9 TÌNH KHÚC VỀ THU_AUTO

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 2: 

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng

Slide 3: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 4: 

2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên.

Slide 5: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 6: 

3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung.

Slide 7: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 8: 

4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan.

Slide 9: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 10: 

5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t.

Slide 11: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 12: 

6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà.

Slide 13: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 14: 

7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà.

Slide 15: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 16: 

8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_ Elvis Phuong

Slide 17: 

Pps: dohuu 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Th?y Miên_Vô Thu?ng 3. Nhìn nh?ng mùa THU di_TCSon_H. Nhung. 5. Gi?t mua THU_Ð?ng Th? Phong_Ánh Tuy?t. 7. Nu?c m?t mùa THU_ Ph?m Duy_Ng?c Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguy?n Khang_Di?m Liên. 4. Mùa THU dã ch?t_Ph?m Duy_Ng?c Lan. 6. Bu?n tàn THU_Van Cao_ Ng?c Hà. 8. Chi?c lá cu?i cùng_Tu?n Khanh_Elvis Phuong * Nh?c n?n: Không còn mùa THU_Saxophone Tr?n m?nh Tu?n. B?m chu?t vào các chú “thiên th?n” d? nghe b?n nh?c. N?u không chuong trình s? chuy?n t? d?ng sau bài nh?c n?n.

Slide 18: 

9. Mùa THU lá bay_Nh?c TrungHoa_ Kim Anh-Doanh Doanh. Pps: dohuu