тема 2 ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ТЕМА 2: ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ :

ТЕМА 2: ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Склад і структура ресурсів комерційного банку. 2. Формування власного капіталу банку. 3. Операції по залученню вкладів і депозитів. Міжбанківський кредит. Роботу виконали Крайній Олександр, Разубаєв Сергій

1. Склад і структура ресурсів комерційного банку:

1. Склад і структура ресурсів комерційного банку Банківські ресурси — сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення активних та інших операцій.

Банківські ресурси класифікують за різними ознаками: :

Банківські ресурси класифікують за різними ознаками: І. За економічнім змістом: 1) власні кошти, що складаються зі статутного фонду, резервно­го та інших фондів, що створюються в процесі діяльності банку, не­розподілений прибуток банку; 2) кошти банків-кореспондентів; 3) кошти клієнтів на рахунках банків; 4) грошові заощадження населення, що формуються в результаті зменшення поточного особистого споживання населення; 5) міжбанківські кредити, включаючи кредити від НБУ; 6) цінні папери випущені; 7) інші ресурси. ІІ. За місцем мобілізації: 1) ті, що мобілізуються самим КБ; 2) придбані в інших банках. ІІІ. За джерелом утворення: 1) власні; 2) залучені (кошти, які банк залучає на вклади і депозити); 3) запозичені (кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій або міжбанківських кредитів). ІV. За можливістю використання: 1) постійні; 2) тимчасові.

2. Формування власного капіталу банку:

2. Формування власного капіталу банку Власний капітал (кошти) банку являє собою грошові кошти, внесені акціонерами (засновниками банку), а також кошти, утворені в процесі подальшої діяльності банку.

Джерелами формування капіталу банку можуть бути::

Джерелами формування капіталу банку можуть бути: 1. Статутний капітал банку , який формується з акціонерного або приватного капіталу під час організації нового банку шляхом акумулювання внесків засновників чи випуску і реалізації акцій. 2. Резервний фонд комерційного банку. Це грошові ресурси, що резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат, покриття збитків від банківської діяльності, а також виплати дивідендів по привілейованих акціях, якщо недостатньо прибутку. 3. Спеціальні фонди (фонд основних коштів, фонд переоцінки основних засобів та ін.), які призначені для виробничого та соціаль­ного розвитку банку. Порядок формування і використання цих коштів визначається статутними документами банку. Формуються ці фонди за рахунок прибутку. 4. Нерозподілений прибуток — джерело внутрішнього походження. Створюється як залишок прибутку після виплати дивідендів, відрахувань до резервного та інших фондів.

3. Операції по залученню вкладів і депозитів. Міжбанківський кредит:

3. Операції по залученню вкладів і депозитів. Міжбанківський кредит У світовій банківській практиці всі залучені ресурси за способом їх акумуляції групують таким чином: 1) депозити; 2) недепозитні залучені кошти. Депозит (вклад) — це грошові кошти у готівковій або безготів­ковій формах, національній або іноземній валютах, передані до банку їх власником або третьою особою за рахунок і за дорученням власника для зберігання на визначених умовах. Операції, пов'язані із залученням коштів для вкладів, нази­ваються депозитними .

PowerPoint Presentation:

Недепозитні залучені кошти — це кошти, які банк отримує у вигляді позички або шляхом продажу власних боргових зобов'язань на грошовому ринку. Недепозитними залученими ресурсами користуються в основному великі банки. Придбання недепозитних коштів здійснюється великими сумами, тому їх вважають операціями, що мають оптовий характер.

Міжбанківський кредит :

Міжбанківський кредит Міжбанківський кредит займає особливе місце в структурі джерел залучених кредитних ресурсів банку. Він є оперативним способом одержання коштів; має, в основному, короткостроковий характер. Надається при встановленні кореспондентських відносин, але разом з тим міжбанківський кредит — найдорожчий за інші джерела. Призначення міжбанківських кредитів: 1) дають можливість виконувати вимоги з обов'язкового резер­вування; 2) задовольняють потреби клієнтів у коштах; 3) забезпечують ліквідність банку; 4) банки, в яких є надлишок ресурсів, можуть розміщувати тим­часово вільні кошти в банках, де існує їх нестача. Міжбанківські кредити є таких видів: 1) добові (овернайт); 2) строкові; 3) безстрокові (онкольні).

PowerPoint Presentation:

Добові міжбанківські кредити — це, як правило, незабезпечені позички, які надаються банкам з доброю репутацією. В окремих ви­падках за наявності сумніву щодо платоспроможності позичальника кредитор може вимагати заставу (наприклад, у вигляді державних цінних паперів). Строкові кредити видаються на строк від кількох днів до кількох місяців (тиждень, місяць, 3 місяці, б місяців, рік; на євроринку зу­стрічаються міжбанківські кредити строком до 5 років). Безстрокові кредити. При цьому виді кредиту строки угоди ав­томатично подовжуються щодня, доки одна зі сторін не прийме рі­шення про розірвання такої угоди. Комерційні банки можуть також отримувати кредити від НБУ.