آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

امروزه سیستم های قدرت به عنوان بزرگ ترین سازه ساخته شده توسط بشر مطرح اند. این ادوات غول پیکر و در عین حال پیچیده را به هیچ عنوان نمی توان در آزمایشگاه ساخت یا حتی از آنها نمونه برداری کرد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس اول: معرفی و آشنایی کلی با مجموعه آموزشی درس دوم: مرور سریع سیمولینک مقدماتی درس سوم: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت درس چهارم: شبیه سازی ترانسفورماتور در سیمولینک ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsim94072

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یرماعبرع دیعس تردق قرب دشرا سانشراک دورهاش یتعنص هاگشناد مجنپ لصف یکیرتکلا طوطخ یزاس هیبش 1 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یکیرتکلا متسیس کی یازجا یفرعم • صتخا هب اي اهروتام روفسنارت یکيرتکلا یاهرادم رد موسرم یاههاگتسد نيرت یدربراک زا یکي اه سنارت را • زا لدبم روتامروفسنارت هـب ژاتلو حطس کي رگيد یحطس • رادـم کي زا یکيرتکلا یژرنا لاقتنا AC رگيد رادم هـب AC سناکرف رييغت نودب رادم 2 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یفرعم نورکنس نیشام نیشام نورکنس • تعرس اب روتر تعرس ناديم ربارب نآ راود • ناونع هب نورکنس نيشام روتارنژ • هب یژرنا ديلوت روظنم یکيرتکلا 3 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یفرعم نیشام نورکنس نورکنس نیشام نامتخاس • روتور : یراج نايرج ندش رد ميس ناديم کيرحت چيپ شخرچ و یسيطانغم روتر لا ثعاب رد اق روتاتسا روتاتسا : • روتاتسا هيبش یياقلا یاهنيشام • ميس زاف هس تروص هب یچيپ • ميس رگيدکي هب تبسن زاف ره یاهچيپ ° 120 فلتخا یکيرتکلا زاف یناکم 4 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یفرعم نورکنس نیشام تيزم تفايرد یاهچيپ ميس زا یکيرتکلا یژرنا روتاتسا : • نايرج زا رتمک یليخ کيرحت نايرج رچيمرآ • طابترا کيرحت نايرج کبوراج و نازغل یاه هقلح قيرط زا رتناسآ • بقياع یدن نتشاد تلع هب روتر یاهچيپميس ژاتلو نيياپ ريز 1000 تلو رايسب ناسآ • زا ،زاف هس یلاب نايرج و ژاتلو تفايرد یاهلانيمرت تباث یگداس هب روتاتسا 5 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یفرعم لاقتنا متسیس لاقتنا طوطخ : • ییاوه لاقتنا طخ یعون رد یِژرنا لاقتنا اهلکد زا نآ یارب تشاد هگن ن حطس یلاب اهلباک نيمز • قياع ناونع هب اوه زا هنيزه مک سپ اه لباک • اه لباک رد سنج زا یياوه طوطخ موينيمولآ • یدلوف اهلباک زکرم 6 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یفرعم طوطخ ژاتلو لاقتنا ژاتلو نییاپ : زا رت نییاپ یاهژاتلو ۱۰۰۰ تلو دروم کچوک یراجت و یگناخ یاه هدننک فرصم هب تاطابترا و تلاصتا رد هدافتسا . طسوتم ژاتلو عیزوت : نیب یاهژاتلو ۱ ات ۳۳ تلو ولیک . یارب یياتسور اي یرهش قطانم رد لاقتنا . لاب ژاتلو ینایم لاقتنا : نيب یاهژاتلو ۳۳ ات 2۳0 تلووليک . یارب ینايم لاقتنا طوطخ . لاب یلیخ ژاتلو لاقتنا : نيب یاهژاتلو 2۳0 ات ۸00 تلووليک . یارب ینلوط لاقتنا طوطخ . 7 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

تردق متسیس رد تافلت • تافلت هکبش رد لاقتنا • زا یشان تافلت زا متسيس یاه تمواقم • زا یشان تافلت یگدوسرف زا • تافلت انورک • شدرگ تافلت یتشن • سيزرتيه دنامسپ تافلت • نراقت مدع تافلت اهزاف • شخپ تافلت بسانمان راب • ويتکار ناوت تافلت 8 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

تردق متسیس رد تافلت متسیس تافلت ریاس • زا یشان تافلت زا تمواقم طوطخ • زا یشان تافلت یزارتان زا مه هب تبسن طوطخ • زا یشان تافلت اهزاف ندوبن زارت زا • زا یشان تافلت بسانمان نيمز لاصتا زا • تافلت و یريگ هزادنا یاهلاک ،اهروتامروفسنارت یتاذ ... زا یشان تافلت نییاپ ناوت بیرض زا • زا یشان تافلت اهکينومراه زا • یتسوپ رثا • ینهآ تافلت 9 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

10 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « و کنیلومیس رد تردق یاه متسیس یزاس هیبش و یروئت شزومآ بلتم » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی . هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org