gấu bắc mỹ ở việt nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Caâu Chuyeän Gaáu Baéc Myõ ôû Vieät Nam Taùc giaû kòch baûn: Ba Gaáu Dieãn vieân chính: Gaáu Xuaát xöù phim: Vieät Nam Taùc phaåm döïa theo moät tieåu thuyeát chöa xuaát baûn cuøng teân

Slide 2: 

Moät ngaøy kia, coù moät chuù Gaáu con ñöôïc sinh ra ôû khu röøng Baéc Myõ.

Slide 3: 

Vì sao Gaáu bieát raèng mình sinh ra ôû Myõ? Vì xung quanh Gaáu coù ngöôøi Myõ. Hình ñöôïc söû duïng laøm baèng chöùng, khoâng phaûi hình minh hoïa vaø teân nhaân vaät hoaøn toaøn khoâng bò thay ñoåi!!!!

Slide 4: 

Gaáu raát vui veà söï coù maët cuûa mình.

Slide 5: 

Sinh ra trong moät “theá giôùi phaúng”, lôùn leân trong xu theá toaøn caàu hoùa. Gia ñình Gaáu quyeát ñònh NAM TIEÁN. Ñeán moät nôi goïi laø Vieät Nam.

Slide 6: 

Sôû dó goïi laø Vieät Nam vì … …coù raát nhieàu ngöôøi Vieät… …vaø raát nhieàu ngöôøi Nam.

Slide 7: 

Ñeøn Saøi Goøn ngoïn xanh ngoïn ñoû Ñeøn xoùm Gaáu vöøa nhoû vöøa môø Moät ngaøy cuûa Gaáu baét ñaàu töø nôi xoùm nhoû

Slide 8: 

Ban ngaøy oâng noäi cho caùi xe chaïy xe oâm Toái dì Truùc cho caùi ñaøn ñi haùt

Slide 9: 

Nhôø deûo moàm aên noùi …vaø cuõng coù neùt gioáng Haøn Quoác

Slide 10: 

Gaáu nhanh choùng phaùt trieån treân con ñöôøng Showbiz Laøm ngöôøi maãu Ñeán laøm Rapper JG

Slide 11: 

Fan haâm moä ngaøy caøng ñoâng Töø con soá 1 ngöôøi … taêng ñeán 2 ngöôøi

Slide 12: 

Thaønh coâng ñeán sôùm bieán Gaáu thaønh moät ngoâi sao trong loøng ngöôøi haâm moä

Slide 13: 

Beân caïnh Gaáu luoân coù ñaøn em … … vaø caùc em (keå caû caùc môï)

Slide 14: 

Thaäm chí GOOGLE ñöa haún Gaáu leân trang chuû vì soá löôïng search quaù lôùn.

Slide 15: 

Ñoâi khi Gaáu cuõng bò dính scandal loä aûnh noùng treân maïng. Cuõng nhö nhieàu ngoâi sao khaùc, internet luoân laø con dao 2 löôõi.

Slide 16: 

Vaø cuõng nhö nhieàu ngoâi sao khaùc, Gaáu baét ñaàu caûm thaáy söï ñôn ñieäu trong chính söï noåi tieáng cuûa mình. Suoát ngaøy cöù ñi Shopping Roài laïi caø pheâ

Slide 17: 

Gaáu baét ñaàu ñi tìm nieàm vui töø caùc thuù vui vaät chaát Nhaø cao … … cöûa roäng

Slide 18: 

… Ñeán nhöõng troø chôi toác ñoä, caûm giaùc maïnh vôùi xe phaân khoái lôùn … Laøm moät hôi cho pheâ roài cho thaèng Teøo ngöûi khoùi, khakahahaaha.

Slide 19: 

… ñeán nhöõng buoåi cheø cheùn ñeâm thaâu

Slide 20: 

… vaø cuõng khoâng theå thieáu moùn “troø chôi coù thöôûng” muøa World Cup Höng phaán trong voøng baûng … … ñaêm chieâu, hoài hoäp töø voøng 1/16… Dieãn bieán taâm traïng qua töøng thôøi ñieåm muøa World Cup

Slide 21: 

… vaø hoaøn toaøn guïc ngaõ ôû voøng Töù Keát, khi Brazil bò loaïi!!! Ngay caû trong giaác nguû, söï aùm aûnh veà moät voøng World Cup thaát baùt vaãn cöù ñeo ñaüng Gaáu, khoâng chòu buoâng tha.

Slide 22: 

Gaáu ngaøy caøng luùn saâu hôn trong voøng xoaùy aên chôi

Slide 23: 

Tröôït daøi trong söï nghieäp ca haùt

Slide 24: 

Gaáu baøng hoaøng nhaän ra söï thay ñoåi cuûa chính mình khi nhìn ñoái dieän tröôùc göông

Slide 25: 

Söï thay ñoåi quaù lôùn trong moät thôøi gian quaù ngaén Tröôùc khi noåi tieáng … … sau khi noåi tieáng.

Slide 26: 

Nhieàu ngaøy thaùng sau ñoù, Gaáu ñaêm chieâu suy nghó veà cuoäc soáng cuûa baûn thaân, suy nghó veà con ñöôøng mình ñang ñi.

Slide 27: 

Gaáu nghieäm ra raèng: … Ngöôøi ta guïc ngaõ … … roài cuõng phaûi ñöùng leân

Slide 28: 

Quan troïng laø bieát nhìn veà phía tröôùc

Slide 29: 

Gaáu vui möøng nhaän ra chaân lyù. Quyeát ñònh ñi bieån, nhö ñeå thanh taåy, laøm saïch con ngöôøi mình chuaån bò cho moät söï baét ñaàu môùi.

