پردازش سیگنالهای صدا و ارتعاشات در سامانه های مکانیکی و زیستی-بخش چهار

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

امروزه پردازش سیگنال در معنای گسترده آن یکی از پر کاربردترین راهبردها جهت استخراج اطلاعات مفید از سوژه های مختلف است. کاربرد پردازش سیگنال تنها به سامانه های مکانیکی محدود نمی شود و اکنون در حوزه ی کاربردهای سامانه های زیستی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و کاربردهای فراوانی نیز دارند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: انواع داده ها حسگرهای مختلف و نحوه اندازه گیری و ثبت یک سیگنال انواع سیگنال ها پردازش سیگنال در حوزه زمان پردازش سیگنال در حوزه فرکانس تبدیل سریع فوریه و... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvspm9403

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردم : ییازخ دادقم متسیسویب کیناکم یرتکد یوجشناد سردم تیبرت هاگشناد کیناکم نیسدنهم یارب نآ یاهدربراک و لانگیس شزادرپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 کجوم لیدبت 2 - هتسسگ کجوم لیدبت 1 - هتسویپ کجوم لیدبت 3 - ادز هفون کجوم لیدبت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 رد تیفافش و یدنب هرجنپ STFT هرجنپ لوط لانگیس لوط STFT هب دوش یم لیدبت FFT دبای یم شهاک ینامز تیفافش و هتفای شیازفا یسناکرف تیفافش ینعی تمس هب هرجنپ لوط رگا دنک لیم رفص STFT ز لانگیس کی هب دوش یم لیدبت ینام دبای یم شهاک یسناکرف تیفافش و هتفای شیازفا ینامز تیفافش ینعی رد STFT تسا یباختنا هرجنپ لوط . یس هک دشاب یا هزادنا هب دیاب رادقم نیا لانگ دشابن رادیاپان و ارذگ هدش باختنا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هیروف هاتوک نامز لیدبت گرزب صقن : هرجنپ ره رد یسناکرف و ینامز تباث تیفافش لیدبت رد STFT دوش یم دروخرب ناسکی تروص هب یا هرجنپ ره اب و تسا یواسم اه هرجنپ لوط . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تباث ندوب تیفافش رد لیدبت هیروف مز نا هاتوک هدیا ریغتم تیفافش یاراد تلیدبت ی ریغتم تیفافش اب لانگیس شزادرپ شور نیرت صخاش کجوم لیدبت رد شهوژپ ههد نیدنچ رب ینتبم هک ضحم تایضایر زیگنا ناجیه و دیدج اتبسن یاهدرواتسد زا یکی کجوم زیلانآ یدیدج تاناکما و هتفای یسدنهم و مولع یاه هتشر زا یرایسب رد یمهم یاهدربراک هزورما ،تسا زاسمه زیلانآ تسا هدش مهارف شیاهدربراک شیازفا زین و نآ یضایر یاه هبنج کرد یارب . یاه لانگیس لیلحت رد کجوم زیلانآ یم رییغت تعرس اب نامز لوط رد هک ییارذگ نایرج ،ییادص یاه لانگیس ،دننک لانگیس ،زغم رد یکیرتکلا یاه هبرض یاه فیط یاه هداد و یا هاگورین ییامن تسا هدش هتفرگ راک هب زیمآ تیقفوم تروص هب اه . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تباث ندوب تیفافش رد لیدبت هیروف مز نا هاتوک هدیا ریغتم تیفافش یاراد تلیدبت ی ریغتم تیفافش اب لانگیس شزادرپ شور نیرت صخاش کجوم لیدبت  لیدبت کجوم زین دننام لیدبت هیروف نامز هاتوک یارب رد رایتخا نتشاد نامزمه افش تیف یسناکرف و ینامز هب هرجنپ یدنب لانگیس اه تردابم یم دزرو .  