پردازش سیگنال های صدا و ارتعاشات در سامانه های مکانیکی و زیستی-بخش یک

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه پردازش سیگنال در معنای گسترده آن یکی از پر کاربردترین راهبردها جهت استخراج اطلاعات مفید از سوژه های مختلف است. کاربرد پردازش سیگنال تنها به سامانه های مکانیکی محدود نمی شود و اکنون در حوزه ی کاربردهای سامانه های زیستی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و کاربردهای فراوانی نیز دارند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: انواع داده ها حسگرهای مختلف و نحوه اندازه گیری و ثبت یک سیگنال انواع سیگنال ها پردازش سیگنال در حوزه زمان پردازش سیگنال در حوزه فرکانس تبدیل سریع فوریه و... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvspm9403

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردم : ییازخ دادقم متسیسویب کیناکم یرتکد یوجشناد سردم تیبرت هاگشناد کیناکم نیسدنهم یارب نآ یاهدربراک و لانگیس شزادرپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ؟تسیچ لانگیس هب هعومجم یا هب مه هتسویپ زا هداد اه هک یتاعلطا زا کی یگژیو ای یتلاح زا کی ژوس ه ار اب دوخ لمح یم ،دننک لانگیس یم دنیوگ . کی لانگیس دیاب :  یاراد طرش بیترت ینامز دشاب .  رد کی هزاب ینامز فیرعت هدش دشاب .  کی عبات یضایر هتسویپ دشاب . تسا تملع یسراف رد لانگیس هژاو لداعم . یشاعترا لانگیس یشاعترا تملع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نگیس یضایر فیرعت لا F t: I I R R t Ft S Ft            رگا هزاب یا زاب دننام I دوجو هتشاد دشاب هک I ریز هعومجم R دشاب هاگنآ هطبار یا دننام F دوجو هتشاد دشاب هک ره وضع دننام t هک وضع هزاب ی I تسا ار طقف و طقف هب کی وضع زا هعومجم R طبترم دیامن . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لانگیس یا هدهاشم فیرعت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 راشف رادومن - تسین لانگیس کی ینیزنب روتوم رد مجح سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 راشف رادومن - ینیزنب روتوم رد نامز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 اه هداد عاونا یمامت لانگیس اه زا رظن یروئت یاراد یگتسویپ یضایر دنتسه . رب ساسا عون هداد یرادرب و خرن تارییغت ریداقم کی لانگیس هس عون هداد فیرعت یم دوش :  هداد یاه یددع  هداد یاه یجوم لکش  هداد یاه دنچ یدعب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 1 - هداد یاه یددع 1 - هداد یاه یددع : ریداقم نیا هداد اه رد هزاب یاه ینامز هاتوک و نایم تدم تباث ای یاراد تارییغت رایسب زیچان سه دنت . خرن تارییغت لانگیس قتشم لانگیس رد هاتوک تدم هب رفص لیم یم دنک . نیا ریداقم هب تروص هتسسگ هزادنا یریگ و یسررب یم دنوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نغور لیلحت و هیزجت یاه هداد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یشیاسرف تارذ و شیاس لیلحت و هیزجت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ره نیمز زا هام هلصاف لاس 3.5 دوش یم رتشیب رتمیتناس . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یاه هداد یدعب دنچ  نیا عون هداد اه رد کی نامز یاراد دنچ فیط هداد دنتسه .  هب نیا عون هداد اه لانگیس یاه دنچ یدعب زین هتفگ یم دوش .  نیا هداد اه دیاب اب تیفافش نشولوزر لاب هزادنا یریگ دنوش ات تاعلطا دیفم زا ب نی دورن . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یراگنامرگ یاه سکع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هعشا یاه سکع X سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یجوم یاه هداد لکش  ریغتم لقتسم نامز تسا .  ریغتم هتسباو تبسن هب نامز یاراد تارییغت عیرس تسا .  قتشم لانگیس هب رفص لیم یمن دنک .  هزادنا یریگ لانگیس یاه یجوم لکش دیاب اب خرن هداد یرادرب بسانم ماجنا دریذپ گو هنر تاعلطا یمهم زا تسد دنهاوخ تفر . کی هتکن مهم : رد هزادنا یریگ داد یاه یجوم لکش ردقچره دماسب هداد یرادرب رتشیب ،دشاب تاعلطا تشیب یر زا هژوس رد سرتسد رارق یم دریگ و دیفم رت تسا . رد نیا هنیمز اهنت لکشم شیازفا مجح هداد اه و رتراوشد ندش تابساحم تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تسیئوکیان یرادرب هنومن هیضق - ش نون  نیا هیضق نازیم خرن هداد یرادرب بسانم یارب هزادنا یریگ هداد یاه یجوم لکش ار نایب هدرک تسا .  اب هدافتسا زا هیضق تسیئوکیان یم ناوت هب یسررب رابتعا کی لانگیس رب ساسا خرن هداد ب یرادر نآ تخادرپ . تسیئوکیان یره سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تسیئوکیان هیضق تیمها زا ینیع لاثم کی سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 م یماگنه هدش یریگ هزادنا لاتیجید لانگیس کی یور زا گولانآ ینامز لانگیس یزاسزاب هک تسا ربتع : دشاب هیلوا لانگیس بلاغ سناکرف ربارب ود مک تسد یرادرب هنومن خرن . رابتعا کی لانگیس ینامز کرف ربارب ود مک تسد دیاب یرادرب هداد خرن سنا دشاب هرشتنم لانگیس بلاغ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 مهم لاثم کی سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هداد نیرت مهم زا یخرب یجوم یاه لکش  لانگیس یاه یشاعترا  لانگیس یاه ادص  لانگیس یاه تاراشتنا ادص  ریداقم راشف و یامد هناماس یاه فلتخم دنتسه لکش یجوم یاه هداد نیمه ،دوش یم دای لانگیس ناونع هب نآ زا لومعم هچنآ . تسا لکش یجوم یاه لانگیس لیلحت و هیزجت و یفرعم رب زکرمت لوصحم نیا رد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ادص لانگیس هنومن کی سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لانگیس شزادرپ هداس فیرعت : لانگیس شزادرپ لیلحت و شزادرپ یاه رب هیوناث یور نامز هزوح یاه لانگیس یدعب دنچ و لکش یجوم یاه هداد هب زا یلیلد ره هب هک تسا یرورض و دیفم یتاعلطا ندروآ تسد تسین تفایرد لباق هیلوا لانگیس . لانگیس شزادرپ زا فده یاه ترورض لانگیس شزادرپ :  فذح و شهاک ریثات زیون  یبایتسد هب یاوتحم ناهنپ لانگیس اه  هدافتسا زا تاعلطا یسناکرف و نامز یسناکرف  لیکشت یلانگیس رتهب یارب هداد یواک رترثوم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ؟