آموزش هوش مصنوعی - بخش دوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان یکی از گرایش های رشته تحصیلی دانشگاهی مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. همچنین هوش مصنوعی یکی از دورس مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز می باشد. طرح درس در این آموزش به نحوی در نظر گرفته شده است که هم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و عموم علاقه مندان مفید باشد و هم افرادی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری را دارند، بتوانند از این فیلم های آموزشی، برای منظور خود استفاده نمایند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: هوش مصنوعی چیست؟ درس دوم: عامل هوشمند درس سوم: جستجوهای ناآگاهانه درس چهارم: جستجوهای آگاهانه ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft102

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردم : یربص دمحم یعونصم شوه شیارگ رتویپماک یسدنهم یرتکد یوجشناد وضع رهش دحاو یملسا دازآ هاگشناد یملع تایه نارهت سدق نیون یتفایهر ،یعونصم شوه مود لصف : « دنمشوه لماع » 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لماع • لماع یم دناوت لماش تابر ناسنا ،امن غارچ ،ورهار تاتسومرت و .. دشاب . • فیرعت لماع : لماع یدوجوم تسا هک هب روط بوانتم رب ساسا هتشر تفایرد ییاه هک زا اهرگسح اهروسنس یم ،دریگ هلابند ییا زا لامعا ار رد طیحم ماجنا یم دهد . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لماع یازجا .1 روسنس Sensor : هصخشم تفایرد هفیظو طیحم زا ییاه Percept .2 رگلمع Actuator : طیحم یور رب لامعا ماجنا هفیظو Action 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لماع هفیظو • لماع هفیظو دراد هتشر تفایرد یاه یدورو ار هب هلابند ییا زا لامعا تشاگن یامن د . • نیاربانب یم ناوت تفگ لماع دننام کی عبات تسا . • لماع یم دناوت لامعا دوخ رد طیحم ار کرد ،دنک اما ریثات اهنآ رب یور طیحم شیمه ه لباق شیپ ینیب تسین . 6 A P f  : تفایرد هتشر لمع اه Percept Agent Action  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : یقرب وراج یایند • لماع : کی وراج یقرب دنمشوه • طیحم : ود قاطا A و B • روسنس : 2 نیبرود • تفایرد اه : زیمت ای فیثک ندوب ،قاطا لحم رارقتسا یقربوراج AClean • لامعا : تکرح هب ،پچ تکرح هب ،تسار شکم و تحارتسا 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : یقربوراج یایند 8 2 2 2    فیثک ای زیمت یقربوراج دوجو مدع ای دوجو قاطا دادعت تلاح دادعت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم و لماع • نیاربانب ره طیحم یاراد هعومجم یا زا تلاح اه یم دشاب . • طیحم رد ره هظحل رد یکی زا نیا تلاح اه یم دشاب . • لمع لماع رد طیحم ثعاب رییغت تلاح طیحم یم دوش . • تلاح یلعف : S • لمع : Suck • تلاح یدعب : S 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 10 لاثم : یقربوراج یایند Percept sequence Action A Clean Right A Dirty Suck B Clean Left B Dirty Suck A CleanA Clean Right A CleanA Dirty Suck … … سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 11 لاثم : یقربوراج یایند function REFLEX-V ACUUM-AGENT location status return an action if status Dirty then return Suck else if location A then return Right else if location B then return Left سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تینلقع موهفم • کی لماع ،لقاع یلماع تسا هک راک تسرد ار ماجنا دهد . • ینعی مامت یاهرطس لودج هب یتسرد رپ هدش دشاب . • راک تسرد هنوگچ نییعت یم ؟دوش رازبا هزادنا یریگ ؟تسیچ ییاراک رایعم Performance Measure 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لاثم : دنمشوه یقربوراج • رایعم ییاراک یارب یقربوراج ؟تسیچ  نازیم لاغشآ عمج یروآ هدش رد کی هزاب ؟ینامز  تردق ؟شکم یادص ؟روتوم  ییابیز ؟یرهاظ تاناکما ؟یبناج  رایعم ییاراک دیابن رب ساسا هوحن راتفر لماع نییعت دوش . هکلب دیاب رب ساسا هچنآ زا حم طی دروم راظتنا تسا نییعت دوش .  نازیم یزیمت قاطا اه 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تینلقع موهفم • یارب یبایتسد هب تینلقع راهچ روتکاف ریز دیاب هب یتسرد فیرعت دوش : .1 رایعم ییاراک .2 شناد هیلوا یطیحم .3 لامعا .4 هتشر تفایرد اه • فیرعت لماع دنمشوه : یلماع تسا هک رب ساسا هتشر تفایرد اه و شناد هیلوا ،یطیحم یلمع ار باختنا ،دنک هک هطساوب یارجا نآ ،لمع رایعم ییاراک دروم راظتنا رثکادح ددرگ . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تینلقع موهفم • تینلقع اب یاناد لک omniscience توافتم تسا .  یاناد لک هجیتن ره لمع دوخ ار زا لبق یم دناد . • تینلقع اب لامک ییارگ perfection توافتم تسا .  لامک ارگ ره لمع ار هب نیرتهب لکش نکمم ماجنا یم دهد . 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 تینلقع موهفم • شیپ یاهزاین تینلقع لماش دراوم ریز تسا . .1 عمج یروآ تاعلطا / فاشتکا : لاثم درف انیبان .2 یریگدای زا هبرجت : لاثم هیرگ ندرک دازون .3 نتشاد للقتسا : لاثم تابر دروناضف 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا • یارب یحارط کی لماع دنمشوه دیاب تاصخشم قیقد هلاسم نییعت دوش . • تاصخشم هلاسم ًاحلطصا اب PEAS نایب یم دوش . – Performance – Environment – Actuators – Sensors 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 کیتاموتا هدننار اب وردوخ PEAS • رایعم ییاراک :  ملاس ،ندیسر دصقم ،تسرد هنیزه ،نییاپ تیاعر ،نیناوق یتحار و ... • طیحم :  نابایخ / ،هاردازآ ،کیفارت رباع ،هدایپ بآ و ،اوه تیعضو یرون و ... • رگلمع :  ،زاگ ،زمرت ،قوب ،وگدنلب هحفص شیامن و ... • روسنس :  ،نیبرود هلصاف ،بای تعرس ،جنس هحفص ،دیلک تیعقوم بای و ... 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا .1 لماک لباق هدهاشم Fully Observable : مامت هبنج یاه طیحم هک رب یور باختنا لمع راذگریثات ،تسا طسوت اهروسنس لباق تفایرد دشاب . 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش لماک ؟هدهاشم لباق ؟یعطق ؟کیدویزپا ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق ؟یعطق ؟کیدویزپا ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا .1 لماک لباق هدهاشم Fully Observable : مامت هبنج یاه طیحم هک رب یور باختنا لمع راذگریثات ،تسا طسوت اهروسنس لباق تفایرد دشاب . .2 یعطق Deterministic : تلاح یدعب هلاسم زا یور تیعضو یلعف لباق ییاسانش دشاب . 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق ؟یعطق ؟کیدویزپا ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ؟کیدویزپا ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا .1 لماک لباق هدهاشم Fully Observable : مامت هبنج یاه طیحم هک رب یور باختنا لمع راذگریثات ،تسا طسوت اهروسنس لباق تفایرد دشاب . .2 یعطق Deterministic : تلاح یدعب هلاسم زا یور تیعضو یلعف لباق ییاسانش دشاب . .3 کیدوزیپا Episodic : هلاسم ار ناوتب هب شخب یاه رتکچوک کیمتا ریغ لباق هیزجت میسقت دومن . روسنس ره شخب ار هناگادج تفایرد هدومن و لمع دروم رظن ار رب یور نآ ماجنا دهد . لمع دروم رظن هب لامعا یلبق و یدعب طابترا درادن . 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ؟کیدویزپا ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ؟کیدویزپا ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا .4 اتسیا Static : یطیحم هک رد نیح میمصت یریگ ،لماع ناکما رییغت هتشادن دشاب . 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ؟کیدویزپا ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ؟کیدویزپا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا .4 اتسیا Static : یطیحم هک رد نیح میمصت یریگ ،لماع ناکما رییغت هتشادن دشاب . .5 هتسسگ Discrete : یطیحم هک دادعت لامعا لباق ماجنا رب یور نآ ارامش دشاب ریغ یب تیاهن . 