T12 ung dung cua tich phan T3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO TỚI DỰ LỚP 12A1

PowerPoint Presentation:

Tính diện tích hình phẳng Tính thể tích khối tròn xoay ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

PowerPoint Presentation:

Tính diện tích hình phẳng 1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y= f(x) liên tục, trục hoành và hai đường x=a, x=b được tính theo công thức: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

PowerPoint Presentation:

Tính diện tích hình phẳng 2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y=f(x), y=g(x) liên tục và hai đường x=a, x=b được tính theo công thức: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Bài 1 :Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Giải Diện tích S cần tìm là: =16 (đvdt)

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN:

Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Giải Do hàm y=sin x là hàm lẻ tuần hoàn, chu kỳ 2 π nên diện tích S cần tìm là: =12 (đvdt) T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Bài 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Giải Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm PT: Vậy diện tích cần tìm là:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Bài 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Giải Hoành độ giao điểm của (C), d và d’ là nghiệm PT: Vậy diện tích cần tìm là:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Bài 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Giải => Diện tích S cần tìm là: Xét PT: NX: hàm số (1) và (2) là những hàm chẵn nên chúng có đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng.

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Bài 6: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Giải => Diện tích S cần tìm là: Xét PT: NX: hàm số (1) và (2) là những hàm chẵn nên chúng có đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng.

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN:

T26-ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Bài 7: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: và Giải thì đồ thị (1) là nửa đường tròn (C) tâm O bán kính R= π ( y≥0 ) cùng với trục Ox có diện tích tương ứng là S 1. Đồ thị (2) cùng với trục Ox có diện tích tương ứng là S 2. Diện tích cần tìm là S=S 1 -S 2

PowerPoint Presentation:

Tính diện tích hình phẳng 1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong f(x) và trục hoành ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN 2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong f(x) và g(x)

PowerPoint Presentation:

Bài tập về nhà : ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn bài tập về nhà : ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn bài tập về nhà : ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn bài tập về nhà : ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

PowerPoint Presentation:

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO TỚI DỰ

authorStream Live Help