پردازش سیگنال های صدا و ارتعاشات در سامانه های مکانیکی و زیستی-بخش سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه پردازش سیگنال در معنای گسترده آن یکی از پر کاربردترین راهبردها جهت استخراج اطلاعات مفید از سوژه های مختلف است. کاربرد پردازش سیگنال تنها به سامانه های مکانیکی محدود نمی شود و اکنون در حوزه ی کاربردهای سامانه های زیستی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و کاربردهای فراوانی نیز دارند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: انواع داده ها حسگرهای مختلف و نحوه اندازه گیری و ثبت یک سیگنال انواع سیگنال ها پردازش سیگنال در حوزه زمان پردازش سیگنال در حوزه فرکانس تبدیل سریع فوریه و... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvspm9403

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردم : ییازخ دادقم متسیسویب کیناکم یرتکد یوجشناد سردم تیبرت هاگشناد کیناکم نیسدنهم یارب نآ یاهدربراک و لانگیس شزادرپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403  دنراد ار دوخ صاخ یسناکرف یاه هصخشم ،بویع زا یرایسب  دنراد هباشم یسناکرف یاه هصخشم زین بویع زا یخرب اما  تسا راوشد یمک بیع عون صیخشت عقاوم هنوگنیا رد  تسا یسناکرف زیلانآ شور یلصا یاه فعض زا یکی نیا یشاعترا یاه لانگیس یسناکرف زیلانآ بویعم یکیناکم یاه هناماس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 3 X : یطخ نیشام تشگرب و تفر سناکرف ای راود نیشام رود بسح رب زتره ینازیمان ینازیمان یمرج فیرعت : رد دنیآرف تخاس ای رد نیح ،درکلمع هژوس یشخب زا مرج دوخ ار زا تسد هداد تسا . سناکرف بلاغ : 1X هیواز زاف : یتقو رگسح زا تلاح یقفا هب تلاح یدومع لاقتنا یم ،دبای هیواز زاف تاشاعترا 90 هجرد لاقتنا ادیپ یم دنک . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 4 تفش هدیمخ فیرعت : تفش راود رد دنیآرف تخاس و ای رد نیح درکلمع یاتسار دوخ ار زا تسد هداد تسا سناکرف بلاغ : 1X هیواز زاف : اب لاقتنا یروحم ،رگسح هیواز زاف 180 هجرد رییغت یم دنک . اب لاقتنا یعاعش نآ هیواز زاف رییغت من ی دنک . ینازیمان سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 5 یروحم مه مدع مدع مه یروحم هیواز یا فیرعت : روحم ود هعطق رد یاتسار رگیدکی دنتسین و نیب اهنآ هیواز یبسن دوجو دراد . سناکرف بلاغ : 1X و 2X هیواز زاف : هیواز زاف رد ود یوس گنیلپوک 180 هجرد لاقتنا یم دبای . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 6 مدع مه یروحم یزاوم فیرعت : روحم ود هعطق رد یاتسار رگیدکی ،دنتسین اما یزاوم دنتسه و نیب اهنآ هیواز دوجو درادن . سناکرف بلاغ : 1X و 2X هیواز زاف : هیواز زاف رد ود یوس یعاعش گنیلپوک 180 هجرد لاقتنا یم دبای . نینچمه اب لاقتنا رگسح زا تلاح یقفا هب ،یومع هیواز زاف رییغت دهاوخن درک . یروحم مه مدع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 7 مدع مه یروحم یبیکرت فیرعت : روحم ود هعطق رد یاتسار رگیدکی ،دنتسین اما نیب اهنآ هیواز مه دوجو دراد . سناکرف بلاغ : 1X و 2X هیواز زاف : هیواز زاف رد تروص ییاجباج رگسح مه هب تروص یعاعش و مه هب تروص یروحم 180 هجرد رییغت یم دنک . یروحم مه مدع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 8 یکیناکم یقل یقل یراتخاس فیرعت : نویسادنف نیشام بیرخت هدش تسا . سپس هب نیشام هبرض یم دنز و ثعاب راتفر یشاعترا ن نزاوتما نیشام یم ددرگ . سناکرف بلاغ : 1X هیواز زاف : هیواز نیبزاف هیاپ یاه فلتخم نیشام 180 هجرد لاقتنا یم دبای . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 9 یقل هیاپ مرن فیرعت : نیشام و نویسادنف نآ طابترا یمکحم دنرادن و ثعاب یقل لک هعومجم یم دوش . سناکرف بلاغ : 1X و 2X و بیارض حیحص X هیواز زاف : یتقو طابترا هیاپ اه مکحتسم رت یم ،دوش هیواز زاف رییغت یم دبای . یکیناکم یقل سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 10 شیاس و تفچ ندوبن تاعطق فیرعت : شیاس رد تاعطق ثعاب زواجت زا هدودحم سنارلوت زاجم هدش تسا . سناکرف بلاغ : 1X و 2X ات 10X هیواز زاف : رد هزادنا یریگ یاه فلتخم هیواز زاف امئاد رییغت یم دبای و راتفر یصخشم درادن . یکیناکم یقل سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 11 اه گنیریب بویع فیرعت : بویع یلخاد گنیریب اه دننام ،کرت ،شیاس یگتسخ و دننام اهنآ سناکرف بلاغ : نیب 4X ات 15X ؛ هیواز زاف : یطابترا درادن . هتکن : ره یگنیریب سناکرف بیع صاخ دوخ ار دراد . نیا سناکرف لومعم برضم یحیحص زا X تسین . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 12 اه هدند خرچ بویع فیرعت : بویع یلخاد خرچ هدند اه دننام ،کرت ،شیاس یگتسخ و دننام اهنآ سناکرف بلاغ : لومعم نیب 20X ات 200X ؛ هیواز زاف : یطابترا درادن . هتکن : ره خرچ هدند یا سناکرف صوصخم هب دوخ ار دراد . نیا سناکرف هب دادعت هدند یاه ره خرچ هدند و نازیم رود نآ خرچ هدند طوبرم تسا . GMF N f  N : هدند خرچ یاه هنادند دادعت f : زتره بسح رب هدندخرچ رود سناکرف IF N 20 and f 2Hz 120 rpm GMF 20 2 80Hz   لاثم : رد دهد خر هدند خرچ رد بیع رگا 40X یسناکرف کیپ تشاد میهاوخ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 13 اهروتومورتکلا بویع یاهروتومورتکلا نایرج بوانتم AC فیرعت : یبویع هک یشان زا درکلمع بسانمان و ای بویع یلخاد میس یچیپ نیا اهروتومورتکلا شاب د . سناکرف بلاغ : طوطخ یسناکرف 100 و 120 زتره و ود ربارب اهنآ هیواز زاف : یطابترا درادن . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 14 یاهروتومورتکلا نایرج میقتسم DC فیرعت : یبویع هک یشان زا درکلمع بسانمان و ای بویع یلخاد میس یچیپ نیا اهروتومورتکلا شاب د . سناکرف بلاغ : طخ یسناکرف SCR هیواز زاف : یطابترا درادن . SiliconControlledRectifier : وسکی هدننک نایرج شیپ زا دورو هب روتوم DC طخ یسناکرف SCR : یسناکرف هک رد نآ SCR نایرج بوانتم ار هب نایرج میقتسم لیدبت یم دنک . اهروتومورتکلا بویع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 15 یکیرتکلا تاعطق بویع صیخشت یارب یبرجت هار  رد یرایسب زا عقاوم بویع هناماس ،یکیناکمورتکلا هب لیلد تلکشم یکیرتکلا و یکینورتکلا تسا .  نیا بویع رب تاشاعترا نیشام ریثات یم ،دنراذگ اما صیخشت اهنآ راوشد تسا .  لاثم : یبارخ یتاعطق دننام ،اهدوید ،اهروتسیزنارت رازبا لرتنک نایرج و ،ژاتلو نزاخ اه و میس چیپ اه عقاوم هنوگنیا رد :  هناماس شاعترا یجنس ار هار یزادنا یم مینک  رد یلاح هک هب هزادنا یریگ تاشاعترا یم ،میزادرپ ناهگان عبنم هیذغت ار عطق یم مینک  رگا لانگیس یشاعترا کی تفا یناهگان دیدش ار ناشن ،دهد بیع زا تاعطق یکیرتکلا تسا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تاشاعترا و ادص یاه لانگیس شزادرپ یاهدربراک شزومآ رد رد یتسیز و یکیناکم یاه هناماس بلتم » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org