تسیچ لانگیس شزادرپ لانگیس شزادرپ عاونا نآ یاهدربراک و ایازم ،اه ترورض لکش یجوم یاه هداد نیرت مهم یریگ هزادنا هوحن مهم یاهرگسح عونا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نامز هزوح رد لانگیس شزادرپ  ابیرقت یمامت لانگیس یاه لیصحت هدش طسوت ییاهرگسح هک هداد یاه یجوم ش لک دننام ادص و تاشاعترا ار هزادنا یریگ یم ،دننک ادتبا هب نکاس رد هزوح ی نامز نتسه د .  نیا نیدب تسانعم هک هیارد یاه ،لانگیس ادج زا هکنآ هچ یزیچ دروم هزادنا یریگ سا ،ت یاراد تیعبات ینامز دنتسه .  لانگیس یاه هزوح ی نامز اهنت یاراد تیفافش ینامز ،دنتسه ینعی رادقم دروم هزادنا گ یری لثم باتش تاشاعترا کی هبعج هدند ار اب تقد ینامز لاب نایب یم دننک . لاثم : کی لانگیس رد هزوح ی نامز یم دیوگ هک رتماراپ باتش تاشاعترا کی هبعج هدند قد اقی رد هچ ،ینامز هچ یرادقم ار رایتخا هدرک تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نامز هزوح یاه لانگیس مهم یاهرتماراپ 1 - هطقن ی هداد یرادرب Data point : هب یطاقن اب تیهام ینامز هک هداد یرادرب رد اهنآ ماجنا یم دوش . 2 - خرن هداد یرادرب Sampling frequency : هب دادعت طاقن هداد یرادرب رد ره هیناث خرن هداد یرادرب یم دنیوگ . هب ترابع رتهب خرن هداد یرادرب نییعت یم دنک هک رد ره هیناث دنچ راب هزادنا یریگ هدش تسا . 3 - هنماد Amplitude : رادقم هزادنا یریگ هدش یارب ره رتماراپ رد ره هطقن ی هداد یرادرب 5 - نامز هداد یرادرب Time : لک لوط کی لانگیس ینامز 6 - لوط لانگیس Length : دادعت لک طاقن هداد یرادرب L SF T  4 - سناکرف Frequency : هرود بوانت رارکت هفلوم یاه ،لانگیس مهم نیرت صخاش ناهنپ رد لانگیس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ینامز یاه لانگیس مهم یگژیو ود  تیفافش لماک ینامز : لانگیس یاه ینامز نازیم قیقد کی رتماراپ رد ره هظحل ار د ر نایب یم دننک .  نودب تیفافش یسناکرف : لانگیس یاه ینامز چیه یحیضوت رد دروم یاوتحم ف یسناکر کی لانگیس یمن دنهد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نامز هزوح یاه لانگیس یاهدربراک یخرب 1 - شیاپ تیعضو و بیع یبای : بیع ،یبای شیاپ ،تیعضو شیپ ینیب بیع و نام دن اهنآ یکی زا یاهدربراک مهم لانگیس یاه هزوح نامز تسا 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 2 - لرتنک : رد رثکا یاهدربراک یلرتنک لانگیس یاه هزوح نامز هب راک هتفرگ یم دنوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 3 - یرس یاه ینامز : یکی زا یاهدربراک یراصحنا لانگیس یاه هزوح ی نامز تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نامز ی هزوح یاه لانگیس فعض طاقن  هلاسم ی زیون : ریثات زیون رد بلغا لانگیس یاه هزوح نامز دیدش تسا .  مدع هئارا فافش تاعلطا : لانگیس یاه ینامز لومعم شوشغم دنتسه و تاعلطا یقیقد هئارا یمن دننک .  ناهنپ ندوب یاوتحم یسناکرف چیه یحیضوت رد دروم یاوتحم یسناکرف کی س لانگی یمن دنهد . 