Ham so mu và hàm lượng giác tiết 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG I.Hàm số mũ TIẾT 29: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1/ Định nghĩa Cho số thực a > 0, a  1. Hàm số y= a x được gọi là hàm số mũ cơ số a . HĐ2  Hàm số mũ: a), b), d) 2/Đạo hàm của hàm số mũ Hàm số mũ cơ số a = Hàm số mũ cơ số a = Không phải là hàm số mũ Hàm số mũ cơ số a =

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG I.Hàm số mũ TiẾT 29: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1/ Định nghĩa 2/Đạo hàm của hàm số mũ +)ĐL1: Sgk Chú ý: +)ĐL2: Sgk Chú ý: +)Thừa nhận CT:

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG I.Hàm số mũ TiẾT 29: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1/ Định nghĩa 2/Đạo hàm của hàm số mũ VD1 : Tính đạo hàm của các hàm số sau: VD2( BT 2/77 ): Tính đạo hàm của các hsố a) y = 2 x .e x +3sin2 x; b) y= 5 x 2 – 2 x .cos x

PowerPoint Presentation:

Ví dụ: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3 x B1: TXĐ .Giới hạn đặc biệt B2: SBT D = R ĐTHS nhận trục O x làm tiệm cận ngang . BBT .Tiệm cận x - 0 1 + y’ + + + y 1 3 + 0 3/ Khảo sát hàm số mũ y= a x ( a >0, khác 1) .CBT B3:ĐT Đạo hàm: y’ =3 x ln3 >0, với mọi x thuộc R => hàm số đồng biến trên R

PowerPoint Presentation:

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 -2 -1 1 2 3 4 5 6 x y    y = 3x O

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = a x (a >0, a khác 1) B1:TXĐ B2:SBT *Giới hạn đặc biệt *Tiệm cận *BBT D = R D = R Đạo hàm: y’ = a x lna >0 với mọi x Cbt: Hàm số ĐB trên R ĐTHS nhận trục O x làm tiệm cận ngang Đạo hàm: y’ = a x lna < 0 với mọi x Hàm số NB trên R a > 1 *CBT *Đạo hàm 0 <a < 1 ĐTHS nhận trục O x làm tiệm cận ngang

PowerPoint Presentation:

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 -2 -1 1 2 3 4 5 6 x y   y= 3x O

authorStream Live Help