آموزش هوش مصنوعی - بخش چهارم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان یکی از گرایش های رشته تحصیلی دانشگاهی مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. همچنین هوش مصنوعی یکی از دورس مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز می باشد. طرح درس در این آموزش به نحوی در نظر گرفته شده است که هم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و عموم علاقه مندان مفید باشد و هم افرادی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری را دارند، بتوانند از این فیلم های آموزشی، برای منظور خود استفاده نمایند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: هوش مصنوعی چیست؟ درس دوم: عامل هوشمند درس سوم: جستجوهای ناآگاهانه درس چهارم: جستجوهای آگاهانه ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft102

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردم : یربص دمحم یعونصم شوه شیارگ رتویپماک یسدنهم یرتکد یوجشناد وضع سدق رهش دحاو یملسا دازآ هاگشناد یملع تایه نارهت نیون یتفایهر ،یعونصم شوه موس لصف : « هناهاگآ یاهوجتسج » 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج function TREE-SEARCHproblem fringe return a solution or failure fringe  INSERTMAKE-NODEINITIAL-STATEproblem fringe loop do if EMPTYfringe then return failure node  REMOVE-FIRSTfringe if GOAL-TESTproblem applied to STATEnode succeeds then return SOLUTIONnode fringe  INSERT-ALLEXPANDnode problem fringe 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یحطس یوجتسج • شور یلک یارب یوجتسج هناهاگآ • یوجتسج یحطس : هرگ یارب طسب نداد رب ساسا عبات یبایزرا fn باختنا یم دوش . • هدیا : عبات یبایزرا هلصاف ات فده ار هزادنا یریگ یم دنک . ینعی گ هر ییا ار یارب طسب نداد باختنا یم دنک هک هب رظن نیرتهب دشاب . • هدایپ یزاس : fringe کی فص بترم رب ساسا fn 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 کیتسرویه عبات  dictionary “A rule of thumb simplification or educated guess that reduces or limits the search for solutions in domains that are difficult and poorly understood.”  hn هرگ زا هنیهب لح هار ینیمخت هنیزه اب ربارب n فده ات  رگا n ،دشاب فده اب ربارب هاگنآ hn0 دوب دهاوخ . 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 ینامر روشک هلاسم • h SLD هلصاف میقتسم ییاوه ره هرگ ات فده • h SLD یمن دناوت زا تروص هلاسم هبساحم دوش . • یوجتسج هناصیرح : fnhn • هرگ ییا ار طسب هدب هک هب فده کیدزن رت دشاب . 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هناصیرح یوجتسج • هشیر تلاح عورش 8 Arad 366 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هناصیرح یوجتسج 9 Sibiu253 Zerind374 Timisoara 329 Arad سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هناصیرح یوجتسج 10 Arad Sibiu Arad 366 Fagaras 176 Oradea 380 Rimnicu Vilcea 193 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هناصیرح یوجتسج 11 Arad Sibiu Fagaras Sibiu 253 Bucharest 0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هناصیرح یوجتسج • لماک ؟ندوب • ریخ هقلح رارکت • هنیهب ؟ندوب • ریخ لماک ندوبن • هبترم ؟ینامز • هبترم ؟هظفاح 12  Ob m  Ob m سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A • هتخانش هدش نیرت یوجتسج هناهاگآ • هدیا : زا طسب هرگ ییاه هک هب هفرص هب رظن یمن ،دنسر بانتجا یم دنک . • عبات یبایزرا : fngn + hn • gn هنیزه یعقاو زا هرگ عورش ات هرگ n • hn هنیزه ینیمخت زا هرگ n ات فده • fn هنیزه ینیمخت زا هرگ عورش ات فده اب روبع زا هرگ n 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شریذپ لباق کیتسیرویه عبات • کی عبات کیتسیرویه لباق شریذپ تسا : .1 هاگچیه نیمخت یفاضا زا هنیزه ات فده هیارا دهدن . .2 شوخ هنانیب دشاب . Formally: 1. hn hn where hn is the true cost from n 2. hn 0 so hG0 for any goal G. • ایآ h SLD n لباق شریذپ ؟تسا 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 16 fArad cArad+hArad0+366366 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 17 fSibiucAradSibiu+hSibiu140+253393 fTimisoaracAradTimisoara+hTimisoara118+329447 fZerindcAradZerind+hZerind75+374449 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 18 fAradcSibiuArad+hArad280+366646 fFagarascSibiuFagaras+hFagaras239+179415 fOradeacSibiuOradea+hOradea291+380671 fRimnicu VilceacSibiuRimnicu Vilcea+hRimnicu Vilcea220+192413 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 19 fCraiovacRimnicu Vilcea Craiova+hCraiova360+160526 fPitesticRimnicu Vilcea Pitesti+hPitesti317+100417 fSibiucRimnicu VilceaSibiu+hSibiu300+253553 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 