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سناکرف هزوح رد لانگیس شزادرپ یهیدب تسا هک تیفافش ینامز هچرگا دیفم ،تسا اما هب ییاهنت یمن دناوت یمامت یتاعلطا هک س لانگی لماح تساهنآ ار رد رایتخا ربراک رارق دهد . رد یخرب دراوم یاوتحم یسناکرف کی لانگیس تاعلطا یرورض و دروم زاین ار رد رب دراد . نینچمه هچرگا لانگیس یاه کیتسوکآ و تاشاعترا تاعلطا رایسب مهم و یدنمدوس زا تیعضو شام نی ار لمح یم ،دننک اما اهنآ اهنت لانگیس بویع ار لماش یمن دنوش هکلب هفون یاه یناوارف زین رد هنآ ا دوجو دراد . دوجو نیا هفون اه رد لانگیس یاه هزوح نامز صیخشت بیع هب تروص میقتسم ار اب تلکشم یدج م هجاو یم دنک . لح نیا لکشم دنمزاین نآ تسا هک لانگیس اه زا هزوح ی نامز هب هزوح سناکرف ای نامز - ف سناکر لاقتنا دنبای ات هولع رب فذح ،هفون ناوتب تاعلطا یرتدنمدوس زین زا اهنآ هب تسد دروآ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 زا رظنم تایضایر ره ریغتم هک رد لوط نامز تارییغت هظحل یا هتشاد ،دشاب یاراد یسناکرف سا ت هک خرن تارییغت نآ ار ناشن یم دهد . ینعی موهفم سناکرف ناشن هدند ی خرن تارییغت کی ریغتم تسا . اب هجوت هب یفیرعت هک ا ز هداد یاه یجوم لکش رد تاحفص هتشذگ هئارا ،دش هب حوضو یم ناوت تفایرد هک لانگیس یاه ییادص ی ا یشاعترا هب تلع هکنآ رد لوط نامز یاراد تارییغت ،دنتسه امازلا یاراد خرن تارییغت ای نامه ف سناکر زین یم دنشاب . رد یاهدربراک شیاپ تیعضو نتفای سناکرف نیا لانگیس اه زا تیمها هژیو یا رادروخرب تسا چ ار هک یم دناوت یرازبا رایسب دمآراک رد صیخشت و هقبط یدنب بویع دشاب . یهیدب تسا هک یارب ب ه تسد ندروآ نیا سناکرف اه هب یرازبا یتابساحم یدنمورین زاین میراد هک نیا رازبا نامه لیدبت رس عی هیروف تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 رد نرق هدزون یدلیم فزوج هیروف ناشن داد هک ره عبات بوانتم ار یم ناوت هب تروص عومجم ی یهانتمان زا عباوت هیاپ ی سونیس و سونیسک یسیونزاب درک . اهدعب نیا نوناق هب یمامت عباوت کیدویرپ یضایر میمعت ادیپ درک و اب ناونع یدبت ل هیروف هب ناونع یرازبا دنمورین رد تلیدبت عباوت یاج دوخ ار رد تابساحم یضایر تیبثت درک . لیدبت عیرس هیروف جیار نیرت کینکت رد نایم شور یاه هزوح ی سناکرف تسا . نیا شور لکش درادناتسا هدش و میمعت هتفای ی لیدبت هتسویپ هیروف یارب یاهدربراک هنایار یا تسا . لیدبت هیروف اب هلداعم ی ریز فیرعت یم ددرگ : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403  ره عبات یبوانتم ار یم ناوت هب تروص عباوت هیاپ یا یتاثلثم ار نایب درک  یساسا نیرت صخاش عباوت یتاثلثم : هرود بوانت  لانگیس یاه یشاعترا رد هزوح نامز هب هزوح ی سناکرف لاقتنا یم دنبای  جیار نیرت شور رد نیا هنیمز لیدبت عیرس هیروف یم دشاب  نیدب بیترت سناکرف یاه بلاغ یشاعترا کی لانگیس جارختسا یم ددرگ لانگیس بلاغ یاه سناکرف زیلانآ : لانگیس کی مهم یاه هفلوم نتفای سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سناکرف ی هزوح رد لانگیس شزادرپ یاهدربراک سناکرف ی هزوح هب نامز ی هزوح زا اه لانگیس لاقتنا 50 100 150 200 250 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Frequency Hz Spectrum 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 time secound Amplitude سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 FFT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سناکرف ی هزوح رد لانگیس