آموزش شبکه های عصبی گازی به همراه پیاده سازی عملی در متلب

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

شبکه عصبی گازی یا شبکه گاز عصبی (Neural Gas Network) یکی از انواع شبکه های عصبی رقابتی با الگوی یادگیری غیر نظارت شده است، که کاربرد اصلی آن در حل مسائل خوشه بندی (Clustering) و یادگیری توپولوژی (Topology) است. الگوریتم پایه شبکه عصبی گازی در سال ۱۹۹۱ و توسط توماس مارتینز (Thomas Martinetz) و کلاوز شولتن (Klaus Schulten) ارائه شد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: آشنایی با شبکه عصبی گازی یا Neural Gas Network و تاریخچه آن ارائه مثال هایی از شیوه عملکرد شبکه عصبی گازی آشنایی با شبکه عصبی گازی رشد یابنده مروری بر الگوریتم های Vector Quantization و یادگیری رقابتی بررسی شیوه یادگیری الگوریتم گاز عصبی بررسی شیوه ایجاد همسایگی و توپولوژی در الگوریتم گاز عصبی تشریح مراحل الگوریتم آموزش گاز عصبی پیاده سازی گام به گام الگوریتم گاز عصبی در محیط متلب برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvrml112

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : سیره یملک یفطصم دیس رتکد سردارف یملع تأیه وضع قرب یسدنهم یصصخت یارتکد - لرتنک یزاگ یبصع یاه هکبش شزومآ هب بلتم رد یلمع یزاس هدایپ هارمه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

سرداﺮﻓ رد هﺪﺷ حﺮﻄﻣ تﺎﻜﻧ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﺎﻫ ﺪﻳﻼﺳا ﻦﻳا » رد ﻲﻠﻤﻋ يزﺎﺳ هدﺎﻴﭘ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ يزﺎﮔ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ شزﻮﻣآ ﺐﻠﺘﻣ « ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ . ﻪﺑ شزﻮﻣآ ﻦﻳا درﻮﻣ رد ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺐﺴﻛ ياﺮﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺮﻳز ﻚﻨﻴﻟ ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ . 112 faradars.org/fvrml 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help