آموزش هوش مصنوعی - بخش سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان یکی از گرایش های رشته تحصیلی دانشگاهی مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. همچنین هوش مصنوعی یکی از دورس مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز می باشد. طرح درس در این آموزش به نحوی در نظر گرفته شده است که هم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و عموم علاقه مندان مفید باشد و هم افرادی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری را دارند، بتوانند از این فیلم های آموزشی، برای منظور خود استفاده نمایند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: هوش مصنوعی چیست؟ درس دوم: عامل هوشمند درس سوم: جستجوهای ناآگاهانه درس چهارم: جستجوهای آگاهانه ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft102

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردم : یربص دمحم یعونصم شوه شیارگ رتویپماک یسدنهم یرتکد یوجشناد وضع سدق رهش دحاو یملسا دازآ هاگشناد یملع تایه نارهت نیون یتفایهر ،یعونصم شوه موس لصف : « هناهاگآان یاهوجتسج » 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هلاسم لح رب ینتبم لماع • راهچ هلحرم یلک یارب لح کی هلاسم دنترابع زا : .1 هلومرف یزاس فده goal formulation : کیمادک زا تلاح فده ؟تسا .2 هلومرف یزاس هلاسم problem formulation : هچ تلاح و یلامعا یارب ندیسر هب فده دروم زاین ؟تسا .3 وجتسج search : هلابند ییا زا لامعا زا تلاح عورش ات فده هار لح نییعت یم دوش . .4 ارجا execute : اب تفایرد هار ،لح لامعا دروم رظن ار ماجنا یم دهد . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : ینامر 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : ینامر  تلاح عورش : رد ترفاسم روشک ینامر رهش Arad  هلومرف یزاس فده : طیلب تشگرب رهش Bucharest  هلومرف یزاس هلاسم :  تلاح : یاهرهش فلتخم  لامعا : تکرح نیب اهرهش  وجتسج : Arad Sibiu Fagaras Bucharest 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هلاسم لح رب ینتبم لماع function SIMPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENTpercept return an action static: seq an action sequence state some description of the current world state goal a goal problem a problem formulation state  UPDATE-STATEstate percept if seq is empty then goal  FORMULATE-GOALstate problem  FORMULATE-PROBLEMstate goal seq  SEARCHproblem action  FIRSTseq seq  RESTseq return action 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاوس دنچ 1 وجتسج رابدنچ ماجنا یم ؟دوش 2 طیحم ًلماک لباق هدهاشم ای یشخب لباق هدهاشم تسا ؟ 3 طیحم یعطق ای ریغ یعطق ؟تسا 4 طیحم هتسسگ ای هتسویپ تسا ؟ 5 طیحم کیدوزیپا ای یبیترت ؟تسا 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هلاسم عاونا • یعطق و ًلماک لباق هدهاشم : لیاسم کت هتلاح Single State • یعطق و یشخب لباق هدهاشم : لیاسم ریغ لباق تفایرد Sensorless/Conformant • ریغ یعطق و یشخب لباق هدهاشم : لیاسم یلامتحا Contingency • یاضف تلاح هتخانشان : لیاسم یفاشتکا ای طخرب Exploration/Online 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هتلاح کت هلاسم • هلاسم کت هتلاح : عورش زا تلاح 5 • هار ؟لح تسار ، شکم 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تفایرد لباقریغ هلاسم • هلاسم ریغ لباق تفایرد : عورش زا یکی زا تلاح 2،1 ، .... 8 • هار لح : ،تسار ،شکم پچ و شکم 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تفایرد لباقریغ هلاسم 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یعطقریغ هلاسم • هلاسم ریغ یعطق : عورش زا یکی زا تلاح 3،1 اب ضرف هکنیا شکم نکمم تسا ثعاب یفیثک زین دوش نوناق یفرم • هار لح : ؟؟؟ 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هلومرف هلاسم یزاس • کی هلاسم اب دراوم ریز فیرعت یم دوش . • تلاح عورش initial state : دننام Arad • عبات ینیشناج successor function : هعومجم جوز بترم زا تلاح – لمع • نومزآ فده goal test : حیرص explicit دننام تسراخب ینمض implicit دننام تام ندرک • هنیزه ریسم path cost : Cx a y هک هشیمه یدوعص تسا . • هار لح solution : هلابند ییا زا لامعا زا تلاح عورش ات تلاح فده تسا . • هار لح هنیهب optimal solution : هار لح اب نیرتمک هنیزه تسا . 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : یقربوراج یایند • تلاح : 8 تلاح فلتخم • تلاح عورش : کیره زا تلاح • لامعا : ،پچ ،تسار شکم ای جیه راک • نومزآ فده : تلاح 7 و 8 • هنیزه ریسم : دادعت لامعا ماجنا هدش ات ندیسر هب فده 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : دادعا لزاپ • تلاح : تشگیاج یاه فلتخم • تلاح عورش : کیره زا تلاح • لامعا : ،پچ ،تسار لاب و نییاپ • نومزآ فده : تلاح فده • هنیزه ریسم : دادعت لامعا ماجنا هدش 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : 8 ریزو  1 هلومرف یزاس یشیازفا • تلاح : تشگیاج یاه فلتخم شنیچ • تلاح عورش : هحفص یلاخ • لامعا : هفاضا ندومن ریزو رد یاج بسانم • نومزآ فده : 8 ریزو رب یور هحفص جنرطش • هنیزه ریسم : - 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : 8 ریزو  1 هلومرف یزاس یشیازفا شور مود • تلاح : تشگیاج یاه فلتخم شنیچ • تلاح عورش : هحفص یلاخ • لامعا : هفاضا ندومن ره ریزو رد کی نوتس • نومزآ فده : 8 ریزو رب یور هحفص جنرطش • هنیزه ریسم : -  دوبهب لباق هجوت رد هلاسم 100 ریزو دهاوخن تشاد . 