پردازش سیگنال های صدا و ارتعاشات در سامانه های مکانیکی و زیستی-بخش دوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه پردازش سیگنال در معنای گسترده آن یکی از پر کاربردترین راهبردها جهت استخراج اطلاعات مفید از سوژه های مختلف است. کاربرد پردازش سیگنال تنها به سامانه های مکانیکی محدود نمی شود و اکنون در حوزه ی کاربردهای سامانه های زیستی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و کاربردهای فراوانی نیز دارند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: انواع داده ها حسگرهای مختلف و نحوه اندازه گیری و ثبت یک سیگنال انواع سیگنال ها پردازش سیگنال در حوزه زمان پردازش سیگنال در حوزه فرکانس تبدیل سریع فوریه و... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvspm9403

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردم : ییازخ دادقم متسیسویب کیناکم یرتکد یوجشناد سردم تیبرت هاگشناد کیناکم نیسدنهم یارب نآ یاهدربراک و لانگیس شزادرپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تاشاعترا یریگ هزادنا 2 - یشاعترا یاهرگسح 1 - یشاعترا یاه صخاش 3 - یشاعترا یاه تهج سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ضورفم هطقن کی تاشاعترا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 1 - یشاعترا یاه صخاش تاشاعترا ییاجباج : دوخ هیلوا نوکس تلاح زا هطقن کی فارحنا نازیم زا تسا ترابع . تاشاعترا تعرس : نوکس تلاح رد دوخ تباث هطقن هب تبسن هطقن کی تکرح تعرس نازیم زا تسا ترابع . تاشاعترا باتش : نوکس تلاح رد دوخ هیلوا هطقن هب تبسن هطقن کی تکرح باتش نازیم زا تسا ترابع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یشاعترا یاه لانگیس یریگ هزادنا تاشاعترا یلصا رگسح عون هس : 1 - جنس هلصاف رگسح جنس ییاجباج Displacement sensors 2 - جنس تعرس رگسح velocity meter sensors 3 - جنس باتش رگسح Accelerometer sensors 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 1 - جنس هلصاف رگسح جنس ییاجباج Displacement sensors  ییاجباج حطس تبسن هب کی عجرم تخل ار هزادنا یم دریگ .  ناکما هزادنا یریگ یسامت و ریغ یسامت ار دنراد  زا قیرط قتشم یریگ یم ناوت لانگیس یاه تعرس و باتش تاشاعترا ار زاب دیلوت دومن .  زا ود عون رگسح رگید نازرا رت تسا .  تبسن یاهرگسح باتش جنس و تعرس جنس زا تقد اتبسن یرتمک دنرادروخرب .  کرف رد سوسحم یاه ییاجباج هک تسا نیا یکیناکم یاه هناماس تعیبط سنا دنتسه یریگ هزادنا لباق و دنهد یم خر نییاپ یاه . 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یرزیل جنس هلصاف رگسح 7 ییاقلا جنس هلصاف رگسح سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 8 ییاقلا جنس هلصاف رگسح یاه یگژیو سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یرزیل جنس هلصاف رگسح تاصخشم 9 هاگتسد لدم و مان wenglor: YP06MGVL80 هزادنا هرتسگ یریگ 20 یلیم رتم هزادنا تقد یریگ 5 رتمورکیم رزیل جوم لوط 660 رتمونان رون عبنم زمرق رزیل رون رون عاعش رطق 0.5 رتم یلیم هداد خرن یرادرب 5000 زتره سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 2 - جنس تعرس رگسح Velocity meter sensor  تعرس تاشاعترا ار هزدنا یریگ یم دننک  دیاب اب هژوس رد سامت دنشاب  رتنازرا زا یاهرگسح باتش جنس دنتسه  لدم ،تاشاعترا جنس تعرس رگسح VMI - 102 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لدم تاشاعترا جنس تعرس رگسح VMI – 102 یرادرب هداد هناماس و Easy viber 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 3 - رگسح جنس باتش Accelerometer sensor  باتش تاشاعترا ار هزادنا یم دنریگ  نیرتشیب تقد و تیساسح ار رد نایم ریاس یاهرگسح شاعترا جنس دنراد  زا قیرط لارگتنا یریگ یم ناوت هب تعرس و ییاجباج تاشاعترا هژوس زین تسد فای ت  بسانم یارب هناماس یاه اب سناکرف لاب  زا ود عون رگسح رگید رتنارگ دنتسه . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تکلاوزیپ عون زا جنس باتش رگسح عون ود کیر 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 14 اه یگژیو عون نس باتش ج هدودحم باتش یریگ هزادنا رد عیسو رایسب اهدص ات g تیساسح و هرتسگ نیب سوکعم هطبار MEMS لاب یسناکرف هرتسگ دایز تیساسح و تقد داوم رولب زا هدش هتخاس کیرتکلاوزیپ س یخرب و زتراوک اه کیمار یرتاب هب زاین نودب یکیرتکلا وزیپ تاشاعترا رثا رب ریت کی شنرک رییغت ینلوط یاهراذگ و اه کوش یریگ هزادنا یارب بسانم رفص و تباث باتش یریگ هزادنا تیلباق یتمواقموزیپ شیاپ تاشاعترا رثا رب نزاخ تیفرظ تارییغت یطیحم طیارش هب تبسن ندوب مواقم امد تبوطر و هفون زا مک یریذپریثات بسانم رادیاپ تلاح رد باتش یریگ هزادنا یارب ینزاخ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ؟مینک هدافتسا رگسح مادک زا X A.sin t   2 2 2 d x dV a A .sin t dt dt     V X   VV  a V   V . . c o s سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یشاعترا یاه صخاش عاونا رد سناکرف و هنماد هطبار 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سناکرف بسح رب یشاعترا یاهرگسح عاونا یارب شاعترا حطس 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 کرف بسح رب یشاعترا یاه لانگیس عاونا یارب زیون هب لانگیس تبسن سنا 18 درادناتسا 10816 تازیهجت زاجم تاشاعترا نییعت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یاه تهج تاشاعترا رد یدادرارق  یقفا : تهج یزاوم اب نیمز و رد یاتسار دومع رب روحم هعطق ای تفش راود  یومع : تهج دومع رب روحم نیمز و دومع رب روحم هعطق ای تفش راود  یروحم : تهج یزاوم اب اب روحم یلصا هعطق ای تفش راود  یمئاد : اب شوج ای چیپ  یسیطانغم : اب هدافتسا زا تیصاخ نهآ ییابر جیار نیرت شور رد یاهدربراک تعنص ی  یتسد : اب بسچ یاه صوصخم ای تسد یشاعترا یاهرگسح بصن هوحن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یدومع تهج یروحم تهج سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یقفا تهج سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 فلتخم بویع زا یشان تاشاعترا تهج حیضوت یروحم یدومع یقفا بیع عون یدومع تهج تهج رب دراد حیجرت یروحم NO NO YES یسنلابنآ تهج دراد حیجرت یروحم YES YES NO یروحم مه مدع دراد حیجرت یدومع تهج NO YES YES یراتخاس صقن و کرت رگا هژوس تهج یقفا نیمز اب یزاوم دشاب : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 حیضوت یروحم یدومع یقفا بیع عون یدومع تهج تهج رب دراد حیجرت یروحم NO NO YES یسنلابنآ تهج دراد حیجرت یروحم NO YES NO یروحم مه مدع حیجرت درادن دوجو یصاخ NO NO YES یراتخاس صقن و کرت رگا دومع هژوس تهج دشاب نیمز رب : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص یریگ هزادنا جاوما ادص یلکش زا جاوما یکیناکم دنتسه هک رد اوه رشتنم هدش ؛دنا هچرگا لباق راشتنا د ر مامت طیحم یاه یدام زین یم دشاب . هدودحم لباق کرد یارب ناسنا نیب 16 ات 20000 تسا . جاوما جراخ زا نیا هدودحم سناکرف ار توصورف و توصارف یم دنمان . یارب نایب و هزادنا یریگ ادص ود هورگ زا تیمک اه هدافتسا یم دنوش : هورگ لوا تیمک یاه یکیزیف هک لماش ناوت ، تدش و راشف ادص تسا . هورگ مود تیمک یاه یمتیراگل هک رگنایب نامه یگژیو اه هب تروص یزارت زا هناتسآ ونش ییا تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نفورکیم اه هب لیلد دراوم فلتخم هدافتسا رد عاونا فلتخم یحارط و هتخاس هدش ؛دنا زا هلمج : نفورکیم ،کیمانید ،ینزاخ ،هرتکلا ،نبرک ،نوبیر وزیپ ،کیرتکلا ،رزیل ،یرونربیف و هزادنا هریگ یا حطس ادص . رد یاهدربراک ادص نفورکیم یاه ایوپ و ینزاخ رتشیب هدافتسا یم دنوش . رد یخرب دربراک یاه یتعنص و یتاقیقحت دننام یسررب ریثات تدش یادص طیحم رب یتملس و ای نازیم شهاک زیون و ... زا هزادنا یاهریگ حطس ادص هدافتسا یم دوش اما رد قیقحت رضاح زا اجنآ هک هولع رب تدش ،ادص راتفر جوم زین م د رظن تسا دروم هدافتسا رارق یمن دریگ . اه نفورکیم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نفورکیم ینزاخ : نیا نفورکیم زا کی نزاخ لیکشت هدش تسا هک یکی زا تاحفص شوج ن نآ یمگارفاید تسا هک تحت ششک ای راشف رییغت ناکم ادیپ یم دنک . راشف توص دراو رب نآ یم دناوت ثعاب رییغت هلصاف ی ود هحفص نشوج هدش و تیفرظ ینزاخ ار رییغت دهد و نیا رما ثعاب رییغت م تاصخش فیرعت هدش رادم یم دوش . نیا عون نفورکیم رد ربارب راشف و ترارح مواقم هدوب یلو هب تبوطر اوه و یادص یاه دیدش ساسح یم دشاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نفورکیم یکیمانید : نامتخاس نیا عون نفورکیم زا کی نیبوب هک رد کی نادیم طانغم یسی رارق هتفرگ و مگارفاید لصتم هب نیبوب لیکشت هدش تسا . راشف ادص ثعاب ییاجبا و تکرح گارفاید م هدیدرگ و نیا تکرح ثعاب رییغت رد نایرج فیرعت هدش رادم یم ددرگ . نفورکیم یاه کیمانید تیساسح پ ینییا هب هجرد ترارح و یاهادص دیدش دراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 خساپ یسناکرف : نیا ،یگژیو هوحن شنکاو نفورکیم هب سناکرف یاه فلتخم ادص ار ناشن یم دهد . هچره رادقم نآ یارب کی سناکرف صاخ رتمک ،دشاب تدش یادص نآ سناکرف شهاک فای هت و ،سکعرب تدش یادص یسناکرف هک رادقم خساپ یسناکرف یرتشیب ار ،تساراد شیازفا ادیپ یم دنک . تلاح بولطم یارب رادومن خساپ یسناکرف کی رادومن لماک حطسم یارب مامت سناکرف ه ا تسا اما رد لمع نینچ یزیچ ناکما ریذپ تسین و نیرتهب نفورکیم اه زین یاراد رادومن لماک طسم ح دنتسین . نیاربانب رتهب تسا رد هزاب ی دروم ،زاین رادومن خساپ یسناکرف ات یدودح حطسم دشاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تخم نفورکیم ود یسناکرف خساپ فل سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یوگلا یبطق : یوگلا یبطق کی نفورکیم صخشم یم دنک هک ییاهادص هک زا تهج یاه م فلتخ هب نفورکیم یم دنسر اب هچ یتدش هریخذ یم دندرگ . نفورکیم اه رد نیا هنیمز عاونا یفلتخم دنراد هک مادکره رد دراوم فلتخم هدافتسا یم دنوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یبطق رادومن هاگدید زا نفورکیم عاونا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یبطق رادومن هاگدید زا نفورکیم عاونا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 کیکفت یریذپ : رد هنایار یمامت هداد اه هب تروص ییودود یرنیاب هریخذ و شزادرپ یم ،دنوش نیاربانب دحاو کیکفت یریذپ تیب تسا . رادقم هدناوخ هدش زا لانگیس هک لومعم کی ددع یراشعا تسا یتسیاب هب رادقم حیحص لیدبت هدش و سپس هریخذ ددرگ نیاربانب کیدزن یرت ن ددع حیحص دوجوم هب رادقم یعقاو هب ناونع رادقم رد رظن هتفرگ یم دوش . کیکفت یریذپ دادعت نیا ا دادع حیحص ار نیعم یم دنک . نیاربانب هچره هزاب ی نیا دادعا رتشیب دشاب رادقم هریخذ هدش هب رادقم هدناوخ هدش کیدزن رت دهاوخ دوب . رد ثحبم ادص هب روط لومعم ود رادقم کیکفت یریذپ 16 و 24 تیب هدافتسا یم دوش هک 16 تیب یارب فراصم یداع و 24 تیب رد طبض هفرح یا تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هب فلتخا نایم حطس طسوتم زیون سپ هنیمز و نییاپ نیرت حطس یس لانگ ادص رب بسح یسد لب لانگیس هب زیون هتفگ یم دوش . ره تیب شیازفا رد فت کیک یریذپ لداعم 6 یسد لب شیازفا رد تبسن لانگیس هب زیون تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403  جوم یادص تفایرد هدش طسوت نفورکیم هب تروص گولانآ تسا هک هب روظنم شزادرپ رد یار هنا یتسیاب هب لاتیجید لیدبت ددرگ . نیا دنیارف رد یاهدربراک یمومع طسوت تراک ادص ک ه رب یور درب یلصا هنایار بصن هدش تسا ماجنا یم دریگ . تراک یاه یادص یلومعم زا رظن هوحن شزادرپ و عون یدورو و یجورخ اه رد حطس طسوتم رارق دنراد . رد نیا اهتراک هب روط یلک یدورو و یجورخ اه زا ون ع ویرتسا 1/8 یچنیا تسا .  