Hinh 11 C2 B4 bai hai mat phang song song

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Bài 4 : 

Bài 4 HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

Slide 4: 

I. Định nghĩa -Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. -Nếu mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β), kí hiệu: (α)//(β).

Slide 5: 

Cho hai mặt phẳng song song () và (). Đường thẳng d nằm trong (). Hỏi d và () có điểm chung hay không? Không có điểm chung. Kết luận: Nếu (α)//(β) thì mọi đường thẳng thuộc (α) đều song song với (β) và ngược lại. Tức là d//(). d

Slide 6: 

Định lí 1: Nếu mặt phẳng () chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với mặt phẳng () thì () song song với (). a b PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HAI MẶT PHẲNG SONG SONG Để chứng minh () song song với () ta chứng minh trong () có hai đường thẳng a và b cắt nhau cùng song song với (). II. TÍNH CHẤT

Slide 7: 

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD, Gọi G1, G2, G3 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ABD. C/m mp(G1G2G3) song song với mp(BCD). Giải : Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CD,DB . Theo tính chất của trọng tâm tam giác . Suy ra được :

Slide 8: 

Định lí 2 Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho. A Hệ quả 1 Nếu đường thẳng d song song với mp () thì trong ()có một đường thẳng song song với d và qua d có một mp duy nhất song song với (). d Hệ quả 2: Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. Hệ quả 3 Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng (). Mọi đường thẳng đi qua A và song song với () đều nằm trong mặt phẳng đi qua A và song song với (). A β

Slide 9: 

Định lí 3 Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mp này thì cũng cắt mp kia và hai giao tuyến song song với nhau. a b Hệ quả Hai mp song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn thẳng bằng nhau.  β

Nhắc lại kiến thức cũ : 

Nhắc lại kiến thức cũ Phát biểu định lý Ta-lét (Thalès) trong mặt phẳng: Ba đường thẳng song song cắt hai cát tuyến bất kì bởi những đoạn thẳng tỉ lệ.

Slide 11: 

III. ĐỊNH LÍ TA LET TRONG KHÔNG GIAN Định lí 4 Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kỳ những đoạn thẳng tỷ lệ.

Slide 12: 

IV. HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP Hình lăng trụ A1A2A3A4A5.A'1A'2A'3A'4A'5 Có nhận xét gì? + Về các mặt bên? + Về các cạnh bên? Bằng nhau Là các hình bình hành + Về hai đa giác đáy? Song song và bằng nhau

Slide 13: 

Lăng trụ tam giác Lăng trụ tứ giác Lăng trụ ngũ giác

Slide 14: 

Hình hộp Định nghĩa hình hộp: Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp.

Slide 15: 

V. HÌNH CHÓP CỤT Tính chất: - Hai đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và các tỉ số các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. - Các mặt bên là những hình thang. - Các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng quy tại một điểm.

Slide 16: 

Củng cố: Qua bài học các em cần nắm: Định lý Ta-lét trong không gian. Khái niệm hình chóp cụt. BTVN: Từ 1 – 4, trang 71 SGK. Định nghĩa hai mặt phẳng song song. Các tính chất, phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song. Khái niệm hình lăng trụ và hình hộp.

authorStream Live Help