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : 8 ریزو  2 هلومرف یزاس لماک • تلاح : تشگیاج یاه فلتخم شنیچ • تلاح عورش : ره 8 ریزو رب یور هحفص • لامعا : اجباج ندومن ندومن اهریزو رد هحفص • نومزآ فده : مدع دیدهت اهریزو • هنیزه ریسم : - 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : زاس هعطق یکیناکم یوزاب • تلاح : تشگیاج یاه فلتخم لصافم • تلاح عورش : ره رادقم یریگرارق لصافم • لامعا : ییاجباج لصافم • نومزآ فده : تخاس لماک هعطق • هنیزه ریسم : نامز ارجا 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • لماع هلاسم لح رب ینتبم • هلاسم عاونا • هلاسم یزاس هلومرف • هناهاگآان یاهوجتسج عاونا 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 متیروگلا هیاپ یوجتسج یاه • هار لح لیاسم یلبق هنوگچ ادیپ یم ؟دوش • یوجتسج یاضف تلاح اب دیلوت کی تخرد • هشیر تلاح عورش • هرگ اه و گرب اه زا قیرط عباوت ینیشناج دیلوت یم دنوش . • رد تلاح یلک وجتسج رجنم هب دیلوت فارگ یم ددرگ . تلاح ناسکی زا قیرط نیدنچ ریسم 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هلاسم لح رب ینتبم لماع function SIMPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENTpercept return an action static: seq an action sequence state some description of the current world state goal a goal problem a problem formulation state  UPDATE-STATEstate percept if seq is empty then goal  FORMULATE-GOALstate problem  FORMULATE-PROBLEMstate goal seq  SEARCHproblem action  FIRSTseq seq  RESTseq return action 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هلاسم لح رب ینتبم لماع function SIMPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENTpercept return an action static: seq an action sequence state some description of the current world state goal a goal problem a problem formulation state  UPDATE-STATEstate percept if seq is empty then goal  FORMULATE-GOALstate problem  FORMULATE-PROBLEMstate goal seq  SEARCHproblem action  FIRSTseq seq  RESTseq return action 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج function TREE-SEARCHproblem strategy return a solution or failure Initialize search tree to the initial state of the problem do if no candidates for expansion then return failure else choose leaf node for expansion according to strategy if node contains goal state then return solution else expand the node and add resulting nodes to the search tree end do 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : ینامر 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج function TREE-SEARCHproblem strategy return a solution or failure Initialize search tree to the initial state of the problem do if no candidates for expansion then return failure else choose leaf node for expansion according to strategy if node contains goal state then return solution else expand the node and add resulting nodes to the search tree end do 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج 34 function TREE-SEARCHproblem strategy return a solution or failure Initialize search tree to the initial state of the problem do if no candidates for expansion then return failure else choose leaf node for expansion according to strategy if node contains goal state then return solution else expand the node and add resulting nodes to the search tree enddo دوش یم هدیمان یژتارتسا اه هرگ طسب بیترت . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج 35 function TREE-SEARCHproblem strategy return a solution or failure Initialize search tree to the initial state of the problem do if no candidates for expansion then return failure else choose leaf node for expansion according to strategy if node contains goal state then return solution else expand the node and add resulting nodes to the search tree enddo سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هلاسم لح رب ینتبم لماع function SIMPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENTpercept return an action static: seq an action sequence state some description of the current world state goal a goal problem a problem formulation state  UPDATE-STATEstate percept if seq is empty then goal  FORMULATE-GOALstate problem  FORMULATE-PROBLEMstate goal seq  SEARCHproblem action  FIRST seq seq  RESTseq return action 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج متیروگلا 2 37 function TREE-SEARCHproblem fringe return a solution or failure fringe  INSERTMAKE-NODEINITIAL-STATEproblem fringe loop do if EMPTYfringe then return failure node  REMOVE-FIRSTfringe if GOAL-TESTnode then return SOLUTIONnode else fringe  INSERT-ALLEXPANDnode problem fringe ؟تسا هدش یزاس هدایپ عبات مادک رد یژتارتسا فلا Remove-First ب Goal Test ج Expand د Insert_All سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج 38 function TREE-SEARCHproblem strategy return a solution or failure Initialize search tree to the initial state of the problem do if no candidates for expansion then return failure else choose leaf node for expansion according to strategy if node contains goal state then return solution else expand the node and add resulting nodes to the search tree enddo سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یروآدای طیحم و لماع • نیاربانب ره طیحم یاراد هعومجم یا زا تلاح اه یم دشاب . • طیحم رد ره هظحل رد یکی زا نیا تلاح اه یم دشاب . • لمع لماع رد طیحم ثعاب رییغت تلاح طیحم یم دوش . • تلاح یلعف : S • لمع : Suck • تلاح یدعب : S 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تلاح یاضف • ره تلاح state رد تقیقح رگنایب کی تلاح یکیزیف تسا . • ره هرگ node زین رد تقیقح کی نامتخاس هداد رظانتم اب تخرد تسا . ره هرگ یاراد ،دنزرف ردپ ، قمع و ریاس میهافم ناتخرد تسا . • هیارآ گرب اه FRINGE لماش هرگ یاه دیلوت هدش اما طسب هداد هدشن رد تخرد تسا . هرگ یاه دیفس 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یتخرد یوجتسج متیروگلا 41 function EXPANDnodeproblem return a set of nodes successors  the empty set for each action result in SUCCESSOR-FNproblemSTATEnode do s  a new NODE STATEs  result PARENT-NODEs  node ACTIONs  action PATH-COSTs  PATH-COSTnode + STEP-COSTnode actions DEPTHs  DEPTHnode+1 add s to successors return successors سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یژتارتسا وجتسج یاه • یژتارتسا بیترت طسب هرگ اه ار صخشم یم دنک . • ییاراک متیروگلا وجتسج یژتارتسا اب راهچ رایعم هزادنا یریگ یم وش د . 1 لماک ندوب : ایآ متیروگلا هشیمه هار لح ار رد تروص دوجو نآ ادیپ یم ؟دنک 2 هنیهب ندوب : ایآ متیروگلا هشیمه هار لح اب نیرتمک هنیزه ار رد تروص جو دو نآ ادیپ یم دنک ؟ 3 یگدیچیپ ینامز : هچ دادعت هرگ رد نیح وجتسج دیلوت / طسب هداد یم دوش ؟ 4 یگدیچیپ هظفاح : هچ دادعت هرگ رد نیح وجتسج رد هظفاح هریخذ یم ؟دوش 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یژتارتسا وجتسج یاه • یگدیچیپ ینامز و هظفاح ًلومعم اب هس رتماراپ فیرعت یم دوش : • b : رثکادح روتکاف باعشنا • d : قمع باوج هنیهب • m : رثکادح قمع یاضف تلاح ًلومعم تیاهنیب تسا 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هناهاگآان یاهوجتسج • یوجتسج هناهاگآان طقف زا تاعلطا دوجوم رد تروص هلاسم هدافتسا یم دیامن یاهوجتسج هناروکروک . • رگا یژتارتسا وجتسج دناوتب تلاح ریغ فده ار زا تلاح فده صیخشت ،دهد نآ هاگ وجتسج هناهاگآ هدیمان یم دوش لصف مراهچ . 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هناهاگآان یاهوجتسج عاونا .1 یوجتسج یحطس Breadth-first search .2 یوجتسج هنیزه تخاونکی Uniform-cost search .3 یوجتسج یقمع Depth-first search .4 یوجتسج یقمع دودحم Depth-limited search .5 یوجتسج یقمع هدنوشرارکت Iterative deepening search .6 یوجتسج هفرطود Bidirectional search 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 1 یحطس یوجتسج • طسب نیرتلاب حطس زا تخرد • هدایپ یزاس fringe زا قیرط کی فص FIFO 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 1 یحطس یوجتسج • طسب نیرتلاب حطس زا تخرد • هدایپ یزاس زا قیرط کی فص FIFO 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 1 یحطس یوجتسج • طسب نیرتلاب حطس زا تخرد • هدایپ یزاس زا قیرط کی فص FIFO 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 1 یحطس یوجتسج • طسب نیرتلاب حطس زا تخرد • هدایپ یزاس زا قیرط کی فص FIFO 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 1 یحطس یوجتسج • طسب نیرتلاب حطس زا تخرد • هدایپ یزاس زا قیرط کی فص FIFO 50 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یحطس یوجتسج یبایزرا BF Search • لماک ؟ندوب • یلب هب یطرش هک :  باوج هنیهب رد قمع d لباق سرتسد دشاب .  