آموزش هوش مصنوعی - بخش یکم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان یکی از گرایش های رشته تحصیلی دانشگاهی مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. همچنین هوش مصنوعی یکی از دورس مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز می باشد. طرح درس در این آموزش به نحوی در نظر گرفته شده است که هم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و عموم علاقه مندان مفید باشد و هم افرادی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری را دارند، بتوانند از این فیلم های آموزشی، برای منظور خود استفاده نمایند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: هوش مصنوعی چیست؟ درس دوم: عامل هوشمند درس سوم: جستجوهای ناآگاهانه درس چهارم: جستجوهای آگاهانه ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft102

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یربص دمحم یعونصم شوه شیارگ رتویپماک یسدنهم یرتکد یوجشناد وضع رهش دحاو یملسا دازآ هاگشناد یملع تایه نارهت سدق نیون یتفایهر ،یعونصم شوه لوا لصف : « شوه ؟تسیچ یعونصم » 1 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

عجارم S. Russell and P. Norvig Artificial Intelligence:A Modern Approach Prentice Hall 2009 Third Edition. 2 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

عجارم • دیلسا : Lecturer: Tom Lenaerts Institut de Recherches Interdisciplinaires et de Développements en Intelligence Artificielle IRIDIA Université Libre de Bruxelles Coursehomepage: http://iridia.ulb.ac.be/tlenaert/teach/ai1.html 3 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

بلاطم تسرهف • لوا لصف : ؟تسیچ یعونصم شوه • مود لصف : دنمشوه لماع • موس لصف : هناهاگآان یاهوجتسج • مراهچ لصف : هناهاگآ یاهوجتسج • مجنپ لصف : تیدودحم یاضرا لیاسم • مشش لصف : یزاب اه 4 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

؟تسیچ یعونصم شوه .1 رکفت / قطنم رد لباقم اب راتفر / لمع .2 تیقفوم رد هسیاقم اب درادناتسا یناسنا رد لباقم اب موهفم هدیا لآ تینلقع 5 3 رکف هنلقاع هک یمتسیس یم دنک . 1 ناسنا دننام هک یمتسیس یم رکف ک دن . 4 یم راتفر هنلقاع هک یمتسیس دنک . 2 دننام هک یمتسیس یم راتفر ناسنا ک دن . شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یم رکف ناسنا دننام هک یمتسیس دنک . • ناسنا روطچ رکف یم ؟دنک • زاین هب یروئت یاه یملع رد صوصخ تیلاعف یاه یزغم دراد . یتخانش مولع 6 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یم رکف ناسنا دننام هک یمتسیس دنک . 7 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یم راتفر ناسنا دننام هک یمتسیس دنک . 8 • یروئت گنیروت 1950 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یم رکف هنلقاع هک یمتسیس دنک . • نیا شهوژپ رجنم هب همانرب یسیون قطنم دیدرگ . • فده زا رکفت هنلقاع ؟تسیچ • هچ هدروآ ییا رد یپ دهاوخ ؟تشاد 9 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هنلقاع هک یمتسیس راتفر یم دنک . • راتفر هنلقاع : ماجنا نداد لمع تسرد • لمع تسرد ینعی یبایتسد هب نیرتهب فده • ود تیزم تبسن هب فیراعت یلبق : – تیمومع رتشیب تبسن هب رکفت – مدع زاین هب یروئت یاه هتفرشیپ یملع 10 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

Lisp vs. scheme 11 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

عجارم ریاس 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یعونصم شوه شزومآ » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft102 شوه شزومآ یعونصم faradars.org/fvsft102 سرداﺮﻓ FaraDars.org