tac hai cua thuoc la va cai nghien thuoc la

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

T¸c h¹i cña hót thuèc vµ KHuyÕn c¸o vÒ cai nghiÖn thuèc l¸ : 

T¸c h¹i cña hót thuèc vµ KHuyÕn c¸o vÒ cai nghiÖn thuèc l¸ ThS NguyÔn TuÊn L©m Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi

Thuèc l¸ - bÖnh tËt vµ tö vong : 

Thuèc l¸ - bÖnh tËt vµ tö vong Tæng sè ng­êi hót thuèc trªn thÕ giíi:1,3 tû. N¹n dÞch ®ang chuyÓn dÇn sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓnMçi n¨m thuèc l¸ g©y ra 5 triÖu ca tñ vong. Dù b¸o sÏ t¨ng lªn tíi 10 triÖu ca vµo n¨m 2030.1/2 trong tæng sè ng­êi hót thuèc bÞ chÕt sím do m¾c bÖnh liªn quan ®Õn thuèc l¸

Thuèc l¸: n¹n dÞch toµn cÇu : 

Thuèc l¸: n¹n dÞch toµn cÇu Cứ 8 giây, trên thế giới có 1 người chết vì thuốc lá.

Thµnh phÇn cña khãi thuèc : 

Thµnh phÇn cña khãi thuèc 4000 chÊt ®éc ho¸ häc: 43 chÊt g©y ung th­ nicotin nhùa h¾c Ýn (Tar) c¸c-bon m« n«-xÝt chÊt phô gia (Amoni¸c)

Slide 5: 

§ôc nh©n m¾t NÕp nh¨n Rông tãc Ung th­ thanh qu¶n §iÕc Lo·ng x­¬ng Ung th­ da Cao r¨ng BÖnh tim BÖnh phæi ChuyÓn mµu da LoÐt d¹ dµy BÖnh v¶y nÕn BÖnh Buerger (BÖnh viªm t¾c m¹ch m¸u chi) Gi¶m kh¶ n¨ng sinh con

Tû lÖ ung th­ phæi ë ng­êi hót thuèc cao gÊp 10 lÇn so víi ng­êi kh«ng hót thuèc : 

Tû lÖ ung th­ phæi ë ng­êi hót thuèc cao gÊp 10 lÇn so víi ng­êi kh«ng hót thuèc

Ng­êi hót thuèc m¾c vµ tö vong do bÖnh phæi t¾c nghÏn m¹n tÝnh cao h¬n 10 lÇn ng­êi kh«ng hót thuèc : 

Ng­êi hót thuèc m¾c vµ tö vong do bÖnh phæi t¾c nghÏn m¹n tÝnh cao h¬n 10 lÇn ng­êi kh«ng hót thuèc Gi·n phÕ nang Gi·n phÕ qu¶n

Hót thuèc lµm t¨ng nguy c¬ bÖnh tim m¹ch gÊp 2-3 lÇn : 

Hót thuèc lµm t¨ng nguy c¬ bÖnh tim m¹ch gÊp 2-3 lÇn - C¬n ®au th¾t ngùc Nhåi m¸u c¬ tim Viªm t¾c m¹ch chi

Ng­êi hót thuèc cã tû lÖ ung th­ miÖng cao gÊp 27 lÇn ng­êi kh«ng hót thuèc : 

Ng­êi hót thuèc cã tû lÖ ung th­ miÖng cao gÊp 27 lÇn ng­êi kh«ng hót thuèc Ung th­ thanh qu¶n cao gÊp 12 lÇn

H×nh ¶nh xuÊt huyÕt n·o : 

H×nh ¶nh xuÊt huyÕt n·o

Thuèc l¸ lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc, g©y bÊt lùc vµ t¨ng nguy c¬ v« sinh ë c¶ 2 giíi : 

Thuèc l¸ lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh dôc, g©y bÊt lùc vµ t¨ng nguy c¬ v« sinh ë c¶ 2 giíi

