آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه سیستم های قدرت به عنوان بزرگ ترین سازه ساخته شده توسط بشر مطرح اند. این ادوات غول پیکر و در عین حال پیچیده را به هیچ عنوان نمی توان در آزمایشگاه ساخت یا حتی از آنها نمونه برداری کرد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس اول: معرفی و آشنایی کلی با مجموعه آموزشی درس دوم: مرور سریع سیمولینک مقدماتی درس سوم: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت درس چهارم: شبیه سازی ترانسفورماتور در سیمولینک ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsim94072

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یرماعبرع دیعس تردق قرب دشرا سانشراک دورهاش یتعنص هاگشناد مجنپ لصف یکیرتکلا طوطخ یزاس هیبش 1 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

تعنص رد یکیرتکلا یاه متسیس زا یرادرب هرهب ترورض یسدنهم تردق : • دیلوت لیدبت نآ لوطرد یکیرتکلا یژرنا هب یژرنا یاه لکش رگید • لاقتنا هخاش یناسر قرب اب فلتخم توافتم یاه متسیس • عیزوت د هدننک فرصم هب نآ ندناسر و لاقتنا هکبش زا قرب تفایر 2 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هیلوا میهافم متسیس یاه یکیرتکلا هاگورین یتعنص تاسیسأت زا یا هعومجم یارب یژرنا دیلوت کیرتکلا ی یلصا هفیظو هاگورین یژرنا لیدبت یژرنا سناتپ یژرنا ،یا هتسه یژرنا ،ییایمیش لی و یشنارگ ... یژرنا هب یکیرتکلا روتارنژ نیشام ریاس لدبم یکیرتکلا یژرنا هب ار یژرنا عاونا 3 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هیلوا میهافم متسیس یاه یکیرتکلا سناکرف لرتنک  هکبش کی رد اه روتارنژ سناکرف هب تشم و گنهامه تروص کر اه هاگورین همه رد  لرتنک ت رود لرتنک متسیس کمک هب روتارنژ سناکرف نیبرو  یرادیاپ رایسب لرتنک متسیس نیا مهم  رود لرتنک متسیس کی هدیچیپ رایسب نیبروت 4 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

اه نیبروت عاونا راخب نیبروت : • هلیسوب تیه رپوس راخب ای کشخ راخب • یکی عاونا نیرت لوادتم زا نیبروت • دنچ یا هلحرم ود ای یا هلحرم • ییلاب رمع بولطم اتبسن نامدنار و نیبروت یبآ :  تکرح هب نیبروت یاه هرپ بآ هلیسو  زا دم و رزج یورین هلیسو هی بآ تکرح ای و دس کی تشپ بآ تکرح  بآ رپ قطانم رد  یژرنا روتارنژ یارب یشدرگ یژرنا هب ار لاب عافترا رد هدش هریخذ بآ  لومعم نییاپ اه نیبروت عون نیا رود  یبآ یاه روتارنژ وبروت یاه بطق دادعت رتشیب 5 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هیلوا میهافم متسیس یاه یکیرتکلا نیبروت یداب یاه • زا نیبروت عاونا رگید زا یکیرتکلا یژرنا دیلوت یارب تعیبط • رد یشروخ رون یژرنا قیرط زا یعونصم تروص هب داب راشف اه نیبروت یضعب ای و د اه تخوس نتخوس • بسانم داب تعرس هک دنوش بصن یقطانم رد هفرص و یداصتقا • نیبروت نورکنسآ روتارنژ هب زاین یداب • اپ یدیشروخ یاه جرب مان اب مه یداب یاه نیبروت زا یدیدج عون • اب مرگ جرب لخاد یاوه دیشروخ یژرنا زا هدافتسا • ینیبروت شخرچ ببس مرگ یاوه 6 هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

7 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « و کنیلومیس رد تردق یاه متسیس یزاس هیبش و یروئت شزومآ بلتم » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی . هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org