hırıltılı çocuk-sempozyum

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HIRILTILI ÇOCUKTA TANI YAKLAŞIMI:

HIRILTILI ÇOCUKTA TANI YAKLAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Semanur Kuyucu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

VİZİNG (İNG ; “WHEEZING”):

VİZİNG (İNG ; “WHEEZING”) Büyük veya küçük solunum yollarının izole veya farklı bölgelerinin daralması sonucunda hava akımının bronş duvarlarında oluşturduğu tiz ve müzikal bir sestir. Göğüsten gelen “hırıltı”, ”hışıltı” veya “ıslık sesi” olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de ailelerin vizingi doğru tanımlama oranı %50-60’dır. Hırıltı sensitivitesi > hışıltı > ıslık sesi.

EPİDEMİYOLOJİ::

EPİDEMİYOLOJİ: Gelişmiş ülkelerde prevalans ; Tüm çocukluk çağında % 30 -52 5 yaş altında % 15-32 1 yaş altında % 20 Türkiye’de prevalans ; Ankara (9-11 yaş) % 11.2 Türkiye (0-16 yaş) % 15.1 “Her çocuğun astımı olmaksızın yaşamının herhangi bir döneminde bir veya iki kez vizingli hastalık geçirmeye hakkı vardır”

Slide4:

* Tüm vizingler astma değildir. * Tüm astmalılarda vizing görülmeyebilir. * Vizingli çocuğa yaklaşımda ilk önemli basamak alternatif tanıların gözden kaçırılmamasıdır.

Daha Önce Sağlıklı Olan Süt Çocuklarında Sık Görülen Vizing Nedenleri:

Daha Önce Sağlıklı Olan Süt Çocuklarında Sık Görülen Vizing Nedenleri AKUT VİZİNG Bronşiolit Viral pnömoni Trakea, bronş veya ösefagusta yabancı cisim Allerjik reaksiyon /Anaflaksi Viral myokardit Konjestif kalp yetmezliği REKÜRRENT VEYA PERSİSTAN VİZİNG Post-bronşiolitik vizing sendromu Bronşial Astma Aspirasyon sendromları (GOR) Trakea,bronş veya ösefagusta yabancı cisim Havayoluna dıştan bası (mediastinal kitle, LAP)

Süt Çocuklarında Vizinge Predispozisyon Oluşturan Hastalıklar:

Süt Çocuklarında Vizinge Predispozisyon Oluşturan Hastalıklar Bronkopulmoner displazi Nöromusküler hastalıklar Kistik fibrozis Silier diskinezi sendromu Bronşektazi İmmün yetmezlikler Anatomik defektler - Kardiyovasküler: Konj. kalp hastalıkları Vasküler ring - Solunum yolu: Trakeal/bronşial stenoz-malazi Trakeo-ösefagial fistül Akciğer kistleri

Vizingli Çocukta Ayırıcı Tanıda Yardımcı Olabilecek Belirti ve Bulgular - I:

Vizingli Çocukta Ayırıcı Tanıda Yardımcı Olabilecek Belirti ve Bulgular - I Pozisyonla vizing şiddetinde değişme Büyük damar anomalisi, Gastroösefagial reflü Gelişme geriliği Kistik fibrozis, Trakeoösefagial fistül, Bronşektazi, Bronkopulmoner displazi, Alfa-1 antitripsin eksikliği Beslenme ilişkili vizing - kusma Trakeoösefagial fistül, Gastroösefagial reflü Çevresel tetikleyicilerle çıkan vizing Atopik astma, Akut hipersensitivite pnömonisi, Allerjik bronkopulmoner aspergillosis Ani başlangıçlı vizing Allerjik reaksiyon(anafilaksi), Atopik astma, Yabancı cisim aspirasyonu, Krup

Vizingli Çocukta Ayırıcı Tanıda Yardımcı Olabilecek Belirti ve Bulgular - II:

Vizingli Çocukta Ayırıcı Tanıda Yardımcı Olabilecek Belirti ve Bulgular - II Eşlik eden stridor Trakeal/subglottik stenoz, Büyük damar anomalileri, Laryngo/bronkomalazi, Allerjik reaksiyon/anafilaksi, Yabancı cisim aspirasyonu, Krup Ateş Bronşiolit, Bronkopnömoni, Mikoplazma enfeksiyonu, Krup, Akut hipersensitivite pnömonisi Çomak parmak Kistik fibrozis, Bronşektazi, Bronkopulmoner displazi, Siyanotik konj. kalp hastalıkları

Vizingli Bir Çocukta Öncelikle Astım Dışı Nedenleri Düşündüren Bulgular:

Vizingli Bir Çocukta Öncelikle Astım Dışı Nedenleri Düşündüren Bulgular Yenidoğan döneminde başlayan vizing Akciğer grafisinde infiltrasyon ve ateş Gelişme geriliği, çomak parmak, göğüs deformitesi Sürekli vizing Lokalize vizing, grafide tek taraflı havalanma artışı Bronkodilatörlere kötü yanıt

Vizingli bir Çocukta Ayırıcı Tanıda Yardımcı Laboratuar Testleri:

Vizingli bir Çocukta Ayırıcı Tanıda Yardımcı Laboratuar Testleri Akciğer grafisi, nadiren tomografi Baryumlu ÖMD grafisi, 24 st.lik pH monitorizasyonu Ig ve IgG subgrup düzeyleri Ter testi Total IgE İnhalan(Phadiotop) ve besin(Fx5) spesifik IgE Epidermal deri testi Serum eozinofilik katyonik protein(ECP) düzeyi Serum interlökin-2 reseptörü (sIL-2R) düzeyi

Slide11:

Tekrarlayan Vizingli İnfant Öykü Fizik inceleme Lab. İncelemeleri Olası diğer nedenleri ekarte et Rekürrent bronşiolit B.Astma =Virüs ilişkili vizing =Post-bronşiolitik vizing =“Wheezy bronchitis” “Çocuğum Astım mı Doktor?”

Viral Enfeksiyon - Vizing -Astma İlişkisi:

Viral Enfeksiyon - Vizing -Astma İlişkisi Viral enfeksiyonlar çocukluk çağında vizing ataklarının en önemli nedenidir. Süt çocuğu döneminde: RSV, Parainfluenza v. Adeno v. Okul çocuğu döneminde: Mycoplasma Pneumonia, Rhino v., Adeno v. İlk 3 yaşta geçirilen RSV ve diğer viral ASYE sonraki 10 yıl içinde rekürrent vizing riskini 2-4 kat arttırır. Viral enfeksiyon sonrası rekürrent vizing riski atopiden bağımsızdır ancak aralarında sinerjistik bir ilişki vardır.

Virüsler Küçük Çocuklarda Hangi Mekanizmalarla Vizing Oluşturur ?:

Virüsler Küçük Çocuklarda Hangi Mekanizmalarla Vizing Oluşturur ? Solunum yolları hiperreaktivitesi : Epitel hasarı ve kaybı, inflamasyon Solunum fonksiyonlarında bozulma: Küçük havayolu obstrüksiyonu, beta-adrener. cevapsızlık Solunum yollarında inflamasyon: * Hücre:Nötrofil,makrofaj,epitel,T lenfosit,eozinofil(all.) * Mediatör:Sisteinil lökotrienler(C4,D4), PGD2, PGF2, PAF, Bradikinin * Sitokinler: IL-6,IL-8,GM-CSF, IL-11,TNF-alfa, IFN-alfa astmatik yanıt: IL-4,IL-5,IFN-gamma,IL-10 * Adhezyon molekülleri: ICAM-1 (Rhinovirus rsp)

Solunum Yolu Viral Enfeksiyonuna İnflamatuar Yanıt:

Solunum Yolu Viral Enfeksiyonuna İnflamatuar Yanıt

İnfantlarda Vizing Gelişimine ve Rekürrensine Eğilimi Artıran Faktörler :

İnfantlarda Vizing Gelişimine ve Rekürrensine Eğilimi Artıran Faktörler Yaş: 2ay-2 yaş Cins: Erkek Düşük sosyoekonomik düzey,kalabalık aile,anaokulu-kreş Hamilelikte annenin sigara içimi Pasif sigara içiciliği 4. aydan önce inek sütü ve ek gıdaya geçiş Atopik duyarlılık(inhalan) ve Atopik hastalık(egzema,rinit) Doğumda havayolu çapı düşüklüğü (DDA, maternal sigara) Erken süt çocukluğunda akciğer hasarı(BPD) Maternal viral antikor titresi düşüklüğü Şiddetli antiviral hücresel yanıt Lokal(nasofarenks) RSV-spesifik IgE yanıtı(genetik?) Genetik eğilim(CD14 gen mutasyonu?)

Slide16:

Viral Enfeksiyon - Vizing İlişkisi

Astmanın Tanımlanması:

Astmanın Tanımlanması 1. Yaklaşım Konjenital ve kronik ac. hastalıkları ekarte edildikten sonra, tekrarlayıcı vizing (> 2) ve öksürük ataklarının tümü astma olarak kabul edilmeli ve uygun tedavi verilmelidir. (Ped.Astma Konsensus Grup, İngiltere) 2. Yaklaşım Erken çocukluk döneminde değişik mekanizmalarla gelişen farklı astma-benzeri vizing fenotipleri vardır. Tedavi seçimi açısından vizing fenotipinin ayırdedilmesi ve erken astma vakalarının yoğun tedavisi gereklidir.

Çocukluk Çağındaki Astma-benzeri Vizing Fenotipleri [Martinez F. Ve ark. Tucson Kohort Çalışması(1980-2000)]:

Çocukluk Çağındaki Astma-benzeri Vizing Fenotipleri [ Martinez F. Ve ark. Tucson Kohort Çalışması(1980-2000)]

1. Geçici Erken Vizing (% 20) :

1. Geçici Erken Vizing (% 20) Vizing 3 yaştan önce başlar,okul çağına kadar düzelir. Sadece viral enf ile semptomatik Doğumda bazal havayolu kalibresinde düşüklük (+) (DDA, hamilelikte sigara, prematürite,kalıtsal) Bireysel/ailesel atopi ve atopik hastalık (-) Bronş hiperreaktivitesi (-) Havayollarında eozinofili (-) Serum ECP ve sIL-2R düzeyleri normal Prognozu iyi, ancak erişkin hayatta KOAH riski (+)

2. Geç Başlangıçlı Vizing (Nonatopik vizing / astma ) (% 15):

2. Geç Başlangıçlı Vizing (Nonatopik vizing / astma ) (% 15) Vizing 3 yaşından sonra başlar ve okul çağında devam eder. Annede çocuklukta astma öyküsü(+) Bireysel atopik duyarlılık (-), IgE normal Başlangıçta var olan bronş hipereaktivitesi geç çocuklukta kaybolur Solunum fonksiyon testleri normal Serum ECP normal, sIL-2R düzeyi yüksek Geç çocuklukta atopik duyarlılık gelişebilir 11 yaşta %30 semptomatik

3. Persistan Vizing (Atopik astma) (% 13.7):

3. Persistan Vizing (Atopik astma) (% 13.7) Vizing 3 yaştan önce başlar ve devam eder Ailesel /bireysel atopi ve atopik hastalık (+) Solunum fonksiyonları başlangıçta normal, giderek bozulur, irreverzibilite gelişebilir Virusler ve allerjenler vizingi tetikler Bronş hiperreaktivitesi (+) Hava yollarında eozinofil infiltrasyonu Serum ECP ve sIL-2R düzeyleri yüksek Prognoz kötü, 11 yaşta % 80 semptomatik

Vizingli İnfantta Astma Gelişme Riskini Belirleyen Klinik Skorlama Sistemi: (Martinez ve ark. Tucson Çalışması) :

Vizingli İnfantta Astma Gelişme Riskini Belirleyen Klinik Skorlama Sistemi: ( Martinez ve ark. Tucson Çalışması) İlk 3 yılda sık tekrarlayan(> 3 /yıl) vizing VE En az 1 major kriter: a. Ailede astma b. Dr tanısı atopik egzema VEYA En az 2 minör kriter: a. Eozinofili b. Soğukalgınlığı dışı vizing c. Allerjik rinit

Vizingli İnfantta Erken Tedavi Yaklaşımları:

Vizingli İnfantta Erken Tedavi Yaklaşımları Astma kronik inflamatuar bir hastalıktır Havayolu inflamasyonu çok erken dönemde, hatta semptomlar çıkmadan önce başlar Kronik çocukluk çağı astması progresif yapısal değişikliklere neden olabilir Persistan astmada ac fonksiyon bozukluğu ilk 7-10 yaş içinde yerleşir  Yüksek riskli infantlarda çok erken dönemde koruyucu önlemler ve yoğun antiinflamatuar tedavi(inhale steroid) gerekir Düşük riskli infantlarda kromolin ve ketotifen ile başlanabilir.