روتکاف باعشنا b دودحم دشاب . 51 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یحطس یوجتسج یبایزرا BF Search • هنیهب ؟ندوب • یلب هب یطرش هک :  اهریسم دقاف هنیزه دنشاب . 52 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یحطس یوجتسج یبایزرا BF Search • یگدیچیپ ؟ینامز • هرگ هشیر رثکادح یاراد b دنزرف تسا . • ره دنزرف زین رثکادح یاراد b دنزرف ،تسا نیاربانب رد حطس ود م هرگ دوجو دراد . • اب ضرف هکنیا باوج رد قمع d ،دشاب رد نیرتدب تلاح باوج دیاب رد تمس تسار نیرت هرگ دشاب .  دادعت یاهدون دیلوت هدش زا هطبار ریز هبساحم یم دوش . • یگدچیپ ؟هظفاح  مه هبترم یگدیچیپ ینامز تسا . 53 ... 1 1 3 2 1 0           d d d b O b b b b b b b 2 b 1 1     d d b O b b سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 54:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 1 یرطس یوجتسج • لاثم رد کی هلاسم اب روتکاف باعشنا 2 و قمع باوج هنیهب 4 ، یوجتسج یحطس ًاقیقد هچ دادعت هرگ دیلوت یم ؟دوش • هچ دادعت هرگ طسب هداد یم ؟؟؟دوش 54 61 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 3 2 1 0         سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 55:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شیامزآ • کی هلاسم اب روتکاف باعشنا b10 ضورفم تسا . • نیا هلاسم اب یوجتسج یحطس رد قمع یاه توافتم وجتسج هدش تسا . • نازیم هظفاح و نامز وجتسج تبث هدش تسا . 55 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 56:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شیامزآ سرد یاه هتخومآ هدش : 1 لکشم هظفاح هب بتارم لکشم یرتگرزب زا نامز ارجا تسا . 2 لیاسم اب یگدیچیپ ییامن یتح هنومن یاه کچوک طسوت یاهوجتسج هناهاگآان لباق لح من ی دنشاب . 56 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 57:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 2 تخاونکی ریغ هنیزه اب وجتسج • رد تقیقح لدم هعسوت هداد هدش یوجتسج یحطس تسا . • هرگ اب نیرتمک هنیزه طسب هداد دوش . • هدایپ یزاس : fringe کی فص بترم رب ساسا هنیزه ریسم • رگا هنیزه اهریسم مهاب ربارب دنشاب هاگنآ اب BF ناسکی تسا . 57 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 58:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 2 تخاونکی هنیزه اب وجتسج • لماک ؟ندوب یلب هب یطرش هک :  باوج رد قمع لباق سرتسد دشاب .  هنیزه اه رادقم تبثم هتشاد دنشاب . • هنیهب ندوب ؟ یلب هب یطرش هک :  لماک دشاب . 58 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 59:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 2 تخاونکی هنیزه اب وجتسج • یگدیچیپ ؟ینامز  ضرف دوش C هنیزه ریسم هنیهب تسا .  ضرف دوش هنیزه ره لمع لقادح  تسا .  رد نیرتدب تلاح یگدیچیپ ینامز تسا . • یگدیچیپ ؟هظفاح  ربارب اب یگدیچیپ ینامز تسا . 59  Ob C/  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 60:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 60 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 61:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 61 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 62:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 62 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 63:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 63 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 64:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 64 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 65:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 65 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 66:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 66 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 67:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 67 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 68:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 68 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 69:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 69 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 70:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 70 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 71:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • قیمع نیرت هرگ طسب هداد یم دوش . • هدایپ یزاس : fringe زا قیرط کی فص LIFO هتشپ 71 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 72:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • لماک ؟ندوب ریخ  رگم هکنیا یاضف تلاح دودحم دشاب و هقلح رارکت دوجو هتشادن دشاب . • هنیهب ؟ندوب ریخ  نوچ لماک تسین . 72 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 73:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 3 یقمع یوجتسج • یگدیچیپ ؟