Chuong IV - Bai 2 Bat phuong trinh va he bat phuong trinh mot an

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Tiết 36: Bất phương trình bậc nhất:

11/11/2012 dgthao Tiết 36: Bất phương trình bậc nhất I Mục đích yêu cầu 1 Về kiến thức : - Học sinh nắm được định nghĩa bất phương trình -Học sinh nắm được các phép biến đổi tương đương 2 Kỹ năng Biết cách giải và biện luận bất phương trình ax+b>0 Biết biến đổi một bất phương trình thành bất phương trình tương đương Biết giải và biện luận bất phương trình ax+b>0

PowerPoint Presentation:

11/11/2012 dgthao Bài soạn: Bất phương trình bậc nhất Tiết: 36

PowerPoint Presentation:

11/11/2012 dgthao Nội dung của bài Đại cương về bất phương trình Khái niệm bất phương trình tương đương Bất phương trình ax + b > 0

PowerPoint Presentation:

11/11/2012 dgthao Đại cương về bất phương trình Định nghĩa Cho hai hàm số f(x)và g(x), Df và Dg. có tập xác địnhlần lượt là Đặt D=Df Dg mệnh đề f(x)>g(x) được gọi là bất phương trình một ẩn, x được gọi là ẩn số Khi đó với mọi x thuộc R * D gọi là tập xác định của bất phương trình Nếu tồn tại x0 D sao cho f(x0)> g(x0), thì x0 gọi là nghiệm của phưonh trình Tập T={x0 D f(x0)> g(x0)} gọi là tập nghiệm của bấtphương trình Giải bất phương trình là đi tìm tập nghiệm của nó Khi tập nghiệm của bất phương trình là tập , ta nói bất phương trình vô nghiệm Giải bất phương trình là đi tìm tập nghiệm của nó

PowerPoint Presentation:

11/11/2012 dgthao So sánh sự giống và khác nhau giữa định nghĩa phương trình và bất phương trình? Nêu định nghĩa hai phương trình tương đương? 2 .Bất phương trình tương đương a,Định nghĩa Hai bất phương trình tương đương khi và chỉ khi tập nghiệm của chúng bằng nhau B.Một số phép biến đổi đ Định lý 1: Cho bất phương trình f(x)> g(x) xác định trên D Một hàm số h(x) xác định trên D .Khi đó ta có :

2 Kỹ năng:

11/11/2012 dgthao 2 Kỹ năng Biết cách giải và biện luận bất phương trình ax+b>0 Biết biến đổi một bất phương trình thành bất phương trình tương đương Biết giải và biện luận bất phương trình ax+b>0

II Nội dung:

11/11/2012 dgthao II Nội dung 1 Kiểm tra bài cũ: CH, Phát biểu dịnh nghĩa phương trình?

Hoạt động 1:

11/11/2012 dgthao Hoạt động 1 I-Đại cương về bất phương trình 1 Định nghĩa: Cho hai hàm số f(x)và g(x) có tập xác định lần lượt là Dfvà Dg. Đặt D=Df Dg Khi đó với mọi x thuộc R mệnh đề f(x)>g(x) được gọi là bất phương trình một ẩn , x được gọi là ẩn số

D gọi là tập xác định Nếu tồn tại x0 D sao cho f(x0)> g(x0), thì x0 gọi là nghiệm của phưonh trình:

11/11/2012 dgthao D gọi là tập xác định Nếu tồn tại x0 D sao cho f(x0)> g(x0), thì x0 gọi là nghiệm của phưonh trình Tập T={x0 D f(x0)> g(x0)} gọi là tập nghiệm của bất phương trình Giải bất phương trình là đi tìm tập nghiệm của nó T= O thì nói bất phương trình vô nghiệm

Hoạt động 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa định nghĩa phương trình và bất phương trình:

11/11/2012 dgthao Hoạt động 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa định nghĩa phương trình và bất phương trình Hoạt động3 : Nêu định nghĩa hai phương trình tương đương? Định nghĩa đó vẫn đúng với bất phương trình

2 .Bất phương trình tương đương:

11/11/2012 dgthao 2 .Bất phương trình tương đương a,Định nghĩa :Hai bất phương trình tương đương khi và chỉ khi tập nghiệm của chúng bằng nhau B.Một số phép biến đổi tương đương Định lý 1 : Cho bất phương trình f(x)> g(x) xác định trên D .Một hàm số h(x) xác định trên D .Khi đó ta có : f(x)> g(x) f(x)+h(x) > g(x)+h(x)

Hệ quả : f(x)+h(x)>g(x) f(x)>g(x)-h(x):

11/11/2012 dgthao Hệ quả : f(x)+h(x)>g(x) f(x)>g(x)-h(x) Định lý 2: cho bất phương trình f(x)>g(x)xác định trên D , hàm số h(x) xác định trên D Khi đó ta có : Nếu h(x)>0 với mọi x thuộc D thì f(x)>g(x) f(x)h(x)>g(x)h(x) Nếu h(x)<0 với mọi x thuộc D thì f(x)>g(x) f(x)h(x)<g(x)h(x

II-Bất phương trình ax+b>0(1):

11/11/2012 dgthao II-Bất phương trình ax+b>0(1) ax+b>0 ax>-b TXD: D=R Nếu a>0 thì (1) x>-b/a Nếu a<0 thì (1) x<-b/a Nếu a=0 thì (1) có dạng b>0 (2) Nếu b>0thì (2) có tập nghiệm là R Nếu b 0 thì (2) vô nghiệm

Hoạt động4 :Giải và biện luận bất phương trình (m-1)x>2-3m (a):

11/11/2012 dgthao Hoạt động4 :Giải và biện luận bất phương trình (m-1)x>2-3m (a) CH , Chúng ta phải xét những trường hợp nào của hệ số a? (a>0,a=0,a<0), hệ số a trong ví dụ này là gì ? (m-1)

Giải TXD : D=R:

11/11/2012 dgthao Giải TXD : D=R *m>1 thì bất phương trình (a) trở thành : x>(2-3m)/(m-1) *m<1 thì bất phương trình (a) trở thành : x<(2-3m)/(m-1) *m=1 thì (a) có dạng 0x>-1 (Đúng với mọi x thuộc R)

Chú ý:1, Khi a 0 thì bất phương trình trên được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn 2,Việc giải và biện luận các bất phương trình dạng ax+b 0,ax+b<0,ax+b 0là hoàn toàn tương tự:

11/11/2012 dgthao Chú ý:1, Khi a 0 thì bất phương trình trên được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn 2,Việc giải và biện luận các bất phương trình dạng ax+b 0,ax+b<0,ax+b 0là hoàn toàn tương tự

2 củng cố:

11/11/2012 dgthao 2 củng cố Nắm vững định nghĩa bất phương trình nắm vững các phép biến đổi tương đương Biết giải và biện luận bất phương trình ax+b>0

authorStream Live Help