T10 B1 T11 ham so dai so 10 chuong 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Chương II Bài1 HÀM SỐ:

Chương II Bài1 HÀM SỐ KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm TXĐ của các hàm số sau:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn Hàm số xác định khi : Vậy, TXĐ của hàm số là:

BÀI MỚI:

BÀI MỚI Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến II.SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ

1.1 Ví dụ mở đầu:

1.1 Ví dụ mở đầu Cho hàm số f(x) = -x 2 Dựa vào đồ thị của hàm số. Trên khoảng khi x tăng thì f(x) tăng hay giảm? Trên khoảng khi x tăng thì f(x) tăng hay giảm?

Trả lời: Trên khoảng :

Trả lời: Trên khoảng Khi x tăng thì f(x) cũng tăng Ta nói hàm số đồng biến trên . Trên khoảng Khi x tăng thì f(x) giảm Ta nói hàm số nghịch biến trên

Hàm số y = f(x) gọi là đồng biến (tăng) trên khoảng (a;b) nếu: :

Hàm số y = f(x) gọi là đồng biến (tăng) trên khoảng (a;b) nếu:

Hàm số y = f(x) gọi là nghịch biến (giảm) trên khoảng (a;b) nếu: :

Hàm số y = f(x) gọi là nghịch biến (giảm) trên khoảng (a;b) nếu:

2. Bảng biến thiên:

2. Bảng biến thiên 2.1ĐVĐ 2.2.Ví dụ Xét bảng biến thiên của đồ thị hàm số f(x) = -x 2. x - 0 + y 0

Nhận xét Trong bảng biến thiên Mũi tên đi lên thể hiện tính đồng biến, mũi tên đi xuống thể hiện tính nghịch biến. :

Nhận xét Trong bảng biến thiên Mũi tên đi lên thể hiện tính đồng biến, mũi tên đi xuống thể hiện tính nghịch biến.

III. TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ:

III. TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ 1. Hàm số chẵn. Hàm số lẻ 1.1 Ví dụ: Cho hàm số f(x) = x 2 1 / Hãy tìm TXĐ của hàm số đó 2 /Hãy tính f(-x) và so sánh với f(x)

Trả lời:

Trả lời 1/ Đây là hàm đa thức nên có TXĐ là D = R 2/ Ta có: f(-x) = (-x) 2 = x 2 = f(x) Ta nói: f(x) là hàm số chẵn

Như vậy, thế nào là hàm số chẵn thế nào là hàm số lẻ?:

Như vậy, thế nào là hàm số chẵn thế nào là hàm số lẻ? 1.2 Định nghĩa Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D ( y= f(x) chẵn ) ( y= f(x) lẻ)

Bài toán: Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau? f(x) = x3:

Bài toán: Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau? f(x) = x 3 CÁC BƯỚC ĐỂ XÉT TÍNH CHẴN LẺ B1 : Tìm TXĐ Kiểm tra điều kiện 1. -Nếu không thỏa mãn thì kết luận hàm số không phải h/s chẵn, hay lẻ - Nếu thỏa mãn thì qua bước 2

PowerPoint Presentation:

B2 . Tính f(-x) và so sánh với f(x) Nếu thỏa mãn đk 2 thì kết luận hàm số là hàm chẵn Nếu thỏa mãn đk 3 thì kết luận hàm số là hàm lẻ. Nếu không thỏa mãn đk 2, hoặc đk 3 thì hàm số không lẻ cũng không chẵn

Giải Bài toán:

Giải Bài toán Ta có, f(x) là hàm đa thức nên có TXĐ là R Vì vậy, x thuộc D thì –x thuộc D Xét f(-x) = (-x) 3 = -x 3 = -f(x) Vậy, hàm số đã cho là hàm số lẻ

MỘT SỐ CHÚ Ý:

MỘT SỐ CHÚ Ý Một hàm số không nhất thiết phải là chẵn hoặc lẻ. Đồ thị của hàm số chẵn, đối xứng nhau qua trục tung. Đồ thị của hàm số lẻ, đối xứng nhau qua gốc tọa độ.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

BÀI TẬP VỀ NHÀ Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau? a/ f(x) = -x – x 3 b/ g( x) = -x 2 c/ h(x) = x+1 BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM