یقاب هدنامن ،دوب دیاب درگبقع دنک . • یوجتسج هناهاگآان دننامه یوجتسج یقمع تسا . • ییاراک بسانمان دهاوخ تشاد . لودج رد هحفص 143 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 درگبقع یوجتسج function BACKTRACKING-SEARCHcsp return a solution or failure return RECURSIVE-BACKTRACKING csp function RECURSIVE-BACKTRACKINGassignment csp return a solution or failure if assignment is complete then return assignment var  SELECT-UNASSIGNED-VARIABLEVARIABLEScspassignmentcsp for each value in ORDER-DOMAIN-VALUESvar assignment csp do if value is consistent with assignment according to CONSTRAINTScsp then add varvalue to assignment result  RRECURSIVE-BACTRACKINGassignment csp if result  failure then return result remove varvalue from assignment return failure 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 درگبقع یوجتسج 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 درگبقع یوجتسج 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 درگبقع یوجتسج 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 درگبقع یوجتسج 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • تیدودحم یاضرا لیاسم فیرعت • تیدودحم یاضرا لیاسم عاونا • درگبقع یوجتسج • وجتسج دوبهب 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج دوبهب درگبقع • عادبا عبات کیتسیرویه .1 مادک رییغتم رد هلحرم ،دعب دیاب رادقم ؟دریگب .2 بیترت باستنا رادقم هنوگچ ؟دشاب .3 ایآ کی تسکش ریغ لباق بانتجا ار یم ناوت شیپ ینیب ؟دومن .4 ایآ زا یایازم راتخاس هلاسم یم ناوت هرهب ؟درب 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Minimum remaining values • کیتسیرویه باختنا رییغتم اب نیرتشیب یریگرد most constrained variable heuristic • نوناق : هدنام یقاب زاجم رادقم نیرتمک اب رییغتم باختنا 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Degree heuristic • کیتسیرویه هجرد نازیم یریگرد • نوناق : یرییغتم باختنا دوش هک نیرتشیب یریگرد ار اب یغتم یاهری رادقم هتفرگن هتشاد دشاب . 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Least constraining value • کیتسیرویه اب باختنا رادقم نیرتمک دودحم هدننک • نوناق : رگا کی رییغتم باختنا ،دوش یرادقم هب نآ باستنا هداد دوش هک یب نیرتش فاطعنا ار یارب هرگ یاه هیاسمه داجیا دنک . هب ترابع رگید یرادقم هک یرتمک ن تیدودحم ای نیرتشیب رادقم ار یارب هرگ یاه هیاسمه یقاب دراذگ . 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Forward checking • هدیا : ریداقم زاجم یقاب هدنام یارب ره رییغتم رادقم هتفرگن ار هگن هتشاد م ی دوش . • وجتسج ینامز فقوتم یم دوش هک یارب کی رییغتم رادقم یزاجم دوجو هتشادن دشاب . 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Forward checking 32 Assign WAred سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Forward checking 33 Assign Qgreen سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Forward checking 34 Assign VBlue سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 35 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 1234 X3 1234 X4 1234 X2 1234 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 36 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 1234 X3 1234 X4 1234 X2 1234 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 37 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 1234 X3 2 4 X4 23 X2 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 38 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 1234 X3 2 4 X4 23 X2 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 39 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 1234 X3 X4 23 X2 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 40 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1234 X4 1234 X2 1234 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 41 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1 3 X4 1 34 X2 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 42 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1 3 X4 1 34 X2 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 43 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1 3 X4 1 34 X2 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 44 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1 X4 1 3 X2 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 45 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1 X4 1 3 X2 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 46 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1 X4 3 X2 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ریزو راهچ هلاسم 47 1 3 2 4 3 2 4 1 X1 234 X3 1 X4 3 X2 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یعونصم شوه شزومآ » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org