25. вебинар: MIP-IFAP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

25. вебинар о медијској и информационој писмености

Comments

Presentation Transcript

25. ВЕБИНАР:

25. ВЕБИНАР предавачи Славица Јурић Весна Гошовић Олга Васић модератор Славица Гомилановић МЕДИЈСКА И ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ - ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СВЕ

Шта је ИФАП:

Шта је ИФАП IFAP 2000. године Унескови програми из претходне деценије: Општи информациони програма (General Information Programme) + међувладини информатички програма (Intergovernmental Informatics Programme ) IFAP комитети у 60 земаља света међународни простор за разговоре о етичким, правним и друштвеним консеквенцама информационог друштва и друштава знања померање тежишта у постиндустријском свету са технолошке на људску димензију ц иљ - развијање информационог друштва сужавањем јаза између информационо богатих и информационо сиромашних

Радионице у Србији:

Радионице у Србији Организатор: Библиотека плус, ИП Клио Водитељ радионица Алберт Бекхорст, истакнути светски стручњака за ИМП, Унеско в експерт, активни члан секције IFLA за информациону писменост , члан управног одбора ENSIL-а Једнодневне радионице за библиотекаре “ Информациона и медијска писменост – едукација едукатора“ 3 радионице: 23-25. мај 2013. за 60 полазника (Београд, Сремска Митровица, Ужице) Сајт: http://www.bibliotekaplus.rs

Начин рада:

Начин рада Први круг Припремни задаци за полазнике - сваки полазник урадио по 2 задатка: интервју на одређене теме, денотација и конотација задатог медијског садржаја на основу литературе ИК Клио Радионице - презентације и наставни материјали (на енглеском и српском) постављени на сајт Б+ Други круг С ваки полазник одржава радионицу о ИМП у својој средини за колеге, сараднике и кориснике, прилагођавајући их циљној групи

ЗАШТО МИП :

ЗАШТО МИП МИП свету и МИП о свету

Зашто МИП:

Зашто МИП Шта се деси на интернету за 60 секунди: http:// www.youtube.com/watch?v=Uiy-KTbymqk

Зашто МИП:

Зашто МИП Праћење коришћења нових медија (истраживање) http:// www.mc.rs/upload/documents/saopstenja_izvestaji/2012/120712_IPSOS-koriscenje-novih-medija.pdf 2012. више од половине становника Србије користи интернет; број ТВ-апарата може се рачунати по собама, а не по домаћинствима П очетак миленијума - тинејџер до поласка на факултет проведе више времена уз мас-медије, него у школи (М. Радојковића) Ако се акценат ставља на рачунарску, информатичку писменост и инфраструктуру (технички предуслови), само се маскира недостатак компетенција потребних за успешно обављање посла (Кристинка Овесни).

Забринути Борхес:

Забринути Борхес хаотично неухватљиво „Тотална библиотека“ есеј из 1939. „Вавилонска кула“ к ратка прича конфузно збуњујуће с индром лавиринта непроходно

Вишеструке писмености:

Вишеструке писмености функционална информатичка о сновна алфанумеричка дигитална медијска културна грађанска информациона демократска критичка еколошка визуелна Harris & Hodges, 1995 . породична друштвена здравствена међугенерацијска синдикална грађанска

Трансписменост:

Трансписменост мултимедија р ачунарска + функционална к ритичко коришћење нетекстуалних формата е тика и сигурност и страживачке вештине и академско писање к ритичка анализа претрага Транс писменост је способност појединца да чита, пиш е и комуницира користећи различите платформ е , алат е и медиј е, од стављања свог потписа, усмене и писане комуникације, преко штампа них публикација , телевизије , ради ја и филм а , до дигиталних друштвених мрежа. (Ален Лиу, Калифорнијски универзитет, Санта Барбара, 2005) http:// www.transliteracy.com

Информациона писменост - стожер:

Информациона писменост - стожер

Зашто МИП - глобално:

Зашто МИП - глобално и нформационо друштво Т Е Ж Њ А И К Р Е Т А Њ Е а не задатост и статус кво

Зашто МИП - глобално:

Зашто МИП - глобално Светска расподела интернет-корисника у свету у јуну 2012. Технолошки напредак и техничка опремљеност не значе информациону писменост.

