forex-prestij-aboneligi-alman-forex

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Elşen Guliyev A’dan Z’ye FOREX analizler uygulamalar stratejiler YAYINLARI

slide 3:

www.investaz.com.tr 99 Fİ NANS Pİ Y AS A L ARI İKİYE A Y R IL IR 1. Sermaye Fon Pi y asa l ar ı · Hisse senetleri · Bono senetleri · Şirket ve hazine tahvilleri Hisse senedi yatırımını cazip kılan nedenler: · Hisseden alınan kâr payları · Şirket yönetimine katılım imkânı · Spekülatif kazanç fırsatları 2. Para Pi yasal arı · Uluslararası Bankacılık Ağına Kote Döviz Kuru Fiyatları Forex · Repo-ters repo işlemleri Forex işlemlerini cazip kılan nedenler: · 5/24 piyasa erişimi · Elektronik işlem platformu · Çift yönlü işlem imkânı · Kaldıraçlı avantajı ile küçük teminatlarla yüksek hacimli işlem yapma fırsatı · Düşük maliyet

slide 4:

www.investaz.com.tr 99 FO R EX P İ Y AS A S I FX Piyasası Foreign Exchange Market veya Forex bankalardan aracı kurumlara finans kuruluşlarından bireysel yatırımcılara kadar piyasadaki birçok katılımcı tarafından önceden belirlenmiş şartlarda fiyat zaman hacim gerçekleştirilen döviz alım-satım işlemlerinin toplamını ifade eder. FX piyasasının genel katılımcıları arasında özel bankalar merkez bankaları döviz borsaları uluslararası ticaret yapan şirketler ve yatırım fonları bulunur. Forex piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde en çok kullanılan para birimlerinin başında ABD Doları USD Euro EUR Japon Yeni JPY İsviçre Frangı CHF ve İngiliz Sterlini GBP gelmektedir. 1998 yılında 1.982 trilyon ABD Dolarına ulaşan küresel döviz alım-satım işlemleri yani Forex piyasasının günlük işlem hacmi günümüzde 4 trilyon dolara kadar çıkmıştır. En büyük işlem hacimleri İngiltere ABD ve Almanya piyasalarında gerçekleşmektedir. Toplam işlemlerin 70’i ABD Doları ile yapılmak- tadır. Günümüzde toplam FX işlemlerinin 11’i elektronik ortamda verilen aracı kurum hizmetleriyle gerçekleştirilmektedir. Forex 4 bölgesel piyasayı birleştirir Asya Avrupa Amerika ve Avustralya. FX işlemleri hafta içi her iş günü günün 24 saati boyunca gerçekleştirilir. Farklı saat dilimlerindeki bölgelerde işlem yapan yatırımcılar sayesinde FX piyasası emirlerini gerçekleştirmeye hazır yatırımcılar her zaman bulunur. Forex piyasasında nispeten düşük hacim sadece gece saat 24.00 ve 04.00 arasında görülür. Bu durgunluk akşam TSİ Türkiye saati ile saat 24.00’te New York borsasında seansın kapanışı ve TSİ 04.00’ten itibaren Tokyo borsasında işlemlerin başlamasıyla ilgilidir FX piyasası katılımcıları merkez bankaları döviz borsaları yatırım fonları uluslararası ticaret şirketleri aracı kurumlar ve özel şahıslardır. Forex likit bir piyasadı r. Piyasada günlük toplam işlem hacmi çok büyüktür ve bu sayede yüklü hacim- lerde işlem yapabilirsiniz. Forex tüm y atır ı mc ı l ar ı n k atı l a bi l ec eği bir pi y a s adır . Bu piyasada günün 24 saati boyunca istediğiniz zaman işlem yapabilirsiniz ve piyasada oluşan herhangi bir gelişmeye hemen tepki göstermek zorunda değilsiniz. Piyasaya online ka t ı la b ilir ve hesabı nı zı yönetebilirsiniz. FX piyasalarında işlemler internet üzerinden bilgisayar telefon ve tablet kullanılarak gerçekleştirilebilir. FX işlemleri geleceğe yönelik belirli bir vade ve fiyat üzerinden gerçekleştirilebilir bu da Forex katılımcılarına işlemlerini önceden planlayabilme imkânı verir. Uygun y a t ı r ı m mik ta r ı y la i şl e m y a p ı l ı r . Forex piyasasında kaldıraç kullanarak yatırdığınız anapara miktarından birkaç kat büyük hacimde işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik bu işlemlerin size tek maliyeti döviz kurunun alış/satış fiyatları arasındaki fark olacaktır. “Forex piyasası karakteristiği yüzünden hem piyasaya yeni giren hem de profesyonel yatırımcılar için caziptir.”

slide 5:

www.investaz.com.tr Döviz fiy a tla r ı her yerde ay nı dır . Piyasanın yüksek likidite özelliği sayesinde aynı anda dünyanın farklı yerlerinde FX işlemleri tek fiyatla gerçekleştirilir. Halbuki vadeli işlem futures borsaları ve buna benzer birçok piyasada aynı fiyatla sadece sınırlı miktarlarda alım-satım yapabilirsiniz. Fiyat hareketleri tahmin edilebilir. Döviz fiyatlarındaki değişimler zaman içinde belirli bir trend çizer ve bu trend değişimlerini istenilen zaman aralıklarında inceleyebilirsiniz. Her döviz kurunu farklı faktörl- er etkiler bu yüzden her döviz grafiği kendine özel bir çizgi izler. Bundan yararlanarak yatırımcılar farklı döviz kurlarının fiyat değişimine göre kâr etme fırsatı yakalayabilirler. Deutsche Bank Barclays Bank Union Bank of Switzerland City Bank Chase Manhattan Bank Standard Chartered Bank gibi dev bankalar bu piyasada milyarlarca dolarlık işlemler gerçekleştirir. Spot piyasa işlemleri doğrudan döviz alım-satım işlemleridir ve bu çeşit işlemlerde teslimat valör tarihi işlemin yapıldığı tarihten bir sonraki işgünüdür. 1998 yılı verilerine göre Forex’te gerçekleştirilen tüm FX işlem- lerinin 40’ı spot piyasalarda hayata geçirilmiştir. Bankalar arasında FX işlemleri genel olarak büyük hacimlerle yapılır. Ama daha az yatırım imkânına sahip Forex katılımcıları da kaldıraç etkisini kullanarak FX piyasasındaki fırsatlardan yararlanabilir. Kaldıraçlı işlem imkânıyla hizmet veren aracı kurum müşteriden FX işlemlerinin teminatı olarak belli miktarda yatırım yapmalarını ister ve bunun karşılığında müşteri yatırım miktarından 40-50 hatta bazen 100 kat daha fazla hacimlerde işlem gerçekleştirme fırsatı yakalar. Bu çeşit işlemlerde tüm risk müşteri- nin yatırdığı parayla karşılanır dolayısıyla müşterinin işleme yatırdığı para aracı kurumun kaldıraç işlemi için sigorta teminatıdır. FX piyasalarıyla ilgili piyasa takip platformları Reuters Dow Jones CQG Bloomberg Tenfore vb. haber ajanslarıdır.

slide 6:

www.investaz.com.tr 99 KALD IRAÇLI İ Ş LEM Aracı kurumların aracılık faaliyetleri sayesinde küçük ve orta hacimde yatırıma sahip olanların da Forex piyasasına katılabilmesi mümkün olmuştur. Dünyanın birçok yerinden 2-3 bin dolarlık yatırımla girilen FX piyasasında aracı kurumların aracılığıyla bu miktarın birkaç katı hacminde işlem yapılabilir. Ö rneğin: 10.000 d olarl ı k y a tı r ım m i k t arı na uygulanan 1:100’lük k a ldı r aç or a nı 1 milyon dolara kadar iş l em yapma im kân ı t anı r. D i ğer bir ifadeyle müşt eri toplam iş lem hacminin sadece 1’i ile FX iş lem in i ger ç ek le ş t ir ebilir . Ara c ı k ur um lar ı n ar ac ı lı k faaliyetleri k a ps am ı nd a k a ldı r aç eklenerek g e r ç e k le ş t ir ile n FX i ş le m le r i “k a ldı r aç lı iş l e m” margin trading olarak adland ı r ı lı r . Kaldıraçlı işlem aracı kurumların uyguladığı ve müşterinin FX işlemi için verdiği emirlere uygun şekilde gerçekleştirilen işlemlerde oluşabilecek herhangi bir risk ihtimalini karşılamayı amaçlar. Bu sistem olası risklere karşı teminat olarak tutulan ana yatırım miktarının kimi zaman 20 kimi zaman 100 katı kadar yüksek hacimde işlem yapılmasına imkân tanır. Müşteri kaldıraç kullanarak yatırdığı teminat sayesinde hesapta bulunan miktarın üzerinde işlem yapa- bilme hakkı kazanır. Aracı kurumla sözleşme imzaladıktan sonra müşteri kaldıraç kullanarak işlem yapa- bilir. Müşterinin yaptığı işlemlerden doğabilecek zarara karşı aracı kurum müşteri hesabından bir miktar parayı teminat olarak ayırır. Teminat olarak ayrılan para miktarı müşteriye sunulan kaldıraç oranına ve yapılan işlem hacmine bağlıdır. Ö rneğin: M üş t er i 500.000 d olarlı k FX iş le m i y ap m ay ı d ü şü n ü yo r sa 1:100 k a ldı r aç kullanarak FX hes ab ı n da i şle m t em ina t ı olarak sadece 500.000/100 5000 dolar ay ı rm a l ı dı r. Eğ er m üş t er i 1:50 k al dı r aç ku lla n ı yo r sa o zaman FX h es ab ı nd a işl e m te m in a tı olarak 500.000/50 10.000 dolar a y ır m a l ıd ır . Döviz alım-satım sonucunda müşteri zarara uğrarsa toplam zarar müşterinin teminat olarak ayırdığı miktardan düşer. Tersine işlemden kâr sağlanmışsa toplam kâr müşterinin hesabına geçer. Kaldıraçlı işlem sisteminin önemli şartlarından biri zarar eden pozisyonları zamanında kapatabilmektir. FX piyasasında herhangi bir para biriminin diğer para birimleri karşısında fiyatını 2’den fazla kaybet- mesi nadiren görülür. Bu nedenle eğer işlemler analiz edilerek yapılırsa yatırım miktarının tamamından zarar edilmesi pratik olarak mümkün değildir. Yapılan işlemlerden oluşabilecek zarar müşterinin hesap miktarını aşıyorsa aracı kurum müşteriye ek uyarı yapmadan pozisyonu zararda olsa bile kapatabilir. Ö r ne ği n : ABD Hazine Tahvilleri çok güvenli ve sabit kazanç sağ l ayan y ı llı k ortalama 3 bir yatı rı m arac ı ol ması na rağ m en bu piyasada yatı rı m yapabilmek için çok yüksek bir alt sı nı r be li r l enm i ş tir ve y a tır ım ın uzun vadeli planla nm a s ı gerekir. Ş i r k et le re ait hisse senetlerine y ap ı lan y a tır ım la r ın “FX piyasasında uygulanan kaldıraçlı işlem sistemi hem büyük yatırımcılar hem de küçük yatırım miktarıyla çalışanlar için cazip şartlar sağlar. Diğer finans piyasalarında yatırım fırsatları bu kadar kolay değildir.”

slide 7:

www.investaz.com.tr kâr or anı da bu ş ir k e t le r in y ı llı k bilan ç olar ı ve diğer y a tır ımc ıl a r ın bu ş ir k e t le r in hisse senetlerine göster diği taleple bağl ant ı l ı dı r . FX p iya sa sı n d a y sa y uk a rı da a n la tt ı ğ ım ız kı sı t la m a la r yoktur. Do la y ı s ı y l a herkes düny anı n her yerinden piyasaya k a t ı l a b ilir döviz fiyat hareketleri tahminlerine göre serbest olarak alı m-s a tım yapabilir ve en önemlisi i şle m hacminin sadece 1-3 hacminde par a y ı he s ab ı n da teminat olarak ay ı rabilir .

slide 8:

99 D ÖV İZ KUR L AR I Döviz kuru iki ülkenin para birimlerinin birbirlerine karşı değerlerini ifade eder. Herhangi bir döviz türünün fiyatı o dövize olan arz ve talep seviyesine uygun olarak serbest şekilde veya söz konusu dövizin ait olduğu ülkenin merkez bankasının piyasadan para satın alarak ya da yine piyasaya para satarak yaptığı müdahaleler çerçevesinde belirlenebilir. Uluslararası piyasalarda her para biriminin genel kabul görmüş bir sembolü vardır. Bazı para birimleri- nin sembolleri aşağıda belirtilmiştir: Bu sembollerden yola çıkarak her döviz kurunun ayrıca bir sembolü oluşur. Her döviz kuru sembolü 6 karakter içerir. İlk üç karakter döviz çiftinin birini diğer üç karakter döviz çiftinin diğerini ifade eder. Örneğin Euro’nun Amerikan Doları’na oranı EUR/USD veya EURUSD olarak adlandırılır. Forex’in Temel K a v ram l arı FX işlemlerinde ayrı ayrı döviz kurlarına fiyat veren ve bu döviz kurlarıyla işlem yapan piyasa katılımcısı- na piyasa yapıcı market maker denir. Dünya bankalarının yaklaşık 20’si piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı rolü üstlenmiştir. Finansal piyasalarda gerçekleştirilen toplam işlemlerin yaklaşık 60’ı bu banka- lar gibi piyasa yapıcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ticari işlemlerini dövizin piyasada belirlenen değeri üzerinden gerçekleştiren katılımcılara piyasa kullanıcısı market user denir. Döviz kuru ve bununla ilgili fiyat yazımı şöyledir: USD/CHF 1.3450/60 veya 1.3450 - 1.3460 Bu tür yazımlar İsviçre Frangı karşılığında ABD Doları’nı 1.3460 fiyatıyla alabileceğinizi ve 1.3450 fiyatıyla satabileceğinizi ifade eder. Aynı şekilde piyasa deyiminde 1.3450 değeri Satış Bid 1.3460 değeri Alış Ask fiyatı olarak adlandırılır. Pip değeri döviz fiyatında görülen en küçük değişim oranıdır. Ö rneğin: Döviz fiy a tın ın 1.3450’den 1.3455’e yü ks e lişi 5 piplik bir d eğiş i m i ifade eder. Ancak bazı uygulamalarda noktadan sonra 4 değil 5 basamak bulunur. Bu durumlarda 5. basamak tik point veya puan isimlerini alır. www.investaz.com.tr

slide 9:

www.investaz.com.tr Ö rneğin: Döviz fi y a tın ın 1.34528’den 1.34572’ye yü kse li şi puan cinsinden 44 puan pip cinsinden ise 4.4 piplik bir yü kse li şi ifade eder. Spread – alım ve satım fiyatları arasındaki farktır: 1.3460 - 1.3450 10 pip. FX işlemlerinde standart banka spread’i 5 pipten 10 pipe kadar değişebilir. Big Figure Büyük Rakam – fiyatların 100 piplik değişimidir. Ö rneğin: 1.3460’tan 1.3560’a vs. Hedge Korunma – farklı döviz kurlarıyla pozisyon alarak zarar risklerinden korunma sistemidir. Türkiye’de Forex’in G eliş im i: Yakın tarihimizin yüksek enflasyon dönemlerinde hane halkları olarak TL’nin hızlı değer kayıplarına karşı gelirlerimizi ve tasarruflarımızı korumak için altın ve dövize yoğun ilgi gösterdik. Fiziki ve kaldıraçsız olarak gerçekleştirdiğimiz altın ve döviz işlemlerinin FX olarak adlandırıldığını belki de çoğu- muz bilmiyorduk. Ancak enerji zaman yüksek maliyet ve saklama kusurlarına rağmen FX işlemleri sosyo-ekonomik kimliğimizde önemli bir yer edindi. Özellikle 21. yüzyılda hızla artan teknolojik gelişmelere paralel olarak finansal enstrüman olan FX ile tanıştık. İlk zamanlar sınırlı talep gören FX piyasası kısa zamanda politika yapıcıların kayıtsız kalamaya- cağı ciddi rakamlara ulaştı. Böylece 31.08.2011 tarihinde FX piyasası Sermaye Piyasası Kurulu’nun SPK düzenleme ve denetleme yetkisiyle bazı standart kriterlere bağlandı. Yatırımcıların teminatları ise Takasbank güvencesine alındı. 2011’den itibaren FX hizmeti yalnızca SPK lisanslı aracı kurumlarda çalışan SPK lisansına sahip personelle verilmektedir. 2014 Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de FX piyasası işlem hacmi 250 milyar Dolar tutarına yaklaşmıştır.

slide 10:

www.investaz.com.tr 99 ANAL İ Z YÖNTEM LER İ Analiz yöntemleri “Temel Analiz” ve “Teknik Analiz” olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Temel analiz FX piyasasını etkileyen ekonomik ve siyasi faktörlerin analizini ifade eder. Bu tür faktörlere ABD Merkez Bankası’nın FED izlediği para politikasını ABD Ticaret Bakanlığı tarafından sürekli yayım- lanmakta olan makroekonomik göstergeleri ve raporları politika yapıcılarının ve diğer yetkililerin açıklamalarını örnek gösterebiliriz. Temel analizin genel amacı makroekonomik faktörler ve bu faktörlerin döviz fiyatlarına etkisini analiz ve tahmin edebilmektir. Temel analiz yaptığınızda dünyadaki ekonomik ve siyasi olaylar gündeminizde olur. Teknik analiz geçmişteki fiyat değişimlerini inceleyerek mevcut piyasa durumunu analiz etme yöntemidir. Teknik analizin ana aracı belli zaman periyodlarında fiyat hareketlerini yansıtan grafiklerdir. Teknik analiz içinde bulunulan zamanda piyasadaki hareketleri daha doğru değerlendirmeye ve birçok göstergeye dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerinin yönünü tahmin etmeye imkân verir. Teknik analiz genel olarak aşağıdaki varsayım üzerinde kurulmuştur: “Pratikte tüm piyasa analiz yöntemleri aynı temellere dayanır. Her analiz yönteminin genel amacı fiyat değişiminin özelliğini araştırmaktır.”

slide 11:

www.investaz.com.tr 99 T EM EL ANAL İ Z Forex piyasasında başarılı işlem yapmak istiyorsanız uluslararası finans piyasalarının durumu mevcut fiyat eğilimleri döviz fiyatları değişimini etkileyen makroekonomik göstergelerin karakteristiği konusunda bilgili olmanız gerekir. Değişik etkenler döviz fiyat hareketlerini her ne kadar etkilese de sonuçta fiyatı temel faktörler dolayısıyla ülkenin ekonomik durum göstergeleri belirler. Çeşitli ekono- mik teoriler bu tür temel faktörleri ekonomik kalkınma veya kriz dönemlerine göre bu faktörlerin döviz fiyatlarına etkisini araştırır. Finansal piyasalarla ilgili gerçek zamanlı bilgi veren Bloomberg ya da Reuters gibi haber ajansları ise döviz piyasalarının aktif katılımcı ülkelerinin ekonomik durumlarına ilişkin göstergelerini yayımlar. Temel ekonomik verileri yorumlayarak para birimlerinin veya paritelerin gelecekteki hareketlerini önceden tahmin edebilmek temel analizin ana becerisidir. FX fiyat hareketlerinin diğer analiz yöntemi- yse sadece fiyat grafikleri ve bunlarla ilgili farklı matematik indikatörlerin analizini ifade eder. Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili aşağıdaki göstergeler FX fiyatlarını etkiler: · Ekonomik durum göstergeleri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sanayi üretimi hacmi vs. · Cari işlemler dengesi ve yabancı hammadde ihtiyaçları · İç piyasada toplam para miktarının artış hızı · Enflasyon oranı ve gelecekte enflasyon artışıyla ilgili tahmin edilen oranlar · Faiz oranları · Cari ödemeler dengesi ve ülke parasına uluslararası güven seviyesi · FX piyasalarında spekülatif işlem hacimleri · Diğer uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeler Ö rneğin: Hisse senedi fon piy as alar ı mal veya emtia piy as alar ı vs. FX işlemlerinin en önemli ve zor tarafı piyasada döviz fiyat trendini etkileyen faktörlerin analizidir. FX fiyatlarında oluşan ani artış ve düşüşler kısa zamanda büyük gelir kazanma fırsatı verdiği gibi büyük ölçüde zarara da yol açabilir. Bu yüzden piyasada fiyat hareketi yönünün doğru şekilde belirlenmesi olayların doğru değerlendirilmesi ve tüm bunların yanı sıra ihtimal ve beklentilerin tarafsız şekilde analiz edilmesi çok önemlidir. FX yatırımlarınız ancak o zaman başarılı olabilir. FX piyasasını hem tümüyle hem de ayrı ayrı FX fiyat hareketlerini özel olarak etkileyebilen çok sayıda etken vardır. Temel analiz sayesinde mali ve ekonomik olaylara ilişkin çeşitli haberler ayrı ayrı ülke veya bölgelerin ekonomik hayatında yaşanan değişimler öğrenilir ve bu değişimlerin FX fiyatlarına etkisi tahmin edilir. FX fiyat hareketlerinin analizinde dünya finans piyasalarının mevcut durumu piyasa yapıcı şirketlerin faaliyetleri devletin yürüttüğü ekonomik siyaset siyasi değişimler geleceğe yönelik ihtimal ve yorum- ların analizi büyük önem taşır. Temel analiz piyasa analizinin en önemli ve zor bölümüdür. Çünkü farklı temel faktörler fiyatları farklı zamanda farklı şekilde etkiler bazen çok önemli bir temel faktör piyasaya etki etmeyebilir. Temel analiz yaparken ülkelerarası ilişkileri karakterize eden döviz kur değişimleri döviz çeşitlerinin geçmiş fiyat değişimleri öğrenilmeli ekonomik önlemlerin neticeleri incelenmeli ve ilk bakışta birbiriyle asla ilgisi olmayan olayların karşılıklı etki ihtimalleri araştırılmalıdır. Doğru şekilde temel analiz için sadece bilgi yetmez tecrübe de büyük önem taşır. Piyasa hareketlerini etkileyen temel faktörler iki açıdan analiz edilir: · Resmi faiz oranlarına etkisi · Ülkenin ekonomik gelişimine etkisi

slide 12:

www.investaz.com.tr 99 FO REX ’ İ ET Kİ L E Y EN T EM EL FAKTÖR LER FX piyasalarında fiyat hareketlerini etkileyen temel faktörler genel olarak dört gruba ayrılır: 1. Ekonomi 2. Siyaset 3. Tahmin ve açıklamalar 4. Öngörülemeyen ani gelişmeler Olasılığına göre haberler iki gruba ayrılır: · Tesadüfi ve beklenmedik haberler - çoğu zaman siyasi ve doğal afetlerle ilgili haberlerdir siyasi dengesizlik savaşlar doğal afetler nadiren ekonomik değişimlerle ilgili olabilir. · İhtimal verilen ve beklenilen haberler - çoğu zaman ekonomik haberlerdir nadiren siyasi değişimlerle ilgili olabilir. Ekonomik faktörler ve bunların FX piyasasına etkisi: Her dövizin değeri bu dövizin yerel para birimi olarak kullanıldığı ülkenin ekonomik durumuyla ilgilidir ve bazı ekonomik önlemler alınarak döviz fiyatı belli düzeyde tutulabilir. FX piyasalarına etkisi açısından ekonomik faktörler aşağıdaki gruplara ayrılır: · Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili bilgiler · Ticari anlaşmalar · Merkez bankalarının toplantıları · Para-kredi siyasetindeki değişmeler · G7 ülkeleri veya diğer bu tip ülkeler grubu toplantıları · Merkez bankası başkanları ya da sözcüleri devlet adamları ünlü spekülatör ya da yorumcuların piyasanın gidişatına ilişkin açıklamaları uygulanan ekonomik programda veya ülkenin ekono mik durumunda oluşan değişimler ve bununla ilgili tahminler · Piyasaya yapılan parasal müdahaleler · İş dünyasındaki engeller · Spekülatif işlemler

slide 13:

www.investaz.com.tr 99 M ER KE Z B ANKAL AR I VE PİYASA ET Kİ L ER İ Merkez bankaları ülkelerde politika yapıcı bir kurum olarak para politikasına dair hedefleri oluşturan ve bu hedeflere ulaşmak için uygun politika araçlarını kullanmaya yetkili kuruluşlardır. Merkez bankaları ekonomiye para arzı ve açık piyasa işlemleriyle müdahale ederek hedefler için opti- mal politikayı uygular ve fiyat istikrarını oluşturur. Para politikası en genel ifadeyle “genişlemeci para politikası” ve “daraltıcı para politikası” olarak ifade edilir. Genişlemeci politikalar para arzının artırılması ve/veya faizlerin düşürülmesi ile borçlanma mali- yetlerini ve yatırım maliyetlerini azaltarak ekonominin ısınmasını hedefler. Daraltıcı politikalar ise para arzının kısılması ve/veya faizlerin yükseltilmesi ile borçlanma ve yatırım maliyetlerini yükselterek fazla ısınmış ekonominin soğumasını hedefler. Ekonominin ısınması daha çok enflasyona soğuması ise deflasyona atıfta bulunan ifadelerdir. Ancak güncel uygulanan para politikası araçları daha çeşitlidir ve her politika aracında yapılan değişiklik piyasaları farklı şekillerde ve farklı yönde etkiler.

slide 14:

www.investaz.com.tr 99 T EKN İ K ANAL İ Z Teknik Analizin Temeli Teknik analiz ekonomik araştırmalara değil matematik hesaplamalara dayanarak gelecek fiyat değişim- lerini tahmin etme yöntemidir. İlk olarak bu yöntem hisse senedi ve vadeli işlem borsalarında kârlı işlem stratejileri geliştirmek amacıyla yapılan araştırmalara yardımcı yöntem olarak düşünülmüştür. Teknik analizi bir bütün olarak oluşturan ayrı ayrı analiz metodları değişik zamanlarda üretilmiş ve 1970’lerde ortak felsefe aksiyom ve prensiplere dayanarak aynı teoride toplanmıştır. Teknik analiz geçmişteki fiyat değişimlerini yansıtan grafiklere dayanarak gelecek fiyat hareketlerini tahmin etme yöntemidir. Pratik uygulamada teknik analiz yaparken şunlara dikkat edilir: 1. Fiyat hareketleri piyasayı etkileyebilecek tüm faktörleri dikkate alır. Fiyat değişimlerini etkileyebi lecek tüm faktörler ekonomik siyasi psikolojik daha önceden dikkate alınmış ve fiyat grafiklerine yansımıştır. Başka bir deyişle fiyat piyasayı etkileyebilecek tüm faktörleri yansıtan göstergedir. 2. Fiyatlar her zaman belli yönde değişir. Bu tez tüm teknik analiz yöntemlerinin oluşturulmasında büyük önem taşır. Teknik analizin ana amacı işlemlerde kâr etme maksadıyla gelecekteki fiyat değişimlerinin piyasa eğilimi veya trend yönünü önceden tahmin edebilmektir. Teknik analiz yaklaşımının temelinde “Dow Teorisi” yer alır. Bu teoriye göre fiyat değişimleri piyasa da üç çeşit eğilim oluşturabilir. Artış eğilimi olduğu zaman fiyat değişimlerindeki bir sonraki zirve ve dip noktaları öncekine göre daha yüksekte gerçekleşir. Düşüş eğiliminde ise fiyat değişimlerinin bir sonraki zirve ve dip noktaları öncekine göre daha aşağıdadır. Piyasa eğilimi trend kavramının bu şekilde belirlenmesi teknik analiz yaparken büyük önem taşır. Üç çeşit ana eğilim trend vardır – artış boğasal – bull eğilimi fiyat değişimleri artış yönündedir düşüş ayısal – bear eğilimi fiyat değişimleri düşüş yönündedir ve yatay eğilim fiyat değişimleri neredeyse aynı düzeyi korur. Her üç eğilim döneminde de fiyatlar sadece tek yönde değişmez. Dolayısıyla ana eğilime daha kısa vadede bakılırsa belli bir yönde çok sayıda fiyat artış ve düşüşü görülebilir. 3. Geçmiş kendini yeniler. Piyasada oluşan hareketlerin ve teknik analizin insan psikolojisiyle yakın ilişkisi vardır. Neredeyse bir yüzyıldan bu yana incelenen fiyat grafikleri grafikler üzerinde belli formasyonların ortaya çıktığını göstermektedir. Oluşan bu formasyonlar piyasanın “ayı” ya da “boğa” psikolojisini ortaya koyar. Geçmişte iyi sonuçlar veren bu formasyonların gelecekte de iyi sonuçlar vereceği kabul edilir. Çünkü bu formasyonlar aslında hiç değişmeme eğiliminde olan insan psikolojisinden kaynaklanır. Geleceğin anlaşılmasının anahtarı geçmişi incelemekten geçer. Gelecek geçmişin yinelenmesidir. “Fiyat hareketleri piyasayı etkileyebilecek tüm ekonomik siyasi psikolojik ve diğer faktörleri dikkate alır.”

slide 15:

www.investaz.com.tr “Fiyat değişimlerinin tahmini FX piyasası yatırımcılarının işlem öncesi sağlam yatırım kararları almalarına yardım eder.” C. Morphy Teknik analizle gelecek piyasa durumunun tahmini piyasa katılımcılarının işlem stratejileri geliştirmesinde önemli yer tutar. Teknik analiz üzerinden oluşturulan tahminlere dayanarak işleme başlama zamanı ve yapılacak işlem hacmi doğrultusunda kararlar alınır. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin doğru şekilde kullanımı piyasa katılımcısının gelecek fiyat değişimi yönünü güvenilir şekilde tahmin etmesine taktik beceri ve disiplinse efektif işlem kararları almasına yardım eder. Aksi yönde kesin bir dönüş sinyali meydana gelmediği sürece piyasa eğilimini korur. Piyasada fiyat değişimine neden olan faktörler etkisini korumaya çalışır. Mevcut eğilim sonunu belirlemek bir hayli zordur. Ama fiyat grafiğinde direnç ve destek seviyelerinin belirlenmesi trend çizgisinin ortalama göstergesinin analizi eğilim sonunu tahmin etmeye yardım edebilir.

slide 16:

www.investaz.com.tr 99 GR AFİ K ANAL İ Z Y Ö NT EMİ Fiyat D e ğ iş imin i n Ana K ur al ı 1. Piyasada mevcut trend büyük ihtimalle hareketine devam eder. 2. Trendi oluşturan etkenler zayıflamadığı sürece fiyat hareketleri aynı yöne devam eder. Genel Fiyat Grafi ği Çeş i tl eri Çizgisel Grafikler: Çizgisel grafiklerde sadece belirli zaman aralıklarındaki kapanış fiyatları gösterilir. Kısa vadeli dönemle- rde gerçekleşen hareketleri izlemek amacıyla kullanılması tavsiye edilir. Çubuk Grafikler: Çubuk grafiğinde barlar fiyat hareketlenmelerinin belli zaman periyodu içindeki en yüksek maksi- mum ve en düşük minimum değeri ile seçilen zaman diliminin açılış fiyatı çubuğun sol tarafındaki yatay çizgi ve seç zaman diliminin kapanış fiyatı sağ taraftaki yatay çizgi gösterilir. Beş dakikalık ve daha uzun vadeli dönemlerde gerçekleşen hareketlerin izlenmesi için tavsiye edilir.

slide 17:

www.investaz.com.tr Mum Grafikler: Çubuk grafiklerine benzer. Hacim Grafikler:

slide 18:

www.investaz.com.tr 99 GR AFİ K Ç EŞ İ TLER İ Fiyat değişimlerinin en basit analiz yöntemi grafik analiz yöntemidir. Birkaç çeşit fiyat grafiği vardır. Tüm fiyat grafiklerinin ortak özelliği dikey eksende fiyat değişimlerinin yatay eksendeyse zamanın göster- ilmesidir. Grafik Çeş i t l eri A nlık Grafik Tick Bar: Anlık grafikte fiyat değişimlerinin her yeni kota değeri görülür. Diğer fiyat grafiklerinden farklı olarak bu grafiklerde zaman değişkeni yoktur. Anlık grafikte her yeni fiyat değişimi dikey eksen boyunca aşağı ve yukarı çizgiler şeklinde ifade edilir. Aktif piyasalarda belirli zaman dilimlerinde daha çok sayıda fiyat değişim çizgileri görülür. Durgun piyasalarda ise bunun tam tersi olarak daha az sayıda değişim çizgisi görülür. Çizgisel Grafikler Line Chart: Çizgisel grafikler bir zaman diliminde gerçekleşen kapanış fiyatlarını gösterir. Basit bir yapıya sahip olduğu için daha çok uzun vadeli eğilimleri göstermeye yarar ve kısa vadeli analizlerde pek kullanılmaz. Mesela çizgi grafikleri belli bir zaman dilimi içindeki aşağı ve yukarı yönlü fiyat oynamalarını yansıtmaz ve bu yüzden kısa vadeli analizlerde yetersiz kalabilir. Çizgi grafikleri çoğu zaman yardımcı indikatör göstergeleri çizimleri için kullanılır.

