Hinh 10 Bai 3- Tich cua mot so voi mot vecto

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 1 Tích của một vectơ với một số Biên soạn và thực hiện Hoàng V ăn H uấn Tổ: toán -tin Trường THPT sơn động số 1

tích của một vectơ với một số:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 2 tích của một vectơ với một số 1) Định nghĩa tích của một vectơ với một số d a b c b =2 a ; b=2 a c =2 d ; c=-2 d

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 3 Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD Xác định điểm E sao cho AE=2BC Xác định điểm F sao cho AF= CA D A B C E F tích của một vectơ với một số

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 4 tích của một vectơ với một số Định nghĩa (SGK_19) Tích của vectơ a với số thực k là một vectơ, kí hiệu là ka, được xác định như sau: Nếu k 0 thì vectơ ka cùng hướng với vectơ a Nếu k<0 thì vectơ ka ngược hướng với vectơ a 2) Độ dài vectơ ka bằng k . a Phép lấy tích của một vectơ với một số gọi là phép nhân vectơ với một số (hoặc phép nhân số với vectơ)

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 5 Với hai vectơ bất kì a , b và mọi số thực m, n, ta có: 1) m(na)=(mn)a ; 2) (m+n)a=ma+na ; 3) m(a+b)=ma+mb ; m(a-b)=ma-mb ; 4) ma=0  (m=0 hoặc a=0 ) tích của một vectơ với một số 2) Các tính chất của phép nhân vectơ với số

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 6 Bài toán 1: Chứng minh rằng điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi với điểm M bất kì, ta có: MA+MB=2MI A B tích của một vectơ với một số I . M .

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 7 Bài toán 2: Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Chứng minh rằng với điểm M bất kì, ta có: MA+MB+MC=3MG G M A B C tích của một vectơ với một số

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 8 tích của một vectơ với một số 3) Điều kiện để hai vectơ cùng phương u a b c x v Hãy tìm các số k, m, n p, q sao cho =k , =m , =n , = p , = q u b a c a b c x u y

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 9 tích của một vectơ với một số 3)Điều kiện để hai vectơ cùng phương Tổng Quát: Cho khác . cùng phương với  tồn tại số k: =k b a a 0 a b Tại sao phải khác ? a 0 *) Điều kiện để 3 điểm thẳng hàng Điều kiện cần và đủ để ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng là có số k sao cho AB=kAC

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 10 tích của một vectơ với một số Bài toán 3: Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng với điểm M bất kì, ta có: Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh: AH=2OI Chứng minh OH=OA+OB+OC Chứng minh ba điểm O, G, H thẳng hàng

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 11 tích của một vectơ với một số

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 12 tích của một vectơ với một số 4) Biểu thị một vectơ qua hai vectơ không cùng phương O A B A’ B’ X a b x x=ma+nb Cho a, b không CP và x. Tồn tại duy nhất cặp số m, n sao cho:

PowerPoint Presentation:

11/17/2012 Hoàng Văn Huấn 13 Thông minh do cần cù mà có Thiên tài do tích luỹ mà nên

authorStream Live Help