مجموعه آموزش های برنامه های پاسخگویی بار - بخش سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

برنامه های پاسخگویی بار یکی از عمده ترین روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی هستند که برای بازارهای برق طراحی شده اند، آموزش برنامه های پاسخگویی بار به این موضوع پرداخته است. سرفصل ها بحث شده در این آموزش: - برنامه های پاسخگویی بار - مدل سازی برنامه های پاسخگویی بار - تجربیات جهانی و ضرورت اجرا در ایران برای مطالعه بیشتر و تهیه این آموزش، لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvpwr9310

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : رتک د یملعا‌هلا‌ بیبح ها گشنا د‌ یملع‌ تئی ه‌وضع ‌ راب‌ ییوگخس اپ Demand Response راب‌ ییو گخ س اپ‌ یر یگ راک ب‌ تا یبر ج ت سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 2:

همدقم ج ي اتن‌ و‌ي ي ا رج ا ‌ ياه ‌ لاثم ‌ اک ي رمآ‌ رد جياتن‌و‌ييا رج ا ‌ ياه ‌ ل اثم ‌ اپورا ‌ رد ج ي اتن‌ و‌ي ي ا رج ا ‌ ياه ‌ لاثم ا داناک‌رد جياتن‌و‌ييا رج ا ‌ ياه ‌ ل اثم ایلارتس ا ‌ رد نا ريا ‌ رد‌ ا رج ا ‌ ترورض بل اطم‌ تسر هف سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 3:

‌ياه‌ هم ان ر ب ‌ يار جا‌ جيا تن ‌هک‌رب تعم ‌ يت اعلطا‌کن اب ‌ود DSM ‌و DR دن ا‌هدر ک‌ير وآ ‌ عمج‌این د‌فلتخم ‌ ياه ر وش کر د‌ار EPRI database: LMDB Load management database IEA database: INDEEP International Database on Energy Efficiency Programs همدقم سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 4:

• ا ‌شراز گ‌ نیلو ‌ لاس‌ت سو گآ‌ رد 2006 ناونع‌اب : Assessment of Demand Response and Advanced Metering ‌ دشاب ‌ يم‌ ري ز‌ ياه‌يگژيو ‌ يار اد‌هک ‌: – عماج ‌ و‌لما ک – راب‌ييوگخ س اپ‌ ياه ‌ همانرب‌ يارجا ‌ يباي زرا‌و‌يسررب‌شر ا زگ‌ نیل وا • ‌ يدعب‌ياه‌شراز گ دو ش‌ يم‌رشت نم ‌ هن لاس • راب‌ييوگخ س اپ‌ هنیمز‌ رد‌ فل تخ م‌ ياه ‌ ش خب ‌ ياه ‌ تیلا عف ‌ جياتن • يتا‌ ل اس‌رد‌ تیعضو‌ نیم خت‌و‌ هتشذگ ‌ ياهلاس‌اب‌ جياتن‌ هسي اقم راب ‌ ییوگخس اپ‌یاه‌ شر ازگ‌زا‌ یرس‌ نیلوا سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 5:

ینارح ب‌ك یپ‌ن امز ‌ تمی ق این رفیلاک سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 6:

