Người Phụ Nữ Đích Thật

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NGUO`I PHU? NU~ ÐI´CH THÂ?T

Slide 2: 

Ba?n ha~y yêu câ`u mô?t nguo`i da`n ông di?nh nghi~a thê´ na`o la` mô?t nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t

Slide 3: 

Ngay lâ?p tu´c, anh ta se~ no´i vê`: khô´i luo?ng cu?a bô? ngu?c, ki´ch thuo´c cu?a chiê`u cao, dô? da`y cu?a dôi môi, ca?p gio` va` ma`u ma´t; hoa?c anh ta se~ no´i ra`ng mô?t phu? nu~ di´ch thâ?t la` mô?t cô ga´i to´c va`ng cao mô?t thuo´c ta´m muoi vo´i thân hi`nh thâ?t cân dô´i va` nu? cuo`i tuoi nhu thâ´y trong qua?ng ca´o trên truyê`n hi`nh.

Slide 4: 

Theo di?nh nghi~a trên, thi` co´ râ´t i´t “phu? nu~ di´ch thâ?t”...

Slide 5: 

Claudia Schiffer

Slide 6: 

Cindy Crawford

Slide 7: 

Valéria Mazza

Slide 8: 

Laetitia Casta

Slide 9: 

Linda Evangelista

Slide 10: 

Sharon Stone

Slide 11: 

Daisy Fuentes

Slide 12: 

Lindsay Lohan

Slide 13: 

Jennifer Aniston

Slide 14: 

Bây gio`, ba?n ha~y ho?i mô?t phu? nu~ dô´i vo´i chi? thê´ na`o la` nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t. Va` ba?n se~ kha´m pha´ mô?t su? kha´c biê?t râ´t lo´n:

Slide 15: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i không than tho? khi mang thai, vi` chi? i´t chu´ tro?ng dê´n nhu~ng kho´ nho?c thê? xa´c hon la` niê`m vui, ca?m xu´c va` uo´c mo vê` su? sô´ng mo´i dang pha´t triê?n trong bu?ng mi`nh.

Slide 16: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i lâ´y hai chuyê´n xe buy´t dê? di la`m va` thêm hai chuyê´n nu~a dê? tro? vê`...

Slide 17: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i pha?i lo gia?t u?i, may va´ va` dê? y´ dê´n ca´i ma?c cho ca? gia di`nh...

Slide 18: 

...da?y dô~ va` chi? ba?o con ca´i...

Slide 19: 

...lo mua thu´c an va` ti´ch tru~ luong thu?c cho gia di`nh...

Slide 20: 

...ha`ng nga`y lo suy nghi~ xem gia di`nh pha?i an gi` va` chuâ?n bi? ca´c bu~a an

Slide 21: 

...di cho?, châ´t dâ`y gio?, xa´ch na?ng vê` nha`, va` la?i co`n pha?i lo thanh toa´n ca´c khoa?n chi tiêu trong nha`, lo la`m ca´c viê?c câ`n thiê´t kha´c va` xem xe´t ca´c thu tu`, giâ´y to` gu?i dê´n nha`...

Slide 22: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i pha?i la`m phe´p la? dê? cân ba`ng ngân sa´ch gia di`nh...

Slide 23: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i chu? doanh nghiê?p pha?i diê`u khiê?n ha`ng chu?c nhân viên tu` thu´ hai dê´n thu´ sa´u va` mô?t gia di`nh tâ´t ca? ca´c nga`y trong tuâ`n...

Slide 24: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i, ngoa`i nhu~ng công viê?c pha?i la`m, co`n kiê´m ra thi` gio` tâ?p luyê?n thân thê? dê? giu~ gi`n su´c kho?e...

Slide 25: 

...la` nguo`i thoa kem, cha?i to´c, tia? lông ma`y, su´c nuo´c hoa ma` không vi` duo?c mo`i di choi...

Slide 26: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i cho? con dê´n truo`ng, rô`i dua chu´ng di ho?c boi va` luôn do´n chu´ng vê` du´ng gio`!

Slide 27: 

La` nguo`i bê´ con lên pho`ng khi chu´ng thiê´p ngu?, da?t chu´ng va`o giuo`ng va` hôn nhe? lên ma´ truo´c khi ta´t de`n...

Slide 28: 

La` nguo`i ha`ng nga`y da`nh thi` gio` kê? chuyê?n cho con nghe, choi vo´i con va` da?y con ho?c...

Slide 29: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t la` nguo`i me? co´ con tuô?i mo´i lo´n va` lo la´ng mâ´t ngu? cho dê´n khi con vê` nha` an toa`n...

Slide 30: 

...Va` buô?i sa´ng la?i pha?i da?y so´m dê? chuâ?n bi? bu~a diê?m tâm cho ca? gia di`nh...

Slide 31: 

...La?i kiê´m ra gio` dê? giu~ su´c kho?e tinh thâ`n ma?c du` bi? bao nhiêu a´p lu?c chung quanh...

Slide 32: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i biê´t mô~i du´a con co´ vâ´n dê` gi`, biê´t chô~ na`o trong nha` dê? dô` gi`, biê´t thuô´c na`o tô´t nhâ´t cho con du`ng khi bi? kho´ tiêu, trâ`y suo´t, nhu´c mo?i hay a´c mô?ng; la` nguo`i luôn na´m giu~ danh sa´ch na`y dê? ma´ch ba?o la?i va` luôn la`m mo?i nguo`i vu~ng tin va` vu~ng lo`ng.

Slide 33: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t, la` nguo`i không mâ´t hy vo?ng khi ga?p kho´ khan hay vâ´n dê`...

Slide 34: 

Nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t la` nguo`i la`m tâ´t ca? nhu~ng diê`u no´i trên ma` la?i không ti`m ca´ch cho ai dê? y´; dô´i vo´i chi?, không duo?c biê´t dê´n không hê` chi, vi` tâ´t ca? nhu~ng gi` chi? la`m la` vo´i ca? tâ´m lo`ng yêu thuong...

Slide 35: 

...mô?t ti`nh yêu cao ca? dê´n nô~i chi? thuo`ng pha?i âm thâ`m chi?u ca?nh dô´i xu? tê? ba?c hay bâ´t công chi? vi` yêu con.

Slide 36: 

Không thê? chô´i ca~i, Schiffer, Crawford, Mazza, Casta, Evangelista dê`u la` nhu~ng phu? nu~ tuyê?t de?p va` quyê´n ru~.

Slide 37: 

Nhung nguo`i phu? nu~ di´ch thâ?t...

Slide 38: 

...la` nguo`i xa? thân vi` gia di`nh ha`ng nga`y.

Slide 39: 

Xin gu?i dê´n tâ´t ca? ca´c ba?n phu? nu~ di´ch thâ?t cu?a tôi va` tâ´t ca? ca´c phu? nu~ dang xem ba`i na`y lo`i: NGO?I KHEN!

Slide 40: 

Va` vo´i ca´c ba?n nam nhi cu?a tôi dang sô´ng bên ca?nh mô?t phu? nu~ di´ch thâ?t... ...ma` co´ thê? ba?n không biê´t hoa?c không ngo`... Co´ thê? nguo`i phu? nu~ do´ la`:

Slide 41: 

Vo?...

Slide 42: 

Con ga´i...

Slide 43: 

Me?...

Slide 44: 

Ba`...

Slide 45: 

Ba?n...

Slide 46: 

...hoa?c Ðô`ng Nghiê?p!

Slide 47: 

XIN CHU´C MU`NG !!!

Slide 48: 

Ca´c ba?n may ma´n la´m do´...!

Slide 49: 

Va`... ...diê`u nu~a:

Slide 50: 

Tôi xin ca´c ba?n...

Slide 51: 

HA~Y BIÊ´T TRÂN QUY´ CA´C PHU? NU~ ´Y...! Chuyê?n ngu~: ltd 08/03/2010