شزادرپ یلصا شور : لیدبت هیروف عیرس Fast Fourier Transform FFT : 2 jwt X f x t e dt when w f       ریداقم Spectrum روحم y لیدبت رد اه FFT لانگیس هزوح ی نامز هیروف ی هتسویپ لیدبت لومرف : طلتخم رتماراپ بوانتم عباوت هدننک دیلوت سناکرف رادومن رد FFT روحم X روحم و بلاغ یاه سناکرف اه y دنتسه مورتکپسا ریداقم اه . هلق یاراد نآ مورتکپسا ریداقم هک یسناکرف ره کیپ دنمان یم بلاغ سناکرف کی ار دنشاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403  رد نیا لومرف t و f هب بیترت نامز و سناکرف دنتسه و Xf لیدبت هیروف ی لانگیس ینامز xt یم دشاب .  اب تقد رد لومرف رد یم میبای هک رد لیدبت هیروف ادتبا لانگیس نامز رد کی مج هل ییامن طلتخم اب سناکرف تباث f برض هدش و سپس زا نیا برضلصاح رب بسح نامز لارگتنا یم میریگ . زا اجنآ هک تمس پچ نیا هلداعم تیهام یسناکرف دراد رد یلاح هک تمس تسار نآ لصاح لارگتنا یتیهام ینامز ،دراد اذل دیاب نیا لارگتنا یارب یمامت م ریداق f هبساحم ددرگ .  رد ره رادقم f هک لصاح لارگتنا یددع گرزب ،دشاب مییوگ لانگیس x یاراد کی هفلوم بلاغ یسناکرف رد سناکرف f دراد . رد یتروص هک نیا رادقم کچوک دشاب مییوگ رادقم f هفلوم یسناکرف بلاغ رد لانگیس x تسین . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 دودح لارگتنا لیدبت هیروف رد لومرف یاراد یموهفم مهم تسا : لارگتنا یریگ رد یمامت هنماد نامز نیدب تسانعم هک رد نیا لیدبت نتفای هفلوم یسناکرف بلاغ مهم تسا و هکنیا نیا سناکرف رد اجک خر یم دهد ادبا یاراد تیمها تسین و لوصا نییعت نآ ناکما ریذپ یمن شاب د . هب ترابع رتهب رد لیدبت هیروف اهنت بلاغ ندوب کی سناکرف دییات ای در یم دوش و چیه یتاعلطا زا ب هزا ی ینامز هک سناکرف بلاغ رد نآ خر یم دهد رد رایتخا ام رارق یمن دهد . دیاب تفگ هک تیفافش ینامز رد لیدبت هتسویپ هیروف رفص ،تسا روطنامه هک تیفافش ناکرف یس رد لانگیس ینامز رفص تسا . یهیدب تسا هک نیا زین کی صقن گرزب یارب لیدبت هیروف هب رامش یم دور . ارچ ک ه رد زیلانآ لانگیس ییاه هک یاراد سناکرف ریغتم ،دنتسه نیا کینکت لمع زا زیامت نیب اهنآ زجاع تسا و اق رد هب لیلحت اهنآ تسین . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 Power Spectral Density PSD یشزادرپ هیوناث رب یور لانگیس یاه FFT هب روظنم :  شهاک و فذح سناکرف یاه زیون  زییمت قیقد رت سناکرف یاه یلصا 2 FFT y PSD f  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ی هسیاقم FFT و PSD 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 0.05 0.1 0.15 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 x 10 -5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ی هسیاقم FFT و PSD 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 0 0.05 0.1 0.15 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 x 10 -5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هیروف عیرس لیدبت گرزب صقن ود : 1 - یناوتان رد شزادرپ لانگیس یاه رادیاپان و ارذگ بلغا لانگیس اه رد تاظحل ،فلتخم یاراد سناکرف یاه بلاغ توافتم دنتسه . لیدبت س عیر