20 fSibiucFagaras Sibiu+hSibiu338+253591 fBucharestcFagarasBucharest+hBucharest450+0450 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 21 fBucharestcPitestiBucharest+hBucharest418+0418 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 22 Suppose suboptimal goal G2 in the queue. Let n be an unexpanded node on a shortest to optimal goal G. fG2 gG2 since hG2 0 gG since G2 is suboptimal fn since h is admissible Since fG2 fn A will never select G2 for expansion سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A 23  A heuristic is consistent if  If h is consistent we have  hn cnan hn  f n gn hn gn cnan hn gn hn  f n سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A • لماک ؟ندوب • یلب • هنیهب ؟ندوب • یلب – A expands all nodes with fn C – A expands some nodes with fnC – A expands no nodes with fnC • نیاربانب A هنیهب رثوم زین یم دشاب . 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A • هبترم ؟ینامز • ناکامک زا هبترم ییامن یم دشاب . • هبترم ؟هظفاح • مه هبترم اب یگدیچیپ ینامز تسا . هظفاح هب بتارم لکشم یرتگرزب تسا . 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یوجتسج A دودحم هظفاح اب • دوبهب لکشم هظفاح A اب ظفح یگژیو لماک و هنیهب ندوب .1 ID A : نییعت کی هنیزه دودحم f-cost g+h هب یاج قمع دودحم .2 RBFS : متیروگلا یتشگزاب یارب نتشاد هظفاح یطخ .3 : SMA طسب نیرتهب هرگ دیدج و فذح نیرتدب هرگ ی یمیدق رد نامز پ ر ندش هظفاح 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Recursive best-first search function RECURSIVE-BEST-FIRST-SEARCHproblem return a solution or failure return RFBSproblemMAKE-NODEINITIAL-STATEproblem∞ function RFBS problem node f_limit return a solution or failure and a new f-cost limit if GOAL-TESTproblemSTATEnode then return node successors  EXPANDnode problem if successors is empty then return failure ∞ for each s in successors do f s  maxgs + hs f node repeat best  the lowest f-value node in successors if f best f_limit then return failure f best alternative  the second lowest f-value among successors result f best  RBFSproblem best minf_limit alternative if result  failure then return result 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 متیروگلا RBFS .1 نیرتهب هرگ گرب و نیرتهب نیشناج یارب نآ باختنا دوش . .2 رگا رادقم نیرتهب هرگ گرب زا نیشناج نآ رتشیب ،دش هاگنآ ب ه ریسم نیشناج درگبقع دوش . .3 رد نیح ،درگبقع رادقم fn یناسرزورب دوش . .4 هرگ نیشناج طسب هداد دوش . 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 RBFS 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 RBFS 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 RBFS 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 RBFS • RBFS یوجتسج هب بتارم یرترثوم زا ID A تسا . • ناکامک زا دیلوت دادعت رایسب یدایز هرگ هب لیلد رییغت هدیقع جنر یم ب در . • دننام A رگا hn لباق شریذپ ،دشاب هنیهب تسا . • یگدیچیپ هظفاح obd تسا . • یگدیچیپ ینامز هب تیفیک عبات کیتسیرویه و نازیم رییغت هدیقع ب یگتس دراد . 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 کیتسیرویه عبات 33 • قمع باوج هنیهب هب روط طسوتم 22 تسا . • روتکاف باعشنا هب روط طسوتم 3 تسا . • دادعت یاضف تلاح 3.1 x 10 10 یم دشاب . • عبات کیتسیرویه بوخ یم دناوت یاضف تلاح ار هب زرط یریگمشچ شهاک دهد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 کیتسیرویه عبات 36 • h 1 دادعت یشاک ییاه هک یاجرس دوخ یمن دنشاب . h 1 s8 • h 2 عومجم هلصاف یقفا – یدومع نتهنم ره یشاک ات یاج یعقاو h 2 s3+1+2+2+2+3+3+218 • h 3 عومجم هلصاف یقفا – یدومع – یرطق ره یشاک ات یاج یعقاو h 3 s2+1+1+1+2+2+2+213 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 کیتسیرویه عبات تیفیک • روتکاف باعشنا رثوم b : روتکاف باعشنا رد تخرد تخاونکی • نیرتهب رادقم یارب b هچ یرادقم ؟تسا 37  N 1 1 b b 2  ...  b d سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 کیتسیرویه عبات تیفیک 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شریذپ لباق کیتسیرویه عبات عادبا 1 • زا قیرط هخسن هداس هدش زا هلاسم relax version  h 1 ره یشاک یم دناوت هب ییاجره لقتنم دوش .  h 2 ره یشاک یم دناوت هب ره هناخ هیاسمه لقتنم دوش .  ABSolver هنیزه هار لح یارب بعکم کیبور ار نیمخت یم دنز . 