тема 4 КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ТЕМА : КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ :

ТЕМА : КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ Суть та функції кредиту, його роль в економіці Класифікація банківських кредитів Процес кредитування клієнтів банку Принципи кредитування

Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Спершу, як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками — коли продавцю потрібно було продати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити. Виникла потреба в передачі продавцем покупцеві товару з відтермінуванням платежу, тобто у кредит.:

Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Спершу, як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками — коли продавцю потрібно було продати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити. Виникла потреба в передачі продавцем покупцеві товару з відтермінуванням платежу, тобто у кредит. Кредит — це економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента. У кредитних відносинах беруть участь дві сторони: позичальник і кредитор. Ці сторони називаються суб'єктами кредитної угоди, а ті грошові чи матеріальні цінності, витрати чи проекти, стосовно яких укладається кредитна угода, є об'єктами кредиту.

Розрізняють три основні форми кредиту::

Розрізняють три основні форми кредиту: товарний , що виникає між продавцями і покупцями , коли покупці одержують товари чи послуги з відтермінуванням платежу; грошовий , що найбільш характерний у банківській практиці ; зобов'язання банку гарантувати платіж клієнтові у випадку , коли той не зможе оплатити свої рахунки .

При визначенні функцій кредиту треба мати на увазі, що при зміні економічної суті кредиту в процесі історичного розвитку змінюються і його функції.:

При визначенні функцій кредиту треба мати на увазі, що при зміні економічної суті кредиту в процесі історичного розвитку змінюються і його функції. За допомогою кредиту відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення, отже - кредит виконує перерозподільну функцію. Наступною функцією кредиту є створення грошей для грошового обігу - емісійна функція. Кредиту властива також контрольна функція. Вступивши в кредитні відносини, позичальник і кредитор повинні здійснювати контроль за своєю діяльністю. Усі функції кредиту тісно пов'язані між собою.

Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. :

Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Виходячи з основних категорій позичальників розрізняють кредити: • галузям народного господарства; • населенню; • державним органам влади. Залежно від цільового спрямування кредити поділяються на: • виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів); • споживчий (споживчі цілі населення). За строками користування кредити є: • строкові, тобто надані на визначений у договорі строк; • до запитання (онкольні) — видаються на невизначений строк. Позичальник повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку. • прострочені — по яких строк погашення, встановлений кредитним договором, минув; • відстрочені (пролонговані) — щодо яких за клопотанням позичальника банком прийняте рішення про перенесення строків погашення кредиту на більш пізню дату. 2. Класифікація банківських кредитів

PowerPoint Presentation:

У залежності від забезпечення кредити є: • забезпечені (ломбардні)— надаються під забезпечення; • незабезпечені (бланкові) — надаються без забезпечення. За методами надання кредити поділяються на ті, що надаються: • у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту; • відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз із банком умов кредитного договору; • гарантовані — банк бере на себе зобов'язання у разі потреби надати кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду Зважаючи на порядок погашення , кредити поділяються на ті, що погашаються: - поступово (в розстрочку); - водночас із закінченням строку кредитного договору; - у відповідності з особливими умовами, визначеними кредитними договорами. За характером та способом сплати процентів виокремлюють такі кредити: • з фіксованою процентною ставкою; • з плаваючою процентною ставкою; • зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (звичайний кредит); • зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).

3. Процес кредитування клієнтів банку :

3. Процес кредитування клієнтів банку Етапи кредитування: 1 етап. До банку подається заявка (клопотання) на отримання кредиту. На цьому етапі оцінюються сильні й слабкі сторони майбутнього позичальника та об'єкта кредитування. Крім заявки, на прохання банку клієнт подає ряд документів: статутні та інші засновницькі документи, бухгалтерський баланс та фінансовий звіт на останню звітну дату, контракти або копії контрактів, техніко-економічне обґрунтування необхідності кредиту, бізнес-план тощо. Після ознайомлення з документами працівник банку проводить попередню бесіду з май­бутнім позичальником, що дозволяє з'ясувати важливі деталі щодо умов надання та погашення кредиту і процентів. На цьому етапі банк приділяє увагу достовірності документів та інформації, на основі яких вирішується питання про надання кредиту. 2 етап. Передбачає вивчення кредитоспроможності клієнта. При цьому аналіз кредитної заявки клієнта та його кредитоспроможності базується на використанні різних джерел інформації, серед яких: • матеріали, отримані безпосередньо від позичальника; • матеріали, що знаходяться в архіві і базі даних самого банку; • відомості, отримані від кредиторів, покупців і постачальників позичальника та інших зовнішніх джерел.

PowerPoint Presentation:

3 етап. Полягає в розробці умов процесу кредитування, підготовці й укладанні кредитного договору. Цей етап називають ще структуруванням кредиту, в ході якого визначають основні умови кредитного договору. Банк визначає параметри позички: вид кредиту, суму, строк, спосіб видачі і погашення кредиту, забезпечення, рівень процента, інші деталі. Банк повинен запропонувати клієнту той вид кредиту, який найбільшою мірою відповідає характеру кредитованого заходу. Розробляється також графік погашення кредиту у відповідності зі строками оборотності того виду капіталу, на формування якого видається позичка. Після закінчення роботи по структуруванню кредиту кредитний працівник банку переходить до переговорів про укладання кредитного договору з клієнтом. При цьому клієнту надаються пропозиції по умовах майбутньої кредитної угоди. Вони можуть суттєво відрізнятись від тих, що містяться в кредитній заявці. Зближення позицій банку і клієнта та досягнення компромісу є кінцевою метою переговорів. Після досягнення згоди по всіх питаннях підписується кредитний договір.

PowerPoint Presentation:

4 етап. Характеризується тим, ще відбувається надання кредиту, І також здійснюється контроль за виконанням умов кредитного договору. З метою контролю за своєчасним погашенням кредиту та забезпечення нарахування процентів видача позичок проводиться з окремих позичкових рахунків. Кредит може надаватися одночасно, тобто у повному обсязі, або частинами в строки, обумовлені договором. Якщо в процесі кредитування змінились умови здійснення кредитованого проекту і це призвело до додаткової потреби в коштах, банк може задовольнити цю потребу на умовах укладання додаткової кредитної угоди. 5 етап процесу банківського кредитування полягає в поверненні кредиту разом з процентами. У ряді випадків сторони можуть подовжувати строк дії кредитного договору (пролонгація), для чого вносяться зміни або доповнення до кредитного договору. Процес кредитування включає контроль з боку банку за виконанням умов кредитної угоди. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником процентів за користування позичкою.

4. Принципи кредитування :

4. Принципи кредитування ■ терміновість - кредит повинен бути повернений у термін , що визначений кредитною угодою; ■ поверненність - виникає із суті кредиту, цим кредит якраз і відрізняється від фінансових відносин ; ■ платність — сплата процентів , об'єктивний супутник кредиту, тому що кредит - комерційна операція ; ■ забезпеченість - мета цього принципу: захистити інтереси банку, зменшити ризик операції ; ■ цільове використання - вкладення коштів у сферу обігу , виробництво , тобто на конкретні заходи, а не за нагальною потребою у коштах.