را زاب‌ ما ن هم ان رب ش یپ اهزاین ه رو د عطق یرتشم ‌هب ‌ غل با‌ نام ز یق ی و شت‌ تخا درپ همی رج ا تر بل آ ر ا ب‌ ش ه ا ک ‌ ا ي‌ عط ق ‌ لق ا د ح‌ ش ه ا ک 1MW ‌ لق ا د ح 4 ‌ و‌ تعا س ز ور‌رد‌ ه عف د‌ ود لبق‌ تعا س کي‌ لق ا د ح ي ر تش م‌ دا هن ش یپ ‌ ق بط درا د ن ‌ ا ضا قت‌ تصر ف حت‌هک ‌ يژ ر ن ا‌ ه ب ‌ تق و م ‌ ز ا ین ‌ت ین‌ ي دا صت ق ا ‌ ، تبا ث‌ ه ف ر عت تس درا د ن ‌ يد هعت لمعلا‌ س کع ‌ نام ز ‌ ه ب ‌ ي گ تس ب ‌ ر ا ب درا د درا د‌ يژ ر ن ا‌تمیق‌ ه ب ‌ ي گ تس ب ‌ تکرش ‌ تس یل‌ ز ا ‌ ه م ا ن ر ب ‌ ر د‌ ناگ د ننک دو ش یم‌ فذ ح ‌ ي بنا ج‌ ت ا مد خ A/S نی با م یف‌ دادر ا ر ق ‌ ق با طم ‌ دادر ا ر ق ‌ ق با طم نی با م یف نی با م یف‌ دادر ا ر ق ‌ ق با طم نی با م یف‌ دادر ا ر ق ‌ ق با طم ‌ دادر ا ر ق ‌ ق با طم نی با م یف ا ینرفیل ا ک ر ا ب‌ ن داد‌ تکرش DB ‌ لق ا د ح‌ ش ه ا ک 1MW يزو ت‌ ا ه ر و تار نژ‌ د ننا م ‌ع ي م ‌ ر ا ب دوش ي م‌ ر ا ب‌ عيز و ت‌ ا ه ر و تار نژ‌ د ننا م ش دو ‌ ر د‌ ا ه ر و تار نژ‌ ه ب‌ ه ک ‌ ر و طنا م ه ي م ‌ تخا درپ ‌ ر ا ب ‌ ش خپ دوش درا د ن‌ ي دربر ا ک ا ضاقت‌ د يرخ / ‌ د يرخ ز ا ب ‌ لق ا د ح‌ ش ه ا ک 100kW ر یغتم لبق‌ تعا س کي‌ لق ا د ح 0.15/kWh ‌ لبق‌ ز ور‌ کي‌ ر د ‌و0.5/kWh ز ور‌نامه ‌ ر د درا د ن‌ ي دربر ا ک ‌ ي نار ح ب‌ کی پ ‌ تم یق CPP هزا د نا‌ ت ا ز یه ج ت‌ ه ب‌ ز ا ین یگ ‌ ي ر ‌ صو صخ م AMI درا د ‌ ا ت‌ ر هظ ‌ ز ا 6 ‌ و‌ ب ورغ 12 ‌ لصف‌ ر د‌ ه عف د ن ا تس با ت درا د ن‌ ي دربر ا ک ي م‌ ف یف خ ت‌ ًلک ‌ ي ر تش م ر یگ ‌ ا ما‌ د ‌ ن ا مز‌ ر د CPP ‌ ي ر تلا ب‌ تم یق يم دزا درپ درا د ن نام ز ‌ ر ا ب ‌ ش ه ا ک ‌ يد نب هد ش I/C ‌ لق ا د ح‌ ش ه ا ک 100kW ن ا مز‌ لبق‌ ز ا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ي د نب يم دو ش ن ا مز‌ لبق‌ ز ا ي م‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ي د نب دو ش 0.1 /kWh ر ا ب‌ ش ه ا ک ‌ ي ا ز ا ‌ ه ب ‌ تس یل‌ ز ا ‌ ر د‌ ن ا گ د نن ک ‌ تکرش ي م‌ فذ ح‌ ه ما نرب دو ش سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 7:

را زاب‌ ما ن هم ان رب ش یپ اه زاین عطق ‌ه رود یرتش م ‌هب ‌ غلبا‌ نا م ز یقی و ش ت ‌ تخادرپ همیرج ک روی وین ‌ ي را ر ط ض ا ‌ را ب‌ ي ي و گخسا پ EDRP ‌ لق ا د ح ‌ شها ک 100kW ‌ رد هل ح ر م ‌ ر ه ‌ هک‌ يت د م ‌ يط ‌ ر د ه د م آ ‌ ش یپ‌ ي ر ار ط ضا‌ هثد ا ح د شا ب 2 لب ق ‌ تع ا س 500/MWh ‌ زا ‌ ر ت شی ب‌ ي ا ر ب 2 هث دا ح ‌ تد م ‌ ا ي ‌ ت عا س دراد ن ‌ تیف ر ظ‌ را زا ب CAP ‌ لق ا د ح ‌ شها ک 100kW تع ا س‌ را ه چ 21 ي م ‌ هدا د‌ ر ب خ ‌ لب ق ‌ تع ا س و ‌ دو ش 2 ي م ‌ ع ل طا ‌ ًا ددجم ‌ لب ق ‌ تع ا س - د ن ه د ‌ ي لح م ‌ تمی ق LMP ي م ‌ م ک ‌ ي ت خ ا درپ ‌ غ لب م - دو ش لب ق ‌ زو ر‌ کي ‌ را ب‌ ي ي و گخسا پ DB ‌ ل ق ا د ح‌د ا هنش ی پ 1MW ي زو ت ‌ ا ه رو ت ا ر نژ‌ د ن نا م ‌ع ي م ‌ را ب دو ش ي م‌ را ب‌ عيز و ت ‌ ا ه رو ت ا ر نژ‌ د ن نا م دوش ي ر ت شم‌ داه ن شی پ‌ قبا طم ‌ ا ب‌ ب ا سح ‌ هي و ست م‌ ‌ ‌ ‌ قي و ع ت ‌ هب ‌ ي ر ت شم ‌ي د ت ف ا ساز گ ت هنا ب لطوا د‌ را ب‌ ي ي و گخسا پ دراد ن ‌ نیب‌ دا درار ق ‌ قبا ط م ش و ر ف ‌ هدر خ ‌ و ‌ ي ر ت شم درخ ‌ و ‌ ي ر ت شم ‌ نیب‌ دا درار ق ‌ قبا ط م ‌ه شو ر ف پ ‌ ي ر ت شم ‌ ،ضبق ‌ ع و ن‌ هب‌ هت سب ‌ ل و د ن ک ‌ ي م ‌ زا د نا ‌ سپ ‌ ا ر‌ دو خ ‌ نیب‌ دا درار ق ‌ قبا ط م شو ر ف ‌ هدر خ ‌ و ‌ ي ر ت شم را ب‌ ي زا س‌ ل دا ع ت م A/S شا ب‌ هد ش‌ ي سي و ن‌ ما ن‌ ل ب ق ‌ زا د ‌ ل ق ا د ح 15 هق ی ق د ‌ دود ح 12 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ع و ر ش‌ زا ‌ لب ق ‌ هق ی ق د يب ي مظن ‌ کي ‌ و ‌ ي ژر نا ‌ تبا ب‌ تخ ا درپ ‌ کي ر ت شم‌ هب ‌ تی ف ر ظ‌ تبا ب‌ تخا درپ ‌ي دريذپ ‌ ي م ‌ ت رو ص ‌ و ‌ هي د ی ئا ت ‌ مد ع‌ رو د ص ‌ ي ت ي ا ض را ن‌ ي ه ا و گ هي ذ غ ت ‌ ع با ن م ‌ هبا شم ‌ را ب CAP شا ب‌ هد ش‌ ي سي و ن‌ ما ن‌ لب ق ‌ زا ‌ و ‌ د تي ا ض ر‌ نآ‌ درک لم ع شا ب‌ شخب د گتسب‌ و ‌ تس ا ر ی غ ت م ‌ي دراد‌ هما نر ب‌ ع و ن‌ هب ب‌ ع و ن‌ هب‌ ي گتسب‌ و ‌ تس ا ر ی غ ت م ‌ هما نر دراد ‌ کي ‌ و ‌ ي ژر نا ‌ تبا ب‌ تخ ا درپ ‌ کي ر ت شم ‌ هب‌ تیف ر ظ‌ تبا ب‌ تخ ا درپ ‌ي ي م ‌ ت رو ص دريذپ خ ی بو ت ي م ‌ رداص‌ هما ن ش دو سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 8:

سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 9:

DR in USA 2006 سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 10:

‌ یاه‌ شو ر‌عاونا‌ سا سا‌ رب‌ كیپ‌ شهاک‌ل یسنا تپ DR 30 ’000 MW 4 peak سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 11:

هقطنم ‌ره‌ رد‌كیپ‌ یعق او‌ شهاک 8700 MW 30 potential 1.2 of Total سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 12:

شرا زگ FERC ‌ لا س‌ رد 2007 سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 13:

سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 14:

شرا زگ FERC ‌ لا س‌ رد 2008 سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 15:

یدیلک ‌تاک ن سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 16:

DR in ISO-NE 2008 سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 17:

‌ ردر اب‌ ییوگخس اپ‌یاه‌همانرب‌ تیبوبح م 2008 راب‌ میقت سم‌ لر تن ک ‌ شها ک‌ياه‌همان رب ‌/ هفق و ياضاق ت‌ هب ‌ خساپ‌ياه‌ همان رب يرا رطضا تی فرظرا زاب‌ياه‌همانرب ‌ديرخ‌ز اب‌ياه ‌همان رب ‌/ اضا ق ت‌تمی ق سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 18:

• يراجت‌ ش خب ‌ زا ‌ ریغ‌ه ب‌راشقا ‌ مام ت‌ ش ي ا زفا • ‌ دودح‌ رد‌يشورف ‌ هدمع‌ را زاب‌و‌ يتعنص‌ ش خب ‌ ش ي ا زفا 43.39 • ‌ اب‌ يراجت‌ ش خب ‌ ش ه اک 14 ب‌ك یپ‌ شهاک‌ل یسنا تپ را سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 19:

‌ متس یس ‌ ک یپ PJM ‌ رد 8 ‌ ل اس ‌ تس وگ آ 2007 ‌ ل داعم MW 139،428 ‌ دودح‌ هک‌ هد وب 1800 MW ‌ ياه ‌ همانرب‌‌ ط س وت‌نآ‌زا يي وگخس اپ تفاي ‌ ش ه اک‌را ب ینای م‌كی تنلتآ‌و‌ این یج ریو‌ هقطنم سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 20:

كیپ‌ شهاک‌ لیسناتپ‌ شیازفا سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 21:

22/ 59 كیپ‌ شهاک‌ یعق اور ادقم ‌ و‌ لیسنات پ سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 22:

Sep 2009 راب ‌ ییو گخ ساپ‌یاه‌ه مان رب‌ یجارح 4755 MW رد را زاب New England ‌و 7047.3 MW رد ‌را زاب PJM دش‌ هلماعم سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 23:

‌ لاس‌رد‌ راب ‌ ییو گخ ساپ 2013 سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 24:

یاه‌همانرب‌ طسوت‌ كیپ‌ شهاک‌یزیر‌همانرب ‌ لاس‌یارب‌ راب ‌ ییوگخس اپ 2019 سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 25:

هس نارف‌رد ‌ قرب‌ یفر صم‌ یاه ‌ شخب يگناخ‌ فراصم‌ عاو نا لک‌ فراص م سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 26:

CPP ‌ هس نارف‌ رد رد ل اس 1993 ت کر ش EDF هسن ارف عو ن يدي دج زا هفر عت ير اذگ ار داه نش یپ هک در ک نونکا دو دح 120 ’000 كرتش م يگن اخ زا ن يا عو ن ير اذگ‌ هفر عت هدافت سا دنن ک‌ يم . نيا هم ا ن رب ت اع اس زو ر ار هب ود ي‌ هتس د ج وا ب را م ک و ير اب و ن ینچمه ياه زو ر ل اس ار هب هس ي‌ هتس د ياهز ور ي ب آ ، ياهز ور دیفس و ياهز و ر زمرق م یس قت دنک‌ يم . ياه ز ور يبآ رد دو دح 300 ز ور ، ياه ز ور دی فس دو دح 43 ز ور و ياه ز ور ز م ر ق دو دح 22 زور زا لا س ار لم اش يم دوش . ياهز ور يبآ نيرت مک خرن و ياهز ور زمرق نيرت شی ب خرن ار ت سار اد ت بس ن خرن ق رب رد ياهز ور زمرق ب ه ياه ز ور يبآ رد دو دح 15 ر ب ار ب يم دشاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 27:

