پردازش سیگنال های صدا و ارتعاشات در سامانه های مکانیکی و زیستی-بخش پنج

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه پردازش سیگنال در معنای گسترده آن یکی از پر کاربردترین راهبردها جهت استخراج اطلاعات مفید از سوژه های مختلف است. کاربرد پردازش سیگنال تنها به سامانه های مکانیکی محدود نمی شود و اکنون در حوزه ی کاربردهای سامانه های زیستی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و کاربردهای فراوانی نیز دارند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: انواع داده ها حسگرهای مختلف و نحوه اندازه گیری و ثبت یک سیگنال انواع سیگنال ها پردازش سیگنال در حوزه زمان پردازش سیگنال در حوزه فرکانس تبدیل سریع فوریه و... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvspm9403

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردم : ییازخ دادقم متسیسویب کیناکم یرتکد یوجشناد سردم تیبرت هاگشناد کیناکم نیسدنهم یارب نآ یاهدربراک و لانگیس شزادرپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یساسا شسرپ ود ؟مینک هدافتسا یردام کجوم هچ زا ؟مینک هدافتسا یا هیزجت حطس هچ زا  یعس و اطخ  هبرجت  شهوژپ یاه صوصخم شور یاه فلتخم زا هلمج :  یعس و اطخ  شور ینتبم رب یپورتنآ نوناش : یحطس هک نیرتمک یپورتنآ ار تساراد .  شور یژرنا لانگیس : یحطس هک یرتشیب یژرنا ار تساراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لیدبت کجوم هتسسگ اب تلویو ردام راه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لیدبت کجوم هتسسگ اب تلویو ردام تلفیوک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادز هفون کجوم لیدبت  رد یاهدربراک شزادرپ لانگیس ردقچره مه هک طیارش یطیحم لرتنک دوش و رد هیلک لحارم هداد یرادرب تقد لماک ا ماجن ،دوش زاب مه یرادقم هفون رد لانگیس اه دوجو دهاوخ تشاد .  نیا هفون اه یب کش ثعاب شهاک تیفیک هداد اه و زا تسد نتفر تاعلطا دیفم اهنآ دهاوخ دش .  نیاربانب مزل تسا ات هولع رب لرتنک طیارش یطیحم و لماوع هفون ،ادز زا کی شور شزادرپ یلانگیس تهج فون ه ییادز زا لانگیس یاه یشاعترا همست یدنبنامز هدافتسا دوش .  یکی زا مهم نیرت یاهدربراک لیدبت ،کجوم هفون ییادز زا لانگیس تساه . رد نیمه اتسار لیدبت کجوم هفون ادز عم یفر هدش تسا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ؟ارچ -10 -5 0 5 10 Amplitude Input Signal -10 -5 0 5 10 Amplitude Denoised Signal 0 2 4 6 8 10 12 -10 -5 0 5 10 Amplitude Time secs Residual Signal Offset0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ینیع لاثم کی سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هفون هفون کجوم طسوت لانگیس کی زا ییادز تسا هلحرم هس یاراد ادز : 1 - لامعا کیدبت کجوم هتسسگ : رد نیا هلحرم ادتبا لیدبت کجوم هتسسگ اب هدافتسا زا کی عبات کجوم ردام صخشم و رد حوطس هیزجت باختنا هدش رب لانگیس لامعا یم ددرگ . لاثم : ناوتیم تهج هدافتسا زا لیدبت کجوم هفون ،ادز ادتبا لانگیس اه ار طسوت لیدبت کجوم هتسسگ اب سا هدافت زا کجوم ردام یشبود و رد راهچ حطس هیزجت دومن .  دنوش یم جارختسا لانگیس سناکرف مک و سناکرف رپ یاه شخب بیترت نیدب .  دنوش یم رهاظ لاب سناکرف اب رایسب بلغا اه هفون هک میناد یم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 2 - یراذگ هناتسآ رد نیا هلحرم کی دح هناتسآ یارب لانگیس هیزجت هدش طسوت لیدبت کجوم باختنا یم دوش . نیا دح هناتسآ رد عقاو زرم نیب هفون و ریداقم یعقاو لانگیس هب رامش یم دور . رد لیدبت کجوم هتسسگ میراد : 1 i ii i S A D    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403  اهزیون یاراد سناکرف لاب و لومعم هنماد کچوک دنتسه .  رد لیدبت کجوم شخب یاه اب سناکرف لاب رد تاییزج رهاظ یم دنوش .  سپ لامتحا اهزیون مه رد تاییزج روضح دنراد .  نیاربانب دح هناتسآ طقف یارب لانگیس یاه تاییزج باختنا و رب اهنآ لامعا یم دوش .  شخب یاه سناکرف یلاب اب هنماد مک ار زا لانگیس یاه تاییزج فذح یم دوش .  نیدب بیترت شخب یدایز زا هفون اه زا لانگیس فذح یم دنوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 شور لامعا دح هناتسآ : 1 - یارب لانگیس یاه تاییزج رد ره حطس ،هیزجت کی دح هناتسآ نییعت و باختنا یم ددرگ . 2 - ریداقم لانگیس تاییزج هک زا دح هناتسآ رتمک ،دنتسه فذح یم دنوش . 3 - لانگیس یاه تاییزج دیدج زا عمج ریداقم رتشیب زا دح هناتسآ هب تسد یم دنیآ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یراذگ هناتسآ رد مهم تاکن : 1 - دح هناتسآ ار یتح یم ناوت هب تروص هدهاشم یا نییعت دومن . اما هب شناد قیمع رد دروم کیزیف و یارش ط هناماس زاین دراد . 2 - یخرب دراوم لک لانگیس یاه تاییزج هفون دنتسه و دیاب فذح دنوش . نیا دروم یماگنه خر یم دهد هک لانگیس یاراد یتارییغت اب دنور یلک مارآ تسا اما هب تروص یلحم قطانم سناکرف لاب دراد . رد نیا تلاح قطانم سناکرف لاب هب لامتحا یوق هفون دنتسه . لاثم : تاشاعترا تلاح رادیاپ کی هناماس سناکرف نییاپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 x 10 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 5100 5150 5200 5250 5300 5350 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 x 10 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یراذگ هناتسآ رد مهم تاکن : 3 - رد یخرب دراوم لک شخب یاه سناکرف لاب ءزج لانگیس یلصا هدوب و هفون دنتسین . رد نیا تلاح لومعم مرن رازفا بلتم دح هناتسآ ار رفص صیخشت یم دهد و رد هجیتن چیه یشخب زا گیس لان فذح یمن دوش . رگا مرن رازفا دح هناتسآ فیرعت ،دومن مزل تسا ات هب تروص یتسد دح هناتسآ ار رفص رارق داد . لاثم : تاشاعترا یشان زا قارتحا نشخ رد روتوم لزید تسا هفون تخانش یارب هار نیرتهب ،هلاسم کیزیف زا قیقد تخانش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 شور یاه یفلتخم یارب هناتسآ یراذگ رد لیدبت کجوم هفون ادز یفرعم هدش دنا . یخرب زا اهنآ یمومع و یخرب یارب یاهدربراک صاخ یحارط و هب راک هتفرگ هدش دنا . یارب نییعت دح هناتسآ یارب لانگیس زا شور هناتسآ یناهج دش . رب ساسا نیا شور دح هناتسآ یارب کی لانگیس زا هلداعم ی ریز هبساحم یم دوش . 