اما زمر یرترب و تیزم یلصا لیدبت کجوم رباربان ندوب لوط هرجنپ اه رد هرجنپ یدنب س لانگی اه تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ا هدی رد یروحم ی کجوم لیدبت : سناکرف رد اه لانگیس شزادرپ تیفافش اب فلتخم یاه ا توافتم یاه تس . اب کجوم لیدبت رد همه هفلوم ی یمن راتفر ناسکی ،هاتوک نامز هیروف لیدبت دننام لانگیس کی یسناکرف یاه وش د سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 رد یلصا فده کجوم لیدبت : 1 - هئارا ی تیفافش ینامز قیقد و یسناکرف قیقدان رد لانگیس یاه سناکرف لاب 2 - تیفافش یسناکرف قیقد و ینامز قیقدان رد لانگیس یاه سناکرف نییاپ فلا - رگا هفلوم ی یسناکرف رد نامز رایسب یهاتوک خر هداد ،دشاب نیدب هلیسو اب هاتوک ت ر ندرک دودح لارگتنا رد نایرج لارگتنا یریگ وحم دوشن و رثا دوخ ار ناشن دهد . ب - تیفافش ینامز رایسب یبسانم رد دروم هظحل ی زورب سناکرف لاب هک لامتحا سناکرف یشان زا بیع ،تسا هب تسد دیآ . ؟دشاب هنوگنیا دیاب ارچ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 زمر یرترب و تیزم یلصا لیدبت کجوم رب یمامت شور اه یب کش رباربان ندوب لوط جنپ هر اه رد هرجنپ یدنب لانگیس اه تسا . رد عقاو اب شیازفا هفلوم یاه یسناکرف رد لوط کی گیس ،لان لوط هرجنپ شهاک یم دبای ات نیدب هلیسو ود زاین یلصا اضرا دوش : رگا هفلوم ی یسناکرف رد نامز رایسب یهاتوک خر هداد ،دشاب نیدب هلیسو اب هاتوک رت ک ندر دودح لارگتنا رد نایرج لارگتنا یریگ وحم دوشن و رثا دوخ ار ناشن دهد . تیفافش ینامز رایسب یبسانم رد دروم هظحل ی زورب سناکرف لاب هک لامتحا سناکرف یشان زا بیع ،تسا هب تسد دیآ . نیدب بیترت رد لیدبت کجوم اب هرجنپ یدنب ،ریغتم تیفافش بسانم رد ره ود یغتم ر نامز سناکرفو لصاح هدش و سناکرف یاه یناهگان هک زا تیمها رایسب ییلاب رد بیع یبای تازیهجت ب ،دنرادروخر زین فذح یمن دنوش . ؟هنوگچ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لیدبت طسوت لانگیس کی شزادرپ لوط رد تیفافش ندوبن تباث کجوم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ؟هنوگچ اما  عب ا و ت ک ج و م ر د ا م ی ع ب ا و ت ی ن ا س و ن اب ه ر و د ب و ا ن ت و را د ق م ص خش م اب ن ی گن ا ی م ر ف ص ه ف ی ظ و ی ه ر جن پ ی د ن ب ل ا ن گی س ار رب ه د ه ع د ن را د ل ی د ب ت کج و م زا ود ر ت ما را پ س ا ی قم و ل ا قت نا ل ی کش ت ه د ش ت س ا . ل ا قت نا : ل و ط ه ر جن پ ار ن ی ی ع ت یم د ن ک و ت ی ه ا م ی ن ا مز د ر ا د . س ا ی ق م : ه ط ب ا ر ی سو کع م اب سن ا ک ر ف د را د . ت ا ع ل ط ا ی س ن ا کر ف ل ا ن گی س ار رد رب یم د ر ی گ . یلصا لانگیس اب ردام کجوم عبات لاقتنا و یدنب سایقم لصاح زا تسا ترابع کجوم لیدبت بیارض سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 عباوت کجوم ردام زا مهم نیرت تاعادبا یضایر نیون دنتسه . یکی زا یروحم نیرت لئاسم رد ت لیدب ،کجوم باختنا عباوت کجوم ردام تسا . رد عقاو نیا عبات کجوم ردام تسا هک لاقتنا یم دبای و ب ه سایقم یم دور . لیدبت کجوم کی لانگیس یگتسب