آموزش طراحی قالب های پلاستیک با نرم افزار اینونتور (Inventor)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مرسوم ترین روش برای تولید قطعات سه بعدی از جنس پلاستیک روش قالب گیری تزریقی می باشد.امروزه نرم افزارهای تجاری به طور گسترده ای در این عرصه وارد شده اند و ضمن سهولت در کار طراحی کمک شایانی به بهبود کیفیت قطعات تولیدی می نمایند.درآموزش طراحی قالب های پلاستیک با نرم افزار اینونتور (Inventor) سعی بر این است که با بیان پارامترهای موجود در طراحی یک قالب، تکنیک های استفاده از دستورات نرم افزار را به صورت کاملا علمی و متناسب با نیاز دانشجویان و مهندسین شاغل در صنعت ارائه دهیم. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: - مقدمه - معرفی نرم افزار autodesk inventor و بیان مزایا و معایب آن - معرفی محیط طراحی قالب نرم افزار - آنالیزهای ابتدایی - بیان مفهوم و نحوه ایجاد حفره و ماهیچه در نرم افزار - مفهوم بالانس و چیدمانهای مختلف در قالب - ایجاد ساختار کلی قالب - ایجاد سیستم راهگاهی شامل -ایجاد سیستم پران -ایجاد سیستم های کشویی و لیفتر - ایجاد سیستم های خنک کاری - تحلیل های قابل انجام در قالب - ایجاد فایل برای نرم افزارهای دیگر - نحوه تولید نقشه های ساخت و نماهای انفجاری برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvmec9401

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کیتسلپ قیرزت یاه بلاق یحارط رازفا مرن اب AutoDesk Inventor سردم : یدنوخآ مانهب یوجشناد یارتکد یسدنهم تخاس ،کیناکم و دیلوت سردم تیبرت هاگشناد 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 بلاطم تسرهف • یفرعم یسدنهم هزوح رد یرازفا مرن یاه هزوح کیناکم • رازفا مرن یفرعم autodesk inventor بیاعم و ایازم نایب و نآ طیحم و نآ • یفرعم دروم یازجا هبساحم یاه شور هارمه هب بلاق کی راتخاس تایئزج زاین • ییادتبا یاهزیلانآ • نایب مرن رد هچیهام و هرفح داجیا هوحن و موهفم رازفا • موهفم رد فلتخم یاهنامدیچ و سنلاب بلاق • داجیا یلک راتخاس بلاق • داجیا متسیس یهاگهار • داجیا متسیس نارپ • داجیا و ییوشک یاه متسیس رتفیل • داجیا کنخ یاه متسیس یراک • لیلحت رد ماجنا لباق یاه بلاق • داجیا یاهرازفا مرن یارب لیاف رگید • هوحن یاهامن و تخاس یاه هشقن دیلوت یراجفنا 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کیناکم یسدنهم یاهرازفا مرن یفرعم • یحارط هب کمک هنایار : CAD • تخاس هب کمک هنایار : CAM • تایلمع یسدنهم هب کمک هنایار : CAE 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هنایار کمک هب یحارط • CA TIA • SolidWorks • NX Siemens • Autodesk Inventor • PTC creo Pro/Engineer 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هنایار کمک هب تخاس • PowerMill • MasterCAM • SolidCAM • CAMworks • InventorCAM • SurfaceCAM • ArtCAM • EdgeCAM • CA TIA 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هنایار کمک هب یسدنهم تایلمع یمومع یاهرازفا مرن • ANSYS • ABAQUS • Nastran • Comsol multiphysics • HyperWorks 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کمک هب یسدنهم تایلمع هنایار یصصخت یاهرازفا مرن کیتسلپ قیرزت هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن • MOLDFlow Insight Adviser • SolidWorks plastic • Moldex 3D • SplitWorks • MoldWorks • 3D Quick Mold • I Mold 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کمک هب یسدنهم تایلمع هنایار یصصخت یاهرازفا مرن تازلف یهد لکش هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن یزلف یاه قرو • AutoForm • DynaForm • LogoPress • Forming Suite 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کمک هب یسدنهم تایلمع هنایار یصصخت یاهرازفا مرن تازلف یهد لکش هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن زلف هدوت • DEFORM • Simufact Forming • Forge Transvalor • M Forge 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کمک هب یسدنهم تایلمع هنایار یصصخت یاهرازفا مرن یرگ هتخیر هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن • ESI ProCast • Magma هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن یراکشوج • ESI Weldig • HyperWorks 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 رازفا مرن یفرعم Autodesk Inventor 11 کسدوتا روتنونیا کی رازفا مرن یحارط هب کمک هنایار تسا هک طسوت تکرش کسدوتا هئارا هدش تسا . ییاناوت نیا رازفا مرن ثعاب دش هک رد لاس 2006-2007 نیرتشورفرپ رازفا مرن گنیلدم رد ناهج مان دریگب و زا یاهرازفا مرن فورعم رگید رد نیا هنیمز یشیپ دریگ . زا دورو نیا رازفا مرن رد ناریا دنچ یلاس درذگ یم و مغر یلع دیکات یناپمک هدنزاس نیا رازفا مرن یارب هدافتسا زا ،نآ م هنافسأت روطب هتسیاب دروم لابقتسا رارق تفرگن و ًابیرقت هتخانشان هدنام دوب ات هکنیا رد لاس 2006 ؛ نیا رازفا مرن هارمه اب رگید لوصحم فورعم یناپمک کسدوتا ینعی دکوتا و لاکیناکم پاتکسد هب رازاب هضرع دش و زا نآ خیرات هب دعب ،روتنونیا ک مک م یاج دوخ ار رد نایم ناربراک نیا هتشر زاب درک . ًاصوصخ یراگزاس لماک نیا رازفا مرن اب CAD یکی زا للع تیقفوم نآ دوب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کیتسلپ قیرزت دنیآرف کی لکیس 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کیتسلپ قیرزت بلاق 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 قیرزت بلاق کیتسلپ یراجفنا یامن 14 یامن بلاق کی یراجفنا کیتسلپ قیرزت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 قیرزت لکیس زا دعب کیتسلپ قیرزت بلاق 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هحفص ود بلاق 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هحفص هس بلاق 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 تیلپسا بلاق 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 کی رد قیرزت بلاق یازجا درکلمع لکیس 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هچیهام و هرفح موهفم 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هچیهام و هرفح عاونا 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 بلاق کی یاه هرفح دادعت نییعت • N G/g × t/60 • N : اه هرفح دادعت • G : هقیقد رب مرگ بسح رب قیرزت نیشام تیفرظ • g : نزو نورد داوم و هعطق دوخ نزو لماش هعطق لماک ،هاگهار و یئولگ شوب • t : هعطق کی یارب لکیس نامز 22 زا شيب 20 10-20 5-10 3-5 1-3 0.5- 1 0.3-0.5 هعطق نزو g 1.05 1.1 1.15 1.25 1.3 1.4 1.5 ب ي ر ض سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هرفح کت بلاق یارب یهاگهار متسیس 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هرفح ود بلاق یارب یهاگهار متسیس 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ییولگ و هاگهار ،قیرزت شوب 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 قیرزت شوب تاصخشم 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هاگهار تاصخشم 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هاگهار داعبا نییعت 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 هاگهار داعبا نییعت 29 نریاتسا یلپ نیداتوب لیرتینولیرکا نریاتسا لیرتینولیرکا نریاتسا زلولس تاریاتوب وتسا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ییولگ تاصخشم 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ییولگ تاصخشم 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ییولگ تاصخشم 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ییولگ تاصخشم Film Gate 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ییولگ تاصخشم 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ییولگ تاصخشم 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 ناکم لیلحت ییولگ 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 متسیس نوریب زادنا 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 زادنا نوریب متسیس 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 یبناج هچیهام 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 یبناج هچیهام 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 رتفیل سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 رتفیل 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 تفیل ر 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 رتفیل 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 رتفیل 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 یلخاد هوزر اب تاعطق یارب هناش و خرچ متسیس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

کیتسلپ یاه بلاق یحارط روترونیا رازفا مرن اب faradars.org/fvmec9401 47 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یحارط شزومآ یاه بلاق ای روترونیا رازفا مرن اب کیتسلپ Inventor » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . faradars.org/fvmec9401 سرداﺮﻓ FaraDars.org