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شریذپ لباق کیتسیرویه عبات عادبا 2 • زا قیرط هخسن رتچوک زا هلاسم subproblem 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شریذپ لباق کیتسیرویه عبات عادبا 3 • زا قیرط یریگدای زا هبرجت learning from experience  هبرجت : لح دادعت رایسب یدایز زا هلاسم 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یلحم یوجتسج • یارب یخرب زا لیاسم هار لح ندیسر ات فده مهم یمن دشاب هکلب وخ د تلاح فده مهم یم دشاب . • یارب هنوگنیا لیاسم زا یوجتسج یلحم هدافتسا یم دوش . • یوجتسج یلحم : طقف تلاح یلعف ار هریخذ هدومن و هب نیرتهب سمه هیا تکرح یم دنک . • هظفاح رایسب مک و ناکما ادیپ ندرک هار لح رد لیاسم اب دادعت لاح ت رایسب ،دایز زا یایازم یاهوجتسج یلحم تسا . 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یدرون هپت متیروگلا • هب روط بوانتم رد تهج دوبهب تکرح یم دنک . ینامز هک هب هلق سرب د فقوتم یم دوش . • هپت یدرون هب هدنیآ هرگ یاه گرب هجوت یمن ،دنک هب نیمه لیلد ب ه متیروگلا یوجتسج یلحم هناصیرح مه روهشم تسا . • هپت یدرون رد هکیتروص رتشیب زا کی هرگ نیرتهب دوجو هتشاد ،دشاب نیرتهب هرگ ار هب تروص یفداصت باختنا یم دنک . 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یدرون هپت متیروگلا 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یدرون هپت متیروگلا function HILL-CLIMBING problem return a state that is a local maximum input: problem a problem local variables: current a node. neighbor a node. current  MAKE-NODEINITIAL-STATEproblem loop do neighbor  a highest valued successor of current if VALUE neighbor ≤ VALUEcurrent then return STATEcurrent current  neighbor 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یدرون هپت متیروگلا • hn : دادعت تفج ییاهریزو هک رگیدمه ار هب تروص میقتسم ای غ ری میقتسم دیدهت یم دننک . 50 ah3+4+2+3+2+2+1+017 bh1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یدرون هپت متیروگلا 51 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 متیروگلا عاونا یدرون هپت • هپت یدرون ریغ یعطق Stochastic hill-climbing :  رد نیب تکرح یاه ور هب لاب یکی هب تروص یفداصت باختنا دوش . هتبلا حا لامت باختنا اب بیش بسانتم تسا . • هپت یدرون اب باختنا نیلوا هنیزگ First-choice hill-climbing :  هرگ اه ات لوصح کی هرگ رتهب طسب هداد یم دنوش . • هپت یدرون یفداصت Random-restart hill-climbing :  زا تلاح عورش ددجم یفداصت ات لوصح باوج ًاددجم عورش دهاوخ دومن . 52 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Simulated annealing • بانتجا زا ریگ ندرک رد هنیشیب یاه یلحم اب هزاجا نداد هب ماجنا ح تکر یاه یعرف ان بسانم ، هک رد نیح تشذگ نامز لامتحا و دادعت نآ شهاک یم دبای . • هنیشیپ متیوگلا هب مولع یژرولاتم رب یم ددرگ . • لاثم : Bouncing ball analogy 53 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 54:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Simulated annealing function SIMULATED-ANNEALING problem schedule return a solution state input: problem a problem schedule a mapping from time to temperature local variables: current a node. next a node. T a “temperature” controlling the probability of downward steps current  MAKE-NODEINITIAL-STATEproblem for t  1 to ∞ do T  schedulet if T 0 then return current next  a randomly selected successor of current ∆E  V ALUEnext - V ALUEcurrent if ∆E 0 then current  next else current  next only with probability e ∆E /T 54 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 55:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Local beam search • زا k تلاح عورش هب یاج کی تلاح عورش هرهب یم درب . • تلاح عورش : k تلاح یفداصت • تلاح یدعب : باختنا k ات نیرتهب تلاح زا نیب مامت گرب اه • تلاح همتاخ : ادیپ ندش فده ای یسررب مامت تلاح • توافت اب هپت یدرون اب عورش ددجم یفداصت نیا تسا هک تاعلطا هب کارتشا هتشاذگ یم دوش . • نکمم تسا متیروگلا زا مدع عونت یفاک رادروخرب دشاب . 55 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 56:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Genetic algorithms 56 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 57:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 Genetic algorithms 57 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 58:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 58 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 59:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • یژتارتسا هناهاگآ یاه • هناصیرح یوجتسج • یوجتسج A • کیتسیرویه عباوت تیفیک • کیتسیرویه عباوت عادبا • یلحم یوجتسج • یدرون هپت • SA • یلحم یوترپ • کیتنژ 59 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 60:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یعونصم شوه شزومآ » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org