هیروف رد شزادرپ اهنآ ناوتان تسا . هزاب ی لارگتنا یریگ لیدبت هیروف زا یفنم یب ن تیاه ات تبثم یب تیاهن تسا . اذل زا صیخشت سناکرف یاه یبلاغ هک رد کی هظحل ی هاتوک ر خ یم دنهد زجاع تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ضرف دینک هک رد کی لانگیس ینامز هتسویپ رد ره ،لکیس کی سناکرف بلاغ رد ی ک هظحل هاتوک رهاظ دوش اما رد مامت لوط لانگیس ریداقم سناکرف بلاغ یرگید دوجو هتشادن ب دشا . رد نیا طیارش زا اجنآ هک رادقم سناکرف بلاغ رد هسیاقم اب لک دودح لارگتنا یریگ ددع ن یزیچا ،تسا لیدبت هیروف لمع رداق هب صیخشت نآ سناکرف بلاغ هاتوک تدم زین یمن شاب د . هب ناونع لاثم یم ناوت هب لانگیس نابرض بلق هراشا دومن . رد نیا ،لانگیس رد مامت ط لو لانگیس کی شاعترا هیاپ اب سناکرف رایسب مک دوجو دراد و رد کی هظحل هاتوک کی ا شاعتر اب سناکرف لاب بلاغ تسا . رد نیا طیارش لیدبت هیروف یسناش یارب ییاسانش ناکرف س یاه بلاغ رد بلق و زیامت اهنآ زا رگیدکی درادن . نیا لانگیس اه هب لانگیس یاه رادیاپان فورعم ه دنتس و یرایسب زا لانگیس ییاه هک رد یاهدربراک یتعنص دوجو دنراد نیزا تسد یم دنشاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هب ناونع لاثم یم ناوت هب لانگیس نابرض بلق هراشا دومن . رد نیا ،لانگیس رد مامت لوط لانگیس کی شاعترا هیاپ اب سناکرف رایسب مک دوجو دراد و رد کی هظحل هاتوک کی شاعترا اب ف سناکر لاب بلاغ تسا . رد نیا طیارش لیدبت هیروف یسناش یارب ییاسانش سناکرف یاه بلاغ رد لق ب و زیامت اهنآ زا رگیدکی درادن . نیا لانگیس اه هب لانگیس یاه رادیاپان فورعم دنتسه و ابیرقت ت یمام لانگیس ییاه هک رد یاهدربراک یتعنص دوجو دنراد نیزا تسد یم دنشاب . شزادرپ لانگیس رد هزوح ی سناکرف ات شیپ زا یفرعم لیدبت ،کجوم جیار نیرت شور رد ع بی یبای نیشام اه هب رامش یم تفر . نیا شور اه هزورما زین تیمها دوخ ار زا تسد هدادن دنا و هب ناونع یشور دنمورین و عیرس هارمه اب تابساحم مک رد شزادرپ لانگیس یاه رادیاپ و بیع یبای م نیشا - یاه هداس ات اتبسن هدیچیپ زین دروم هجوت رارق دنراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 2 - رفص اقلطم ینامز تیفافش لیدبت هیروف چیه یتاعلطا رد دروم نامز خر نداد سناکرف بلاغ هئارا یمن دنک . رد عقاو ت لیدب هیروف خر نداد کی هدیدپ ار دییات یم ،دنک اما رد دروم هکنیا نآ هدیدپ اجک خر یم ،دهد ا راهظ یرظن یمن دنک . رد شیپ ینیب و نیمخت فعض دراد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 کی ی هقطنم ود ی هقطنم هس ی هقطنم راهچ ی هقطنم کی ی هقطنم بلاغ سناکرف ود ی هقطنم بلاغ سناکرف راهچ ی هقطنم بلاغ سناکرف ؟؟هس ی هقطنم بلاغ سناکرف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هنوگنامه هک هتفگ دش لیلحت یاه یسناکرف و ینامز چیه کی هب ییاهنت رداق ب ه هئارا ی تاعلطا قیقد زا کی لانگیس و جارختسا هداد یاه یدنمشزرا هک اب دوخ هب هارمه دراد ، تسین . نیزا ور مزل تسا ات یشور یارب لیلحت دنچ یتیفافش کی لانگیس ب ه روظنم لین نامزمه هب تیفافش ینامز و یسناکرف هب راک هتفرگ دوش . نامز ی هزوح یاه لانگیس - سناکرف هدیا یلصا رد شزادرپ لانگیس دنچ یتیفافش : عیمجت تیفافش ینامز و یسناکرف رد کی لانگیس ناکما جارختسا یگژیو یاه ینامز و سناکرف زا کی لانگیس ماخ هب تروص نامزمه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 نامز ی هزوح یاه لانگیس - سناکرف ایازم نیرت مهم :  یسرتسد نامزمه هب تاعلطا یسناکرف و ینامز کی لانگیس  ییاناوت شزادرپ لانگیس یاه رادیاپان  ناکما یسرتسد هب یاهدناب یسناکرف فلتخم  ییاناوت صیخشت شخب یاه سناکرف یلاب رذگدوز  ناکما یارجا هلحرم ی هداد یواک رترثوم یتیفافش دنچ لانگیس شزادرپ دیلک اه لانگیس یدنب هرجنپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 Short Time Fourier Transform STFT یلصا ی هدیا : ن ضرف رادیاپ ار نآ ناوتب هک مینکش یم کچوک ردقنآ ییاه لانگیس هب ار لانگیس کی دوم سناکرف نتفای هب هیروف لیدبت لامعا اب سپس یم ردام لانگیس زا ءزج ره رد بلاغ یاه میزادرپ . f u jwt STFT x t x t g t u e dt      لانگیس یدنب هرجنپ عبات سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 رد نیا لومرف f ریغتم یسناکرف و u ریغتم ینامز ای نامه لوط هرجنپ تسا . هنوگنامه هک زا هلداعم تسادیپ ، لیدبت هیروف نامز هاتوک رد عقاو نامه لیدبت هیروف تسا اب نیا توافت هک لبق زا لارگتنا ،یریگ عبات لانگیس رد کی عبات هرجنپ g برض هدش تسا . رد هلحرم دعب عبات ینامز ادتبا هب هزادنا u لاقتنا یم دبای و هرابود لارگتنا هیروف یور نآ لامعا یم ددرگ . اب هجوت رتشیب ب ه موهفم و هلداعم لیدبت هیروف نامز هاتوک رد یم میبای هک یجورخ نیا لیدبت ود یدعب و یعبات زا نامز و سناکرف تسا . نیدب تروص ام یم میناوت مییوگب هک رد هچ هزاب ی ینامز زا ،لانگیس هچ دناب هدودحم یسناکرف بلاغ تسا . نیدب بیترت و اب هجوت هب هکنیا یم میناد هزاب اه تیهام ینامز ،دنراد هب یعون تاعلطا ز ینام لانگیس ار مه هولع رب تاعلطا یسناکرف نآ بسک هدرک میا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 باختنا هژاو ی " دناب " رد هلمج ی لبق دیابن یب تیمها یقلت دوش . رد عقاو لماع تیفافش لماک یسناکرف رد لیدبت ،هیروف لارگتنا یریگ رد مامت لوط نامز هدوب تسا رد یلاح هک رد ت لیدب هیروف نامز هاتوک نیا دودح لمع هب لوط هرجنپ یباختنا دودحم هدش تسا . سپ رد لیدبت هیروف نامز هاتوک تیفافش یسناکرف لماک دوجو ،درادن هکلب اهنت یم ناوت تفگ هچ دناب کرف یسنا رد هچ هزاب ی ینامز بلاغ تسا . اب رییغت لوط هرجنپ یم ناوت نازیم تیفافش کیره زا یاهریغتم نامز ای سناکرف ار یغت ری داد . رد عقاو ردقچره هک لوط هرجنپ رتدایز دشاب یجورخ نیا لیدبت هب تمس لیدبت هتسویپ ف هیرو و تیفافش رتشیب یسناکرف تکرح یم دنک و هچره لوط هرجنپ رتمک رایتخا ،دوش یجورخ هب تمس تیفافش ینامز رتشیب و هب عبت یسناکرف رتمک لیم یم دنک . رد شور لیدبت هیروف نامز ،هاتوک تیفافش ینامز و یسناکرف اقیقد اب مه ربارب تسا . ی ینع لوط و ضرع هرجنپ یدنب لانگیس اه رد هحفص نامز - سناکرف اب رگیدکی یواسم تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تاشاعترا و ادص یاه لانگیس شزادرپ یاهدربراک شزومآ رد رد یتسیز و یکیناکم یاه هناماس بلتم » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org