Toán 6 HK II : PHEP TRU PHAN SO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Câu 1 a. Hai số nguyên a và b được gọi là đối nhau khi nào?Lấy ví dụ minh hoạ ? b.Số đối của số nguyên a kí hiệu như thế nào? c.Nêu quy tắc trừ hai số nguyên? Viết công thức tổng quát ? Câu 2 Tính tổng

PowerPoint Presentation:

là …… …. của phân số số đối là …… …. của ………….. số đối hai phân số và là hai số ………… số đối PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 1.Số đối Tiết 82

PowerPoint Presentation:

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (SGK) 1.Số đối Định nghĩa : cũng đều là số đối của Hai số đối nhau Tổng của chúng bằng 0 Kí hiệu số đối của phân số là , ta có: Tính tổng Như vậy, và Tiết 82

PowerPoint Presentation:

Cách tìm số đối của phân số Cách 1 : Đổi dấu phân số: Cách 2 : Đổi dấu tử: Cách 3 : Đổi dấu mẫu: Áp dụng : Điền số thích hợp vào ô trống x Số đối của x PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (SGK) 1.Số đối Định nghĩa : Hai số đối nhau Tổng của chúng bằng 0 Kí hiệu số đối của phân số là , ta có: Tiết 82

PowerPoint Presentation:

3 Hãy tính và so sánh: và 2.Phép trừ phân số PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (SGK) 1.Số đối Định nghĩa : Hai số đối nhau Tổng của chúng bằng 0 Kí hiệu số đối của phân số là , ta có: Tiết 82

PowerPoint Presentation:

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (SGK) 1.Số đối Định nghĩa : Hai số đối nhau Tổng của chúng bằng 0 Kí hiệu số đối của phân số là , ta có: 2.Phép trừ phân số a.Quy tắc: (SGK) b.Ví dụ: Tính Tiết 82

PowerPoint Presentation:

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (SGK) 1.Số đối Định nghĩa : Hai số đối nhau Tổng của chúng bằng 0 Kí hiệu số đối của phân số là , ta có: 2.Phép trừ phân số a.Quy tắc: (SGK) b.Ví dụ: c.Nhận xét: Phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cộng phân số d.Áp dụng: Tính Tiết 82

PowerPoint Presentation:

Lời giải

PowerPoint Presentation:

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (SGK) 1.Số đối Định nghĩa : Hai số đối nhau Tổng của chúng bằng 0 Kí hiệu số đối của phân số là , ta có: 2.Phép trừ phân số a.Quy tắc: (SGK) b.Ví dụ: c.Nhận xét: Phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cộng phân số d.Áp dụng: Tiết 82