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ؟کیدویزپا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟اتسیا ؟هتسسگ ؟هلماع کت 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ؟کیدویزپا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟اتسیا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟هتسسگ ؟هلماع کت 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا .4 اتسیا Static : یطیحم هک رد نیح میمصت یریگ ،لماع ناکما رییغت هتشادن دشاب . .5 هتسسگ Discrete : یطیحم هک دادعت لامعا لباق ماجنا رب یور نآ ارامش دشاب ریغ یب تیاهن . .6 دنچ هلماع Multi Agent : یطیحم هک لماش لماع یاه رگید دشاب هک ددصرد رثکادح ندومن رایعم ییاراک ناشدوخ دنتسه و رب یور ییاراک لماع نکمم تسا ریثات راذگ دنشاب . 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ؟کیدویزپا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟اتسیا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟هتسسگ ؟هلماع کت 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا لزاپ هدننار کیتاموتا مکح یزاب هتخت درن جنرطش یلب ریخ ریخ یلب یلب لماک ؟هدهاشم لباق یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟یعطق ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ؟کیدویزپا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟اتسیا یلب ریخ یلب یلب یلب ؟هتسسگ یلب ریخ ریخ ریخ ریخ ؟هلماع کت 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم عاونا • هداس نیرت ،طیحم یطیحم تسا هک ًلماک لباق ،هدهاشم ،یعطق ،کیدوزیپا ،اتسیا هتسسگ و کت هلماع دشاب . • بلغا طیحم یاه لیاسم یعقاو طیحم یاه یشخب لباق ،هدهاشم ریغ ،یعطق ،یبیترت ،ایوپ یپ هتسو و دنچ هلماع دنتسه . 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 بلاطم تسرهف • طیحم و لماع یفرعم • تینلقع موهفم • طیحم عاونا • لماع عاونا 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لماع عاونا • کی لماع هنوگچ راک یم ؟دنک • لماع همانرب + تخس رازفا • لماع اه یگمه یاراد کی راتخاس کرتشم دنتسه . .1 یدورو : تفایرد یلعف .2 یجورخ : لمع بسانم .3 همانرب : شزادرپ یدورو یارب نییعت یجورخ • توافت لماع اه رد هوحن شزادرپ تسا . 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لودج رب ینتبم لماع Function TABLE-DRIVEN_AGENTpercept returns an action static: percepts a sequence initially empty table a table of actions indexed by percept sequence append percept to the end of percepts action  LOOKUPpercepts table return action • نیا درکیور اب تسکش هجاوم دهاوخ دش . 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لماع عاونا • راهچ عون لماع دنترابع زا : .1 لماع یشنکاو هداس Simple Reflex .2 لماع یشنکاو ینتبم رب لدم Model Based Reflex .3 لماع ینتبم رب فده Goal Based .4 لماع ینتبم رب یدنمدوس Utility Based • همه ی لماع اه یم دنناوت هب هدعاق یریگدای زهجم دنوش . 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هداس یشنکاو لماع • باختنا لمع طقف رب ساسا تفایرد یلعف تروص یم دریذپ . • هدایپ یزاس زا قیرط هعومجم نیناوق یطرش ناکما ریذپ تسا . « رگا قاطا فیثک تسا هاگنآ شکم دوش ماجنا » 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یقربوراج یایند function REFLEX-VACUUM-AGENT location status return an action if status Dirty then return Suck else if location A then return Right else if location B then return Left 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هداس یشنکاو لماع function SIMPLE-REFLEX-AGENTpercept returns an action static: rules a set of condition-action rules state  INTERPRET-INPUTpercept rule  RULE-MATCHstate rule action  RULE-ACTIONrule return action 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم و لماع • نیاربانب ره طیحم یاراد هعومجم یا زا تلاح اه یم دشاب . • طیحم رد ره هظحل رد یکی زا نیا تلاح اه یم دشاب . • لمع لماع رد طیحم ثعاب رییغت تلاح طیحم یم دوش . 