тема 6 ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Тема. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

Тема. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Поняття та види цінних паперів Емісійні операції банків Інвестиційні операції банків з цінними паперами Роботу виконали: Разубаєв Сергій, Крайній Олександр

Поняття та види цінних паперів :

Поняття та види цінних паперів Цінний папір — це грошовий документ, що засвідчує право володіння чи відносини позички, визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила, та його власником і передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери розрізняються: • за характером розпорядження (іменні чи на пред'явника); • за формою виплати доходів (боргові та пайові).

PowerPoint Presentation:

Комерційні банки України використовують емісію цінних паперів при створенні банку задля розширення його операцій, а також при формуванні ресурсів для своїх активних операцій. За рахунок випуску простих та привілейованих акцій відбувається утворення капіталу комерційних банків, які мають статус акціонерного товариства. Власники простих акцій беруть участь в управлінні банкові поділяє з ним усі його доходи, збитки та ризики. Якщо комерційний банк не заробляє прибутку, власники простих акцій не отримують дивідендів; їм нічого не гарантується і у випадку ліквідації банку. Прості акції вільно купуються та продаються на вторинному ринку цінних паперів. Перший випуск акцій банку повинен складатися виключно із простих акцій. Реєстрація та продаж банком-емітентом першого випуску акцій звільняється від оподаткування на операції з цінними паперами. Якщо розглянути емісію банківських облігації , то вона має такі самі вимоги, що й емісія акцій. Комерційним банкам суворо забо­ронено випускати облігації для поповнення статутного капіталу та покриття збитків банку. Реалізація облігацій може здійснюватися шляхом їх продажу за договорами або обміну на раніше випущені облігації.

PowerPoint Presentation:

Поширеною формою строкових вкладів є ощадні і депозитні сертифікати — цінні папери, які засвідчують факт депону­вання в банку грошових коштів і право держателя цінних паперів отримати після встановленого терміну суму вкладу та проценти. Ощадний сертифікат має певні переваги перед строковим вкла­дом, адже тут існує можливість передачі третій особі, і клієнт отримує винагороду, якої б він був позбавлений в разі дострокового вилучення депозиту.

2. Емісійні операції банків:

2. Емісійні операції банків Першочерговим завданням банку при проведенні емісійних операцій на ринку цінних паперів, враховуючи їх розмаїття, є розроблення певної емісійної політики. Основні напрями емісійної політики банку: визначення цілей емісійної діяльності; вибір емісійних інструментів, тобто цінних паперів, що випускаються в обіг; визначення найефективніших методів розміщення цінних паперів; підтримка курсу цінних паперів власної емісії на вторинному ринку. Емісійні операції банків на ринку цінних паперів можна систематизувати залежно від виду цінних паперів, що випускаються в обіг, а саме: операції з випуску пайових цінних паперів (акцій або, інакше кажучи, інструментів власності); операції з випуску боргових зобов’язань (облігацій, депозитних сертифікатів, вексeлів, комерційних цінних паперів або, інакше кажучи, інструментів позики); операції з випуску похідних цінних паперів.

Банки, що створюються у формі акціонерних компаній (товариств), емітують акції (основний випуск) з метою формування статутного капіталу. Порядок емісії акцій і відповідно формування статутного капіталу залежить від форми організації банку. Згідно з законодавством України банки можуть створюватись як акціонерні товариства або як товариства з обмеженою відповідальністю. :

Банки, що створюються у формі акціонерних компаній (товариств), емітують акції (основний випуск) з метою формування статутного капіталу. Порядок емісії акцій і відповідно формування статутного капіталу залежить від форми організації банку. Згідно з законодавством України банки можуть створюватись як акціонерні товариства або як товариства з обмеженою відповідальністю. Емісія акцій — це цілеспрямована й організована певним чином діяльність емітента. Вимоги до цієї діяльності та процедури її здійснення визначаються нормами законодавства, положеннями установчого договору та статуту акціонерного товариства. Рішення про випуск акцій (основний випуск) приймається засновниками товариства. Перш ніж прийняти таке рішення необхідно економічно обґрунтувати доцільність створення нового акціонерного товариства, зокрема банку.

PowerPoint Presentation:

Крім емісії акцій з метою формування статутного капіталу, банки здійснюють також емісію акцій для досягнення ще декількох цілей, а саме: збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій при незмінній номінальній вартості акцій; розщеплення (поділ) або консолідації акцій при незмінному статутному капіталі; реорганізації банку (наприклад, внаслідок злиття двох банків створюється новий банк, який має випустити свої акції. Акції банків, що злились, обмінюються на акції новоствореного банку).