slide 19:

www.investaz.com.tr Çubuk Grafikleri Bar Chart: Piyasa katılımcılarının en sık kullandığı grafik analiz aracıdır. Çubuk grafikleri belli bir zaman diliminde oluşan tüm fiyat değişim özelliklerini yansıtır. Zaman dilimindeki fiyatların değişim özelliğini daha ayrıntılı yansıtmasına rağmen çubuk grafiklerinin yetersiz kaldığı noktalar da vardır. Mesela çubuğun yansıttığı belirli bir zaman diliminde bazı fiyatlar çubuk üzerindeki fiyat aralığının dışında gerçekleşmiş olabilir. Ya da piyasada toplam işlem hacmi çubuğun oluştuğu süre içinde değişebilir. Bunlar da dikkate alınırsa her bir zaman dilimine uygun çubuk özel kalınlığa sahip olmalıdır ama bu tarz şekillendirmeler fiyat grafiğini çok karmaşık hale getire- bilir ve analizi zorlaştırır. Mum Grafikleri Candle Stick: Bu grafik türü çubuk grafiğine benzer. Grafik çiziminde kapanış fiyatı açılış fiyatından daha büyükse mumun içi boş kapanış fiyatı açılış fiyatından veya bir önceki günün kapanış fiyatından daha küçükse mumun içi dolu olarak resmedilir.

slide 20:

www.investaz.com.tr Direnç ve Destek Çizgileri: Fiyat değişimlerinin kıramadığı tavan noktalarından çizilen çizgi trendin direnç çizgisi resistance - res olarak adlandırılır. Fiyat değişimlerinin kıramadığı taban noktalarından çizilen çizgiyse destek trend çizgisi support - sup olarak nitelendirilir. Çubuk grafiklerinde direnç veya destek çizgileri çubuğun zirve veya dip noktalarından çizilir. Direnç ve destek çizgilerinin belirlenmesi alım-satım işlemlerinin planlanabilmesi olası fiyat değişim yönünün önceden tahmini ve piyasadaki durumun daha belirgin şekilde görülebilmesi açısından çok önemlidir. Trend K an alı: İki paralel çizgiden direnç ve destek oluşan trend kanalı fiyatların optimum değişim koridorunu gösterir. Kanal yönü piyasada mevcut eğilim yönünü gösterir. Artış eğilimi olduğu zaman trend kanalı artan yöne düşüş eğilimine geçildiği zaman ise azalan yöne doğru hareket eder. Fiyat değişimlerinde belirli bir yön olmadığı sürece trend kanalı yatay düzeyde görülür.

slide 21:

www.investaz.com.tr Trend Dön üş F orm as y on l arı : Piyasalar her zaman izlediği yönü değiştirmeye başladığında bu ürünlerin hacimlerinde ve fiyatlarında da gözle görülür değişiklikler oluşmaya başlar. Teknik analiz dahilinde bu yön değiştirmelere ilişkin doğruluğu zamanla kabul edilmiş grafiklere “formasyon” denir. Hiçbir formasyon 100 güvenilir olmasa da formasyonların bazıları trendin tersine dönüşünü ya da devamını işaret eder. Trend dönüş formasyonları hem düşen hem de yükselen trendlerin başında ortaya çıkar. İ k ili Zirve ve İkil i Dip Double Top: Omuz- Ba ş-Omuz Head Shoulders: Trendin aksi yöne döndüğünü gösterir yükselen veya alçalan trendlerin sonunda ortaya çıkabilir. Boyun çizgisinin kırılması mevcut eğilime aksi yönde güçlü eğilimin başlayacağı sinyalini verir. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra fiyatlar çoğunlukla baştan boyun çizgisine kadar olan mesafe kadar düşer.

slide 22:

www.investaz.com.tr Grafik for m a s y on l ar ı n özellikleri: · Düşüş trendlerinde o l uşan Ters Omuz- Ba ş-Omuz formasyonu yü kse li ş trendine g ir ile c e ğ in i n erken uyarı s ı dır. Formasyonun sa ğ omuz seviyesi sol omuz seviyesine oranla daha yüksek teyse sinyalin gücü artar. · Ar tış trendlerinde o luşan Omuz- Ba ş-Omuz formasyonunda sa ğ omuz seviyesi sol omuz sevi yesine rağm en daha aşağ ı düzeydeyse düşüş yönünde trend sinyali daha güçlüdür. · İ şl em hacmi Omuz- Ba ş-Omuz formasyonunun en önemli göstergesidir.

slide 23:

www.investaz.com.tr 99 MAT E M ATİ K ANAL İ Z Y Ö NT EMİ Teknik indikatörler - fiyat değişimi veya piyasada işlem hacminin artış ve düşüşlerine göre hesaplanan matematiksel fonksiyonlardır. Teknik indikatörler iki gruba ayrılır: · E ğ ili mi takip eden indikatörler - eğilim yönünü onaylar. · Osilatörler - bu göstergelere dayanarak trendin içinde düzeltme seviyeleri tahmin edilir. İs tati s ti k Göstergeler İstatistik göstergeler fiyat değişimi dönemlerinde aşırı düşüş ve yükseliş noktalarını bertaraf eder. Bu indikatörler standart matematiksel formül ve ihtimaller teorisi kullanılarak hesaplanır. Hareketli Ortalama Moving Averages: Özellikleri: · Analiz edilen periyod ne kadar uzunsa o kadar kısa süreli hareketli ortalama seçilmelidir. Günlük grafiklerde kullanılan ortalama süre 89 haftalık grafiklerdeyse 21 günden büyük olmamalıdır. · Süre ne kadar kısa seçilirse indikatör o kadar hassas olur ve fiyat değişimlerine o kadar çabuk tepki verir. · Süre çok büyük seçilmişse indikatör çok sayıda yanlış sinyal verebilir. · Uzun sürede hesaplanan hareketli ortalama genel olarak fiyat değişiminin arkasında kalır. · Yatay trende geçildiğinde çoğu zaman uzun süreli indikatör kullanılır. Hareketli ortalama basit bir yapıya sahiptir ve bu nedenle piyasa katılımcılarının sık kullandığı teknik araçlar arasında yer alır. Hareketli ortalama bir döviz çiftinin belirlenmiş süre içindeki fiyat değişimleri- nin ortalamasını ifade eder. Hareketli ortalamalar eğilimin genel yönünü gösterir. Bu indikatörlerin tek eksik tarafı fiyat değişimlerini yakalayamamasıdır. Hareketli ortalama aşağıdaki formülle hesaplanır:

slide 24:

www.investaz.com.tr MA Pn + Pn-1 + ... + P1 / n MA : Hareketli Ortalama P n P n-1 : P1 : seçilen süre içinde kapanış fiyatı P1 : son zaman dilimindeki kapanış fiyatı n : ortalamanın hesaplandığı gün sayısı “Moving MA9 ve MA14 çizgilerinin kesişmesi mevcut eğilimin sona erdiğinin erken sinyalidir.” MA1 9 MA2 14 9 v e 14 : zaman periyodları Bu indikatörlerin tek eksikliği sistemsel olarak geç sinyal vermeleridir. Hareketli ortalamaların üstün tarafı trend yönünü belirleyebilmeleridir. Bunun yanı sıra indikatör çizgisi trendin destek veya direnç çizgisi olarak da kullanılabilir. İndikatör çizgisi fiyat değişimlerinin ardınca ilerlemeye başlar. Genel olarak iki çeşit hareketli ortalama kullanılır: kısa süreli ve uzun süreli. Süre ne kadar büyük seçilmişse ortalama fiyat değişimlerine karşı o kadar hassastır süre ne kadar uzun seçilm- işse ortalama hassasiyeti yine o kadar azdır. Aynı anda iki ve daha çok hareketli ortalama kullanılması da uygulanan bir yöntemdir. Fiyatlar ortalamanın üzerinde veya altında olduğu sürece trendin devam edeceği ihtimali daha yüksek- tir. Bolinger B a ntl ar ı İndikatör fiyat değişimi ortalamasının yanı sıra belirli bir zaman dilimindeki standart sapmaları da dikkate alır. Standart sapma – rasgele dalgalanmaların ortalama çizgiden uzaklaşma ölçüsüdür. Bolinger bantları üç çizgili bir takımdan oluşur: ortalama çizgi ve bu çizgi kenarlarından geçen alt ve üst sapma çizgileri. Bolinger bantlarının daralması mevcut trende aksi yönde düzeltme hareketinin görüleceğinin erken sinyalini verir. Bolinger bantları fiyat değişimini saran iki çizgiden oluşur. Bolinger bantlarına dayalı işlem kararları yalnızca fiyatlar alt veya üst bantı kırdığında alınır. Fiyat dalgalanmaları Bolinger bantları arasında kalmaya devam ederse piyasanın yönüne ilişkin kesin sinyal belirlemek mümkün değildir. Fiyatlar bant çizgilerini kırdığında eğilimin gelecekteki yön değişimiyle ilgili sinyal verir.

slide 25:

www.investaz.com.tr 99 OSİ LAT ÖR LER Osilatörler eğilimi takip eden indikatörlere göre daha zor bir yapıya sahiptir. Osilatör piyasada alıcıların veya satıcıların çoğunlukta olduğunu gösteren iki uç değerin arasında meydana gelen indikatördür. Osilatör kullanımında temel amaç mevcut trendin konsolide zamanını tahmin edebilmektir. Osilatörler genel olarak grafik uyumsuzluğu durumlarında doğru işlem sinyalleri verirler. Osilatörün değeri üst seviyeye yaklaşırsa piyasa alıcılara boğulmuştur alt seviyeye yaklaşırsa piyasa satıcılara boğulmuştur. · Osilatörler analiz yapılan zaman dilimindeki fiyat değişimlerini tahmin etmeye yardım eder · Bir yandan küçük fiyat dalgalanmalarını bertaraf etmeye imkân verir ama diğer yandan uzun zaman diliminde trendin izlenmesini zorlaştırır. Örneğin: Saatlik sürede işlem yapıldığı zaman osilatör göstergesinin kısa periyodu olarak 1 saat uzun periyodu olarak 1 gün seçilir. Bu durumda mevcut fiyatla diğer günlerdeki fiyat seviyesi arasındaki farkı görmek mümkün değildir. Artış yönünde trendlere uygulandığı zaman osilatör indikatörleri daha etkin olur. Piyasanın artış yönünü tekzip eden satış sinyalleri çoğu zaman yanlış olur. Forex A lım- S a tım Sinyalleri: Osilatör analizlerinden yararlanmanın muhtemelen en değerli yolu uyumsuzlukları gözlemektir. Artış trendleri oluştuğunda indikatör çizgisi 0 seviyesini yukarı doğru kırarsa “al” sinyali verir. Bunun tam tersi düşüş trendlerinde çizgi 0 seviyesini aşağı doğru kırarsa “sat” sinyali verir. Mevcut trende aksi yönde işlem sinyali indikatör çizgisinin aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinden dönmesidir. RSI: RSI Relative Strength Index – Göreceli Güç Endeksidir. Welles Wilder tarafından 1978 yılında geliştir- ilmiştir. Günümüzde piyasa katılımcılarının en sık kullandığı teknik göstergedir. Bir momentum çizgisi- nin belirlenmesindeki en temel sorun belirli bir zaman dilimindeki bazı değerlerde görülen keskin artış ya da düşüşlerdir. Bu keskin hareketler momentum çizgisinin ani değişimine neden olabilir. RSI bu değişimleri en aza indirecek düzleştirme işlemini gerçekleştirir. Konsolide piyasalarda iyi sonuç veren ve en sık kullanılan osilatörlerden biridir. RSI 100 - 100/1 + RS RS AUn/ADn