50 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 هداس یشنکاو لماع function SIMPLE-REFLEX-AGENTpercept returns an action static: rules a set of condition-action rules state  INTERPRET-INPUTpercept rule  RULE-MATCHstate rule action  RULE-ACTIONrule return action  دراد یمک یگدیچیپ و هداس راتخاس .  طقف طیحم رد یم هدهاشم لباق ًلماک یاه دریگ رارق هدافتسا دروم دناوت . 51 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لدم رب ینتبم لماع 52 • یاراد تیلباق هدافتسا رد طیحم یاه یشخب لباق هدهاشم تسا . • اب تخاس لدم و یشناد هک زا طیحم بسک یم ،دنک تلاح ار یناسرزورب یم دنک .  لدم ایند .1 ایند روطچ رییغت یم ؟دنک .2 لمع نم هچ یریثات رب یور طیحم ؟دراد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لدم رب ینتبم لماع function REFLEX-AGENT-WITH-STATEpercept returns an action static: rules a set of condition-action rules state a description of the current world state action the most recent action. rule  RULE-MATCHstate rule action  RULE-ACTIONrule return action 53 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 54:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 طیحم و لماع • نیرخآ تلاح : 1 S • نیرخآ لمع : Suck • تلاح یلعف : 5 S 54 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 55:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 لدم رب ینتبم لماع function REFLEX-AGENT-WITH-STATEpercept returns an action static: rules a set of condition-action rules state a description of the current world state action the most recent action. rule  RULE-MATCHstate rule action  RULE-ACTIONrule return action 55 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 56:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 فده رب ینتبم لماع 56 • لماع زاین هب نییعت فده دراد ات دنادب مادک تلاح بولطم تسا . • توافت یلصا اب ود لماع یلبق نیا تسا هک هدنیآ زین رد رظن هتفرگ هدش تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 57:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 فده رب ینتبم لماع 57 • هب روط یلک یارب لیاسم وجتسج و همانرب یزیر رپ دربراک تسا . • هتبلا نییعت فده رد هکیتروص دادعت ینلوط زا لامعا یارب ندیسر هب فده زاین ،دشاب اب لکشم هارمه دهاوخ دوب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 58:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یدنمدوس رب ینتبم لماع 58 • هب یاج نییعت فده رفص ای کی ، نازیم یبوخ ای یدب لمع ییعت ن دوش . • عبات یدنمدوس Utility Function : هب ره تلاح کی ددع تبسن یم دهد . نیا ددع بسانتم اب نازیم یبوخ ای یدب تلاح ،صیصخت هداد یم دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 59:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یدنمدوس رب ینتبم لماع 59 • ایازم : .1 یم ناوت نیب فادها لخادتم هحلاصم رارقرب دومن . .2 رب ساسا نازیم تیبولطم هب ره فده نزو صیصخت هداد دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 60:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 یریگدای هدعاق 60 • هفلوم ییاراک : رب ساسا تفایرد ،اه لمع بسانم ار باختنا یم دنک . • هفلوم هدنریگدای : ثعاب دوبهب میمصت یریگ رد هفلوم ییاراک یم ددرگ . • یضاق : هب درکلمع لماع رب ساسا کی درادناتسا ،ییاراک کبدیف یم دهد . • لکشم اشگ : یارب تلاح یاه هتخانشان ای ،دیدج هار لح هیارا یم دهد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 61:

شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یعونصم شوه شزومآ » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org