پردازش سیگنال های صدا و ارتعاشات در سامانه های مکانیکی و زیستی- بخش شش

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه پردازش سیگنال در معنای گسترده آن یکی از پر کاربردترین راهبردها جهت استخراج اطلاعات مفید از سوژه های مختلف است. کاربرد پردازش سیگنال تنها به سامانه های مکانیکی محدود نمی شود و اکنون در حوزه ی کاربردهای سامانه های زیستی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و کاربردهای فراوانی نیز دارند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: انواع داده ها حسگرهای مختلف و نحوه اندازه گیری و ثبت یک سیگنال انواع سیگنال ها پردازش سیگنال در حوزه زمان پردازش سیگنال در حوزه فرکانس تبدیل سریع فوریه و... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvspm9403

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردم : ییازخ دادقم متسیسویب کیناکم یرتکد یوجشناد سردم تیبرت هاگشناد کیناکم نیسدنهم یارب نآ یاهدربراک و لانگیس شزادرپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لانگیس شزادرپ زا یلصا فده : نآ تاعلطا جارختسا یواک هداد  ب ی ا رض ل ی د ب ت ک ج وم ای یج و رخ ره ل ا ن گ ی س هد ن ز ا د رپ ی رگ ید ی م ن د ن ن ا وت هب ت ر وص م ی ق ت س م هب ن ا ون ع ی د و ر و ه ق ب ط ا ه د ن ب و ش و ر ی ا ه ه ی زج ت و ل ی ل ح ت ه یون ا ث هد ا ف ت س ا د ن وش .  ا رچ هک ن ی ا ری د ا ق م ه و رگ ر ا ی س ب ی گرزب زا هد ا د ی ا ه م ا خ ار رد رب یم د ن ریگ و ل و م ع م ب ع ت ری یض ا ی ر - یک ی زیف یص ا خ زین د ن ر ا د ن .  هب ن ی م ه ل ی ل د م ز ل ت س ا ات ی د ا د ع ت زا ص خ ا ش ی ا ه ل ا ن گ ی س هک ی ا ر ا د ری ب ع ت یض ا ی ر ه د ن ت س و ف رع م یب س ا ن م ی ا رب ی گژی و ی ا ه نآ د ن ت س ه ار ج ا رخ ت س ا هد رک و ی ا ر ب ل ح ا رم ی د ع ب هک ا ن ا م ه ییا س ا ن ش ل ا ن گ ی س ، ت س ا زا ا ه ن آ هره ب ت س ج . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یگژیو جارختسا  هب د ن ی آرف ج ا رخ ت س ا ت ا عل ط ا ن ا ه ن پ زا ل ا ن گ ی س ، ا ه هد ا د ی و ا ک ه ت ف گ یم د وش .  ن ی ا ج ا رخ ت س ا ت ا ع ل ط ا زا ق ی رط ل ا م عا و ج ا رخ ت س ا یخ رب یگژی و اه زا ل ا ن گ ی س اه م ا ج ن ا یم د وش .  ن ی ا یگژیو اه رد ع ق ا و یع ب ا و ت د ن ت س ه هک رب ی و ر ری د ا ق م یج و رخ ی ا ه ل ا ن گ ی س د ن ز ا د رپ ه ی ا ه ه س ره هز وح ی ، ن ا م ز س ن ا کرف و ن ا م ز - س ن ا کرف ف ی رع ت یم د ن وش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یگژیو جارختسا کی ج ا رخ ت س ا یگژی و ب وخ و ه ن ا ق ل خ یم د ن ا وت هب یب وخ ی ا ض ف هد ا د یا ار ش ه ا ک ، هد ا د ث عا ب ه ف رص یی وج رد ن ا م ز و ن د ی س ر هب جیا ت ن رت ه ب اب ت ا ب س ا ح م رتم ک و رد ع وم ج م ش ی ا زف ا ت ق د د وش . ب ا خ ت ن ا حی ح ص یگژیو اه هچ زا ها گد ی د یم ک و هچ زا ها گد ید یف ی ک یک ی زا م ه م ن ی رت ل ح ا رم د ن ی آرف ش ز ا د رپ ل ا ن گ ی س هب ر ا م ش یم د و ر . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یفیک و یمک هاگدید زا یگژیو جارختسا  ب ا خ ت ن ا د ا د ع ت مک ی گژیو اه ل م ع ث عا ب یم د وش ات ص ا وخ و ت ل آ ح کی ل ا ن گ ی س هب ی ب وخ ه ت س ج رب د وش ن و رد ه ج ی ت ن ن ا وت ن ن ی ب ود ل ا ن گ ی س ت و ا ف ت م ی زی ا م ت ل ئ ا ق دش .  ب ا خ ت ن ا د ا د ع ت ن ا و ا رف ع ب ا وت یگژی و زین ث ع ا ب یم د وش ات رد ه ی زج ت و ل ی ل ح ت ت ا عل ط ا ب ه ت س د هد م آ یم گرد رس د ا ج ی ا د وش .  رد ن ی ا ت ل ا ح ا د د ج م یم ن ن ا وت ر ا ت ف ر کی ل ا ن گ ی س ار هب ت ق د ش ی پ ین ی ب د وم ن .  ن ی ا د ا ری ا یم ا گ ن ه د ی د ش ت یم د وش هک یگژی و ی ا ه یب س ا ن م مه ج ا رخ ت س ا هد ش ن د ن ش ا ب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ن ی ن چ م ه ت ی ف ی ک ی گژی و ی ا ه ب ا خ ت ن ا هد ش زا ی ت ی م ه ا ی ت ا ی ح را د روخ رب ت س ا . ن ی د ب ا ن ع م ک ه د ی ا ب یگژیو ی ا ه ب ا خ ت ن ا د وش هک ی ا رب یی ا س ا ن ش نآ ع ون ل ا ن گ ی س د ی ف م د ش ا ب . ل ا ث م : ی ار ب ی یا س ا ن ش ل ا ن گ ی س ی یا ه هک تی ه ا م ه ب ر ض یا د ن ر اد س ی س و ت ر ک و ر و ت ک ا ف ه ب ر ض ی گ ژ یو ی ا ه س ا ن م ب ، تس ا رد ی ل ا ح هک ن ی گ ن ا ی م کی ی گ ژ یو ب س ا ن م هب ر ا م ش ی م ن د و ر . رد ل ب ا ق م ی ار ب ش یا پ ر ا ت ف ر ل ا ن گ ی س ی یا ه هک ط و ب ر م هب کی ت ل ا ح ر ا د یا پ ای ر ا ذ گ ی ن لو ط ، د ن ت س ه یم ن ی گ ن ا و ن ا ز ی م ر ث و م ل ا ن گ ی س ی گ ژ یو ی ا ه ی ب س ا ن م هب ر ا م ش یم د ن و ر . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 F3 a F5 F11 Normal Overloading Overheating 0 20 40 60 80 100 120 -150 -100 -50 0 50 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 F9 b F24 F25 Normal Overloading Overheating سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 F3 a F5 F11 Normal Overloading Overheating 0 20 40 60 80 100 120 -150 -100 -50 0 50 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 F9 b F24 F25 Normal Overloading Overheating سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 1 - نیگنایم Mean دربراک : رد یدراوم هک زورب بیع رب نیگنایم یلک هنماد لانگیس ریثات راذگ تسا .  ریثات زورب بویع رب یادص هبعج هدند اه  زورب بیع رد متسیس قیلعت اهوردوخ 9 مهم یگژیو عباوت 1 1 N n xn F Mean N    ه ا گ ر ه ه ت ش اد م ی ش ا ب : Xn : ر اد ق م کی ل ا ن گ ی س N : د اد ع ت ط ا ق ن کی ل ا ن گ ی س رد ل و ط ن ا م ز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 2 - هنیشیب هنماد لانگیس Max  ل ا ن گ ی س ی ا ه یج وم ت ل ا ح ین ا س ون د ن ر ا د .  ن یا رب ا ن ب رد رثکا ع ق ا وم ن ی گ ن ا ی م ا ه ن آ ت ب ا ث ت س ا ای ن ا د ن چ ی ریی غ ت یم ن د ن ک .  