آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه سیستم های قدرت به عنوان بزرگ ترین سازه ساخته شده توسط بشر مطرح اند. این ادوات غول پیکر و در عین حال پیچیده را به هیچ عنوان نمی توان در آزمایشگاه ساخت یا حتی از آنها نمونه برداری کرد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس اول: معرفی و آشنایی کلی با مجموعه آموزشی درس دوم: مرور سریع سیمولینک مقدماتی درس سوم: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت درس چهارم: شبیه سازی ترانسفورماتور در سیمولینک ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsim94072

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سردم : یرماعبرع دیعس تردق قرب دشرا سانشراک دورهاش یتعنص هاگشناد مراهچ لصف اهروتامروفسنارت 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 اه سنارت یروئت • سنارت کيلوبمس شيامن هوحن 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 • ود و هيلوا یاهچيپ ميس هتيرلپ هدنهد ناشن رپوت هطقن ث هيونا • اب اهلانيمرت فرح H طوبرم یوق راشف فرط هب • اب اهلانيمرت و فرح X طوبرم راشف فرط هب فيعض 3 اه سنارت یروئت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 لآ هديا روتام روفسنارت : • زا هدش ليکشت اب هارمه هيوناث و هيلوا چيپ ميس ود سه هت • نودب هنوگ چيه تافلت دوب دهاوخ لا هديا سنارت رگا : • یمامت هب دودحم راش هتسه • تمواقم لباق چيپ ميس ود یکيرتکلا ضامغا • فلتا هتسه رد یژرنا زيچان 4 اه سنارت یروئت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 • اب هکرحم یورين هيلوا چيپ ميس زا بوانتم نايرج روبع MMF دوجوب ثعاب یبوانتمراـش ندمآ ϕm • راش تروص هب هتسه زا روبع اب بوانتم راش لباقتم • یداراف : ژاتلو هدش ءاقلا اب بسانتم هـب تبسن راش تارييغت تدش مز نا 5 اه سنارت یروئت ϕm سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 • یم هظحل رد تشون ناوت t0 ربارب راش رادقم رفص • 6 اه سنارت یروئت ϕm سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 لائر سنارت لآ هديا ریغ یعقاو سنارت : هـيلوا رد هدـمآ دوجوب راش ϕ p شـخب ود هـب : • راش لباقتم ϕ m • راش هيلوا رد یتشن ϕ L نوناق ءاقلا یداراف فرط یارب ار هيلوا : 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 • تروص هب زين هيوناث فرط رد ژاتلو : 8 لائر سنارت لآ هديا ریغ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 9 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه ديلسا نيا « و کنیلومیس رد تردق یاه متسیس یزاس هیبش و یروئت شزومآ بلتم » تسا هدش هیهت . يامن هعجارم ريز کنیل هب شزومآ نيا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی . هیبش یاه متسیس یزاس کنیلومیس رد تردق faradars.org/fvsim94072 سرداﺮﻓ FaraDars.org