آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش پنجم2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه سیستم های قدرت به عنوان بزرگ ترین سازه ساخته شده توسط بشر مطرح اند. این ادوات غول پیکر و در عین حال پیچیده را به هیچ عنوان نمی توان در آزمایشگاه ساخت یا حتی از آنها نمونه برداری کرد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس اول: معرفی و آشنایی کلی با مجموعه آموزشی درس دوم: مرور سریع سیمولینک مقدماتی درس سوم: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت درس چهارم: شبیه سازی ترانسفورماتور در سیمولینک ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsim94072

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یرماعبرع دیعس تردق قرب دشرا سانشراک دورهاش یتعنص هاگشناد لصف متفه تردق رد ون یاه یژرنا 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یتخوس لیپ Fuel cell کی یکیرتکلا یژرنا هب ییایمیش یژرنا لدبم ینژوردیه یتخوس لیپ یتخوس لیپ عون نیرت فورعم بآ زیلورتکلا سکع لمع زا لیدبت نیا رد لیپ عاونا زا یخرب یتخوس نوتورپ هدننک هلدابم ءاشغ ای رمیلپ تیلورتکلا یتخوس لیپ PEMFC ییایلق یتخوس لیپ AFC کیرفسف دیسا یتخوس لیپ PAFC باذم تانبرک یتخوس لیپ MCFC لیپ یبورکیم یتخوس MFC کیمرف دیسا یتخوس لیپ FFC اوه یتخوس لیپ - یور Zn-Air FC یکیمارس یتخوس لیپ ون یاه یژرنا رد یتخوس یاهلولس دربراک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یتخوس لیپ ای لس لویف یایازم لیپ یتخوس • رشن یاهزاگ هناخلگ یا کیدزن هب رفص • فذح یگتسباو یداصتقا یاهروشک رادیاپان صتقا یدا هب تفن • شرتسگ هکبش زکرمتمریغ ورین • نامدنار لاب • دیلوت نژوردیه رد ره یناکم زا بآ و قرب • یب ادص ندوب رثکا یاهلیپ یتخوس • نامز درکلمع اهنآ رایسب ینلوط • اب ود ربارب ندومن تخوس یفرصم نامز درکلمع ا ود ب ربار • یریگتخوس ددجم یاهلیپ یتخوس هب یتحار • نتشادن هنوگچیه تارثا هظفاح یا • تیلباق دیلوت نامزمه قرب و ترارح سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یایازم هرهب یرادرب زا لیپ یتخوس  مدع دوجو یازجا کرحتم  یرادهگن رایسب هداس  بصن و هرهب یرادرب رایسب هداس و نورقم هب هفرص  رلودم ندوب ینعی ناوت یدیلوت زا اهنآ لباق شیازفا  لاصتا هب نیبروتورکیم اه  ناکما دیلوت قرب میقتسم اب تیفیک لاب  هتیسناد ناوت لاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

بیاعم  زاین هب داوم رتشیب  زاین هب یاهدنیارف رتعیرس  رد تدم ینلوط راک یراگزاسان رصانع  تفا یژرنا  بوسر نبرک  تیمومسم لیپ رد رثا راک ندرک دایز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

6 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « و کنیلومیس رد تردق یاه متسیس یزاس هیبش و یروئت شزومآ بلتم » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی . هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org