Hinh 11 Bai 5 Khai niem phep doi hinh va hai hinh bang nhau

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra kiến thức cũ: + Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ 1) Nhắc lại các phép biến hình đã học? 2) Tính chất chung của các phép biến hình trên? + Biến đường thẳng thành đường thẳng, đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó và đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Phép tịnh tiến , phép đối xứng trục , phép đối xứng tâm và phép quay và phép đồng nhất

PowerPoint Presentation:

§6.KH ÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU I. Khái niệm về phép dời hình : Định nghĩa : Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Nhận xét : 2) Phép biến hình có đựơc bằng cách thực hiện liên tiếp 2 phộp dời hỡnh cũng là phộp dời hỡnh . 1)Các phép đồng nhất ,tịnh tiến, đx trục, ĐX tâm và phép quay đều là phép dời hình. Kí hiệu: F, D…

PowerPoint Presentation:

Hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi sau : 1) Tam giác A ’ B ’ C ’ là ảnh của tam giác ABC qua phép biến hình nào? Phép đối xứng trục 2) Tam giác A ’ B ’’ C ’’ là ảnh của tam giác A ’ B ’ C ’ qua phép biến hình nào? 3) Tam giác A ’ B ’’ C ’’ có phải là ảnh của tam giác ABC qua một phép dời hình xác định không? Phép quay Thực hiện liên tiếp bởi phép ĐX trục và phép quay Ví dụ 1: Đó là phép dời hình nào?

PowerPoint Presentation:

Ngũ giác là ảnh của MNPQR qua phép dời hình nào? Đối xứng trục d

PowerPoint Presentation:

HĐ1: Cho hình vuông ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD . Tìm ảnh của các điểm A , B, O qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp và Đ BD ? Trả lời: ; Đ BD (D )= D ; Đ BD (A) = C ; Đ BD (O) = O CÂU HỎI : Còn phép dời hình nào khác biến các điểm A, B , O tương ứng thành các điểm D, C, O ? D A O C A B C D O Ảnh của A, B, O qua phép dời hình trên lần lượt là D, C, O

PowerPoint Presentation:

HỎI DEF là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình n ào khác không? Nhìn vào HV ta thấy : DEF là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp và phép với Trả lời : DEF là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình c ó được bằng cách thực hiện liên tiếp phÐp vói và Ví dụ 2:

PowerPoint Presentation:

Hãy nhắc lại các tính chất của: phép đồng nhất ,tịnh tiến, ĐX tâm, ĐX trục và phép quay ? II.Tính chất : phép dời hình: 1) Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm. 2) Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. 3) Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó. 4) Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Câu hỏi: 1)Hãy CM tính chất 1)? Câu hỏi :2)Cho phép dời hình F và hai điểm A,B, gọi M là trung điểm của AB; A / =f(A); B / =F(B); M / =F(M). Chứng minh M / là trung điểm của A / B / ? * Chú ý: 1) Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B ’ C ’ thì nó cũng biến trọng tâm , trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm , trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác A ’ B ’ C ’ 2) Phép dời hình biến đa giác n cạnh thành đa giác n cạnh . Biến đỉnh thành đỉnh , biến cạnh thành cạnh .

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 3: Hãy tìm ảnh của tam giác AOB qua Hãy tìm ảnh của tam giác có được qua ? HĐ 4 :Cho hình 1.46 : Hãy tìm một phép dời hình biến tam giác AEI thành tam giác FCH ? Cho hình 1.45 Hình 1.45 Là tam giác OBC Là tam giác EOD

PowerPoint Presentation:

III. Khái niệm hai hình bằng nhau : ĐN: Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. VD: Quan sát hình 1.48 và hình 1.49 Để chứng minh hai hình bằng nhau ta phải chứng minh (chỉ ra) một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

PowerPoint Presentation:

HĐ 5: Quan sát HV để trả lời HĐ5- SGK A B C I E F Cho hình chữ nhật ABCD . Gọ i I là giao điểm của AC và BD . E, F là trung điểm của AD, BC . Chứng minh các hình thang AEIB và CFID bằng nhau ? D

PowerPoint Presentation:

Qua bài này các em cần nắm được : 1)ĐN phép dời hình và các tính chất của nó. 2) ĐN về hai hình bằng nhau. Làm được : 1)Tìm ảnh của một điểm, một hình qua phép dời hình. 2)Phân biệt được hai phép dời hình khác nhau khi nào. 3)Biết được mối quan hệ của phép dời hình và phép biến hình khác. 4)biết XĐ phép dòi hình khi biết ảnh và tạo ảnh của một điểm.

PowerPoint Presentation:

A’ . . B’ A’’ . . B’’ A . . B d V Nhận xét gì về phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên liếp phép ĐX trục và phép tịnh tiến nói trên?

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các câu sau ? Phép dời hình biến đoạn thẳng bằng nó. Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Phép dời hình biến tứ giác thành tứ giác bằng nó. d) Phép dời hình biến đường tròn thành chính nó. Câu 2: chọn phương án đúng Phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách là phép dời hình. Phép quay, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm và phép dời hình cùng bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm. c) Phép biến hình biến đường tròn thành đường tròn bằng nó là phép dời hình. d) Phép biến hình biến tam giác thành tam giác bằng nó là phép dời hình.

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Trong mặt phẳng Oxy, cho véctơ và điểm M(1; 1) Tìm toạ độ điểm M’ là ảnh của M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo véctơ b) Tìm toạ độ điểm M” là ảnh của M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo véctơ và phép đối xứng qua trục Oy.