Зашто МИП - лично:

Зашто МИП - лично Медији нису прозор у свет нити огледало света, него нечија конструкција - ПРОСТОР ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ П асивни конзумент или критички динамизам, одговоран и креативан однос према медијским садржајима и медијским порукама друштво знања и нформационо друштво и нформатички развијено друштво

Како да уредимо хаос, избегнемо несигурност, конфузију, страх и преплављеност информацијама, како да учинимо свет бољим, мирнијим и разумнијим местом за живот?:

Како да уредимо хаос, избегнемо несигурност, конфузију, страх и преплављеност информацијама, како да учинимо свет бољим, мирнијим и разумнијим местом за живот?

Разумевање потреба, утицаја и могућности појединци, организације, народи :

Разумевање потреба, утицаја и могућности појединци, организације, народи Потребе за информацијама и знањима о себи о физичком окружењу о друштвеном окружењу Ограничења е кономска политичка емоционална сазнајна личне особине Утицаји е кспоненцијални пораст информација , информациони медији, информациони канали и информациони сервиси развој технологија, алата и апликација за претраживање, обраду и дисеминацију информација промене комуникационих образаца и понашања бити повезан, умрежен р ад у облаку – у колико облака?

Разумевање процеса у савременом свету:

Разумевање процеса у савременом свету Наука о информацијама - интердисциплинарна наука која испитује: својства и понашање информација, снаге које управљају током и коришћењем информација , технике (мануелне и механичке ) обраде информација ради њиховог оптималног складиштења , претраживања и дисеминације. Информатизација друштва - теоријско сагледавање процеса којим информација постаје доминантан производни чинилац у друштву Процес информатизације стална контрола природних сила технизација с тално разврставање: друштвено и техничко диференцијација ш ирење мреже међузависности глобализација

Информациони простор:

Информациони простор П осматрање : предмети и процеси Р азговор : људи К онсултовање : у складиштене/записане информације у установама памћења: б иблиотекама , архивима , музејима, институтима итд . Стварно и виртуелно

Лични информациони простор:

Лични информациони простор Опишите свој информациони простор, издвајајући у њему стварно и виртуелно. (укључење или чет )

Како - учењем:

Како - учењем У процесу социјализације: кроз рад к роз формално образовање к роз неформално образовање к о н т и н у у м и н ф о р м а ц и о н е п и с е н о с т и

Континуум:

Континуум к о н т и н у у м и н ф о р м а ц и о н е п и с е н о с т и

Концепт кишобрана:

Концепт кишобрана Обука корисника Оријентација у информационим просторима Познавање медија Познавање информација Библиографска упутства Образовање корисника ИМП Оријентација у медијским просторима

Међународне организације које се баве МИП:

Међународне организације које се баве МИП Унеско програм ИФАП – сва обавештења о програму, материјали, акције http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-ifap/homepage / Унеско – медијска и информациона писменост: публикације, документи, активности, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept /

Међународне организације које се баве МИП-ом:

ИФЛА ( International Federation of Library Associations and Institutions ) – секција за информациону писменост : публикације, догађаји, пројекти, конференције, дискусионе листе… http :// www.ifla.org/information-literacy Међународне организације које се баве МИП-ом Америчко библиотечко удружење - Секција факултетских и истраживачких библиотека, ИП координациони комитет http:// www.ala.org/acrl/issues/infolit Друштво факултетских, националних и универзитетских библиотека, Велика Британија http:// www.sconul.ac.uk/publications

Међународни стратешки документи о МИП-у:

Међународни стратешки документи о МИП-у ИФЛА препоруке о МИП-у (српски језик) http:// www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/media-info-lit-recommend-sr.pdf ИФЛА Смернице о информационој писмености за доживотно учење, 2006, Хесус Лау http:// www.ifla.org/publications/guidelines-on-information-literacy-for-lifelong-learning Московска декларација о МИП-у, 2012 - закључци експертског тима http:// www.nb.rs/about_us/icitem.php?id=22062

Корисни сајтови:

Корисни сајтови Информационе и технолошке вештине за успех студената, Биг 6 http://big6.com / Тест информационе писмености , James Madison University http:// www.jmu.edu/assessment/resources/prodserv/instruments_ilt.htm Библиотека плус http://www.bibliotekaplus.rs/linkovi / Бити медијски писмен – ресурси програма обуке ученика http ://internestbp.wordpress.com / Стандардизована процена вештина информационе писмености – пројекат SAILS, https://www.projectsails.org/

Како Вавилонску кулу учинити удобним и сигурним домом:

Како В авилонску кулу учинити удобним и сигурним домом Сет знања, способности и вештина за: приступање знању/ информацијама избор оријентацију критичку дистанцу операционализацију перцепцију интегрализацију