slide 26:

www.investaz.com.tr Momentum: Momentum osilatör analizleri içinde en sık kullanılan göstergedir. Bu indikatör belli zaman diliminde fiyatların değişim hızını ölçer. Momentum c x 100 / n c : son kapanış fiyatı n : gün sayısı Momentum grafiği 100 ekseni etrafında dalgalanır. İndikatör eğrisinin 100 seviyesini aşağıdan yukarıya doğru kesmesi alış yönlü eğilim yukarıdan aşağıya doğru kesmesi ise satış yönlü eğilim olduğunu gösterir. 120 ve 80 seviyeleri ise aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini temsil eder. Eğer indikatör 120 seviye- sini yukarıdan aşağıya kesmişse satış 80 seviyesini aşağıdan yukarıya doğru kesmişse alış sinyali verdiği kabul edilir. MACD - Hareketli O r t al am a l ar ın Uyumu / U y um s uz l u ğu: MACD iki farklı hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren ve piyasa katılımcılarının sık kullandığı orta vadeli indikatörlerdendir. İlk olarak Gerald Appel tarafından keşfedilmiştir. MACD iki farklı üssel ortala- ma EMA arasındaki farkla hesaplanır ve 0 düzeyi çevresinde dalgalanan iki çizgiden oluşur. MACD analizi yapılırken standart osilatör analizi yöntemleri uygulanır. Kısa periyodlu üssel ortalama 12 günlük değerinden uzun periyodlu üssel ortalama 26 günlük değeri çıkılır ve rasgele fiyat dalgalanmalarının bertaraf edilmesi amacıyla bu formül birkaç defa tekrar hesap- lanır: MACD EMA 9 A A EMA 12 i - EMA26 i i .................... mevcut fiyat değeri

slide 27:

www.investaz.com.tr Parabolik Çizgileri ve Analiz Yöntemleri Parabolik Stop and Reversal: 1976 yılında Welles Wilder tarafından oluşturulmuştur. “Stop and Reverse” Dur ve Geri Dön sözcükleri- nin baş harflerinden oluşturulan SAR göstergesi ilk başlarda bir göstergeden çok alım-satım sistemi olarak geliştirilmiş olması nedeniyle piyasa oyuncusuna bir pozisyonu kapattığında yeni bir pozisyon açtırtarak sürekli işlem yaptırır. Parabolik indikatörü kullanımında genel amaç ana trend yönünde veya piyasalarda düzeltme hare- ketleri yaşandığı dönemlerde işlem gören pozisyondan en uygun zamanda çıkış noktalarının belirlen- mesidir. Günlük zaman periyodunda pozisyondan çıkma zamanı aşağıdaki formülle hesaplanır: StopTomorrow StopToday + AF × EPToday - StopToday StopToday : formülün uygulandığı günün kapanış fiyatı StopTomorrow : yarın için kapanış fiyatı EPToday : indikatörün hesaplandığı günün en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri ekstrem fiyatlar AF : hızlanma faktörü olarak isimlendirilir. Wilders bu değeri 0.02 olarak belirlemiştir. Bu değer artırılırsa indikatör piyasayı daha yakından düşürülürse daha uzaktan izler. Hızlanma faktörü aşağıdaki formülle hesaplanır: AF 0.20 + n × 0.02 n : bakılan dönemde fiyat grafiğinde oluşan her yeni zirve ve dip noktaları sayısıdır.

slide 28:

www.investaz.com.tr Awesome Osilatör Bu osilatör grafikteki en son 34 ve 5 fiyat çubuğunu karşılaştırarak piyasada mevcut itici gücü tayin eder. Gösterge grafiği 0 ekseni etrafında aşağı ve yukarı doğru uzayan yeşil ve kırmızı mum sıralamasın- dan oluşur. Yukarı yönlü seyir piyasada itici gücün giderek arttığını aşağı yönlü seyir ise azaldığını gösterir. Awesome osilatör genel olarak 3 alım ve 3 satış sinyali verir. Awesome sinyallerinin belirli eğilime sahip piyasalarda daha tutarlı sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu göstergeden daha verimli şekilde yararlan- manın tek yolu Fractal ve Alligator sinyallerini gözlemektir.

slide 29:

www.investaz.com.tr Not: Piyasada sert trendler oluştuğu zaman osilatör sinyalleri çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu dönemlerde indikatör çizgisinde oluşan yanlış sinyaller trendin güçleneceğine işaret eder. Trend yükseliş yönünde hareket ettiğinde osilatör çizgisi çoğu zaman 0 seviyesi üzerinde trend düşüş yönüne girdiğinde ise osilatör çizgisi çoğunlukla 0 seviyesi altında belirlenir.

slide 30:

www.investaz.com.tr 99 ELLIOT DAL GA T EO R İSİ Dalga teorisi Ralph Nelson Elliot’un kitle hareketlerinin tekrar eden dalga formasyonları incelenerek öngörülebileceğiyle ilgili keşfidir. Araştırmalarını hisse senedi piyasası araçları üzerine kuran R.N. Elliot evreni oluşturan tüm sistemler gibi piyasa hareketlerinin de doğa yasaları doğrultusunda ve belirli sınırlar içinde hareket ettiğini kabul etmiş ve bu araştırmalarına dayanarak Elliot piyasa analizinin rasyo- nel sistemini geliştirmiştir. Genel Prensipler Dalga teorisine göre piyasa her ne yapıyorsa belli bir nedenle yapmakta ve her gelişim kendinden sonraki değişimleri etkileyebilecek önemli verileri oluşturmaktadır. Yatırımcı verdiği her işlem kararında daha önceki ve mevcut işlemlerden etkilenir ve her işlemin kendisi de bir sonraki faaliyeti teşvik eder. Bu tür bir karmaşık ilişki insanın doğal yapısıyla alakalıdır. Piyasadaki gelişimler belli bir zaman diliminde belirli bir formasyon oluşturur. Bu tür formasyonların zamanla tekrarlanabilme özelliği gelecek değişimleri önceden tahmin edebilme fırsatı verir. Piyasa kendi özelliklerine sahiptir. Burada değişimler birçok kişinin düşündüğü gibi her zaman aynı yönde olmaz. Gelişimler sürekli bir ritmi de takip etmez. Ama aynı zamanda fiyat değişimleri her zaman net bir yapısal düzeni de korur. Bu düzen dalga düzenidir. Dalgalar belli yöne sahip hareket formasyon- larıdır. Başka bir deyişle dalgalar evreni oluşturan doğal yasaları içeren en mükemmel hareket mod- elleridir. Beş Dalga Modeli Piyasada her türlü fiyat değişimleri sonda 5 dalgadan oluşan resim çizer. Bu dalgalardan 1 3 ve 5 raka- mlarıyla işaretlenmiş olan üçü ana hareket yönünde gelişir. Bu dalgaların arasına iki aksi hareket dalgası countertrend interruptions girer. Bu dalgalar 2 ve 4 rakamlarıyla işaretlenir ve adından da anlaşıldığı gibi ana harekete aksi yönde gelişirler. Hareket ve aksi hareket dalgaları birlikte bir dalga formasyonunu oluştururlar.

slide 31:

www.investaz.com.tr “Ana trend yönündeki 5 dalgalık bir hareketi her zaman A B C şeklinde 3 dalgalık bir düzeltme takip edecektir.” Dalga Biçimleri Her dalga iki yönde gelişebilir: hareket motive ve düzeltme corrective. Hareket dalgaları beş dalgalı düzeltme dalgalarıysa üç dalgalı formasyonlardır. Hareket dalgaları beş dalgalı yapıya sahiptir ve ana trend gelişimini onayladığı için yükselen dalgalar veya “itici dalgalar“ olarak da adlandırılırlar. Dalga kuramı içindeki 1 3 ve 5 dalgaları hareket dalgalarıdır. 2 ve 4 dalgaları trende aksi yönde hareket ederler ve 1 ve 3 dalgalarını düzelttikleri için “düzeltme dalgaları” olarak adlandırılırlar. Beş dalga hareketi tama- mlandıktan sonra üç dalga düzeltme başlar. Bu düzeltme dalgaları a b ve c harfleriyle gösterilirler. Kural: Düzeltme dalgaları 5 dalgalı yapıya sahip olamazlar. Eğer artış yönündeki ana trende aksi yönde 5 dalgalı düzeltme görülüyorsa kesin olarak söyleyebiliriz ki bu 3 dalgalı A B C düzeltme hareketinin ilk formasyonudur. Başka bir ifadeyle düşüş devam edecektir. Bir süre sonra B dalgası oluştuğu zaman kısa bir kalkış görülebilir ama 3 dalgalı bu formasyon da tamamlandıktan sonra yeniden düşüş başlayacaktır. Düzeltme formasyonu içinde 5 dalgalı kalkış oluşmuşsa bu gözlenen süre içindeki üst formasyonun tamamlandığına ve piyasanın artış yönünde yeni eğilime girdiğine işarettir. Bu nedenle bahsi geçen 5 dalgalı kalkış yeni eğilimin 1. dalgası olabilir. Dalga Özellikleri 1. Dalga: 1. dalgaların yaklaşık yarısı ana sürecin bir parçasıdır ve çoğunlukla çok baskılanmış seviyelerden bir sıçramadan başka bir şey değildir. 1. dalgalar 5 dalganın genellikle en kısa olanıdır. Bu ilk dalgalar bazen özellikle ana taban formasyonlarından sonra ortaya çıkarlarsa çok dinamik olabilirler. 2. Dalga: 2. dalgalar 1. dalganın bütününün kazandırdığının genellikle büyük çoğunluğunu ya da tümünü geri alır. Çoğu zaman 2. dalgalar 1. dalganın taban seviyesine ulaşmadan sona erer. 3. Dalga: 3. dalga genellikle ana trend yönündeki 5 dalga içinde en uzun ve en dinamik olanıdır. 1. dalganın tepesinin geçilmesi klasik geçiş olarak tanımlanır ve Dow Teorisi’ndeki alım sinyalinin ifadesidir. Gerçekte bütün trend takipçisi teknik sistemler boğa piyasasına bu noktadan girerler. Bu dalga sırasın- da genellikle işlem hacmi çok artmış olur ve fiyat boşlukları daha görülür bir haldedir. 3. dalga hiçbir zaman 5 dalgalık hareketin en kısası olamaz. Bu dönemde temel veriler de iyileşmeye başlar. 4. Dalga: 4. dalga genellikle kompleks bir modeldir. 4. dalga 2. dalgada olduğu gibi bir düzeltme ya da erteleme aşamasıdır fakat yapısı yönüyle 2. dalgadan çoğunlukla ayrılır. Üçgenler genellikle 4. dalga sırasında ortaya çıkar.

slide 32:

www.investaz.com.tr Kural: Elliot analizlerinin önde gelen kurallarından biri 4. dalga tabanının hiçbir zaman 1. dalga tavanını örtememesidir. 5. Dalga: 3. dalgaya göre daha az dinamiktir. 5. dalga sırasında birçok teknik gösterge fiyat hareketinin gerisinde kalmaya başlar. Muhtemel bir piyasa zirvesinin uyarıcısı olarak değişik osilatörlerin negatif uyumsuzluk göstermeleri de bu dönem içinde görülür. A D a l gas ı: Piyasada A dalgasının oluştuğunu gösteren kanıtlardan en önemlileri ana eğilimi düzeltme yönünde 5 dalgalı formasyonun ortaya çıkması ve düzeltme yönünde işlem hacimlerinin giderek artmasıdır. B D a l gas ı: Yeni aşağı trendden yukarıya doğru olan hareketler genellikle düşük işlem hacmiyle gerçekleşirler ve çoğunlukla satış yapmak için son fırsat olurlar. Düzeltmenin tipine bağlı olarak yukarı hareket önceki yüksek değerleri deneyebilir ikili bir zirve oluşturarak ya da yeniden geriye dönmeden önce eski yüksek değerlerini bile bazen geçebilir. C D alg as ı : C dalgası yukarı trendin bitmiş olduğu konusunda geriye çok az kuşku bırakır. Yine düzeltme hareketi- nin tipine bağlı olarak bilinen her cins satım sinyallerini ortaya çıkaracak şekilde A dalgasının tabanının aşağılarına doğru ilerler. Bazen 4. dalganın ve A dalgasının tabanından bir trend çizgisi çizerek bize tanıdık olan tepedeki bir baş ve omuzlar modelini ortaya çıkarabiliriz. Dalga Kuramı’nın en zor yanlarından biri bütünsel çevrim içinde piyasanın nerede olduğunu dolayısıy- la mevcut fiyat değişimlerinin hangi dalga formasyonunu oluşturduğunu belirleyebilmektir. Öncelikle piyasada yeni dalga oluştuğu zaman bunun hangi formasyona ait olduğunu belirlemek biraz zordur. Bunun nedeni formasyon oluşumunun belirli fiyat seviyesi veya zaman periyoduna bağlı olmamasıdır. Dalga formasyonu zaman ve fiyatın ek ölçüde etkilediği bir fonksiyondur. Piyasanın hangi formasyon içine girdiği bu formasyonun iç ve kenar dalga dizilimlerine göre belirlenir. Böyle bir nispilik gerçek piyasa şartlarında dalga teorisi kullanımını matematiksel değil daha çok entelektüel bir işe çevirmektedir. Dalga teorisi uygulamalarında her zaman bütünsel çevrim içinde piyasanın bulunduğu net dalga formasyonlarını bulmaya gerek yoktur. Doğru fiyat tahminleri için belli bir zaman dilimindeki dalga formasyonlarını belirleyebilmek yeterlidir.

slide 33:

www.investaz.com.tr 99 FIBON ACCI S A Y I L A RI Fibonacci Serisi Adı ortaçağın en büyük matematikçileri arasında geçen İtalyan Leonardo Fibonacci yaşadığı devirde üç kitap yazmıştır ve bunlardan en ünlüsü Liber Abacci’dir Abaka Hesaplamalar kitabı. Kitapta karşılaşılan bir problemin çözümünde günümüzde “Fibonacci serisi” olarak bilinen 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ve sonsuza dek şeklinde sıralanan rakamlar dizisi kullanımının olabilirliği anlatılmaktadır. Bu problem aşağıdaki gibidir: Dört yanı çevrili bir yere konulmuş bir çift tavşanın 1 ay sonra yeni bir çift tavşan yavruladığı her yeni çiftin erginleşmesi için de 1 ay gerektiği varsayılırsa bir yıl sonra tavşan nüfusu kaça yükselir Ralph Elliot “Doğal kanunlar” kitabında söz ettiği doğadaki hareketlerden ilham aldığını hatta insan faaliyetlerinin bile buna uygun geliştiğini iddia ettiği yeni teorinin matematiksel tabanı olarak 13. yüzyıl- da yaşamış Fibonacci’nin rakamsal dizilimini ele almış ve onun şerefine bu sıralamayı “Fibonacci sıralaması” olarak isimlendirmiştir. Fibonacci serisindeki her sayı kendisinden önce gelen sayılarla matematiksel olarak bağlantılıdır. Seride yer alan her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde ilerler. Ö r ne ği n: 3 + 5 8 5 + 8 13 vb. Seride dördüncü olarak yer alan sayıdan sonra gelen her sayıyı kendinden sonra gelen sayıya bölerek ilerlersek sonuç 0618 rakamına giderek yaklaşacaktır. Ö r neğ i n: 1: 1 1 1: 2 05 2: 3 067 3: 5 06 5: 8 0625 8: 13 0615 13: 21 0619 vb. Dizilim içinde her sayıyı kendinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşacağımız sonuç 1615 rakamına sürekli yaklaşacaktır sayıları tersine bölersek sonuç 0618 rakamına yaklaşacaktır. Ö r neğ i n: 13: 8 1625 21: 13 1615 34: 21 1619

slide 34:

www.investaz.com.tr Sırayı genişletirsek oranlama sonucunun 0618 veya 1618 sayılarına yaklaştığı görülür. Dizilim içindeki her sayıyı kendinden 2 rakam önce gelen sayıya bölerek ilerlersek sonuç 2618 her sayıyı kendinden 2 rakam sonra gelen sayıya bölerek ilerlersek sonuç 0382 rakamına giderek yaklaşacaktır. Ö r neğ i n: 13: 34 0382 34: 13 2615 Fibonacci sayılarıyla ilgili daha birçok ilginç hesaplama vardır. Fibonacci bu sayı dizilerini aslında yeniden keşfetmiştir. Antik Yunan ve Mısırlı matematikçiler 1618 ya da 0618 oranını Fibonacci’den önce biliyordu. Oran altın oran ya da altın ortalama olarak biliniyordu. Bu sayılar müzikte sanatta mimaride ve biyolojide kullanılmıştı. Yunanlılar altın ortalamayı Parthenon tapınağının yapımında kullanmışlardı. Mısırlılar altın oranı Gize Piramidi’nin yapımında kullandılar. Oranın özellikleri ünlü matematikçi Pisagor filozof Platon ya da diğer adıyla Eflatun ve Rönesans döneminin en ünlü sanatçılarından Leon- ardo da Vinci tarafından da biliniyordu. Finansal piyasalarda da Fibonacci dizilimindeki rakamsal oranlamaların işe yaradığı görülmektedir. Öyle ki oranlar hem çıkış dalgalarında hem de düzeltme corrective dalgalarında fiyat hedeflerini bulmaya yardım eder. İlk hareket ardından gelen düzeltme sonrası oluşan yeni hareket kendinden önceki hare- ket dalgasının 1.618 katına kadar uzayabilir. Sonuç: · Yükseliş eğilimi 8 dalgadan oluşan bir yapıdır: 5 hareket ve 3 düzeltme dalgası. · 5 dalganın tamamlanmasıyla oluşan bir çevrim bir sonraki daha büyük çevrimin ilk dalgasıdır. · Düzeltme hareketleri her zaman 3 dalgadan oluşur. · Basit düzeltmeler 2 gruba bölünür: zigzaglar 5-3-5 ve yassı flat düzeltmeler 3-3-5. · Üçgen formasyonları genelde 4. dalgada oluşur. B dalgasında da üçgenler görülebilir. · Her dalga kendinden daha büyük dereceli dalgaların bir iç parçasıdır ve aynı şekilde kendisi de içsel yapıya sahiptir. · Bazen ana trend yönünde hareket dalgalarından herhangi biri uzayabilir. Bu olduğu zaman diğer iki hareket dalgası da zaman ve uzunluk itibarıyla birbirine eşit uzunlukta olur. · Elliot Dalga Kuramı’nın matematik temelini Fibonacci tarafından keşfedilmiş sayı dizisi oluşturur. · Eğilimi oluşturan dalga sayısı Fibonacci dizilimindeki sayılarla uyum sağlar. · Fibonacci oranları hem hareket hem de düzeltme dalgalarında fiyat hedeflerini bulmakta yardımcı olur. Düzeltme analizlerinde en çok kullanılan sayılar 618 62’ye yuvarlanır 382 38’e yuvarlanır ve 50’dir. · Rakamlar dizisine dayanarak söyleyebiliriz ki piyasada dalga çevrimleri birbirini tamamen aynı şekilde tekrarlamaz. · Artış eğilimlerindeki 4. dalga 1. dalgayı örtemez. · Elliot dalga teorisine göre dalga kuramı üç temel bölümden oluşur: dalga biçimi dalga sıralaması ve zaman. Fibonacci serileri Forex piyasasına aşağıdaki şekilde uygulanır: Tahminsel analiz yöntemine göre piyasada “ana hareket” ve “düzeltme” yönündeki tüm fiyat değişim- leri rakamlarla ifade edildiğinde her zaman “altın oran” kuralına uyum sağlamalıdır:

slide 35:

www.investaz.com.tr · 1618 2618 4236 ana hareket yönünde görülen oranlar · 0618 0382 0236 düzeltme yönünde görülen oranlar Oranlar hem hareket dalgalarında çıkış dalgalarında hem de düzeltme dalgalarında fiyat hedeflerini bulmaya yardımcı olur. Fibonacci serisinin piyasa uygulamalarını en basit şekilde konsolide seviyeleri retracement hesaplamalarında görebiliriz. Öyle ki dalga teorisine göre fiyatlar uzun zaman hep aynı düzeyde dolaşamaz. Her hareketi karşı yönde bir düzeltme tamamlar. Güçlü ve uzun süreli bir trendde bu daha net görülebilir. Güçlü bir trendde minimum geri çekilme genellikle 38 civarındadır. Daha zayıf bir trendde maksimum geri çekilme yüzdesi çoğunlukla 62’dir. Geri çekilmelerin en az 33 ile 382 Fibonacci sayısı 0382 arasında görüleceği ve en çok 618 civarında gerçekleşeceği kabul edilir. Çoğunlukla konsolide dalgaları kendinden önceki hareketin 382’si kadar düzeltme yapar ve bu gerçek piyasa katılımcıları arasında Elliot Teorisi’nin daha yaygın olduğunu bir kez daha ispatlar. Piyasa katılımcılarının çoğunluğu düzeltme hareketlerini bu seviyelerde bekler ve böyle de olur. Düzeltme dalgalarının zaman ve oransal analizinde Fibonacci dizilimi kullanımı düzeltme ayağının tespit edilmesini daha da kolaylaştırır. Üstelik bu sayılar teknik analizi daha çekici kılar. Fibonacci serisine bağlı rakamsal oranlamalar hem alt hem de üst dalga çevrimlerinde aynı verimlilikle kolayca kullanılabilir. A l tın Oran Sıradaki ilk sayıdan sonraki her sayıyı kendinden sonra yer alan sayıya bölerek ilerlersek sonuç 0618 sayısına kendinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek sonuç 1618 sayısına yaklaşacaktır. Aynı şekilde dizilim içindeki her sayıyı kendinden iki sıra sonra gelen sayıya bölerek ilerlersek sonuç 0382 sayısına her sayıyı kendisinden iki sıra önde gelen sayıya bölersek sonuç 2618 sayısına yaklaşacaktır. 1618 veya 0618 oranı “altın oran” olarak adlandırılır.

slide 36:

www.investaz.com.tr 99 DAL GA L AR ARAS I NDA O R ANS AL İL İŞ Kİ Hareket D al g al ar ı Ar asındaki Fibonacci O r anl ar ı Uzayan bir 3. dalga sonrasında oluşacak 5. dalga boyu itibarıyla 1. dalgaya eşit veya bu dalganın 0618 katı olacaktır. Herhangi bir çevrimin 3 itki dalgası arasındaki ilişkilerde 1618 ve 2618 Fibonacci oran- larının oldukça net çalıştığını görebiliriz aksi oranlarda ise uygun şekilde 0618 ve 0382 oranlarını görürüz. Küçük ya da büyük trend seviyelerine bağlı olmadan itki dalgaları arasındaki bu oranlamalar hep aynı sonuçları verir. Çevrimin uzayan dalgası 5. dalgaysa o zaman boyu itibarıyla 5. dalga 1. dalga tabanından 3. dalga tavanına kadar olan mesafenin 1618 katı kadar gerçekleşecektir. 5. dalgalarda 0382 ve 0618 Fibonacci oranları bu dalgaların uzayan dalga olmadığı durumlarda görülebilir. Nadiren görülen 1. dalga uzantılarında 3. dalga tabanından 5. dalga tavanına kadar olan mesafe 1. dalganın 0618 katı olacaktır. Üzerinde durduğumuz hususları toparlarsak aşağıdaki sonuçlara varırız: · 1. dalga çevrimin uzayan dalgası olmadığı sürece 4. dalga 5 dalgalı bir ana çevrimi altın oranda iki bölgeye ayırır. · Bu durumda eğer uzayan dalga 5. dalgaysa oran 0382 5. dalga uzayan dalga değilse oran 0618 Fibonacci sayısına eşit olacaktır. 4. dalga içinde seçtiğimiz denge noktasına göre bu oranlar değişebilir. Bu nedenle 5. dalga sonunu net olarak belirleyebilmek için 4. dalga tavanını doğru şekilde tespit etmeliyiz. Düzeltme D al g al ar ı A r as ı nd ak i Fibonacci O r anl ar ı Zigzag düzeltme formasyonlarında C dalgası çoğu zaman boyu itibarıyla A dalgasına eşit olur. Ama bazen bu dalgalar arasındaki oranlarda 1618 veya 0618 oranları da görülebilir. İkili zigzaglarda da durum aynıdır. Yassı düzeltmelerde A B ve C dalgaları yaklaşık olarak aynı boyda görülür. Uzayan yassı düzeltmelerde ise C dalgası A dalgasının 1618 katı olacaktır. Nadiren C dalgası A dalgasının 2618 katı kadar uzayabilir. Uzayan yassı düzeltmelerdeki B dalgası ise A dalgasının 1236 veya 1382 katı olacaktır.

slide 37:

www.investaz.com.tr Üçgenlerde en az iki kere art arda gelen dalgaların boy nispetleri 0618 oranını korur. Diğer bir ifadeyle alçalan veya yükselen üçgenlerde içsel dalgalar arasında ilişki şöyledir: е 0618с c 0618a veya d 0618b. Ayrılan üçgenlerde içsel dalga nispetleri 1618 oranını korumaktadır. İkili ve üçlü düzeltme kombinasyonlarında Fibonacci oranları kombinasyonu oluşturan modeller arasında korunmaktadır. Öncelikle üçlünün içsel formasyonlarından biri üçgen olduğu zaman bu içsel modeller arasındaki karşılıklı oran 0618’e eşit olacaktır. Son olarak düzeltme formasyonlarında 4. dalgayla 2. dalga boyları itibarıyla çoğu zaman birbirine eşit veya Fibonacci sayıları eşit bir oransal ilişki içindedir. Görüldüğü gibi Fibonacci analizi fiyat grafiğinde hareketin devamını tahmin edebilmenin yanı sıra geri alış seviyelerini tespit etmekte de önemli ölçüde etkilidir.

slide 38:

www.investaz.com.tr 99 P İ Y AS A DA FIB ONACCI O RA N L ARI Birçok canlı ve cansız varlıkta olduğu gibi finansal piyasalarda da doğanın bir kanunu olan “altın oran” hep karşımıza çıkar. Oransal analiz yöntemine dayanarak piyasanın varabileceği gelecek fiyat seviyeleri- ni önceden belirlemek sonuçta büyük fayda verebilir. Eğer piyasa önceden tahmin ettiğiniz Fibonacci seviyesinden geri dönüyorsa yatırım sinyalleriniz etkisini iki kat artırmış olur: Bu doğru oransal analiz yaptığınızı ispatlamanın yanı sıra kurduğunuz dalga çevriminizin de gerçekçi olduğunu bir kez daha doğrular. Eğer tespit ettiğiniz seviye kırılırsa yeni hedef bir sonraki Fibonacci seviyesi olacaktır. Diğer taraftan bu durumlarda önceden kurduğunuz dalga çevriminizdeki sıralamayı da bir kez daha gözden geçirmeniz gerekir. Oransal tahminlerinizdeki yanlışlık muhtemelen iki sebepten kaynaklanır: ya piyasa önceden belirlenmiş Fibonacci seviyesini kırarak yeni hedefe doğru ilerleme eğilimine girmiş ya da dalga çevriminizi doğru kurmamışsınızdır. Böylece Fibonacci oranları hatalarınızı önceden telafi etmek- te de yardımcı olabilir. Bu tarz bir analiz yöntemi finans piyasalarında yatırımcıları beklenmedik sürpri- zlerden korur. Dalga Çevrimi İ çindeki Fibonacci O ra n l a rı Herhangi bir zaman dilimi içinde belli bir fiyat grafiği bölgesinde çok sayıda Fibonacci bağlantısı bula- biliriz. Hedeflediğimiz nokta farklı seviyelerdeki dalga ilişkileri doğrultusunda birden fazla Fibonacci oranıyla doğrulanabiliyorsa yatırım sinyali etkinliğini artırmış olur. Örneğin hedef noktamız en üst dalga seviyesindeki 2. dalganın 1. dalgayı 0618 katı kadar geri aldığı bölgeye denk geliyorsa bu noktada düzeltme çevrimindeki a dalgasının 1618 katı kadar uzayan c dalgası bitiyorsa ve yine bu noktada c dalgasının içsel yapısını oluşturan 5. dalga 1. dalgayla eşitleniyorsa bulduğumuz hedef noktada mevcut eğilimin tamamlanacağı ve piyasanın yeni eğilime gireceği muhtemeldir. Aşağıdaki şekilde belli koridor içinde gelişen ideal bir Elliot dalga çevrimi görülmektedir. Çevrimi oluşturan dalgalar arasındaki oransal ilişkiyi de şekilde görebiliriz.

slide 39:

www.investaz.com.tr Görüldüğü gibi finansal piyasalarda da doğanın bir kanunu olan “altın oran” korunmakta ve bundan kaynaklanan Fibonacci Oranları net şekilde çalışmaktadır. Fibonacci sayı serisine dayanan Oransal Analiz yöntemlerini İhtimaller Teorisi’nin ana kurallarını da ele alarak etkin bir şekilde finans piyasaları- na uygulamak mümkündür. Altın oranlar doğada olduğu gibi finans piyasalarında da her zaman farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bu farklılıkları daha doğru analiz edebilmek ve çok sayıda oransal ilişkinin aklımızı karıştırmaması için oransal analiz sonuçlarını İhtimaller Teorisi kurallarıyla karşılaştırarak uygula- mak gerekir. Oransal analiz ilkeleri Fibonacci sayıları ve ilişkilerinin finansal piyasa davranışlarında da kendilerini ispat ettiğini bir kez daha doğrulamaktadır. Fibonacci’nin sayı serisine dayanan oransal analiz her zaman Elliot Dalga Teorisi ana kuralları ile uyumludur. Doğru oransal analiz yapabilmek için Elliot Dalga Teorisi’nin mantığını anlamak gerekir: a. Dalga teorisi piyasa hareketlerini net bir şekilde yorumlar. b. Herhangi bir çevrim içindeki toplam dalga sayısı Fibonacci sayı serisi içinde bulunur. c. Oransal analiz Fibonacci sayı serisine dayanır. d. Fibonacci’nin sayı serisine dayanan oransal analiz piyasa hareketlerinde net bir şekilde doğrulanmaktadır.

slide 40:

www.investaz.com.tr 99 “Başarı ve başarısızlıkları incelemeden kâr ve zarar istatistiklerini karşılaştırmadan FX işlemlerinde kârınızı artırmanız mümkün değildir.” Y ATIRIM Y Ö N ETİM İ Forex Y a tır ı m ı S on uç lar ını n Analizi Doğru şekilde piyasa analizi ve işlemin zamanlaması döviz alım-satım stratejisinin önceden planlan- ması Forex’de başarılı olmanın önemli unsurlarıdır. Bunun yanı sıra pozisyon aldığınız zaman psikolojik durumunuz ve kişisel düşünceleriniz işlem kararı verme yeteneklerinizi önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle iç dünyanızı incelemekte fayda vardır. Forex döviz piyasasında çeşitli ve birbirinden farklı analiz yöntemleri vardır ve piyasa katılımcısı yaptığı işlemlerden başarı sağlayabilmek için kendini bu yönde daima geliştirmelidir. Forex’de işlem yapıldığı zaman en azından aşağıdaki 4 temel kurala sadık kalınmalıdır: · Ekonomik göstergeler olaylar ve piyasanın bu etkenlere tepkisi dikkate alınmalıdır. · Doğru yanlış tüm teknik ve indikatör analizi sinyallerine dikkat edilmeli ve bunların bir istatistiği tutulmalıdır. · Belirsiz yöne sahip tüm fiyat hareketlenmeleri dikkate alınmalıdır. · Yatırım kararı verirken duygu ve düşünceler dikkate alınmalıdır. Piyasa olaylarını ve yatırımcı kitlesinin bu olaylara tepkisini incelemeden başarı ve hataların nedenini bulmak çok zordur. FX işleminde bu sistemin korunması bir süre sonra mevcut piyasa durumunu daha çabuk değerlendirmeye ve doğru karar verme becerilerini geliştirmeye imkân sağlar. Uzun süre içinde analizin yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi yatırımcıya kendi stratejisine uygun etkin sinyaller geliştirme imkânı verebilir. Sonuç yeni bir yatırım sinyali oluşturulmasını sağlamasa bile işleme bu yönde bir yaklaşım tarzı piyasayı daha içten ve doğru algılama yeteneği kazandırır. Piyasa etkenleriyle ilgili notların tekrar tekrar analizi doğru yatırım kararı verebilme ihtimalini daha da artırır. Daha önceki olayların keşfedilen yeni gerçekler doğrultusundaki tecrübelerden faydalanılarak tekrar analiz edilmesi daha çabuk ve etkin araştırma becerilerini geliştirir. Bu analiz yöntemi piyasa faali- yetinin ilk aşamalarında çok büyük önem taşır.

