нарада 12.12.12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження:

Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження Висоцька Ольга Євгенівна , докт. філос..н., доцент, декан факультету відкритої освіти ДОІППО

PowerPoint Presentation:

МОДЕЛЬ ШКОЛИ ВИПЕРЕДЖАЮ - ЧО Ї ОСВ І ТИ ШКОЛА – ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ТА СТАНДАРТІВ ШКОЛА - ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ ’ ЯЗБЕРІГАЮ ЧОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО

Розробка моделі сучасного інноваційного навчального закладу – школи випереджаючої освіти для сталого розвитку передбачає здійснення таких заходів::

Розробка моделі сучасного інноваційного навчального закладу – школи випереджаючої освіти для сталого розвитку передбачає здійснення таких заходів: формування та відпрацювання критеріїв і показників ефективності її функціонування (індикаторів сталого розвитку); створення та апробацію управлінського, навчально-методичного, діагностичного забезпечення діяльності всіх учасників освітнього процесу із запровадження випереджаючої освіти для сталого розвитку; моніторинг ефективності роботи за окресленим напрямком.

Основні критерії та показники розвитку складових освітнього процесу::

Основні критерії та показники розвитку складових освітнього процесу:

Індикатори сталого розвитку освітнього середовища - комплекс взаємодіючих складових навчально-виховного процесу, які характеризують його якість та результативність.:

Індикатори сталого розвитку освітнього середовища - комплекс взаємодіючих складових навчально-виховного процесу, які характеризують його якість та результативність.

До індикаторів сталого розвитку освітнього середовища відносять::

До індикаторів сталого розвитку освітнього середовища відносять: якість надання освітніх послуг (рівень навчальних досягнень учнів у динаміці; якість викладання предмету вчителем; рівень психологічного клімату у шкільному колективі); результативність запровадження методик і технологій навчання та виховання; збалансованість складових навчального процесу; системність та ефективність управління освітнім процесом.

Індикатори освіти для сталого розвитку – критерії та показники включення засад сталого розвитку у зміст навчально-виховного процесу.:

Індикатори освіти для сталого розвитку – критерії та показники включення засад сталого розвитку у зміст навчально-виховного процесу.

Індикатори освіти для сталого розвитку визначаються::

Індикатори освіти для сталого розвитку визначаються: концептуальними засадами стратегії сталого розвитку, освіти для сталого розвитку та моделлю школи випереджаючої освіти, що віддзеркалюється у концепції розвитку кожного конкретного навчального закладу; характером реалізації ідей освіти для сталого розвитку у навчально-виховному процесі (змістовне наповнення та методи і технології реалізації); якістю просвітницької діяльності педколективу, батьків, щільністю зворотних зв’язків із місцевою громадою, органами місцевої влади, громадськими організаціями; ефективністю позакласних та позашкільних заходів, форм виховної роботи, що сприяють зміцненню соціального партнерства; особливостями організації науково-дослідної роботи та загального управління навчальним закладом; характером використання ресурсного потенціалу розвитку навчального закладу.

Практика освіти для сталого розвитку::

Практика освіти для сталого розвитку: Введення “наскрізного навчання”; Введення інтегрованих уроків, дисциплін з освіти для сталого розвитку; Проведення класних, позакласних, позашкільних виховних заходів з питань сталого розвитку; Робота творчих педагогічних лабораторій, кафедр; Проведення семінарів, “круглих столів”, конференцій, педагогічних читань, педрад за тематикою експерименту; Моніторинг досягнень шкільного колективу, зміни цінністих орієнтацій, стилю життя у бік потреб сталого розвитку (згідно індикаторів освіти для сталого розвитку); Моніторинг сталого розвитку ЗНЗ (навчальних досягнень, якості освіти, впровадження інноваційних методик випереджального навчання, управління навчальним закладом).

Основні компоненти освіти для сталого розвитку::

Основні компоненти освіти для сталого розвитку:

Методи та форми організації «наскрізного навчання» :

Методи та форми організації «наскрізного навчання» проведення традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу окремих питань, які стосуються сталого розвитку (наприклад, еколого-споживчої проблематики, демографії, енергоефективності, соціальної справедливості, толерантності тощо); корегування змісту окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання; введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм, наприклад, уроків-роздумів, уроків-дискусій, проблемних семінарів тощо.

Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку::

Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку : через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів із акцентом на питання сталого розвитку (наприклад, інтегровані уроки фізики, хімії та географії з таких тем як енергоефективне житло, безпека побутової хімії, проблема сміття та урбанізації тощо; через формування інтегрованих дисциплін або окремих спецкурсів шляхом об’єднання окремих дисциплін, наприклад, інтеграція «основ екології» та «правознавства» формує таку дисципліну як «екологічне право», «економіки», «основ споживчих знань» та «основ екології» – «основи екоспоживання», «основ здоров’я», «основ екології» та «етики» – «екологічну етику», «фізики» та «економіки» – «основи енергоефективності», «історії рідного краю» та «основ екології» – «екологію рідного краю» тощо.

Поетапний план впровадження «наскрізного» навчання::

Поетапний план впровадження «наскрізного» навчання: 1. Розгляд основних понять і проблематики СР та ОСР ; 2. Ознайомлення з основними міжнародними та вітчизняними документами, що стосуються питань СР та ОСР ; 3. Ознайомлення із практичним досвідом навчальних закладів інших країн та вітчизняних шкіл щодо форм і методів запровадження ОСР;

Поетапний план впровадження «наскрізного» навчання::

Поетапний план впровадження «наскрізного» навчання: 4. Детальний перегляд та аналіз навчально-тематичного плану; 5. Визначення методів та принципів викладення матеріалу на уроках ; 6. Здійснення конкретних заходів з упровадження «наскрізного навчання» у зміст навчальної практики ; 7. Поєднання навчальних завдань з виховними, інтеграція засад ОСР у шкільну програму та позакласні, позашкільні заходи.

Виховна робота::

Виховна робота: в межах урочної діяльності: Проблемний підхід в межах традиційних уроків. Проведення нетрадиційних уроків із залученням тренінгових, ігрових, проектних методів навчання. в межах позаурочної діяльності: Позакласні заходи: Класні години. Свята, конкурси-огляди, тематичні вечори, вечори запитань та відповідей, фестивалі, конкурси, олімпіади, виставки, семінари. Гурткова робота. Позашкільні заходи: Акції, зустрічі, екскурсії.

Приклади акцій з ОСР::

Приклади акцій з ОСР: « Єднаймося з природою » . « Рослини життя » . « Дім, в якому ти живеш » « Букет замість ялинки » . « Дай друге життя побутовим відходам » . « Парки - легені міста » . « Школа наш дім, ми господарі в нім » . « Чисте подвір'я » . « Алея квітів ». « Здорова планета – здоровий ти!» . «Школа без агресії» . «Обміняємо цигарку на цукерку» . «Поділись з ближнім» . «Тестуємо якість» . «Міжнародний день без автомобілю» . «Купуй місцеве» . «Уроки сортування сміття» . «Будуймо енергозберігаюче місто» . «Розумний дім» .