Ландшафт як просторово-цілісна система

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 22:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ 8 КЛАСУ Ландшафт як просторово-цілісна система

Слайд 22:

Мета уроку: поглибити та систематизувати знання учнів про природні компоненти та природні комплекси на прикладі території України; сформувати в учнів знання про чинники формування природно-територіальних комплексів (ПТК) — ландшафтів; показати особливості взаємодії компонентів природи у ПТК; продовжувати формувати вміння та навички роботи з картографічними матеріалами на прикладі ландшафтної карти та тематичних карт шкільного навчального атласу; продовжувати сприяти формуванню в учнів навичок екологічного мислення. Обладнання: фізична карта України, атлас України, ландшафтна карта України, таблиці «Одиниці класифікації ландшафтів України», «Типи ландшафту рівнинної території України». Тип уроку: комбінований

Слайд 22:

Природно-територіальні комплекси (ПТК) — це цілісні складові частини географічної оболонки , які утворюються внаслідок тривалого взаємопов’язаного і взаємозумовленого розвитку природних компонентів . У світовій географії для характеристики цього поняття вживають термін німецького походження  — «ландшафт».

Слайд 22:

Ландшафти Природні Антропогенні Природні ландшафти утворюють гірські породи, повітря , вода, ґрунти , рослинність , тваринний світ , які взаємодіють між собою та формуються під впливом тільки природних процесів , так званих ландшафтотвірних чинників Антропогенні ландшафти утворюють природні та змінені людиною компоненти , що взаємодіють між собою. Вони сформувались упродовж тривалого історичного періоду під впливом господарської діяльності людини . Антропогенними компонентами ландшафтів є сільськогосподарські угіддя , меліоративні системи , населені пункти , лісосмуги , водосховища , транспортні системи , кар’єри , шахти тощо . 

Слайд 22:

Природний ландшафт

Слайд 22:

Антропогенний ландшафт

Слайд 22:

Структура ландшафтів Фація - найпростіший природний комплекс (дно яру, схил балки чи пагорба, лісова поляна)

Слайд 22:

Урочище - пов’язана група фацій (горб, яр, балка)

Слайд 22:

Місцевість - с получення урочищ

Слайд 22:

Ландшафт - сполучення місцевостей, синонім природно-територіального комплексу будь-якого рангу

Слайд 22:

Вплив господарської діяльності Сучасні ландшафти сформувались впродовж 12 тис. років Випалювання лісу, розорювання лісостепу, випас худоби; Кінець 18 століття розорювання степу – пилові бурі, посухи, «вибух» водної ерозії

Слайд 22:

Класифікація ландшафтів України

Слайд 22:

Геренчук Каленик Іванович — один із засновників структурної геоморфології . Основні його праці присвячено :      * питанням розвитку рельєфу ,     * проблемам ландшафтознавства ,     * проблемам фізико-географічного районування території України ,     * природоохоронним проблемам ,     * загальним і регіональним питанням фізичної географії , геоморфології .

Слайд 22:

Взаємозвязок між компонентами природного комплексу

Слайд 22:

Завдання Складіть ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків і розкажіть про можливі наслідки вирубування лісів

Слайд 22:

Вирубування лісів – зникнення флори і фауни лісу – зниження вологості – поява іншої рослинності – зміна і руйнування ґрунтів – утворення ярів – зниження рівня ґрунтових вод – обміління річок

Слайд 22:

Прийом «Бліцопитування» 1.   Дайте визначення понять «ландшафт», «чинники ландшафтоутворення », «природні компоненти ландшафтів», «ландшафти природні», «ландшафти антропогенні». 2.   Із якою метою класифікують ландшафти? Які одиниці класифікації ландшафтів виділяють? За якими чинниками це здійснюють? 3.   Які класи ландшафтів виділяють у межах України та за якими критеріями? 4.   Назвіть типи ландшафтів у межах сучасної території України. 5.   Як впливає на ландшафти господарська діяльність людини? 6.   До яких класу, типу, підтипу, виду належать ландшафти нашої місцевості?

Слайд 22:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

authorStream Live Help