زا ییوس ن ا زی م ه ن ی ش ی ب ی ل ا ن گ ی س ی ا رب ام ر ا ی س ب م ه م ت س ا  رد ی ر ا ی س ب زا د ر ا وم اب ن ی ی ع ت کی دح ، ه ن ا ت س آ ه ن ی ش ی ب ی ز ا ج م ل ا ن گ ی س ص خ ش م م ی د وش ل ا ث م : ز و ا ج ت ت ا ش ا ع ت ر ا زا دح ه ن ا ت س آ : ری م ع ت و یس ر ز ا ب ه ع طق ز و ا ج ت ه ن ی ش ی ب ی ا د ص ل خ ا د ق ا ت ا رد و ر د وخ : در ن د ش طس وت د ر ا د ن ا ت س ا 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 زاجم ی هدودحم زا یشاعترا لانگیس ی هنماد ی هنیشیب زواجت 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 3 - تاعبرم نیگنایم رذج Root Mean Square RMS  ن ا زیم رث وم کی ل ا ن گ ی س ار ن ا ش ن یم د ه د . ی ا رب ل ا ن گ ی س ی ا ه یت ا ث ل ث م هد ا س : 12 RMSsignal 0.707 Maxsignal  2 1 2 N n xn F RMS N    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 3 - رایعم زا فارحنا Standard Deviation STD  ن ا زیم یگد ن کا رپ ری د ا ق م ل ا ن گ ی س ت ب س ن هب ن ی گ ن ا ی م ار ن ا ش ن یم د ه د .  یم ا گ ن ه هک ن ی گ ن ا ی م ل ا ن گ ی س هب ت م س رف ص ل ی م ، د ن ک ف ا رح ن ا زا ر ا ی ع م و ن ا زیم وم رث ل ا ن گ ی س اب مه رب ا رب یم د ن وش . 13 2 1 1 N n x n Mean X n STD X n N      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 3 - رایعم زا فارحنا Standard Deviation STD  ن ا زیم یگد ن کا رپ ری د ا ق م ل ا ن گ ی س ت ب س ن هب ن ی گ ن ا ی م ار ن ا ش ن یم د ه د .  یم ا گ ن ه هک ن ی گ ن ا ی م ل ا ن گ ی س هب ت م س رف ص ل ی م ، د ن ک ف ا رح ن ا زا ر ا ی ع م و ن ا زیم وم رث ل ا ن گ ی س اب مه رب ا رب یم د ن وش . 14 2 1 1 N n x n Mean X n STD X n N      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 4 - هبرض روتکاف Impulse Factor 15  تی ه ا م ه ب ر ض یا کی ل ا ن گ ی س ار ن ا ی ب یم د ن ک .  رد ش یا پ ر ا ت ف ر ه ب ر ض یا ل ا ن گ ی س اه تی م ه ا ی یاز س ب د ر اد .  ی ار ب ش یا پ ل ا ن گ ی س ی ا ه ی ار اد ت ار ی ی غ ت د ا یز و ار ذ گ ر ا ی س ب د ر ب ر ا ک د ر اد .  ی ت ق و ن ی گ ن ا ی م ل ا ن گ ی س اه هب تمس ر ف ص ل ی م د ن ک ر ا چ د ل ک ش م یم د و ش . 4 1 1 N n Max x n F xn N    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 5 - روتکاف تسرک Crest Factor 16  ر و ت ک ا ف تس ر ک ل صا ح م ی س ق ت ه ن ی ش ی ب ل ا ن گ ی س رب ن ی گ ن ا ی م ر ذ ج ت ا ع ب ر م کی ل ا ن گ ی س تس ا .  ر و ت ک ا ف تس ر ک د و د ح 6 و ر ت م ک ن ا ش ن زا ی ت م ل س ه ع ط ق د ر اد .  ر و ت ک ا ف ت س ر ک ر ت ش ی ب زا 6 ن ا ش ن زا ب و ی ع م ن د و ب ه ع ط ق هب ل ا م ت ح ا د ا یز ار د ر اد .  