slide 41:

www.investaz.com.tr 99 FX İŞLE M LE RİN İN PSİKOLOJİK Y ÖNLER İ Piyasada Pozisyon Al ırken O luşan Duygular Finans piyasalarındaki değişimleri daha iyi anlayabilmek için her şeyden önce insan psikolojisini incele- memiz gerekir. Günlük hayatımızda duyduğumuz endişe panik ya da korku gibi hisler sert piyasa koşullarında adeta beyaz kâğıt üzerine dökülen mürekkep gibidir. Her insana ait duygular korku açgö- zlülük umut vs. yüksek tempoya sahip piyasa işlemleri esnasında büyük önem taşır. Zayıf ve kendine çok güvenen açgözlü ve tembel gibi psikolojik özellikler taşıyan ve bu duyguların hâkim olduğu insan- ların piyasada başarısızlığa uğrayacağı muhtemeldir. Kendini iyi tanıma ve imkânlarını bilme içsel duygularına hâkim olma yatırımcıyı iflas etme tehlikesinden kurtarır. Buraya psikolojik durum ve kitle psikolojisinin doğru analizini de eklersek yatırımlarda başarı şansını büyük oranda artırabiliriz. Hırs Duygusu Hırs duygusu önemli ölçüde az olan yatırımcılar aslında o piyasa koşullarında rahatlıkla yapabilece- klerinden daha az işlem yapacak ve bu nedenle de çok sayıda fırsatı kaçıracaklardır. Bu tür insanların daha sakin olduklarında fırsat kaçırma gibi bir dezavantajlarının olmayacağı başka işlerde çalışmaları tavsiye edilir. Hırs duygusu gereğinden oldukça fazla olan yatırımcılar ise mümkün olduğunca çok işlem yapmaya çalışırlar ve kendilerini yerli yersiz riske sokarlar. Böyle bir kişilik yapısına sahipseniz FX işlemleri yerine şans oyunları oynamanız daha uygun olur. Hırs duygusu yatırımcıyı öncelikle daha sık pozisyon almaya motive eder. İki tür motivasyon vardır: · Rasyonel motivasyon - Genellikle ilk pozisyon öncesi genç yatırımcılarda hatta bazen profesyonel trader’larda da görülür. · Gayri rasyonel motivasyon - Bu motivasyon tipi bazen “oyun tutkusu” olarak da adlandırılır. Neredeyse tüm piyasa oyuncularında bu his hâkimdir ama bazıları bu duyguyu kontrol altında tutabilirken bazıları tam anlamıyla hislerinin kölesi olur. Böyleleri er ya da geç iflasa mahkûm dur. Pozisyona hırs duygusunun etkisi altında girdiğinizi ileride karşınıza çıkacak olan sinyalle rden anlayabilirsiniz. · Eğer yatırımcı aldığı pozisyonla ilgili başkalarının neler düşündüğünü soruyorsa. · Eğer yatırımcı işlemlerini başkalarıyla tartışıyorsa. · Eğer yatırımcı önceden belirlenmiş faaliyet planına sahip değilse. Tüm bunlar yatırımcının akıl değil oyun tutkusunun etkisi altında pozisyon aldığını gösterir. Bu tür yanlış hislerden kurtulmanın tek yolu piyasada faaliyet planının önceden hazırlanmasıdır. Umut ve Tahminler Pozisyon almaya teşvik eden diğer bir önemli faktör kazanç umududur. İnsanlar doğal olarak her işe kazanç umuduyla girer. Ama bu duygu gereğinden fazla olduğunda kendi becerilerinizi gerçeğin üzerinde değerlendirir gerçekçi analiz yeteneğinizi kaybeder ve mevcut risk üzerine doğru karar almamış olursunuz. Gerçekleri umutlarınızın ve hırs duygunuzun önünde tutmalısınız. Aşırı umut yeni başlayan yatırımcıları iflasa sürükler.

slide 42:

www.investaz.com.tr Aşağıdaki durumlarda umut duygusu yatırımcıları daha çok etkiler: · Pozisyon al ır k e n. Finans piyasalarında insanları işlem yapmaya yalnız menfaat kazanma umudu teşvik eder. · Pozisyon zarara gidiyorsa. Bu durumlarda piyasanın istediğiniz yöne döneceğiyle ilgili umutlanırsınız. Umut gerçek bir etki haline dönüşünceye kadar üç aşamadan geçer: 1. Pozisyon az zarardaysa umut duygusu kaçınılmazdır ve eğer doğru şekilde kullanılırsa kârlı hizmet edebilir eğer tahminlerinizden eminseniz ve önceden tasarlanmış net faaliyet planına sahipseniz. 2. Zararın giderek arttığı durumlarda umut duygusu zirveye ulaşır. Bu durumlarda yatırımcı duygularıyla gerçekleri karıştırmaya başlar ve aradaki farkı kontrolde tutmak iyice zorlaşır. Böyle durumlardan çıkmanın tek yolu tüm zararlı pozisyonları kapatmak veya belli süre piyasa değişimlerini hiç izlememektir. 3. Zararın önemli ölçüde arttığı üçüncü aşamada umut duygusu giderek pişmanlığa dönüşür. Birçok katılımcıya bu his tanıdık gelecektir sanki her şey pozisyonunuzun aleyhine gibi bir fikir oluşur. Umut duygusunun bu son aşamasını yanlış yola sapmadan yaşamayı becermiş katılımcı kendini artık başarılı bir yatırımcı sayabilir. Pozisyon durumuyla ilgili giderek korku duygusunun oluşması umudun son aşamaya girdiğine işarettir. Korku Korku duygusu pozisyon zarar gördüğü zamanlarda oluşur. Korku bazı yatırımcıları felç eder zarar zamanında durdurulmaz ve iflas oluşur. Kimileri ise korku duygusunun etkisi altında yeteri kadar analiz edilmemiş yatırım kararları alır yeni pozisyonlara girer ve böylece zararlarını biraz daha artırmış olurlar. Kritik durumlarda elini kolunu sallayıp piyasadaki olumsuz gelişmelerin umutları nasıl yok ettiğini seyretmek yerine bir şeyler yapmak daha mantıklıdır. Ama bu durumlarda verilen her karar sağlam mantığa dayanmalı atılan her adım önceden belirlenmiş plana uygun gerçekleştirilmeli ve paniğe kapılmamalıdır. Y a tır ım Faaliyetinin Psikoanalizi Farz edelim yatırımcıya iki seçim sunuyoruz: · 100 ihtimalle 85.000 kazanma şansı · 85 ihtimalle 100.000 kazanma şansı ve 15 ihtimalle pozisyonu sıfır kazançla kapatmak. Olasılık hesabı yapılırsa iki durumda da potansiyel kazanç ihtimali aynıdır - 85.000. Ama yatırımcıların büyük çoğunluğu ilk seçimi tercih eder. Başka bir duruma bakalım: · 100 ihtimalle 85.000 zarar etme ihtimali · 85 ihtimalle 100.000 zarar etme ihtimali ve 15 ihtimalle pozisyonu sıfır zararla kapatmak. Bu durumda da gerçek zarar ihtimali aynıdır. 85.000 ama bu kez yatırımcıların büyük çoğunluğu ikinci seçeneği seçer.

slide 43:

www.investaz.com.tr Herhangi bir tehlike ihtimalinin olmadığı durumlarda insanlar risk almaya korkar ama büyük tehlike görülen durumlarda risk alır ve umut ederler. Çoğu zaman piyasada aşağıdaki durumlar oluşur: · Diyelim ki piyasada eğilim artış yönündedir ve alış yapan taraf 85.000 kâr etmektedir. Bu durumda alış yapan kimse risk üstlenmeden pozisyonu kapatır üçüncü tarafa satar ve kârını gerçekleştirir. Üçüncü tarafın bu pozisyondan kâr etme ihtimalinin 85 kaybetme ihtimalinin 15 olduğunu varsayalım. · Eğilime satış yönünde girmiş katılımcı pozisyonunda 85.000 zarar görmektedir ve durumun istediği yöne değişeceği umuduyla bekler. · Fiyatlar yeni zirveler oluştururken üçüncü taraf 85’lik ihtimali gerçekleştirmiş olur satış yönüne girmiş katılımcıda ise zarar bir hayli artmış olur. · Fiyatlar aksi yönde de değişebilirdi ve üçüncü tarafın 15 ihtimalini doğrulayabilirdi. Ama bu durumda üçüncü tarafın doğru stop-loss kullanarak zararı sınırlama şansı vardır. Peki ama burada bahsedilen üçüncü taraf kimdir Bu profesyonel piyasa katılımcısı veya trader’dır. O başarılı katılımcının kârını kaybetme korkusunu ve zarardaki katılımcının umut duygusunu profesyonelce kullanmış ve az riskle kâr etmiştir. Sonuca bakılırsa piyasada her zaman profesyonel trader’lar alanla satan arasında aracılık yapar ve 85 ihtimalle menfaat kazanırlar. “Piyasa katılımcılarının zayıf yönleri profesyonel trader’lar için kazanç kaynağıdır.” Piyasaya daha yeni giren katılımcıların büyük çoğunluğu sık sık ama az miktarlarla kâr elde eder buna karşılık daha geç ama büyük hacimlerde kaybederler. Sonuçta zarar kârı sıfırlar hatta üstüne bile çıkar. Yatırımcı faaliyetinin psikoanalizinde genel amaç zarara yol açabilecek psikolojik yetersizlikleri ortaya çıkarmak ve bunlardan korunabilmektir.

slide 44:

YATIRIM HERKESİN HAKKI El ş e n G u l i y e v - Uluslararası Piyasalarda 15 yıllık Trading deneyimi olan bir yatırımcıdır. Kitabın 1. Baskısı 2007 yılında Türkiye’de ilk Türkçe Forex kitabı olarak basılmış ve piyasada regülasyon dönemi öncesi örnek olarak kullanılmış ve sevilmiştir. 2. Baskı piyasadaki Türkçe kaynaklı Forex kitabı eksikliğinin giderilmesi amacıyla yeniden yorumlanmış ve sadeleştirilerek basılmıştır. Yazar aynı zamanda InvestAZ ünvanlı Uluslar arası Finans şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Bu kitap dünyanın en büyük borsasına dönüşmüş günlük 5 tirilyon dolar işlem hacmi ile Forex FOReign EXchange yani döviz piyasalarının temel bilgilerini uygulamalarını ve stratejilerini okuyucularına sade dille anlatmaya çalışmaktadır. Bu kitapla D Ö V İ Z Pİ Y AS AL AR I U Z M A NL I ĞI’ n a ilk a d ım ın ız ı a ta b i l i r s i n i z . A ’ d a n Z ’ ye F O R E X P R E S T İJ size döviz piyasalarında yaşanan savaşların mantığını ve felsefesini anlatacak bu konunun kendisine göre kurallarının ve kimyasının olduğunu gösterecektir. Kitapta de ği ni l en önemli konular. · Forex P i y as a l a r ı · Temel Analiz · Teknik Analiz · Elliot Analizi · Para Yönetimi’dir YAYINLARI

authorStream Live Help