Hót thuèc thô ®éng : 

Hót thuèc thô ®éng Hót thuèc thô ®éng lµ g×? Hót thuèc thô ®éng: nh÷ng ng­êi kh«ng hót thuèc l¸ (thuèc lµo) nh­ng hÝt ph¶i khãi thuèc cña ng­êi kh¸c

T¸c h¹i cña hót thuèc thô ®éng : 

T¸c h¹i cña hót thuèc thô ®éng Khãi to¶ ra tõ ®Çu ®iÕu thuèc chøa nhiÒu chÊt ®éc h¹i h¬n gÊp 21 lÇn so víi khãi thuèc thë ra. L­îng khãi thuèc mµ ng­êi hót thuèc th¶i ra kh«ng khÝ xung quanh gÊp 5 lÇn l­îng khãi ng­êi hót thuèc hÝt vµo Ng­êi hÝt ph¶i khãi thuèc còng bÞ m¾c c¸c bÖnh gièng nh­ nh÷ng ng­êi hót thuèc

Hót thuèc thô ®éng : 

Hót thuèc thô ®éng “Cứ mỗi ngày một giờ ở trong phòng với một người hút thuốc lá thì nguy cơ mắc ung thư phổi ở những người không hút thuốc lá cao gần gấp 100 lần so với việc sống 20 năm ở trong một toà nhà có chứa Asen.” Sir Richard Doll, 1985

T¸c h¹i cña hót thuèc thô ®éng : 

T¸c h¹i cña hót thuèc thô ®éng Ng­êi th­êng xuyªn hÝt ph¶i khãi thuèc bÞ ung th­ phæi cao h¬n 26% so víi nh÷ng ng­êi kh«ng hÝt ph¶i khãi thuèc. Ng­êi kh«ng hót thuèc nh­ng lµm viÖc th­êng xuyªn víi ng­êi hót thuèc cã thÓ hÝt vµo l­îng khãi thuèc t­¬ng ®­¬ng víi viÖc hót 5 ®iÕu thuèc mét ngµy.

T¸c h¹i cña hót thuèc thô ®éng : 

T¸c h¹i cña hót thuèc thô ®éng TrÎ em hÝt ph¶i khãi thuèc th­êng m¾c c¸c bÖnh viªm nhiÔm ®­êng h« hÊp vµ viªm tai gi÷a. TrÎ em bÞ hen suyÔn hÝt ph¶i khãi thuèc dÔ lªn c¬n hen vµ bÖnh trÇm träng h¬n.

Slide 19: 

Hót thuèc thô ®éng g©y chÕt ng­êi H·y gi÷ bÇu kh«ng khÝ trong lµnh kh«ng cã khãi thuèc Th«ng ®iÖp WHO n¨m 2001

Slide 20: 

Hót thuèc thô ®éng g©y tö vong

T¸c h¹i cña thuèc l¸ ®èi víi phô n÷ vµ trÎ em : 

T¸c h¹i cña thuèc l¸ ®èi víi phô n÷ vµ trÎ em

T¸c h¹i cña thuèc l¸ víi phô n÷ vµ trÎ em : 

T¸c h¹i cña thuèc l¸ víi phô n÷ vµ trÎ em Gi¶m c©n nÆng cña trÎ s¬ sinh (gi¶m 200-400 g) Gi¶m kh¶ n¨ng sinh s¶n: rèi lo¹n néi tiÕt, tæn th­¬ng no·n bµo, tû lÖ v« sinh: 1,5-3 lÇn Héi chøng chÕt ®ét ngét ë trÎ s¬ sinh TrÎ em sèng trong gia ®×nh cã bè hót thuèc cã nguy c¬ viªm phæi cao h¬n 5 lÇn so víi trÎ sèng trong gia ®×nh cã bè kh«ng hót thuèc.

