truong ky go gu guc tich co do - dogongocson

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TRANG CH Ủ TR Ư ỜNG K Ỷ G Ỗ Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ Tên S ản Ph ẩm: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ. Ch ất g ỗ: G ỗ G ụ. Màu S ắc: Cánh gián non. Th ời gian s ử d ụng: 100 n ăm. Giá c ả: Xin vui lòng liên h ệ hotline ho ặc nh ắn tin vào zalo facebook. Đ ịa ch ỉ: – C ơ S ở 1 Đ ồ g ỗ l ối x ưa: C ạnh UBND xã H ải Minh – Làng Gh ề Đ ồ G ỗ H ải Minh – H ải H ậu – Nam Đ ịnh. – C ơ S ở 2 Đ ồng h ồ cây: Đ ối di ện UBND xã H ải Minh – Làng Gh ề Đ ồ G ỗ H ải Minh – H ải H ậu – Nam Đ ịnh. Liên h ệ: 0985.313.798 – 085.256.3888. Mã: TK-019 Danh m ục: Tr ư ờng K ỷ G ỗ T ừ khóa: đ ồ g ỗ ng ọc s ơn TR Ư ỜNG K Ỷ tr ư ờng k ỷ c ổ tr ư ờng k ỷ g ỗ tr ư ờng k ỷ hu ế          0852.563.888 

slide 2:

TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ • Đ ồ G ỗ Ng ọc S ơn xin gi ới thi ệu m ột s ản ph ẩm Tr ư ờng K ỷ G ỗ v ừa m ới đ ư ợc hoàn thi ện và đ ư ợc kê luôn t ại showroom: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ. Đ ư ợc dogongocson ch ế tác trong vòng 12 tháng. V ới ch ất g ỗ là g ỗ g ụ đã khô t ự nhiên đ ư ợc vu ốt vecni tr ần b ảo v ệ đ ư ợc lên màu cánh gián non r ất quý phái. • TK-019 thích h ợp v ới các không gian trung bình tr ở lên. Các không gian đ ặt TK-019 s ẽ tr ở nên sang tr ọng quý ph ải b ởi màu s ắc r ất đ ẹp c ủa s ản ph ẩm này.         MÔ T Ả THÔNG TIN B Ổ SUNG Có liên quan

slide 3:

TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ 1 – Thông tin s ản ph ẩm: Ch ất li ệu g ỗ: G ỗ G ụ. S ố món: 3 món: 2 tr ư ờng k ỷ + 1 bàn. Kích th ư ớc chu ẩn t ừng món nh ư sau: Dài x R ộng x Cao. – Tr ư ờng k ỷ: 2 x 60 x 1m17. Vai 4cm x Lô đ ục 3cm x chân 10cm – Bàn: 1m5 x 69 x cao 75 Chân 10cm Màu s ắc: Màu cánh gián non. Xu ất x ứ: Đ ư ợc ch ế tác t ại dogongocson.com trong vòng 12 tháng. Th ời gian s ử d ụng: 100 n ăm. Chính sách b ảo hành: Bao cong vênh m ối m ọt không rác trong vòng 1 n ăm. 2 – Chi ti ết s ản ph ẩm: • Khác v ới các màu th ư ờng th ấy t ại dogongocson là màu cánh gián già theo l ối c ổ. TK-019 đ ư ợc Ng ọc S ơn đ ặc bi ệt đ ổi màu s ắc là màu cánh gián non r ất sang tr ọng và n ổi b ật. • Các đi ển tích đ ư ợc ch ạm kh ảm trên các lô t ựa đ ều là các đi ển tích hay hình ảnh đ ẹp xuyên su ốt toàn b ộ s ản ph ẩm. Ở d ạ d ư ới là hình ảnh “D ơi ng ậm ch ữ V ạn” cùng v ới các đ ư ờng tri ện tàu. Vai là vai cu ốn xo ắn ốc r ất đi ệu đà. • D ư ới đây là hình ảnh chi ti ết c ủa TK-019: TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ

slide 4:

Màu cánh gián non r ất n ổi b ật đ ẹp. M ặt lá c ủa chi ếc tr ư ờng k ỷ n ổi vân r ất rõ. TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ

slide 5:

Các hình ảnh đi ển tích trên t ựa gh ế. Đ ư ợc đ ục tay sâu kênh bong 3cm r ất th ần thái

slide 6:

Các hình ảnh đi ển tích trên t ựa gh ế. Đ ư ợc đ ục tay sâu kênh bong 3cm r ất th ần thái

slide 7:

Các hình ảnh đi ển tích trên t ựa gh ế. Đ ư ợc đ ục tay sâu kênh bong 3cm r ất th ần thái

slide 8:

Các hình ảnh đi ển tích trên t ựa gh ế. Đ ư ợc đ ục tay sâu kênh bong 3cm r ất th ần thái

slide 9:

Chân 10cm đ ư ợc ch ỉnh s ửa vanh máy vuông thành s ắc c ạnh nhìn trông r ất kh ỏe kho ắn. D ạ b ệ d ư ới đ ư ợc ch ạm kh ắc các hình ảnh con D ơi tri ện tàu hoa lá r ất đi ệu.

slide 10:

TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ

slide 11:

Tay gh ế là hình ảnh 2 đ ầu Lân ng ậm Ng ọc đ ư ợc l ọng tay r ất tinh x ảo. Tay gh ế r ất đ ẹp

slide 12:

Con D ơi Ng ậm Ch ữ V ạn M ặt sau c ủa Tr ư ờng k ỷ đ ư ợc đ ục n ền t ổ ong

slide 13:

M ặt sau c ủa Tr ư ờng k ỷ đ ư ợc đ ục n ền t ổ ong TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ

slide 14:

M ặt bàn là dày 2cm khô t ự nhiên không m ối m ọt bìa rác vô cùng ch ắc kh ỏe. T ừng đ ư ờng vân g ỗ đ ều hi ện rõ ràng Bàn c ũng đ ư ợc cham kh ắc các đ ư ờng tri ện cùng v ới hình ảnh con d ơi ng ậm ch ữ v ạn hoa lá xung quanh.

slide 15:

TK-019: Tr ư ờng K ỷ G ỗ G ụ Đ ục Tích C ổ Đ ồ • S ản ph ẩm hi ện đang đ ư ợc tr ưng bày t ại showroom c ơ s ở 1 Đ ồ G ỗ Ng ọc S ơn. Kính m ời quý khách đ ến tham quan đ ể c ảm nh ận đ ư ợc rõ nh ất đ ộ tinh t ế c ũng nh ư giá tr ị th ực c ủa s ản ph ẩm mà không th ể truy ền t ải qua nh ững hình ảnh đ ư ợc. M ỌI CHI TI ẾT VUI LÒNG LIÊN H Ệ Facebook: facebook.com/ngocsondogo Email: dogongocson2110gmail.com Đ ịa ch ỉ: – C ơ S ở 1 Đ ồ g ỗ l ối x ưa: C ạnh UBND xã H ải Minh – Làng Gh ề Đ ồ G ỗ H ải Minh – H ải H ậu – Nam Đ ịnh. – C ơ S ở 2 Đ ồng h ồ cây: Đ ối di ện UBND xã H ải Minh – Làng Gh ề Đ ồ G ỗ H ải Minh – H ải H ậu – Nam Đ ịnh. Liên h ệ: 0985.313.798 – 085.256.3888. – Hãy nh ấc máy cho chúng tôi đ ể đ ư ợc t ư v ấn t ốt nh ất. – Ho ặc quý khách có th ể đ ể l ại s ố đi ện tho ại thông tin chi ti ết đ ể nh ận s ự t ư v ấn nhi ệt tình nh ất. C ơ s ở Ng ọc S ơn chuyên cung c ấp S ập T ủ G ụ chè Tr ư ờng k ỷ Bàn Gh ế Đ ồ Th ờ các lo ại…… C ảm ơn quý khách đã ghé th ăm quan. Chúc quý khách An – Khang – Th ịnh – V ư ợng. C ảm ơn quý khách quan tâm Kéo xu ống đ ể xem các s ản ph ẩm liên quan. S ẢN PH ẨM T Ư ƠNG T Ự Tranh Treo T ư ờng – Vinh Quy Bái T ổ. Tranh Treo T ư ờng Tranh Đ ồng Quê Tin T ức Ki ến Th ức Đ ồ G ỗ Hình Ảnh Ph ản H ồi

slide 16:

Copyright 2019 © Đ ồ G ỗ Ng ọc S ơn M ộng Th ủng Xuyên Kh ớp N ối – K ỹ Thu ật C ổ X ưa M ộng Th ủng Xuyên Kh ớp N ối – K ỹ Thu ật C ổ X ưa • Ch ắc h ẳn có r ất nhi ều ng ư ời v ẫn đang th ắc ... Xem Thêm Tin T ức Đ Ồ G Ỗ NG ỌC S ƠN T ự tin là c ửa hàng đ ồ g ỗ l ớn nh ất H ải Minh: – C ửa hàng bán n ội th ất đ ồ g ỗ uy tín ch ất l ư ợng. – Đ ảm b ảo ph ục v ụ đ ư ợc m ọi nhu c ầu c ủa quý khách t ừ phòng khách phòng sách phòng ăn phòng h ọp cho đ ến phòng th ờ phòng tr ưng bày… – T ừ không gian nh ỏ c ủa c ăn h ộ trên ph ố cho đ ến các không gian r ộng l ớn. – Bán m ọi lo ại n ội th ất g ỗ ch ất l ư ợng. – Đ ịa ch ỉ : Xóm 34 – Xã H ải Minh – H ải H ậu – Nam Đ ịnh. – Hotline: 0852.563.888. B ẢN Đ Ồ 17 Th7

authorStream Live Help