2 2 log TR N   هناتسآ دح یارب یناهج هناتسآ شور هلداعم نیا رد N ط ینامز لانگیس لو و امگیس هفون رایعم زا فارحنا تسا لانگیس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تسا هدش داهنشیپ یفلتخم یاه شور امگیس رادقم هبساحم یارب . هفون هک مینک ضرف رگا یلک تروص هب ارب ناویت ییم ار امگییس رادقم دنتسه یسوگ عیزوت یاراد لانگیس یاه کیی ایب ریب تفرگ . یم نشور یتقو هلاسم نیا تیمها هفون دراوم رثکا رد مینادب هک دش لانگیس یاه هناماس زا هدش ذخا کیناکم یاه یاراد ای ی یم ضرف هنوگنیا ای دنتسه یسوگ عیزوت دوش . ینعی : هفون رایعم زا فارحنا هبساحم 1 2 2 log 2log TR N TR N         سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403  رد یتروص هک میهاوخن زا ضرف روبزم هدافتسا ؛مینک یم ناوت زا هلداعم ی ریز هدافتسا دومن .  نیا هلداعم کی هطبار ی یبرجت تسا هک یبیرقت زا رادقم امگیس ار هب تسد یم دهد .  رد نیا هلداعم رادقم هنایم ردق قلطم بیارض لیدبت کجوم هتسسگ تسا . ˆ 0.6745 M   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هناتسآ دح لامعا یاه شور 1 - هناتسآ یراذگ تخس :  اهزرم ار قیقد رت صخشم یم دنک .  رد فذح هفون اه قیقد نیرت شور تسین .  نیرتمک فذح هداد یاه لانگیس یلصا ار دراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هناتسآ دح لامعا یاه شور 2 - هناتسآ یراذگ مرن :  هفون اه ار هب یبوخ صخشم و فذح یم دنک .  یاهزرم لانگیس یلصا و هفون ار هب یبوخ کیکفت یمن دنک .  یشخب زا هداد یاه لانگیس یلصا ار زین فذح یم دنک . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یراذگ هناتسآ شور ود توافت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 دنشاب هتشاد روضح مه اه هفون رگا یتح ،تسا رت مهم اهزرم تخانش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 دنشابن حضاو لماک اهزرم رگا یتح ،تسا مهم رت فافش ریوصت . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هتکن مهم رد هفون ییادز زا لانگیس یاه یجوم لکش : 1 - لومعم زا شور هناتسآ یراذگ مرن هدافتسا یم دوش نوچ رد فذح هفون اه رترثوم دنتسه . 2 - رد یخرب دراوم یم ناوت یارب هفون ییادز تاییزج لحارم لوا هیزجت زا شور هناتسآ یراذگ مرن و یارب حارم ل هیزجت رتلاب زا شور هناتسآ یراذگ تخس هدافتسا دومن . نیدب بیترت :  رد تاییزج لحارم هیزجت هیلوا هک یواح هفون ،دنتسه نیرتشیب فذح هفون لکش یم دریگ .  رد تاییزج لحارم هیزجت یدعب هک یواح شخب یاه سناکرف یلاب یعقاو لانگیس ،دنتسه زا نیب فر نت هداد یاه مهم شهاک یم دبای . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 3 - هدش ییادز هفون لانگیس یزاسزاب رد نایاپ سپ زا لامعا دح هناتسآ و فذح شخب ییاه زا لانگیس هک ریز دح هناتسآ ،دنتسه مزل تسا ات س لانگی هرابود یزاسزاب دوش . یزاسزاب لانگیس دیدج اب هدافتسا زا عیمجت بیارض و تاییزج لیدبت کجوم ن هفو ادز هب تسد یم دنیآ . سپ زا یزاسزاب و دیلوت لانگیس ،دیدج زا نیا لانگیس هب ناونع نیزگیاج لانگیس یلبق رد یمامت لحارم هیزجت و لیلحت یدعب هدافتسا دهاوخ دش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لانگیس یزاسزاب شور 1 - لانگیس یاه تاییزج دیدج زا عمج ریداقم رتشیب زا دح هناتسآ هب تسد یم دنیآ . 2 - لانگیس دیدج زا عمج بیرقت هلحرم رخآ و مامت تاییزج دیدج لصاح یم ددرگ . ینعی : 1 i ii i S A Denoised D    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تاشاعترا و ادص یاه لانگیس شزادرپ یاهدربراک شزومآ رد رد یتسیز و یکیناکم یاه هناماس بلتم » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org