Đề xuất chính sách cai nghiện thuốc lá : 

Đề xuất chính sách cai nghiện thuốc lá

Hiệu quả của cai nghiện thuốc lá với giảm tử vong do hút thuốc : 

Hiệu quả của cai nghiện thuốc lá với giảm tử vong do hút thuốc

Các yếu tố cần thiết cho một chương trình cai nghiện thành công : 

Các yếu tố cần thiết cho một chương trình cai nghiện thành công Môi trường thuận lợi Các phương tiện, dịch vụ hỗ trợ cai nghiện Nguồn lực con người và tài chính

Môi trường thuận lợi : 

Môi trường thuận lợi Cần có một chính sách kiểm soát thuốc lá toàn diện : Cấm hoàn toàn quảng cáo, khuyến mại tài trợ Tăng thuế/giá thuốc lá Quy định các khu vực cấm hút thuốc Lời cảnh báo sức khỏe lớn về các ảnh hưởng sức khỏe nguy hại của hút thuốc, nên kèm hình ảnh. Các chiến dịch tuyên truyền về tác hại thuốc lá và hút thuốc thụ động, giúp thay đổi nhận thức và chấp nhận xa hội với hút thuốc.

Các biện pháp và dịch vụ hỗ trợ cai nghiện : 

Các biện pháp và dịch vụ hỗ trợ cai nghiện Lời tư vấn ngắn của bác sĩ giúp tăng 30% tỷ lệ cai nghiện thành công sách cẩm nang tự cai: giúp tăng tỷ lệ thành công khoảng 20%. Đây là biện pháp ít tốn kém Tư vấn tâm lý sâu, cá nhân hoặc nhóm. Giúp tăng tỷ lệ thành công lên gấp đôi. Các chiến dịch truyền thông giúp tăng hiểu biết về tác hại TL, tăng tỷ lệ cai và tỷ lệ thành công Quitline, và địa chỉ internet giúp cai nghiện TL cũng có tác dụng nhất định Thực hiện quy định cấm hút thuốc: được chứng minh là có hiệu quả rất cao, nếu thực thi tốt. Ví dụ NewYork

Các biện pháp và dịch vụ hỗ trợ cai nghiện : 

Các biện pháp và dịch vụ hỗ trợ cai nghiện Các dược phẩm hỗ trợ cai nghiện: gồm chất thay thế nicotine và chất non-nicotine. Giúp tăng gấp đôi tỷ lệ thành công. Loại NRT: miếng dán (patch), gôm (gum), viên ngậm (lozenge, viên dưới lưỡi (sublingual tablet), loại hít qua miệng (oral inhailer), xịt mũi (nasal spray). Non-nocotine: Bupropion (Zyban) tăng tỷ lệ thành công gấp 2 lần. Clonidine, Nortriptyline: chưa có nhiều số liệu.

Công tác tổ chức : 

Công tác tổ chức Cần đảm bảo hỗ trợ cai nghiện phải là một phần của chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện Cần tập huấn cho các cán bộ y tế Cần có các nghiên cứu, biên soạn sách hướng dẫn đã được kiểm chứng là có hiệu quả. Sử dụng các biện pháp hỗ trợ Xây dựng các mô hình điểm, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Một số gợi ý về nguồn lực : 

Một số gợi ý về nguồn lực Lồng ghép với các chương trình sức khỏe công cộng khác (chống HIV, chống lao, chống NCD (tim mạch, ung thư) Huy động hỗ trợ của các tổ chức quốc tế Trích một phần thuế thuốc lá, rượi

Một số địa chỉ thông tin : 

Một số địa chỉ thông tin The WHO/SRNT database (http://www.treatobacco.net): trình bày những thông tin đã được kiểm chứng về hiệu quả điều trị cai nghiện thuốc lá. The Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org//cochrane/revabstr/TOBACCOAbstractIndex.htm) trình bày các kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu bệnh chứng ngẫu nhiên

Xin c¸m ¬n! : 

Xin c¸m ¬n!

authorStream Live Help