Slide 30: 

… boãng chôït nhaän ra hình nhö coù ai gaëp naïn

Slide 31: 

Coù moät ñöùa khoâng bieát bôi maø baøy ñaët ra khôi Caûnh naøy coù chi tieát baát hôïp lyù so vôùi caûnh tröôùc laø Gaáu ñang töø khoâng maëc ñoà laïi chuyeån sang maëc ñoà. Hehehe, laøm quen vôùi maáy caùi baát hôïp lyù ñi, phim Vieät Nam noù vaäy ñoù, hehehe. Gaáu voäi lao ñeán cöùu vaø loâi vaøo bôø

Slide 32: 

Loâi ñöôïc thaèng Catodeho (Cao to ñen hoâi) naøy vaøo bôø maø Gaáu meät muoán cheát

Slide 33: 

Maëc duø noù cuõng hôi hoâi, nhöng chaéc phaûi caáp cöùu thì thaèng naøy môùi coù dòp traû ôn. Böôùc 1: Goïi cöùu vieän Neáu baïn ôû Myõ, goïi soá 911 Neáu baïn ôû VN, goïi soá 115 Neáu baïn ôû UÙc, goïi soá 000 Neáu baïn chöa ñoùng tieàn ñieän thoaïi, chaïy ñi goïi ngöôøi naøo coù ñieän thoaïi.

Slide 34: 

Böôùc 2: Nghieâng ñaàu, naâng caèm, nghe nhòp thôû. Neáu thaáy vaãn thôû, ñeå thôû tieáp, khoâng caàn laøm gì nöõa Neáu thaáy khoâng thôû, thöïc hieän böôùc 3.

Slide 35: 

Böôùc 3: Thôû vaøo mieäng 2 hôi. Maëc duø mieäng coù hoâi, vaãn phaûi chaáp nhaän

Slide 36: 

Böôùc 4: Nhaán ngöïc, taïo nhòp thôû Thaèng naøy to quaù, Gaáu ngoài leân chôi thuù nhuùn luoân thì may ra coù taùc duïng

Slide 37: 

Vaø cuoái cuøng, thaät may maén, Gaáu Bö ñaõ tænh laïi trong söï haân hoan cuûa moïi ngöôøi vaø söï ngaïc nhieân cuûa Gaáu Moät ñaëc ñieåm khaùc cuûa phim VN, nhaân vaät raát hay cheát laõng nhaùch, hoaëc ñöôïc cöùu soáng moät caùch laõng xeït

Slide 38: 

Moät laàn nöõa, Gaáu trôû thaønh ñeà taøi cuûa ngöôøi haâm moä Caâu hoûi ñaët ra: Lieäu söï noåi tieáng moät laàn nöõa coù laøm thay ñoåi Gaáu?

Slide 39: 

Gaáu khoâng ñi tìm haïnh phuùc nhö ñaáy laø ñích ñeán cuûa moät cuoäc haønh trình nöõa, maø Gaáu tìm noù trong moãi khoaûnh khaéc troâi qua trong cuoäc soáng cuûa mình

Slide 40: 

Eh Bö, neáu cho baïn moät ñieàu öôùc thì baïn seõ öôùc gì? Toâi öôùc ngöôøi vöøa leân tieáng laø moät oâng tieân chöù khoâng phaûi laø moät thaèng Cuøi Baép, heheheh Yeâu nhau trong chaân lyù, quyù nhau ôû laäp tröôøng, Theå hieän moät tình thöông giai caáp.

Slide 41: 

Gaáu cuõng ñònh höôùng, tìm cho mình moät ngheà môùi giöõa bao ngheà thuù vò. Tyû leä nhaø caùi baùo Boùng Ñaù: Xoâi: 1 aên 2 Dollar: 1 aên 3 Maùy tính: 1 aên 5 AÙo caàu thuû: 1 aên 10 OÁng nghe: 1 aên 50

Slide 42: 

Vaø söï löïa choïn cuoái cuøng cuûa Gaáu laø: ………… Maùy Tính

Slide 43: 

Gaáu haïnh phuùc vôùi löïa choïn môùi, con ñöôøng môùi, ngöôøi baïn môùi. Gaáu ñuùc keát ñöôïc moät chaân lyù: “Baïn seõ khoâng laø moät con Gaáu cho ñeán khi baïn thöïc söï trôû thaønh moät con Gaáu!!!!! ?????””””””

Slide 44: 

Caâu chuyeän cuûa chuùng ta, ñeán ñaây laø heát roài ñoù! Moät soá ñaëc ñieåm cuûa phim VN noùi chung: Noäi dung, coát chuyeän ñôn giaûn Tieát taáu, lôøi thoaïi chaäm Boãng nhieân coù … caûnh taém Keát thuùc coù haäu Ra khoûi raïp, chaéc chaén nghe maáy caâu bình luaän ñaïi loaïi nhö “thaáy chöa, tao noùi maø, bieát ngay laø cuoái phim noù nhö daäy!!!” ……. OÂi, phim VN queâ toâi! Xem phim nhaø, nghó veà phim nöôùc (VN)

Slide 45: 

Cuõng ñôn giaûn thoâi, Gaáu bieát mình laø moät con Gaáu Töø khi bieát raèng maù Gaáu cuõng laø moät con Gaáu Coù khi naøo trong suoát caâu chuyeän, baïn töï hoûi taïi sao Gaáu laïi teân laø Gaáu maø khoâng phaûi laø Ngheù, laø Cuùn, laø Chuoät, laø Toà, laø Alibaba, laø Osama?

Slide 46: 

Thanks for watching Thanks for coming Thanks for being a part in my life Thanks for everything THE END