ینامز  رگا m یلیخ رتگرزب زا d دشاب هب بتارم رتدب تسا .  رد یرایسب زا لیاسم رتعیرس زا یوجتسج BF تسا . • یگدیچیپ ؟هظفاح  رد نامز درگبقع هظفاح دازآ یم دوش . 73 m b O 1  bm O سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 74:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 4 دودحم یقمع یوجتسج • رد تقیقح DF اب قمع دودحم L تسا . • نییعت رد همه لیاسم ناکما ریذپ یمن دشاب . • رگا Ld هاگنآ ریغ لماک تسا . • رگا Ld هاگنآ لماک اما ریغ هنیهب تسا . • رگا Ld هاگنآ لماک و هنیهب تسا . 74 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 75:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 4 یوجتسج دودحم یقمع • یگدیچیپ ؟ینامز • یگدیچیپ ؟هظفاح 75  Ob l bl O سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 76:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 4 یوجتسج دودحم یقمع function DEPTH-LIMITED-SEARCHproblemlimit return a solution or failure/cutoff return RECURSIVE-DLSMAKE-NODEINITIAL-STATEproblemproblemlimit function RECURSIVE-DLSnode problem limit return a solution or failure/cutoff cutoff_occurred  false if GOAL-TESTproblemSTATEnode then return SOLUTIONnode else if DEPTHnode limit then return cutoff else for each successor in EXPANDnode problem do result  RECURSIVE-DLSsuccessor problem limit if result cutoff then cutoff_occurred  true else if result  failure then return result if cutoff_occurred then return cutoff else return failure 76 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 77:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج • کی یژتارتسا یارب نتفای نیرتهب رادقم L • یشور یارب بیکرت یایازم یوجتسج BF و DF function ITERATIVE_DEEPENING_SEARCHproblem return a solution or failure inputs: problem for depth  0 to ∞ do result  DEPTH-LIMITED_SEARCHproblem depth if result  cuttoff then return result 77 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 78:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج 78  Limit0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 79:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج 79  Limit1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 80:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج 80  Limit2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 81:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج 81  Limit3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 82:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج • لماک ؟ندوب یلب  هب یطرش هک هقلح رارکت دوجو هتشادن دشاب . • هنیهب ؟ندوب یلب • رگا هنیزه اهریسم مهاب ربارب دشاب . 82 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 83:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج • یگدیچیپ ؟ینامز  level d: once  level d-1: 2  level d-2: 3  …  level 2: d-1  level 1: d  Level 0: d+1 یگدیچیپ ؟هظفاح 83  Ob d d b b d b d IDS N 1 ... 1 2      ... 1 2 b b b b b BFS N d d         Obd سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 84:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 5 یرارکت یقمع یوجتسج • لاثم : دادعت هرگ یاه دیلوت هدش اب یوجتسج یرطس و یقمع یرارکت رد کی م هلاس یضرف اب روتکاف باعشنا 10 و قمع باوج هنیهب 5 ار تسدب دیروآ . • دادعت هرگ یاه طسب هداد ؟؟؟هدش 84 1111100 999990 100000 10000 1000 100 10 123450 100000 20000 3000 400 50              BFS N IDS N سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 85:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 6 هفرطود یوجتسج • ود یوجتسج نامزمه زا عورش و فده 85  b d /2 b d /2 b d سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 86:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 6 هفرطود یوجتسج • لماک ؟ندوب یلب  هب یطرش هک زا یوجتسج یرطس هدافتسا دوش . • هنیهب ؟ندوب یلب  هب یطرش هک زا یوجتسج یرطس هدافتسا دوش . 86 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 87:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 عمج هناهاگآان یاهوجتسج یدنب Criterion Breadth- First Uniform- cost Depth-First Depth- limited Iterative deepening Bidirectional search Complete YES YES NO YES if l  d YES YES Time b d+1 b C/e b m b l b d b d/2 Space b d+1 b C/e bm bl bd b d/2 Optimal YES YES NO NO YES YES 87 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 88:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یعونصم شوه شزومآ » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org