ش و ر ر و ت ک ا ف تس ر ک ی ار ب ن ی ش ا م ی ا ه ه د ا س هک د ن چ عب ن م ت ا ش ا ع ت ر ا د ن ر اد ن د ر ب ر ا ک د ر اد . N 2 n1 M MaxX n Crest FactorX n RMS xn N    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 6 - سیسوتروک Kurtosis  بس ا ن م ی ارب ص ی خ ش ت بی ع رد ه ب ع ج ه د ن د اه و گ ن یر ی ب ی ا ه ی ش ت ل غ  بس ا ن م ی ار ب ص ی خ ش ت ب و ی ع ز یر و ک چ و ک  ی ار ب تل ا ح د ر ک ر ا ک ی ع ی ب ط کی گ ن یر ی ب س ی س و ت ر و ک نآ ه ز اد ن ا ی ر ی گ یم د و ش .  اب ز و ر ب ، ب ی ع س ی س و ت ر و ک ش یاز ف ا یم د ب ا ی .  ص ی خ ش ت و ش ی پ ی ن ی ب ز و ر ب بی ع رد ه ن ا م ا س ی ا ه ی ک ی ن ا ک م زا ق یر ط ش یا پ ن از ی م س ی س و ت ر و ک یس ل ا ن گ ی ش ا ع ت ر ا 17 4 1 4 1. N n x n Mean X n Kurtosis X n N STD X n      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 7 - سنویکسا Skewness  ی گ د ی ش ک ل ا ن گ ی س هب کی تمس ار ن ا ش ن یم د ه د . 20 1 − 4 −1 ∗ 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 7 - یسدنه نیگنایم Geomean  ی ار ب ی د ر اوم هک ل ا ن گ ی س ر ید ا ق م ن ی گ ن ا ی م ی ب ا س ح ی ل ی خ ی ک چ و ک ، د ر اد ر ا ی س ب د ر ب ر ا ک د ر اد . 22 1 7 N N n n F x    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 8 - کینومراه نیگنایم Harmonic Mean  عون ی ر گ ید زا ن ی گ ن ا ی م ل ا ن گ ی س ار ن ا ش ن یم د ه د .  رد ی د ر او م هک ن ی گ ن ا ی م ی س د ن ه ف یر ع ت ه د ش ن د ش ا ب زا ن یا ن ی گ ن ا ی م یم ن او ت ه د ا ف ت س ا د و م ن . 23 8 1 1 N n N F xn    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 9 - اه موتنموم Momentums  ر اد ق م ل ا م ر ن ه د ش ل ا ن گ ی س تب س ن هب ن ی گ ن ا ی م ار ن ا ش ن یم د ه د . 24 3 1 1 9 3 1 N n x n F F Momentum N      4 1 1 10 4 1 N n x n F F Momentum N      5 1 1 11 4 1 N n x n F F Momentum N      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 10 - لانگیس یژرنا Energy  ن از ی م ی ژ ر ن ا کی ل ا ن گ ی س ر گ ن ا ی ب ن از ی م ش ا ش ت غ ا نآ تس ا .  ش یاز ف ا ن از ی م ی ژ ر ن ا ل ا ن گ ی س ی ن ع ی ح ط س ر ت لا ب ل ا ن گ ی س  ی ژ ر ن ا د ا یز ل ا ن گ ی س ن ا ش ن زا ز و ر ب کی د ید پ د ر اد : ب و ی ع م ن د و ب ، ه ن ا م ا س د ار یا رد بص ن و ... 25 2 1 N n Energy x n    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 10 - یپورتنآ Entropy  زا ی گژ یو ی ا ه ر ا ی س ب م ه م رد ش یا پ ر ا ت ف ر کی ل ا ن گ ی س ت س ا . 26 2 1 1 log N n Entropy x n xn    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 11 - رتماراپ FM4  زا ی گژ یو ی ا ه ر ا ی س ب م ه م رد ش یا پ ر ا ت ف ر کی ل ا ن گ ی س ت س ا . 27 2 1 4 4 var th N n moment FM    2 1 1 N n x n mean Var N      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تاشاعترا و ادص یاه لانگیس شزادرپ یاهدربراک شزومآ رد رد یتسیز و یکیناکم یاه هناماس بلتم » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org