9 Tình Khúc Về T HU_Auto and Timing Click

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

9 TinhKhucVeTHU_Auto and Llick To Up 19 SLIDES, EACH SLIDE CONTAINS A SONG.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Pps: Pauldohuu Xin để slides chạy tự động…

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_ H. Nhung 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_ Ngọc Lan. 5. Giọt mưa THU_ Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết . 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà . 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_ Tuấn Khanh_ Elvis Phuong 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_ Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên.

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu

PowerPoint Presentation:

9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_ Kim Anh-Doanh Doanh. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường

PowerPoint Presentation:

1. Mùa THU Cho Em_Ngô Thụy Miên_Vô Thường 3. Nhìn những mùa THU đi_TCSơn_H. Nhung. 5. Giọt mưa THU_Đặng Thế Phong_Ánh Tuyết. 7. Nước mắt mùa THU_ Phạm Duy_Ngọc Hà. 9. Mùa THU lá bay_Nhạc TrungHoa_Kim Anh-Doanh Doanh. 2. Liên Khúc THU_Nguyễn Khang_Diễm Liên. 4. Mùa THU đã chết_Phạm Duy_Ngọc Lan. 6. Buồn tàn THU_Văn Cao_ Ngọc Hà. 8. Chiếc lá cuối cùng_Tuấn Khanh_ Elvis Phuong * Nhạc nền: Không còn mùa THU_Saxophone Trần mạnh Tuấn. Bấm chuột vào các “chú thiên thần” để chọn bài... Pps: dohuu