یدایز هب تهابش و یناوخمه نآ اب کجوم ردام دراد . رد عقاو بیارض لیدبت کجوم زا برض یلخاد لانگیس یدورو و عباوت کجوم ردام هب تسد یم یآ دن کجوم اه هنومن یاه لاقتنا هتفای و سایقم هدش کی عبات یم دنشاب هک یاراد لوط ،نیعم نایم نیگ ،رفص راتفر یناسون و لماک اریم دنتسه . هداوناخ یاه یناوارف زا عباوت کجوم ردام یفرعم هدش دنا هک کیره یارب شزادرپ لانگیس یاه تم ،زیام یاهدربراک صاخ دوخ ار دنراد . نیرتفورعم اهنآ عبات کجوم تساراه هک یارب نیلوا راب درفلآ راه د ر نایاپ همان یرتکد دوخ رد لاس 1909 هب نآ هراشا هدومن تسا . عبات کجوم راه هزورما رد عقاو ریز هعومجم هداوناخ یشبود هتخانش یم دوش . زا رگید هداوناخ یاه مهم کجوم اه ردام یم ناوت هب کجوم یاه ،رویب ،تلفیوک هلک ،یکیزکم ،تلمیس تلروم و هریغ هراشا دومن . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سایقم یدنب و لاقتنا رد لیدبت کجوم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یخ ر ب ع با و ت ک ج و م م ه م  Haar wavelets  Daubechies  Coiflet  morlet  Bior  mexican hat سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لومرف یخرب زا عباوت کجوم مهم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 Continues Wavelet Transform CWT ل ی د ب ت ک ج و م ه ت سو ی پ 1 xx t CWT s s x t dt s s             s و  رد ن ی ا ه لد ا ع م هب ب ی ت ر ت ی ا ه ر ت ما ر ا پ ل ا ق ت ن ا و سا ی ق م د ن ت س ه ع ب ا ت کج و م رد ا م هک ه ف ی ظ و ه ر جن پ ی د ن ب ل ا ن گی س اه ار رب ه د ه ع د را د  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 Discrete Wavelet Transform DWT لیدبت کجوم هتسسگ هدافتسا زا لیدبت کجوم هتسویپ رد هنایار لمع ناکما ریذپ تسین . ارچ هک لارگتنا یریگ ب دیا یارب یمامت ریداقم سایقم اه ماجنا دریگ و زا یفرط زین کی لانگیس هتسویپ یاراد یب تیاهن رادقم تسا هک دورو اهنآ هب لومرف لیدبت کجوم تخس و مزلتسم تابساحم رایسب نیگنس و یب هدیاف تسا . نیزا یور رایسب یرورض تسا ات زا یشور یارب عیرست تابساحم و زا نآ مهم رت تیلباق ذگراب یرا و یراذگدک لیدبت کجوم رب یور هنایار هدافتسا دوش . نیا شور هک زا نیرتدیدج تاعادبا یضایر تا تسا ار لیدبت کجوم هتسسگ یم دنمان . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 12 2 2 j xx j j tk DWT j k j k x t dt          لومرف لیدبت کجوم هتسسگ هیزجت لانگیس زا قیرط ود رتلیف رذگلاب و نییاپ رذگ هب ود شخب : 1 - سناکرف نییاپ approximates : راتفر و لکش یلک لانگیس ار لابند یم دنک . بیرقت 2 - سناکرف لاب Details : شخب یاه سناکرف یلاب لانگیس ار لماش یم ددرگ . تاییزج  هیزجت لانگیس یم دناوت هب تروص یرایتخا ات دنچره هلحرم همادا دبای .  