‌حر ط Tempo 20 Peak Reduction سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 28:

CPP ‌ هسنارف‌ رد سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 29:

DR ‌ دئوس‌ رد  رد دئ وس ش هج ياه ت میق دو جو در ادن ار يز ق بط نون اق ISO فظو م تسا ي جار ح تیفرظ و رز ر را زگ رب هدر ک و فقسات 2000 MW ور زر در خب .  تکر ش ياه قرب دن فظو م رد فقس تم یق لام ر ن و صخشم قرب ار دن شو ر فب طقفو 40 تع اس رد لاس قر ب ن ا ر گ تسا هک نام ز نآ زا ق ير ط ،ت ن رت ني ا لیمي ا و مایپ هاتوک هب علطا ناير تش م يم دسر .  لیس ن اتپ ش هاک را ب 340 MW نیمخت هدز هدش تسا هک 90 يلا 130 MW نآ لصاح يم دوش سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 30:

DR ‌ دنلنف‌رد  رد دنل نف ياهدا درا رق عطق راب اب عيانص گ رزب دن نام عيانص ب و چ ي ر ب و يمیشورتپ دق عنم م ي دو ش .  نيا اهدا درا رق ساسا رب عطق راب لق ادح 15 MW و يگ داما عطق رد تدم لق ال 7000 تعاس رد ل اس دق عنم يم دو ش .  يت قو هک هاگ ور ین يمتا دنل نف پيرت يم دوش د ود ح 300 يلا 400 MW زا ياهراب ي دا درا رق عطق يم د ن و ش . سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 31:

DR ‌‌‌ ناتسلگنا‌رد  رد نات سلگ نا ياهد اد ر ار ق عطق راب هب رو ظنم نادندرگزاب سن اکرف رد تلاح ياه يرا رطضا نن ام د زا تسد نت فر ،اهروتا رنژ اب عيانص گ رزب دن نام عيانص ن ا م ی س دق عنم يم دو ش .  نيا اهدا درا رق اب 13 تياس نامیس هب عوم جم 110 MW دق عنم هدش تسا . گنس نکش اه و ب ای سآ ،اه ياهراب يگ رزب دن تس ه و هب يت حا ر عطق و لصو يم دنوش .  نازیم يق يوشت 302 دن وپ رد ره تاواگ م تعاس تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 32:

یژ رنا‌ییو ج‌هفرص‌ سناژآ • و‌ راب‌ یی وگخساپ‌ یاه‌تیلا عف ‌ شخ ب‌ رد‌ اض اقت‌ فرط‌ تیر یدم دنک ‌ یم ‌ تراظن‌ ار‌ قر ب . اداناک - ویراتنآ سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 33:

‌ یی وج‌ هفر ص‌ سناژآ‌ فیاظ و • ‌راب ‌ي يو گ خساپ‌ و‌ اضاقت ‌ف رط ‌ تيري دم ‌ياه‌ حرط ‌هع سو ت ج‌ هفر ص‌يار ب ‌ ير اذگ‌ هي ام رس ‌ تيري دم ‌ لم اش ‌ ،ي يو را زا ب ‌ هدنن ک‌ل وحتم ‌ت ار اک تب ا‌و‌ يدنب ‌هجدو ب ناگدنن ک‌فرصم‌ يدیلو ت‌ دو خ‌ح رط ‌ دنن ام • را ب ‌ي يو گ خساپ‌ تص رف ‌ يار اد‌يحاون‌يياسان ش • ‌ ياه‌ تیلاعف‌ هب ‌ن داد ‌ت يو لوا‌ و‌ ندر ک‌ب اختن ا‌ يار ب ‌ت ار رقم ‌ م یظ نت DR سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 34:

35/ 59 ایلارتسا سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 35:

36/ 59 ایلارتس ا سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 36:

هام لا س ‌راب‌ كی پ ت اوا گ م كی پ‌ زو ر كی پ‌ د شر ریت 1376 17513 76/04/23 8.7 روی رهش 1377 18821 77/06/07 7.5 روی رهش 1378 19805 78/06/03 5.2 د ادر م 1379 21347 79/05/24 7.8 د ادر م 1380 23062 80/05/15 8 د ادر م 1381 247 50 81/05/12 7.3 د ادر م 1382 27107 82/05/18 9.5 روی رهش 1383 29267.3 83/06/04 8 د ادر م 1384 32186.3 84/05/17 10 روی رهش 1385 34283 85/06/04 6.5 د ادر م 1386 34983.3 86/05/16 2 د ادر م 1387 37651 87/05/06 7.6 د ادر م 1388 37878 88/05/31 0.6 ریت 1389 40239 89/04/22 6.2 د ادر م 1390 42367 90/05/12 5.3 د ادر م 1391 43337 91/05/24 2.3 ‌ یاه‌ همانرب‌ یارجا‌ ترورض DR ن اریا‌ رد سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 37:

سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 38:

30000 33000 36000 39000 42000 45000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324 1390 -05 -12 MW ‌ لاس‌ك یپ‌زور‌ فرصم‌ ینحن م 90 سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 39:

100 hr سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 40:

100 hr سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 41:

راب ‌ ییو گخ ساپ‌یاه‌ه مان رب‌ یارجا‌موزل 1 00 تعا س کی پ‌ت عاس ‌‌ 41726 100 دعب‌ تعاس ‌‌ 39459 41726 - 39459 22 67 MW ‌ دودح ‌ينعي 2300 ‌ يا رب‌ طقف‌ تا وا گ م 100 ‌ تعاس ‌ لاس‌ز ا 87 60 ‌ ‌ مزل تسا سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 42:

1 ‌ هتفه ‌ 16 8 تعاس کی پ‌ت عاس ‌‌ 41726 16 8 دعب‌ تعاس ‌‌ 38931 41726 - 38931 2795 MW ‌ دودح ‌ينعي 2800 ‌ هت فه‌ کي ‌ يار ب‌ طقف ‌ تاو اگم 168 تعاس ‌ ا تسا ‌ مزل ‌ لاس‌ز راب ‌ ییو گخ ساپ‌یاه‌ه مان رب‌ یارجا‌موزل سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 43:

هبنش 4 ریت ‌ هبنش 18 ریت ‌ هبنش 1 دا در م هبنش 15 دا در م 100 ‌ و‌ل یطتس م‌اب‌ لوا‌ تع اس 68 تسا‌ هدش ‌ صخشم ‌ ثل ثم ‌اب‌مود ‌ت عاس سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 44:

• عو قو کیپ ينار حب رد هزا ب ينام ز دو دحم و يکچوک زا لو ط لا س يم دشاب هک ن يا دوخ دی کات ه دنن ک یها م ت يت اذ ير اذگر اب هک بش ير سار س ق رب رو شک تسا . • ت اعاس عورش کیپ ينار حب رد ياهلا س فلتخ م ت وافتم هدو ب و هب جير دت زا لياوا بش هب تمس ت اعاس ب دع زا ره ظ قوس ادیپ هدو من تسا . • هلصاف لب اق يهجوت نیب هطقن کیپ هن لاس و کیپ 100 تع اس لوا رد هیلک ياهلاس در وم هعلاطم دو هش م ت سا . راب ‌ ییو گخ ساپ‌یاه‌ه مان رب‌ یارجا‌موزل سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 45:

لاس ‌ ك یپ‌زا‌هنلاس ‌ ك یپ‌ هلص ا ف 10 0 ‌لوا ‌ تع اس تاو اگم ‌ ك یپ ‌ زا‌ د صرد 90 2246 5.4 89 2016 4.9 88 1555 4.1 5 87 2353 6.1 4 86 1629 4.7 85 1916 5.7 راب ‌ ییو گخ ساپ‌یاه‌ه مان رب‌ یارجا‌موزل سرداﺮﻓ FaraDars.org رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310

slide 46:

یاه سردارف هعومجم رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « همانرب راب ییوگ خساپ یاه » یهت هدش ه تسا . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . faradars.org/fvpwr9310 رﺎﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یﺎﻫ شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ faradars.org/fvpwr9310