тема 1 Створення та організація діяльності банків

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Створення та організація діяльності банків:

Створення та організація діяльності банків Сутність банківської системи, її види НБУ, його функції та організаційна структура НБУ Види та операції комерційних банків

PowerPoint Presentation:

Банківська система – це сукупність різноманітних видів банків у їх взаємозв ’ язку, які існують в тій чи іншій країні в певний історичний період. Банківська система є основною ланкою кредитно-фінансової системи, невід'ємною частиною структури ринкової економіки. Сутність банківської системи, її види

Банківські системи різних країн відрізняються, але можна виділити три типи їх побудови::

Банківські системи різних країн відрізняються, але можна виділити три типи їх побудови: Однорівневу - передбачає горизонтальні зв'язки між банками, здійснення уніфікованих операцій, тут усі банки перебувають на одній ієрархічній лінії (характерна для тоталітарних країн, існувала до 1987 року в колишньому СРСР); Дворівневу - характерна для країн ринкової економіки, складається з двох рівнів: верхній рівень -центральний банк; нижній рівень - інші банки; Трирівневу – перші два рівні – те ж саме, третій – страховий сектор.

2. НБУ, його функції та організаційна структура НБУ :

2. НБУ, його функції та організаційна структура НБУ Банк - це організаційна структура в бізнесі, сферою діяльності якої є операції із позиковим капіталом, це фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх у кредит, здійснення розрахунково-касового обслуговування.

PowerPoint Presentation:

Національний банк України – система єдиного банку, яка складається з центрального апарату, розташованого у м. Києві, Кримського республіканського і 24 обласних управлінь, які діють в регіонах від імені НБУ і в межах наданих їм повноважень і функцій.

Функції НБУ::

Функції НБУ: Основна функція. Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності.

Інші функції::

Інші функції: проводить грошово-кредитну політику; монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування; встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками; визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку та ін.

Організаційна структура НБУ::

Організаційна структура НБУ: 1. Центральний апарат Національного банку України Керівництво Управління розвитку банківського сектору - Група економічних радників Голови Секретаріат Голови Апарат Ради Національного банку України Управління зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Управління контролю ризиків Департамент монетарної політики Департамент бухгалтерського обліку Редакція періодичних видань Департамент готівково-грошового обігу Департамент перевезення цінностей та організації інкасації Департамент валютного регулювання та ін.

PowerPoint Presentation:

2. Структурні підрозділи Національного банку України Відомча охорона Центральна бібліотека Навчальний центр Національному банку України Центр наукових досліджень Національному банку України Управління організації будівництва і реконструкці 3. Структурні одиниці Національного банку України Операційне управління Центральне сховище Державна скарбниця України Центральна розрахункова палата Національного банку України Господарсько-експлуатаційне управління Національного банку України Група управління проектами міжнародних кредитних ліній 4. Спеціалізовані підприємства Національного банку України Навчальні заклади Національного банку України Філії (територіальні управління) Національного банку України Спеціалізовані підприємства Національного банку України== Фабрика банкнотного паперу Національного банку України Банкнотно-монетний двір Національного банку України 5. Навчальні заклади Національного банку України Львівський інститут банківської справи Українська академія банківської справи (місто Суми) Харківський інститут банківської справи Черкаський інститут банківської справи Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м.Київ)

3. Види та операції комерційних банків:

3. Види та операції комерційних банків Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00 банк— це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції : • залучати як вклади грошові кошти фізичних та юридичних осіб; • розміщувати вказані кошти від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; • відкривати і вести банківські рахунки фізичних та юридичних осіб. В основу даного визначення покладено функціональний принцип. Виходячи з нього розрізняють такі базові операції банків , які відрізняють їх від небанківських установ, а саме: 1) залучення депозитів; 2) надання кредитів; 3) розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Комерційні банки, як правило, розглядаються у двох аспектах.

У широкому розумінні комерційний банк — це будь-який банк, що функціонує на другому після центрального банку рівні банківської системи. У вузькому розумінні комерційний банк — це банк, що виконує певний набір базових банківських операцій, єдиною метою якого є одержання максимального прибутку. Світова практика виробила два принципи побудови комерційних банків: 1) принцип сегментування, коли банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи сектором грошового ринку; 2) принцип універсальності, коли будь-які обмеження щодо діяльності банків на грошовому ринку знімаються.:

У широкому розумінні комерційний банк — це будь-який банк, що функціонує на другому після центрального банку рівні банківської системи. У вузькому розумінні комерційний банк — це банк, що виконує певний набір базових банківських операцій, єдиною метою якого є одержання максимального прибутку. Світова практика виробила два принципи побудови комерційних банків: 1) принцип сегментування , коли банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи сектором грошового ринку; 2) принцип універсальності , коли будь-які обмеження щодо діяльності банків на грошовому ринку знімаються.

У ринковій економіці функціонують різні види банків, які класифікують за певними ознаками::

У ринковій економіці функціонують різні види банків, які класифікують за певними ознаками: I. За формою власності: 1) державні; 2) приватні; 3) кооперативні. II. За масштабами операцій: 1) роздрібні (акумулюють кошти багатьох клієнтів, невеликі за обсягом. Таким банкам потрібна розвинута інфраструктура); 2) оптові (обслуговують незначну кількість великих клієнтів, необхідні для цього ресурси вони залучають на фінансовому ринку). III. За територіальним охопленням: 1) міжрегіональні; 2) регіональні (здійснюють діяльність на території одного регіону); 3) банки, що ведуть діяльність у національному масштабі. IV. За колом виконуваних операцій: 1) спеціалізовані; 2) універсальні. За організаційно-правовою формою : в Україні банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку. VI. За наявністю мережі філій банки поділяються на багатофіліальні та безфіліальні.