رد ره هلحرم ی ،هیزجت لانگیس بیرقت یلبق اددجم هب ود لانگیس بیرقت و تاییزج هیزجت یم ددرگ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هدیا ی یلصا نیا شور زین هباشم لیدبت کجوم هتسویپ تسا اب نیا توافت هک رد نآ ون یع فیصوت نامز - سایقم زا لانگیس هتسسگ اب هدافتسا زا یاهرتلیف لاتیجید هئارا یم ددرگ . رد لاح ت هتسسگ ییاهرتلیف اب سناکرف عطق فلتخم یارب لیلحت لانگیس رد سایقم یاه توافتم هب ک را هتفرگ یم دوش . رد تلاح هتسسگ تیفافش لانگیس طسوت نیا یاهرتلیف لاتیجید لرتنک یم دوش . رد هتسسگ یزاس لیدبت کجوم هداس نیرت شور هنومن یرادرب زا هحفص نامز - سناکرف رد ن طاق فلتخم نآ تسا . هتبلا رد لیدبت کجوم اب هجوت هب رتماراپ سایقم یم ناوت خرن هنومن یرادرب ار غت ریی داد . نیدب تروص هک رد سایقم یاه رتلآب سناکرف نییاپ رت هک شخب یدایز زا لانگیس ار رد رب م ی ،دریگ یم - ناوت خرن هنومن یرادرب ار شهاک داد ات نیدب تروص هب زرط لباق هظحلم یا تابساحم ار شهاک داد . هتبلا رد سایقم یاه نییاپ سناکرف یاه لاب هک شخب یکچوک زا لانگیس ار لماش یم ش ،دنو خرن هنومن یرادرب شیازفا یم دبای ات تیفافش شیازفا دبای . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 1 j ji i s A D    اب لامعا لیدبت کجوم ،هتسسگ لانگیس هب ود هرتسگ کرف یسنا لاب و نییاپ میسقت یم دوش . هرتسگ یسناکرف نییاپ ار بیرقت و گ هرتس یسناکرف لاب ار تاییزج یم دنیوگ . اب رابره لامعا نیا ،لیدبت تیفافش ز ینام فصن هدش و تیفافش یسناکرف ود ربارب یم دوش . نیا دنور ار یم ناوت م اددج رب تمسق نییاپ رذگ لانگیس لامعا هدومن و رابره تیفافش ینامز ار فصن و تیفافش یسناکرف ار ود ربارب دومن . هب نیا شور هبساحم یدبت ل ،کجوم هب شور کناب رتلیف زین روهشم تسا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هجوت هب نیا هتکن یورض تسا هک دادعت لحارم دروم زاین یارب لیدبت کجوم سسگ هت هب تایصوصخ یسناکرف لانگیس دروم لیلحت یگتسب دراد . رد نایاپ لیدبت کجوم سگ هتس کی لانگیس اب هجوت هب هلداعم زا رانک رگیدکی رارق نداد یجورخ یاه اهرتلیف هب تسد یم دیآ . زا اجنآ هک تاییزج ره هلحرم زا لامعا لیدبت دنتسه . نیدب بیترت رد لیدبت کجوم گ هتسس نودب هکنآ چیه یتاعلطا زا تسد ،دورب زا مجح تابساحم هب وحن یریگمشچ هتساک هدش و ناکما یسیودک و یراذگراب نآ رد هنایار زین رسیم هدش تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لحرم هس ات هتسسگ کجوم لیدبت لامعا ه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یساسا شسرپ ود ؟مینک هدافتسا یردام کجوم هچ زا ؟مینک هدافتسا یا هیزجت حطس هچ زا  ی ع س و ا ط خ  ه ب ر جت  شه و ژ پ ی ا ه صو ص خم شو ر ی ا ه ف لت خم زا ه لم ج :  ی ع س و ا ط خ  شو ر ی ن ت ب م رب ی پ و ر ت ن آ ن و ن ا ش : ی حط س هک ن ی ر ت م ک ی پ و ر ت ن آ ار ت س ا ر ا د .  شو ر ی ژر ن ا ل ا ن گی س : ی حط س هک ی ر ت ش ی ب ی ژر ن ا ار ت س ا را د . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ل ی د بت ک ج و م ه تس س گ اب ت ل و ی و ر دا م ر ا ه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ل ی د بت ک ج و م ه تس س گ اب ت ل و ی و ر دا م ت ل ف ی و ک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تاشاعترا و ادص یاه لانگیس شزادرپ یاهدربراک شزومآ رد رد یتسیز و یکیناکم یاه هناماس بلتم » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org