Информациона писменост:

Информациона писменост На основу упитника за самопроцену информационе писмености, наведите у чету које су врсте знања, способности и вештина потребне за информациону писменост https:// docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFRiMndVTTZjOGV0TjRxenNESHdZQnc6MA#gid=0

Концепт 7 стубова:

Концепт 7 стубова

Једноставнији приказ:

Једноставнији приказ к у л т у р а

PowerPoint Presentation:

ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ (кровни концепт) истраживачке, библиотечке вештине претрага, селекција… Булова логика медијска писменост визуелна писменост рачунарска писменост … информациона етика ауторск а права безбедност и приватност критичке способности критичко читање критичко мишљење метакогнитивне, процедуралне вештине и знања, учење учења з нања и вештине: формати, изражајна средства, пренос, тумачење, креирање

Медијска писменост:

Медијска писменост м едијско образовање о бразовање за медије м едијска култура т еорија медија у вод у медије комуникологија у метност медија м асовна комуникација у вод у комуникацију

Медијска писменост:

М едијска писменост На основу питања у квизу за проверу медијске писмености, наведите знања, способности и вештине који су потребни за медијску писменост. http://slavicajuric.polldaddy.com/s/med-pis 

Медијске компетенције:

Медијске компетенције * * * з нања и вештине везане за конкретне медије или групе медија: дигитална писменост, рачунарска, визуелна * * * п ознавање језика медија – изражајних средстава, естетике медија * * * в ештине креирања медијских садржаја и порука * * * способност интегрисања нових технологија и медија у властити живот и посао * * * с пособност разумевања, тумачења и критичког односа према медијским садржајима и порукама * * * с пособност коришћења медија за независно и одговорно изражавање

Медијска писменост није исто што и образовна технологија:

Медијска писменост није исто што и образовна технологија к оришћење медија као наставног средства Концепт спремишта које прима нове елементе Динамички концепт Контекстуални концепт Компетенције : Критички однос о ономе: шта чиним због чега то чиним чиме то чиним Знање о : о рганизацији и квалитету информационих извора и канала о безбеђивању приступа информацијама Вештине : бити способан за коришћење тражених вештина и технологије Део доживотног учења НЕГО

„Постати“ медијски и информационо писмен и описмењавати ученике:

„Постати“ медијски и информационо писмен и описмењавати ученике Не може да се научи кроз посебан предмет Интегрисано у све предмете Координација између наставника и стручних сарданика (актив, област предмета, школа, регија, цео систем) Т Е Ж Њ А ПАЖЊА! Информациони проблеми : који су битни проблеми у датом предмету Информациона питања : како су у тим предметима формулисана питања Извори : који су посебни информациони извори релевантни за дати предмет Избор : који су извори релевантни од идентификованих Процес : која је посебна комуникациона традиција коришћена за представљање , складиштење и дисеминацију ИКТ : које су посебне вештине потребне да би се користили извори и апликације Евалуација : да ли баш сваки корак води ка добијању жељених информација и задовољењу информационих потреба Аспекти информационе писмености требало би да су дати на такав начин да одражавају потребе одређеног појединца у одређеном тренутку. ОПРЕДЕЉЕЊЕ

Изазови МИП-а:

Изазови МИП-а Који је ваш омиљени медиј (из личне перспективе, перспективе конзумента)? Којем медију дајете приоритет у настави (перспектива образовног радника)? з авршна активност

Естетика:

Естетика Порнографија или еротика?

Жанр:

Жанр Драма, “љубић”, “кримић”, антинацистички?

Изражајна средства, реклама:

Изражајна средства, реклама Трејлер: https:// www.youtube.com/watch?v=WF5rKEBs1wM Одговара ли трејлер, плакат и реклама филма његовим суштинским садржајима?

„Читање“ филма:

„Читање“ филма Хана Шмиц: жена са тајном или жена са срамом? Како је једна сензуална, племенита, паметна, емпатична жена превазишла блокаду и хендикеп услед неписмености? Какву је цену платила, како јој се вратило? Слојеви значења Какве је светове открила? Где је њена слобода и шта је њен затвор? Шта је њен информациони простор? Је ли он стваран или је виртуелан?

Медији?!:

Медији?! е кранизација дигитализација Драма савременог човека Алфанумеричка неписменост у предратно време равна је медијској и информационој неписмености данас. Затвор као затварање у границе свог незнања

Завршна провокација:

Завршна провокација МИП = немојте поновити судбину Хане Шмиц

authorStream Live Help