آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش پنجم1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه سیستم های قدرت به عنوان بزرگ ترین سازه ساخته شده توسط بشر مطرح اند. این ادوات غول پیکر و در عین حال پیچیده را به هیچ عنوان نمی توان در آزمایشگاه ساخت یا حتی از آنها نمونه برداری کرد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس اول: معرفی و آشنایی کلی با مجموعه آموزشی درس دوم: مرور سریع سیمولینک مقدماتی درس سوم: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت درس چهارم: شبیه سازی ترانسفورماتور در سیمولینک ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsim94072

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یرماعبرع دیعس تردق قرب دشرا سانشراک دورهاش یتعنص هاگشناد لصف متفه تردق رد ون یاه یژرنا 1 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

سامویب ؟تسیچ هدام یعون سامویب هب هلیسو ناهایگ یاه هدنام سپ یناهایگ سامویب یاههاگورین عاونا 1 - سامویب تخوس اب طقف یاههاگورین 2 - ناونع هب سامویب زا هك زوس هناگود یاههاگورین یعرف تخوس 3 - تخوس هب ار سامویب هك یزاگ یاههاگورین یزاگ سامویب BIOMASS هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هب هجوت رد هدمع ليلد سامويب : 1 - سپ هب يسرتسد قرب يبيكرت ديلوت تهج رد سامويب ياهدنام ترارح و 2 - سامويب يعيبط و ينغ عبانم زا قرب ديلوت 3 - سامويب عبانم سرتسد زا رود ياهناكم يارب ناوت ديلوت 4 - ديدجت عون نيا ندوب ريذپ يژرنا سامویب BIOMASS هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

مز یژرنا هرابرد ی امرگ ن ي ی • نیمز زكرم 4000 ترارح دارگیتناس هجرد • هب یترارح عبنم کی ناونع • 82 دحاو رد تاو یلیم حطس • ود رد ییامرگ نیمز یژرنا یاهدربراك شخب یهاگورین میقتسم ریغ • یهاگورین ریغ میقتسم • رد 22 ناهج روشك • عومجم لك یمسا تردق دودح اههاگورین 8000 تاواگم هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

مز یژرنا هرابرد ی امرگ ن ي ی هاگورین نیمز یيامرگ ریخبت ینآ • لایس هب تلاح ود زاف عیام و راخب • زا قامعا نیمز جارختسا • هب نزخم ادج هدننك تیاده • زاف راخب زا زاف عیام ادج • راخب ادج هدش دراو نیبروت • هاگورین نیمز یيامرگ اب هخرچ ود هرادم یرنياب • مدع زاین هب نزخم هدننكادج • بآ مرگ جارختسا دراو لدبم یترارح • ترارح دوخ ار هب لایس لماع رگید هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یتخوس لیپ اي لس لویف • یاهتخوس کاپ یاراد صاوخ یکیزیف رتهب • رتكاپ زا نیزنب رد لمع قارتحا • داوم هدنیلآ رتمك • نژوردیه ناونعب کی تخوس کاپ • دیلوت نژوردیه اب هدافتسا زا عاونا عبانم یژرنا هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یدیشروخ یژرنا یايازم لیپ یتخوس • نیرتگرزب عبنم دیدجت ریذپ یژرنا یور هرك نیمز • یژرنا یدیشروخ ود هار : .1 قیرط یاهلولس کیئاتلووتف .2 هدافتسا میقتسم زا یژرنا یدیشروخ یخرب تاودا میقتسم یدیشروخ • شیامرگ بآ یفرصم بآ یاهنکمرگ یدیشروخ • شیامرگ یاضف یلخاد اهنامتخاس • یاهلاچخی یدیشروخ • بآ نیریش نك یاه یدیشروخ • کشخ نك یاه یدیشروخ • کاروخ یاهزپ یدیشروخ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یداب هاگورین ليلد هدافتسا زا داب .1 تمیق نییاپ یاهنیبروت قرب یداب .2 کمك رد تهج داجیا لاغتشا رد روشك .3 مدع یگدولآ طیحم تسیز عاونا نیبروت یاه یداب • یاهنیبروت یداب کچوك هریزج یاه فرصم نیمات قرب زا قیرط هکبش یرسارس قرب لکشم ات تردق 10 تاوولیك ناوت • یاهنیبروت یداب طسوتم 250 - 10 تاوولیك نیمات فراصم ،ینوکسم ،یراجت یتعنص و یزرواشك • یاهنیبروت یداب گرزب عرازم یداب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

9 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه ديلسا نيا « و کنیلومیس رد تردق یاه متسیس یزاس هیبش و یروئت شزومآ بلتم » تسا هدش هیهت . يامن هعجارم ريز کنیل هب شزومآ نيا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی . هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org