آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش پنجم6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه سیستم های قدرت به عنوان بزرگ ترین سازه ساخته شده توسط بشر مطرح اند. این ادوات غول پیکر و در عین حال پیچیده را به هیچ عنوان نمی توان در آزمایشگاه ساخت یا حتی از آنها نمونه برداری کرد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس اول: معرفی و آشنایی کلی با مجموعه آموزشی درس دوم: مرور سریع سیمولینک مقدماتی درس سوم: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت درس چهارم: شبیه سازی ترانسفورماتور در سیمولینک ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsim94072

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم یرماعبرع دیعس تردق قرب دشرا سانشراک دورهاش یتعنص هاگشناد لصف متفه تردق رد ون یاه یژرنا 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

خ هکبش اهراک هیلک ماجنا زا سپ دو ار SAVE مینک یم . شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

نتفرگ یارب رد شرازگ لیاف کی بلاق ینتم شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هکبش 9 طسوت ار هراب ساب PSAT لثم 14 هراب ساب ساحم میهاوخب هکنآ یارب تاب ظن دروم هکبش یکیمانید ار ر بساحم دیاب میروآ تسدب تا ددرگ ماجنا ینامز هزاب رد شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

شزومآ PSAT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

12 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « و کنیلومیس رد تردق یاه متسیس یزاس هیبش و یروئت شزومآ بلتم » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی . هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org