اب هجوت هب یکیدزن نیا تراک اهادص هب ریاس یاهرازبا یکینورتکلا هنایار دننام دنزادرپ ه و تراک ،کیفاگ یاهزیون یکیرتکلا رب درکلمع نآ ریثات یفنم دنهاوخ دراذگ .  یارب لح نیا لکشم دیاب زا تراک یاهادص یجراخ اب تلاصتا لاتیجید دننام USB و FireWire XLR RCA اب عاونا یاهرلرتنک هتفرشیپ رگید هدافتسا دومن .  سناکرف یاه جیار هداد یرادرب رد یاهدربراک یجنسادص دنترابع زا : 22.05 ؛ 44.1 ؛ 48 ؛ 96 و 192 زترهولیک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 38 ادص زیلانآ یلصا تیزم : هژوس اب سامت هب زاین مدع بسانم یارب بیع یبای و شیاپ تیعضو :  هژوس یاه اب یامد لاب  هژوس یاه یاراد تاشاعترا رد مه هتخیمآ  هژوس ییاه هک نیدنچ عبنم یشاعترا دنراد  هژوس ییاه هک یسرتسد و بصن رگسح یشاعترا یور اهنآ راوشد تسا  هژوس ییاه هک شاعترا دنرادن یلو یادص لباق یهجوت دنراد : هژوس یاه هدنز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 39 ادص زیلانآ یلصا لضعم : هفون دیدش ریثات بسانمان یارب بیع یبای و شیاپ تیعضو :  هژوس ییاه هک عبانم ییادص یدایز دنراد  هژوس ییاه هک رد طیحم یاه غولش و هفونرپ راک یم دننک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص تاراشتنا ییاوآ رشن Acoustic emissions  تاراشتنا ادص ناونعب کی شور تست ریغ برخم هتخانش هدش هک ًارثکا یارب صیخشت و تیعقوم یبای بویع رد هزاس یاه تحت راب و یازجا اهنآ هب راک یم دور .  نیا شور دناوت یم تاعلطا یعماج زا لحم اهکرت رد هزاس یاه تحت شنت دهدب و نینچ مه یتاعلطا رد دروم هعسوت اهکرت رد هزاس ییاه هک تحت شنت هتسویپ ای رارکت هدنوش سه ،دنت یم دناوت هئارا دنک .  ییازجا هک یاراد یگتسویپان ییاه دنتسه هب ضحم هکنیا تحت شنت رارق یم دنریگ ا نی یگتسویپان اه یژرنا زا دوخ دازآ یم دننک نیا یژرنا رد لکش جاوما سناکرف یلاب یشنت رد هزاس دازآ یم دوش . نیا جاوما ای اهناسون هلیسوب ییاهروسنس تفایرد یم دنوش و طسوت نیا اهروسنس هب ا یژرن یکیرتکلا لیدبت یم دنوش نیا اهژاتلو هلیسوب یاهرادم یکینورتکلا تیوقت هدش و طسوت هرادم یا یدنبنامز ناونعب هداد یاه تاراشتنا لیلحت دنوش یم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص تاراشتنا شیازفا کرت زورب رثا رب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یریگ هزادنا یاهرگسح ادص تاراشتنا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص تاراشتنا یاه هداد لیصحت دنیآرف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص تاراشتنا یاه لانگیس لیلحت و هیزجت هوحن  کیرحت هژوس  تفایرد لانگیس یاه تاراشتنا ادص  هزادنا یریگ ود رتماراپ لوط و دادعت روبع زا هناتسآ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تاراشتنا یاه لانگیس زورب تهج یکیناکم هناماس کیرحت شور ادص سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص تاراشتنا دربراک زا یلمع یاه لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 اه لپ هیاپ یسررب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص تاراشتنا یاه لانگیس زا یا هنومن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تاشاعترا و ادص یاه لانگیس شزادرپ یاهدربراک شزومآ رد رد یتسیز و یکیناکم یاه هناماس بلتم » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org