آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش پنجم4

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه سیستم های قدرت به عنوان بزرگ ترین سازه ساخته شده توسط بشر مطرح اند. این ادوات غول پیکر و در عین حال پیچیده را به هیچ عنوان نمی توان در آزمایشگاه ساخت یا حتی از آنها نمونه برداری کرد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس اول: معرفی و آشنایی کلی با مجموعه آموزشی درس دوم: مرور سریع سیمولینک مقدماتی درس سوم: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت درس چهارم: شبیه سازی ترانسفورماتور در سیمولینک ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsim94072

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم یرماعبرع دیعس تردق قرب دشرا سانشراک دورهاش یتعنص هاگشناد لصف متفه تردق رد ون یاه یژرنا 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

نورکنس یرس یزاسناربج کیتاتسا کی نورکنس ژاتلو عبنم لدبم روطب لاقتنا متسیس اب یرس زا ظاحل هباشم درکلمع PST ناوت زایندروم یقیقح SSSC اب لدابت تهج کـی یوـس زا تردـق هکبش عبنم یژرنا DC کیتاتسا زاسناربج STATCOM سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

ساسا درـکلمع STATCOM هباـشم روـسنادنک نورکنـس بذج ای دیلوت ویتکار ناوـت م لدبم طسوت عبن ژاتلو اب ژاتلو میظنت Vref کیتاتسا زاسناربج STATCOM سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاهدربراک نیرتمهم STATCOM لرتنک یکیمانید ژاتلو - ارذگ یرادیاپ دوبهب - فذح هکبش رد ناوت تاناسون لاقتنا - و یقیقح ناوت لرتنک ویتکار کیتاتسا زاسناربج STATCOM سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

مـه هـب رایسب یزاسناربج درکلمع تیلباق ظاحل زا بـش هی اساسا اهنآ درکلمع لوصا توافتم STATCOM هب نورکنس ژاتلو عبنم کی ناونع SVC وـیتکار سناـتیمدا ناوـنع هـب لرـتنک هدـش یزاسناربج درکلمع تیلباق SVC و STATCOM هباـشم SVC وSTATCOM هسیاقم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

SVC وSTATCOM هسیاقم SVC STATCOM یگژیو رد بسانم درکلمع اب یسنادپما لاب ژاتلو طیارش نم بسانم درکلمع اب نایرج عب طیارش رد نییاپ ژاتلو هصخشم V-I یاهدودحم ره رد میظنت لباق اب هخاش فلتخم یاه نراقتم لرتنک هدودحم 1 ات 3 لکیس 1 ات 2 لکیس خساپ نامز 100 دصرد 40 دصرد زاین دروم یاضف 100 دصرد 120 - 150 دصرد یراذگ هیامرس هنیزه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

7 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « و کنیلومیس رد تردق یاه متسیس یزاس هیبش و یروئت شزومآ بلتم » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی . هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org