PowerPoint Presentation:

Банки інвестують кошти у цінні папери, маючи при цьому різні цілі: розширення дохідної бази за рахунок зростання вартості цінних паперів, одержання прибутку у формі процентів, дивідендів, дисконту, курсової різниці від перепродажу цінних паперів; підтримання ліквідності банку шляхом створення вторинних резервів у формі високоліквідних цінних паперів (інструментів грошового ринку), які у разі необхідності легко можна реалізувати або використати як заставу при позичанні коштів; забезпечення диверсифікації банківських операцій з метою мінімізації банківських ризиків і стабілізації доходів; формування контрольного пакету цінних паперів і участь в управлінні діяльністю об’єкта інвестування; розширення клієнтської бази, забезпечення присутності банку на найдинамічніших ринках.

3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами:

3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами Розмаїття інвестиційних операцій банків на ринку цінних паперів визначається як різними цілями, так і неоднаковими стратегіями, які використовує банк-інвестор і які передбачаються його інвестиційною політикою. Проте незалежно від виду операцій процес інвестування в цінні папери складається з кількох етапів (напрямків): визначення цілей, горизонту і форми інвестицій; інвестиційний аналіз; формування й управління портфелем цінних паперів; оцінка ефективності інвестиційної діяльності .

PowerPoint Presentation:

Цілі інвестиційної діяльності визначають форму інвестицій у цінні папери. Інвестиції можуть бути стратегічними і портфельними. Стратегічні інвестиції — це вкладання коштів у цінні папери конкретних емітентів. Мета стратегічних інвестицій — це формування контрольного пакету цінних паперів компанії (фірми) й управління її діяльністю. Портфельні інвестиції — це вкладання коштів у цінні папери різних видів, що належать різним емітентам, але управляються як єдине ціле. Мета портфельних інвестицій — це приріст капіталу на основі зростання курсової вартості портфеля й одержання прибутку від створення цінними паперами стабільних грошових потоків (дивідендів, процентів) при диверсифікації ризиків.

PowerPoint Presentation:

Структура портфеля цінних паперів залежить від цілей інвестиційної діяльності банку і від обраної банком інвестиційної стратегії — пасивної чи активної. Головне завдання банку-інвестора — це сформувати ефективний портфель, тобто портфель, який забезпечує найвищий рівень очікуваного доходу за даного рівня ризику або найменший ризик за даного рівня доходу. Пасивна (консервативна, очікувальна) стратегія формування і управління портфелем полягає у диверсифікації інвестицій по різних сегментах ринку й у різні цінні папери. Вона базується на прагненні до гарантованого досягнення заданих параметрів доходу (на рівні середньоринкового) і ризику. Активна стратегія формування й управління портфелем цінних паперів базується на прогнозуванні майбутніх процентних ставок і цінової динаміки. Використання цієї стратегії при портфельних інвестиціях у боргові зобов’язання передбачає вибір зобов’язань з максимальним значенням показників дохідності, а при портфельних інвестиціях у акції — вибір акцій недооцінених ринком на даний момент. Характерною рисою активної стратегії є постійний перегляд інвестиційних рішень з урахуванням ринкових тенденцій і на цій основі реструктуризація (поновлення) портфеля цінних паперів.

PowerPoint Presentation:

Залежно від мети придбання, характеристики цінного паперу і строків зберігання в портфелі банку цінні папери підрозділяють на чотири види: портфель цінних паперів на продаж — враховуються цінні папери, які обертаються на ринку та придбані на короткий строк з наміром подальшого їх продажу до часу погашення; портфель цінних паперів на інвестиції — враховуються цінні папери, які придбані на строк до дати погашення або з метою інвестування на строк більше одного року (належність цінних паперів до портфеля на продаж обмежена календарним роком, після чого їх автоматично переводять у портфель на інвестиції); портфель пайової участі (вкладень в асоційовані компанії); портфель вкладень у дочірні компанії.

PowerPoint Presentation:

Банки можуть здійснювати операції з цінними паперами за рахунок власних та залучених коштів, як на первинному ринку, так і на вторинному, на біржовому і позабіржовому. Так, облігації внутрішньої державної позики банки можуть купувати на первинному ринку, беручи участь в аукціонах з розміщення облігацій, що проводяться Національним банком України. До участі в аукціонах допускаються банки, які дотримуються установлених НБУ економічних нормативів й уклали з ним договір про депозитарне та інформаційне обслуговування операцій з облігаціями та про набуття статуту депонента депозитарію НБУ. Якщо банки купують облігації з метою їх подальшого перепродажу, вони повинні отримати дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів.